Mu’ra’jaatlar ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68 | QAYTA BAYLANI’S
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00 | Baha beriw
 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ PREZIDENTI ISLAM KA’RIMOVTI’N’ SHANXAY BIRGE ISLESIW SHO’LKEMINE AG’ZA YELLER MA’MLEKET BASSHI’LARI’ KEN’ESININ’ KEN’EYTILGEN MA’JILISINDEGI SHI’G’I’P SO’YLEGEN SO’ZI

  Hu’rmetli ma’mleket basshi’lari’! Hu’rmetli ma’jilis qatnasi’wshi’lari’! Ba’rinen buri’n, Shanxay birge islesiw sho’lkemine ag’za yellerdin’ ma’mleket basshi’lari’, ShBShda baqlawshi’ statusi’na iye bolg’an ma’mleketlerdin’ basshi’lari’ ha’m usi’ sammitke mira’t yetilgen miymanlarg’a wo’zimnin’ teren’ hu’rmetimdi bildiriwge ruxsat bergeysiz. Pursattan paydalani’p, Ta’jikstan Respublikasi’ Prezidenti Imomali Rahmong’a shi’n kewilli miymandosli’g’i’ ha’m bu’gingi ushi’rasi’w joqari’ da’rejede sho’lkemlestirilgeni ushi’n minnetdarshi’li’q bildirmekshimen. Bu’gin bul jerde ma’mleket basshi’lari’ ta’repinen ShBSh ni’n’ wo’tken da’wir ishindegi jumi’si’ boyi’nsha bildirilgen pikirlerge qosi’laman. Shanxay birge islesiw sho’lkemi sali’sti’rmali’…

  15.09.2014, Siyasat.

 • WORAYLI’Q SAYLAW KOMISSIYASI’NDA

  2014-ji’l 11-sentyabr ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ ma’jilisi boli’p wo’tti Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ ma’jilisinde O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’na, xali’q deputatlari’ wa’layatli’q, rayonli’q ha’m qalali’q Ken’eslerine saylaw boyi’nsha saylaw mapazi’ bi’yi’l 15-sentyabrden baslanatug’i’ni’n ja’riyalaw haqqi’nda qarar qabi’l yetildi. O’zbekistan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 117-statyasi’ni’n’ yekinshi bo’limi ha’m «Ma’mleketlik ha’kimiyatti’n’ wa’killikli uyi’mlari’na ha’m O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ gezektegi saylawi’ haqqi’nda»g’i’ O’zbekistan Respublikasi’ Konstituciyali’q ni’zami’ni’n’  1-statyasi’na muwapi’q, O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’na, wa’layatli’q, rayonli’q ha’m qalali’q ma’mleketlik…

  15.09.2014, Siyasat.

 • BALALARDI’N’ NI’ZAMLI’ HUQI’QLARI’ QORG’ALMAQTA

  Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerde Usi’ ji’l 10-12-sentyabr ku’nleri No’kiste O’zbekistan Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemleri Milliy Associaciyasi’ (O’zMKShMA) ha’m YuNISEF xali’qarali’q sho’lkeminin’ qa’wenderliginde balalardi’n’ huqi’q ha’m ma’plerin qorg’aw salasi’nda joybarlardi’ na’tiyjeli basqari’w boyi’nsha MKSh belsendilerinin’ ko’nlikpelerin artti’ri’wg’a bag’i’shlang’an yeki ku’nlik seminar-trening ja’ne «Balalardi’n’ ni’zamli’ huqi’q ha’m ma’plerin qorg’awda MKSh jumi’si’ni’n’ na’tiyjeliligin artti’ri’wdi’n’ a’hmiyetli ma’seleleri» temasi’nda do’gerek sa’wbeti boli’p wo’tti. Ilajdi’n’ tiykarg’i’ maqseti balalardi’n’ huqi’q ha’m ni’zamli’ ma’plerin, anali’qti’ ha’m balali’qti’ qorg’aw, xali’qti’n’ reproduktivlik salamatli’g’i’n…

  15.09.2014, Ja’miyet.

 • ShBSh ni’n’ DUShANBE SAMMITI

  Buri’n xabar yetilgenindey, O’zbekistan Respublikasi’  Prezidenti Islam Ka’rimov 11-12 sentyabr ku’nleri Shanxay birge islesiw sho’lkeminin’ Dushanbe qalasi’nda boli’p wo’tken gezektegi sammitinde qatnasti’. Ma’mleketimiz basshi’si’ Ta’jikstan paytaxti’nda 11-sentyar ku’ni ShBSh sammiti shen’berinde Iran, Ta’jikstan ha’m Rossiya basshi’lari’ menen yeki ta’repleme a’hmiyetli so’ylesiwler wo’tkerdi. O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov Dushanbege ShBSh da baqlawshi’ statusi’na iye bolg’an ma’mleket basshi’lari’ si’pati’nda sapar yetip kelgen Iran Islam Respublikasi’ Prezidenti Hasan Ruhoniy menen ushi’rasti’. Ta’repler tu’rli salalardag’i’ wo’z-ara qatnasi’qlardi’n’ bu’gingi jag’dayi’n…

  15.09.2014, Jan’ali’qlar.

 • RUWXI’Y MIYRAS – ULLI’ KU’Sh

  8-sentyabr ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinde boli’p wo’tken ma’jiliste Prezidentimizdin’ usi’ ji’l 15-16-may ku’nleri Samarqand qalasi’nda wo’tkerilgen «Worta a’sirlerdegi Shi’g’i’s ilimpazlari’ menen woyshi’llari’ni’n’ tariyxi’y miyrasi’, woni’n’ ha’zirgi zaman civilizaciyasi’ni’n’ rawajlani’wi’ndag’i’ roli ha’m a’hmiyeti» temasi’ndag’i’ xali’qarali’q konferenciyani’n’ ashi’li’w ma’resiminde shi’g’i’p so’ylegen so’zi ha’m Watani’mi’z g’a’rezsizliginin’ 23 ji’lli’g’i’ mu’na’sibeti menen A’liysher Nawayi’ ati’ndag’i’ O’zbekistan Milliy bag’i’nda boli’p wo’tken bayram saltanatlari’ndag’i’ qutli’qlaw so’zinin’ mazmun-ma’nisin woqi’wshi’ ha’m student jaslarg’a tu’sindiriw ma’selesi ko’rip shi’g’i’ldi’. Wog’an respublikami’zdag’i’ joqari’ ha’m worta arnawli’…

  08.09.2014, Ja’miyet.

 • «O’ZBEKISTAN - MUQADDES WATAN!»

  Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an ken’ ko’lemli reformalar processinde jas a’wladti’ fizikali’q ha’m ruwxi’y jaqtan jetilisken, salamat, joqari’ intellektualli’q potencialg’a iye insanlar yetip ta’rbiyalawg’a ayri’qsha itibar qarati’lmaqta. A’sirese, 2008-ji’ldi’n’ «Jaslar ji’li’», 2010-ji’ldi’n’ «Ba’rkamal a’wlad ji’li’», 2014-ji’ldi’n’ «Salamat bala ji’li’» dep ja’riyalani’wi’ bul bag’dardag’i’ jumi’slardi’ ja’ne de jedellestirdi. O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ usi’ ji’l 6-fevral ku’ni qabi’l yetilgen «O’zbekistan Respublikasi’nda jaslarg’a baylani’sli’ ma’mleketlik siyasatti’ a’melge asi’ri’wg’a qarati’lg’an qosi’msha ilajlar haqqi’nda»g’i’ qarari’ jaslar turmi’si’ndag’i’ jan’a basqi’shti’…

  06.09.2014, Ja’miyet.

 • Jan’a woqiw ji’li’ jan’ali’qlarg’a toli’ boldi’

    Respublikami’zdag’i’ barli’q bilimlendiriw ma’kemelerinde 2-sentyabr ku’ni birinshi qon’i’raw qag’i’li’p, «G’a’rezsizlik sabaqlari’» wo’tildi.  «G’a’rezsizlik sabaqlari’»  Prezidentimiz Islam Karimovti'n' 2014-ji'l 15-16-may ku'nleri Samarqand qalasi'nda boli'p o‘tken “Worta a'sirler Shig'is ali'mlari' ha'm woyshi'llari'ni'n' tariyxi'y miyrasi', woni'n' zamanago'y civilizaciya rawajlani'wi'ndag'i' roli ha'm a'hmiyeti” atamasi'ndag'i' xali'qarali'q konferensiyadag'i' bayanati' u'yreliw menen baslandi'.   Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Xali’q bilimlendiriw ministrligi sistemasi’nda jan’a woqi’w ji’li’nda ja’mi 1104 bilimlendiriw ma’kemesi jumi’s basladi’, wolar: 721 uli’wma bilim beriw mektebi, 310 mektepke shekemgi bilimlendiriw ma’kemesi, 17…

  03.09.2014, Ilim ha'm bilim.

 • Jaslar festivali’ paytaxti’mi’zda

  Jaslardi’ ha’r ta’repleme kollap-kuwatlaw, wolardi’n’ bos waqi’tlari’n paydali’ isler menen ba’nt yetiw, ja’miyetimizge jat bolg’an tu’rli illetlerden atap aytqanda, na’shebentlik, ha’m terrorizmnen qorg’aw, adam sawdasi’ qurbani’ bolmawi’ni’n’ aldi’n ali’w maqsetinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ha’m Ministrler Ken’esi, Milliy qa’wipsizlik xi’zmeti, Ishki isler ministrligi, respublika prokuraturasi’, shegara a’skerleri, «Kamolot» JJH respublikali’q Ken’esi ha’m «Ma’xa’lle» qayi’rxomli’q ja’miyetlik qori’ Qaraqalpaqstan bo’limi baslamasi’ menen usi’ ji’l 5-sentyabr ku’ni paytaxti’mi’zdag’i’ «Turan» stadioni’nda «O’zbekistan – muqaddes Watan» urani’ asti’nda jaslar festivali’…

  03.09.2014, Anonslar.

 • YeRKIN HA’M ABAT WATANI’MNI’N’ ULLI’ BAYRAMI’

  Paytaxti’mi’zdag’i’ Ashi’q teatrda O’zbekistan Respublikasi’ G’a’rezsizliginin’ jigirma u’sh ji’lli’g’i’na bag’i’shlang’an «Jalg’i’zsan’, muqaddes Watani’m, muhabbati’m ha’m sadi’qli’g’i’mdi’ sag’an bag’i’shlayman, go’zzal O’zbekistani’m» atli’ teatrlasti’ri’lg’an a’debiy muzi’kali’-xoreografiyali’q bayram tamashalari’ boli’p wo’tti Ga’rezsizlik sebepli biz wo’zligimizdi an’lap jettik, azat xali’q, g’a’rezsiz ma’mleket si’pati’nda O’zbekistanni’n’ qanday ulli’ do’retiwshilik islerge uqi’pli’ yekenin pu’tkil du’nyag’a ko’rsete aldi’q. Bu’gin xalqi’mi’z wo’zinin’ yen’ ulli’, yen’ a’ziz bayrami’-g’a’rezsizligimizdin’ jigirma u’sh ji’lli’g’i’n ken’ ni’shanlamaqta. Bul qutli’ sa’ne ju’reklerimizge sheksiz maqtani’sh, kewillerimizge quwani’sh bag’i’shlaydi’. Ata-babalari’mi’zdi’n’ ko’p a’sirlik…

  01.09.2014, Ma’deniyat.

 • Dag’aza

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ 2014-ji’l 1-iyuldegi “O’zbekistan Respublikasi’ ma’mleketlik g’a’rezsizliginin’ 23 ji’lli’q bayrami’na tayarli’q ko’riw ha’m oni’ o’tkeriw haqqi’nda”g’i’ PQ-2198-sanli’ qarari’ni’n’ ori’nlani’wi’n ta’miyinlew maqsetinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ha’m O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ha’m O’zbekistan Respublikasi’ Xali’q ustalari’, o’nermentleri, xudojnikleri «O’nerment» birlespesinin’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ basqarmasi’ni’n’ baslamasi’ menen respublikami’zdi’n’ barli’q qala ha’m rayonlari’ndag’i’ toqi’mashi’li’q, kesteshilik, zergerlik, temirshilik, ag’ash oymakerligi, ganch ha’m o’nermentshilik penen shug’i’llanatug’i’n jeke isbilermenlerinin’ ko’rgizbesi o’tkiziledi. Sonday-aq, ko’rgizbede 5 nominaciyada 15 ori’n boyi’nsha tan’lawlar sho’lkemlestiriledi,…

  19.08.2014, Konkurslar.

Jan’ali’qlar   Ma’mleketlik belgiler   Waqi’yalar   Anonslar   Qaraqalpaqstan Respublikasi’   Son’g’i’ jan’ali’qlar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Xu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Texnologiyalar   Foto   Konkurslar   Ilim ha'm bilim   Press-relizler  

Qayta baylani’s

Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu’ra’jaatlar ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: info@sovminrk.gov.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, G’a’rezsizlik ko’shesi, 50
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00
Qayta baylani’s

Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  Qaraqalpaqstan Respublikasi’

 • Xali’q sani’: 1736,5 mi’n’ adam
 • Ti’g’i’zli’g’i’: 1 kv km ge 10,4 adam
 • Jer maydani’: 166,59 mi’n’ kv km
 • Paytaxti’: No’kis qalasi’
 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ O’zbekistanni’n’ arqa-bati’s bo’liminde, A’miwda’ryani’n’ to’mengi jag’i’nda, Aral ten’izinin’ tu’slik jag’alari’nda jaylasqan. Respublika tu’slik-bati’s ta’repten Qaraqum sho’line tutasqan. Woni’n’ arqa-bati’si’nda U’stirt tegisligi, arqa-shi’g’i’s ta’repinde bolsa Qi’zi’lqum sho’li bar. Aral ten’izinin’ tu’slik aymag’i’ qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni’n’ uli’wma jer maydani’ 166,6 mi’n’ kvadrat kilometrden ibarat boli’p, wol aymag’i’ni’n’ u’lkenligi jag’i’nan O’zbekstan Respublikasi’ wa’layatlari’ arasi’nda birinshi wori’nda turadi’. Xorezm, Nawayi’ ha’m Buxara wa’layatlari’ menen shegaralasqan. Respublikani’n’ ha’kimshilik-aymaqli’q du’zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.