Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:8 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw
Fotogalereya
 • A’biwba’kirdin’ qos medali’

  Respublikami’zda ko’plegen sport tu’rleri qatari’nda akademiyali’q yeskek yesiw  tu’ri de yen jayi’p, shug’i’llani’wshi’lardi’n’ sani’ barg’an sayi’n ko’beymekte. Sportshi’lari’mi’z ko’plegen xali’qarli’q turnirlerde, Aziya ha’m Ja’ha’n chempionatlari’na qatnasi’p joqari’ wori’nlardi’ iyelemekte. Usi’ ji’l 13-14-mart ku’nleri Singapurda akademiyali’q yeskek yesiw boyi’nsha Aziya kubogi ushi’n u’lken jastag’i’lar arasi’nda jari’s wo’tkerildi. Bul jari’sqa O’zbekistan saylandi’ komandasi’ni’n’ qurami’nda bizin’ jerleslerimiz de tabi’sli’ qatnasi’p qaytti’. Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik universitetinin’ u’shinshi kurs studenti A’bubakir Uzaqbaev jup yeskekli qayi’qta finish si’zi’g’i’n u’shinshi, al,…

  23.03.2015, Sport.

 • Kartinalardag’i’ nawri’z ko’rinisleri

  Jaqi’nda O’zbekistan Ko’rkem wo’ner Akademiyasi’ Qaraqalpaqstan bo’limi ta’repinen uli’wmaxali’qli’q Nawri’z bayrami’ mu’na’sibeti menen «A’ssalam Nawri’z» atamasi’nda ko’rgizbe wo’tkerildi. Ko’rgizbege 23 avtordi’n’ 85 ten aslam jivopis, grafika, mu’sinshilik do’retpelerinen ibarat miynetleri qoyi’ldi’. Wog’an  belgili xudojnikler, A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis ma’mleketlik pedagogikali’q instituti’ni’n’ su’wretlew wo’neri bo’liminin’ studentleri, No’kis  Ko’rkem wo’ner ha’m ma’deniyat kolledjinin’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ qa’nigelestirilgen ko’rkem wo’ner mektebinin’ woqi’wshi’lari’, wolardi’n’ ustazlari’ ha’m g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’. - U’lkemizge woyi’n-zawi’qqa, saz-sa’wbetke toli’ Nawri’z bayrami’ kirip keldi. Bul…

  23.03.2015, Ma’deniyat.

 • Sali’q ni’zamshi’li’g’indagi’ wo’zgerislerge bag’i’shlandi’

  No’kiste O’zbekistan Respublikasi’nda usi’ ji’ldi’n’ 1-yanvari’nan baslap sali’qqa tarti’w ta’rtibi ha’m buxgalteriya yesabi’ ni’zamshi’li’g’ndag’i’ wo’zgerislerdi u’yreniwge bag’i’shlang’an seminar boli’p, wog’an tiyisli ministirlikler menen vedomstvolardi’n’, Ishki isler ministrliginin’ Jol ha’reketi qa’wipsizligi basqarmasi’, Ma’mleketlik sali’q basqarmasi’, «O’zavtoda’ryatrans» agentligi Qaraqalpaqstan bo’liminin’ basshi’lari’ ha’m jetekshi qa’nigeleri, jolawshi’ tasi’wshi’ avtoka’rxana ha’m firmalardi’n’ wa’killeri qatnasti’. Ilajda O’zbekistan Respublikasi’ Qarji’ ministrliginin’ jetekshi qa’nigeleri A.Salimov, A.Juraev, B.Mamatov, «O’zavtoda’ryatrans» agentligi jetekshi qa’nigesi A.Rixsiev ha’m basqalar shi’g’i’p so’ylep, Prezidentimizdin’ 2014-ji’l 4-dekabrdegi O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ bi’yi’lg’i’ ji’lg’i’…

  23.03.2015, Jan’ali’qlar.

 • Babalar miyrasi’- nawri’z a’yyami’

  Paytaxti’mi’zdag’i’ «Ashi’q teatr»da wo’tkerilgen teatrlasti’ri’lg’an muzi’kali’ xoreografiyali’q bayram tamashalari’nan reportaj Ba’rshemiz sag’i’ng’an ba’ha’r ma’wsimi bayramlar menen baslanadi’. Jaqi’nda g’ana a’diwli ha’m mehriban analari’mi’z, qa’dirdan apa-sin’lilerimiz, go’zzal qi’zlari’mi’zdi’n’ 8-mart –xali’qarali’q bayrami’ ken’ tu’rde belgilendi. Keyin ala woyani’w, jasari’w ha’m jan’alani’w a’yyyami’ kirip keledi. Ata-babalari’mi’zdan miyras boli’p kiyati’rg’an, milliy u’rp-a’det, salt-da’stu’rlerimizdi wo’zinde ja’mlegen Nawri’z ko’p ji’llardan berli ken’ tu’rde belgilenip kelmekte. G’a’rezsizlik ji’llari’nda milliy bayrami’mi’z jan’asha mazmun menen bayi’di’. Sebebi, tirishiliktin’ woyani’wi’ menen ken’ jazi’q dalalari’mi’z ko’k…

  20.03.2015, Ja’miyet.

 • Jerdin’ qunarli’g’I’- zu’ra’a’tliliktin’ tiykari’

  Jerdin’ meliorativlik jag’dayi’n jaqsi’law awi’l xojali’g’i’ yeginlerinin’ zu’ra’a’tliligin artti’ri’wda a’hmiyetli faktor yesaplanadi’. Regioni’mi’zdi’n’ jer asti’ izey suwlari’ni’n’ jer betine jaqi’n jaylasqani’n yesapqa alatug’i’n bolsaq, bul faktordi’n’ a’hmiyeti ja’ne de aydi’nlasadi’. To’mengi A’miwda’rya irrigaciya sistemalari’ basseyni basqarmasi’ jani’ndag’i’ Qaraqalpaqstan Meliorativlik ekspediciyasi’ mine usi’nday a’hmiyetli ilajlardi’ a’melge asi’ri’w, atap aytqanda, Aralboyi’ aymag’i’ndag’i’ meliorativlik sistemani’n’ na’tiyjeli islewin ta’miyinlew ha’m wolardi’ rawajlandi’ri’w si’yaqli’ wazi’ypalar menen shug’i’llanadi’. Son’g’i’ ji’llari’ fermerlerdin’ paxta ha’m g’a’lleden mol zu’ra’a’t jetistiriwinde suwg’ari’w sistemalari’nda ken’ ko’lemli…

  18.03.2015, Jan’ali’qlar.

 • Demokratiya aynasi’

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’n sa’wlelendiriw boyi’nsha Respublikali’q baspaso’z worayi’nda «Prezident saylawi’n sho’lkemlestiriw ha’m wo’tkeriw boyi’nsha milliy ja’ne si’rt yel ta’jiriybesi» temasi’nda do’gerek sa’wbeti boli’p wo’tti.   O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen sho’lkemlestirilgen ilajda Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ ag’zalari’, saylaw huqi’qi’ salasi’ni’n’ ilimpazlari’ ha’m qa’nigeleri, g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’.   Do’gerek sa’wbetinde O’zbekistanda demokratiyali’q wo’zgerislerdin’ a’hmiyetli sha’rti si’pati’nda saylaw sistemasi’n modernizaciyalaw, saylawlardi’ wo’tkeriwdin’ sho’lkemlestiriwshilik-huqi’qi’y tiykarlari’n jetilistiriw bag’dari’nda a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an processler haqqi’nda so’z boldi’.  …

  17.03.2015, Siyasat.

 • «U’sh ay shabag’i’m …»

  Bali’qshi’li’q xalqi’mi’zdi’n’ a’zelden kiyati’rg’an yeski ka’siplerinen biri. Sonli’qtanda, xali’q qosi’qlari’nda «U’sh ay qabag’i’m, u’sh ay shabag’i’m…» dep biykarg’a ayti’lmag’an. Qaraqalpaq bali’qlari’ni’n’ dawri’g’i’ ja’ha’nge belgili. Qa’nigelerdin’ ayti’wi’na qarag’anda buri’nlari’ bizde bali’qti’n’ woti’zdan aslam tu’ri bolg’an. Ha’zirgi waqi’tta sonnan wonlag’an tu’ri g’ana saqlani’p qali’ng’an.   «No’kis bali’q» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti tu’rindegi Qaraqalpaqstan-Rossiya qospa ka’rxanasi’ 2007-ji’ldan berli jumi’s ali’p barmaqta. Kegeyli rayoni’ndag’i’ «Dawi’t ko’l» aymag’i’nan bali’q awlani’p, xalqi’mi’z da’sturxani’na jetkerip berilmekte. Wo’tken ji’li’ ka’rxana ja’ma’a’ti Moynaq rayoni’ndag’i’ «Jalti’rbas»…

  17.03.2015, Jan’ali’qlar.

 • Sahradag’i’ bayram saltanatlari’

  U’lkemizge ba’ha’r ma’wsiminin’ kirip keliwi menen a’tirapi’mi’z jasi’l lipaslarg’a dolani’p, jan’alani’w ha’m jasari’w a’yyyami’ Nawri’z bayrami’ni’n’ kelgeninen da’rek berip tur.   Qi’zi’lqum sahrasi’nda jaylasqan «Gu’listan» awi’l puqaralar ji’yi’ni’ Yellikqala rayoni’ni’n’ yen’ ali’s aymaqlari’nda jaylasqan. Aymaqta jeti millet wa’killerinen ibarat 918 shan’araqta alti’ yari’m mi’n’g’a shamalas xali’q ti’ni’sh-tati’wli’qta ha’m awi’zbirshilikte jasamaqta. Wolar tiykari’nan paxtashi’li’q, g’a’lleshilik, sharwashi’li’q, qusshi’li’q, bali’qshi’li’q ha’m pal ha’rreshiligi menen shug’i’llanadi’. Awi’l worayi’ni’n’ kelbeti ji’ldan-ji’lg’a ko’rkeyip, turaq-jaylar, sawda wori’nlari’, xali’qqa servis ha’m turmi’s xi’zmetin…

  17.03.2015, Ma’deniyat.

 • Ayri’qsha do’retiwshilik ha’m awi’zbirshilik u’lgisi

  Adamlardi’ awi’zbirshilikke, do’retiwshilik ha’m jaqsi’li’qqa jetelewshi milliy da’stu’rlerimizden biri-Nawri’z bayrami’na bag’i’shlani’p wo’tkeriletug’i’n ken’ ko’lemli abadanlasti’ri’w ha’m ko’klemzarlasti’ri’w ilajlari’ni’n’ xalqi’mi’z turmi’si’nda tutqan worni’ sheksiz.   Bi’yi’l da usi’ jaqsi’ da’stu’rimiz dawam yetip, 14-15-mart ku’nleri yelimizde uli’wmaxali’qli’q qayi’rqomli’q shembiligi wo’tkerildi.   Yelbasshi’mi’zdi’n’ «2015-ji’lg’i’ Nawri’z uli’wmaxali’qli’q bayrami’na tayarli’q ko’riw ha’m woni’ wo’tkeriw haqqi’nda» g’i’ qarari’, sonday-aq O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ mart-aprel aylari’nda yelimizdin’ barli’q aymaqlari’nda  abadanlasti’ri’w ha’m ko’klemzarlasti’ri’w ayli’g’i’n  ha’m 14-15 mart ku’nleri  uli’wmaxali’qli’q qayi’rqomli’q shembiligin wo’tkeriw haqqi’ndag’i’…

  16.03.2015, Ja’miyet.

 • Oliy majlistin’ ni’zamshi’li’q palatasi’ndag’I’ parlamentlik oppoziciyani’ ja’riyalaw haqqi’nda ma’limleme

  16-mart ku’ni Oliy Majlistin’ Ni’zamshi’li’q palatasi’nda O’zbekistan Xali’q demokratiyali’q partiyasi’ frakciyasi’ni’n’ ma’jilisi boli’p wo’tti. Wonda usi’ frakciyani’n’ parlamentte ko’pshilikti qurag’an Demokratiyali’q ku’shler blogi’na bolg’an ko’z-qarasi’ dodalandi’.   Ma’jiliste O’zbekistan XDP saylaw juwmaqlari’na bola Ni’zamshi’li’q palatasi’nda mu’na’sip wori’n iyelep, wo’zinin’ frakciyasi’n qa’liplestirgen halda, bag’darlamali’q maqsetleri ha’m partiyadan ko’rsetilgen talabanlardi’ qollap-quwatlag’an saylawshi’lardi’n’ ma’plerin izbe-iz alg’a qoyi’w ushi’n za’ru’r imkaniyatqa iye bolg’ani’ atap wo’tildi.   Ma’jilis qatnasi’wshi’lari’ partiyani’n’ saylawaldi’ platformasi’nda belgilengen ideyalar menen wazi’ypalardi’ ja’ne de alg’a ilgerilew…

  16.03.2015, Siyasat.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» X MILLIY SI’YLI’G’I’

  Di’qqi’t, tan’law! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw xali’qarali’q worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen g’alabalasti’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’…

  13.02.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

    O’zbekistan Ka’siplik awqamlari’ federaciyasi’ ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ha’m Xali’q bilimlendiriw ministrlikleri, O’zbekistan Jazi’wshi’lar, Kompozitorlar awqamlari’, O’zbekistan milliy teleradiokompaniyasi’ ha’m O’zbekistan…

  27.01.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

  «JA’MIYET HA’M MEN» O’zbekistan  biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q…

  13.01.2015, Dag’azalar.

 • Barli’q g’alaba xabar qurallari’ni’n’ di’qqati’na!

  O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2014-ji’l 21-iyuldegi biyligine muwapi’q, 6-8-oktyabr ku’nleri «Jipek joli’nda turizm» jigirmalanshi’ Tashkent xali’qarali’q turizm yarmarkasi’ wo’tkeriledi. 6-oktyabr ku’ni saat 10:00de «O’zekspooray»da yarmarkani’n’…

  29.09.2014, Dag’azalar.

 • Barli’q elektr energiyasi’ tuti’ni’wshi’lari’ di’qqati’na!

  O'zbekistan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi ta’repinen 2014-ji’l 15-sentyabr ku’ngi №19-03-22-05-RUz-87-2014-sanli’ tarif reestri menen tasti’yi’qlang’an elektr energiyasi’ ushi’n to’lemlerdin’ jan’a bahasi’ 2014-ji’ldi’n’ 1-oktyabr sa’nesinen baslap to’mendegishe boli’p…

  22.09.2014, Dag’azalar.

 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’keme, ka’rxana, sho’lkemlerdin’ basli’qlari’ ha’m puqaralardi’n’ di’qqati’na!

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qarji’ Ministrligi ta’repinen  12-sentyabr 2014-ji’li’ yesaptan wo’tken №KK-28-2014-ji’l reestrine muwapi’q 2014-ji’l  1-oktyabr sa’nesinen baslap «Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti ishimlik suw ushi’n taza bahalar…

  18.09.2014, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  
Mu'ra'jaat etiw
Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: arza@sovminrk.gov.uz
Ma'nzil: 230100, No'kis qalasi', G'a'rezsizlik ko'shesi, 50
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00
Mu'ra'jaat etiw

Puqaralardi'n' mu'ra'jatlari'n ko'rip shi'g'i'w ta'rtibi


Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

24.03.2015 halatina

  2014
IV
2015
I
2015
II
2015
III
 Qabil etilgen 25 6    
 Orinlanbaqta        
 Orinlangan 25 6    

Ministrler Ken’esinin’ arnawli telefon liniyasinan paydalaniw qag’iydasi


Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

24.03.2015 halatina

 Qabil yetilgenler 61
 Orinlanbaqta 8
 Orinlaniwi ta'miyinlengen 53
Xozir saytda
 • Xozir saytda 1 ta foydalanuvchi
 • Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.