Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68 | QAYTA BAYLANI’S
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00 | Baha beriw
 • NI’ZAM TALAPLARI’ TALQI’LANDI’

  No’kiste respublika huqi’q qorg’aw ha’m sud uyi’mlari’ xi’zmetkerlerinin’ qatnasi’wi’nda Wo’zbekistan Respublikasi’ Bas prokuraturasi’, Milliy qa’wipsizlik xi’zmeti, Joqarg’i’ sudi’, Ishki isler ha’m Densawli’qti’ saqlaw ministrlikleri ta’repinen 2014-ji’l 24-dekabrde qabi’l yetilgen «U’y qamag’i’ qa’wipsizlik sharasi’n qollani’w ta’rtibin belgilew haqqi’nda»g’i’ qospa qarari’ni’n’ mazmun-ma’nisin tu’sindiriw ma’selesine bag’i’shlang’an ma’jilis boli’p wo’tti. Wonda shi’g’i’p so’ylewshilerdin’ atap wo’tkenindey, yelimizde sud-huqi’q salasi’nda a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an reformalar tiykari’nan ni’zam u’stinligin ta’miyinlewge, puqaralardi’n’ huqi’q ha’m yerkinliklerin qorg’awg’a, baylani’sli’ jan’a ni’zamlar qabi’l yetiwge ja’ne a’meldegi ni’zamlardi’…

  21.01.2015, Jan’ali’qlar.

 • SIYaSIY PARTIYaLARG’A PREZIDENT SAYLAWI’NDA QATNASI’WG’A RUXSAT BERILDI

  O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ siyasiy partiyalardi’n’ O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’nda qatnasi’wg’a ruxsat beriw haqqi’nda qarar qabi’l yetti. Isbilermenler ha’reketi - O’zbekistan Liberal-demokratiyali’q partiyasi’, O’zbekistan Xali’q demokratiyali’q partiyasi’, O’zbekistan «Milliy tiklanish» demokratiyali’q partiyasi’, O’zbekistan «Adolat» social-demokratiyali’q partiyasi’ni’n’ wa’killeri O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’nda qatnasi’w ushi’n za’ru’r hu’jjetler toplami’n Worayli’q saylaw komissiyasi’na usi’ndi’. Bul hu’jjetler toplami’ saylawda qatnasi’w haqqi’nda partiya basshi’si’ ta’repinen qol qoyi’lg’an arza, A’dillik ministrliginin’ siyasiy partiyani’n’ dizimge ali’ng’anli’g’i’ ko’rsetilgen mag’li’wmatnamasi’ ha’m O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentligine…

  20.01.2015, Siyasat.

 • OLIY MAJLIS SENATI’ BIRINShI MA’JILISININ’ AShI’LI’WI’ HAQQI’NDA

  O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’ birinshi ma’jilisi 2015-ji’l 22-yanvar ku’ni saat 10:00 da Tashkent qalasi’nda O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’ imarati’nda ashi’ladi’.   O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ OLIY MAJLISI SENATI’ AG’ZALARI’NI’N’ DI’QQATI’NA! O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’ ma’jilisine kelgen Senat ag’zalari’ 2015-ji’l 21-yanvar ku’ni saat 9:00 dan 18:00 ge shekem O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’ imarati’nda dizimge ali’nadi’. O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’

  19.01.2015, Siyasat.

 • WoRAYLI’Q SAYLAW KOMISSIYaSI’NDA

  O’zbekistan  Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ gezektegi ma’jilisi boli’p wo’tti. Wonda O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi Senati’ni’n’ birinshi ma’jilisin shaqi’ri’w haqqi’ndag’i’ ma’sele ko’rip shi’g’i’ldi’. O’zbekistan  Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 81-statyasi’, «O’zbekistan Respublikasi’ Oliy  Majlisinin’ Senati’ haqqi’nda»g’i’ Konstituciyali’q ni’zam ha’m «O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ haqqi’nda»g’i’ ni’zamni’n’ 5-statyasi’na muwapi’q, O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi Senati’ni’n’ birinshi ma’jilisi Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen shaqi’ri’ladi’. Worayli’q saylaw komissiyasi’ parlamenttin’ joqari’ palatasi’ni’n’ birinshi ma’jilisin 2015-ji’l 22-yanvar ku’ni Tashkent qalasi’nda shaqi’ri’w haqqi’nda  qarar qabi’l yetti. O’zA

  19.01.2015, Siyasat.

 • OKRUGLIK SAYLAW KOMISSIYaLARI’ DU’ZILDI

  O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’  ma’jilisinde O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’n wo’tkeriwshi okruglik saylaw komissiyalari’n du’ziw ha’m wolardi’n’ jeke qurami’n tasti’yi’qlaw haqqi’nda qarar qabi’l yetildi.   Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ aldi’ng’i’ ma’jilisinde «O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentin saylaw haqqi’nda»g’i’ ni’zami’ni’n’ 9 ha’m 14-statyalari’na muwapi’q Qaraqalpaqstan Respublikasi’, walayatlar ha’m Tashkent qalasi’ shegaralari’ shen’berinde O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’n wo’tkeriwshi saylaw okruglerin du’ziw haqqi’ndag’i’ qarar qabi’l yetilgen yedi. Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ basli’g’i’ M.Abdusalomov ja’miyetshilik arasi’nda abi’ray-itibarg’a iye bolg’an adamlardan okruglik saylaw komissiyasi’ni’n’…

  17.01.2015, Siyasat.

 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ PREZIDENTI SAYLAWI’N Wo’TKERIWShI OKRUGLIK SAYLAW KOMISSIYaLARI’NI’N’ JEKE QURAMI’N TASTI’YI’QLAW HAQQI’NDA

    O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ qarari’ O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ «O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentin saylaw haqqi’nda»g’i’ ni’zami’ni’n’ 4, 15, 181 ha’m 19-statyalari’na muwapi’q O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ QARAR YeTEDI: 1. O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’n wo’tkeriwshi 14 wokruglik saylaw komissiyalari’ni’n’ jeke qurami’ to’mendegi ta’rtipte tasti’yi’qlansi’n: 1-Qaraqalpaqstan okruglik saylaw komissiyasi’ (Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi imarati’, No’kis qalasi’, Wo.Ta’tibaev ko’shesi, 19-jay, telefonlar: 0-361 222-67-44, 222-67-74) Basli’g’i’ 1. Karimov Ken’es Aytmuratovich - Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Jazi’wshi’lar awqami’ni’n’ basli’g’i’ Basli’q wori’nbasari’ 2.…

  17.01.2015, Siyasat.

 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ MINISTRLER KABINETININ’ MA’JILISI HAQQI’NDA MA’LIMLEME

  16-yanvar ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2014-ji’lda yelimizdi socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’ ha’m 2015-ji’lg’i’ ekonomikali’q bag’darlamani’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’na bag’i’shlang’an ma’jilisi boli’p wo’tti. Ma’jiliste O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov bayanat jasadi’. Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ bayanati’nda dawam yetip ati’rg’an global qarji’li’q-ekonomikali’q dag’dari’sti’n’ unamsi’z ta’sirine, ja’ha’n ekonomikasi’ni’n’ wo’sim pa’tleri pa’seygenligine ja’ne du’nyani’n’ ko’plegen yellerinde stagnaciya ha’m recessiya processlerinin’ teren’leskenligine qaramastan, O’zbekistanda 2014-ji’lg’i’ ekonomikali’q bag’darlamani’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’ ani’q maqsetti go’zlep ha’m sistemali’ a’melge asi’ri’li’wi’ni’n’ na’tiyjesinde ekonomikani’ ha’m woni’n’ jetekshi…

  17.01.2015, Siyasat.

 • 2015-JI’LDA EKONOMIKAMI’ZDA TU’PKILIKLI STRUKTURALI’Q Wo’ZGERISLERDI A’MELGE ASI’RI’W, MODERNIZACIYa HA’M DIVERSIFIKACIYaLAW PROCESSLERIN IZBE-IZ DAWAM YeTTIRIWDIN’ YeSABI’NAN JEKE MU’LK HA’M JEKE ISBILERMENLIKKE KEN’ JOL AShI’P BERIW –EN’ A’HMIYETLI WAZI

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimovti’n’ yelimizdi 2014-ji’lda socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’ ha’m 2015-ji’lg’a mo’lsherlengen ekonomikali’q bag’darlamani’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’na bag’i’shlang’an Ministrler Kabinetinin’ ma’jilisindegi bayanati’ Hu’rmetli ma’jilis qatnasi’wshi’lari’! Ministrler Kabinetinin’ bu’gingi ken’eytilgen ma’jilisinin’ ku’n ta’rtibine qoyi’lg’an tiykarg’i’ ma’sele – bul O’zbekistanni’n’ wo’tken 2014-ji’ldag’i’ socialli’q-ekonomikali’q rawajlani’w juwmaqlari’n dodalaw ha’m yelimizdin’ 2015-ji’lg’a mo’lsherlengen ekonomikali’q bag’darlamasi’ni’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’n belgilep ali’wdan ibarat. Wo’tken ji’ldi’n’ juwmaqlari’n shi’g’arar yekenbiz, birinshi gezekte, ekonomikami’z ha’m woni’n’ jetekshi tarmaqlari’n rawajlandi’ri’w bag’dari’nda turaqli’ joqari’ wo’siw pa’tlerine…

  17.01.2015, Siyasat.

 • O’ZBEKISTAN PARLAMENTI JOQARI’ PALATASI’NI’N’ AG’ZALARI’ SAYLANDI’

  O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ gezektegi ma’jilisinde usi’ ji’l 13-14-yanvar ku’nleri O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’na Qaraqalpaqstan Respublikasi’, wa’layatlar ha’m Tashkent qalasi’nda boli’p wo’tken saylawdi’n’ juwmaqlari’ ko’rip shi’g’i’ldi’. Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ basli’g’i’ M.Abdusalomov ha’kimiyatti’n’ wa’killikli uyi’mlari’ deputatlari’ni’n’ Oliy Majlis Senati’ ag’zalari’n saylaw boyi’nsha qospa ma’jilisleri saylaw ni’zamshi’li’g’i’ talaplari’na muwapi’q, Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ ag’zalari’, g’alaba xabar qurallari’ wa’killerinin’ qatnasi’wi’nda ashi’q-aydi’nli’q ha’m ja’riyali’li’q ruwxi’nda wo’tkenin atap wo’tti. Ni’zamshi’li’qti’n’ buzi’li’w jag’daylari’ ju’z bermedi. Senat ag’zali’g’i’na talabanlar Aqsaqallar ken’esleri…

  16.01.2015, Siyasat.

 • O’ZBEKISTAN PREZIDENTLIGINE TALABANLAR KO’RSETILDI

  Tashkent qalasi’nda 15-yanvar ku’ni Isbilermenler ha’reketi - O’zbekistan Liberal-demokratiyali’q partiyasi’ siyasiy ken’esinin’ gezektegi ma’jilisi boli’p wo’tti. O’zLiDeP siyasiy ken’esi atqari’w komitetinin’ basli’g’i’ S.Turdiev ha’m basqalar O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’na, xali’q deputatlari’ wa’layatli’q, rayonli’q ha’m qalali’q Ken’eslerine boli’p wo’tken saylawlar Konstituciyami’z ja’ne saylaw ni’zamshi’li’g’i’mi’z talaplari’na sa’ykes, uli’wma ta’n ali’ng’an xali’qarali’q standartlar da’rejesinde sho’lkemlestirilgenin atap wo’tti. Saylawlar na’tiyjesine bola, Isbilermenler ha’reketi - O’zbekistan Liberal-demokratiyali’q partiyasi’ni’n’ wa’killeri parlamenttin’ to’mengi palatasi’nda yen’ ko’p – 52 wori’ng’a iye…

  16.01.2015, Siyasat.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Qayta baylani’s

Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: info@sovminrk.gov.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, G’a’rezsizlik ko’shesi, 50
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00
Qayta baylani’s

Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  Qaraqalpaqstan Respublikasi’

 • Xali’q sani’: 1736,5 mi’n’ adam
 • Ti’g’i’zli’g’i’: 1 kv km ge 10,4 adam
 • Jer maydani’: 166,59 mi’n’ kv km
 • Paytaxti’: No’kis qalasi’
 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ O’zbekistanni’n’ arqa-bati’s bo’liminde, A’miwda’ryani’n’ to’mengi jag’i’nda, Aral ten’izinin’ tu’slik jag’alari’nda jaylasqan. Respublika tu’slik-bati’s ta’repten Qaraqum sho’line tutasqan. Woni’n’ arqa-bati’si’nda U’stirt tegisligi, arqa-shi’g’i’s ta’repinde bolsa Qi’zi’lqum sho’li bar. Aral ten’izinin’ tu’slik aymag’i’ qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni’n’ uli’wma jer maydani’ 166,6 mi’n’ kvadrat kilometrden ibarat boli’p, wol aymag’i’ni’n’ u’lkenligi jag’i’nan O’zbekstan Respublikasi’ wa’layatlari’ arasi’nda birinshi wori’nda turadi’. Xorezm, Nawayi’ ha’m Buxara wa’layatlari’ menen shegaralasqan. Respublikani’n’ ha’kimshilik-aymaqli’q du’zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.