«Xali’q deputatlari’ni’n’ rayonli’q ha’m qalali’q ken’eslerine saylaw haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)


Viewed: 9311