Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • O’zbekistan-Rossiya: CTRATEGIYaLI’Q BIRGE ISLESIWDIN’ JAN’A BASQI’ShI’

  Узбекистан – Россия: новый этап стратегического партнерства

  Buri’n xabar yetilgenindey, O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov Rossiya Federaciyasi’ Prezidenti Vladimir Putinnin’ mira’t yetiwine bola 25-26-aprel ku’nleri ra’smiy sapar menen usi’ yelde boldi’. 25-aprel ku’ni Islam Ka’rimov ha’m Vladimir Putinnin’ ra’smiy yemes ushi’rasi’wi’ boli’p wo’tti. Prezidentlerdin’ shi’n ju’rekten ha’m mazmunli’ sa’wbeti uzaq dawam yetti. Ta’repler O’zbekistan-Rossiya qatnasi’qlari’, du’nyani’n’ tu’rli regionlari’nda ju’z berip ati’rg’an waqi’yalar tuwrali’ ha’r ta’repleme pikir ali’sti’. Sapardi’n’ tiykarg’i’ ilajlari’ 26-aprel ku’ni Kremlde boli’p wo’tti. Islam Ka’rimov ha’m Vladimir Putinnin’ ushi’rasi’wi’nda siyasiy,…

  27.04.2016, Siyasat.

 • KEN’EYTILGEN MA’JILIS

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinde Puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’ jumi’si’n muwapi’qlasti’ri’w boyi’nsha aymaqli’q ken’estin’ ha’m saylawg’a ko’meklesiwshi respublikali’q komissiyasi’ni’n’ selektor usi’li’ndag’i’ ken’eytilgen ma’jilisi boli’p wo’tti. Wog’an O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Apparati’ni’n’ juwapli’ xi’zmetkeri M.Isaev, O’zbekistan «Ma’ha’lle» qayi’rqomli’q ja’miyetlik fondi’ni’n’ juwapli’ xi’zmetkeri U.Maxmudov, Puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’ jumi’si’n muwapi’qlasti’ri’wshi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymaqli’q ken’esinin’ ag’zalari’, ma’keme ha’m ka’rxana, sho’lkemlerdin’, puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’ basshi’lari’ ha’m wolardi’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ha’m wo’tkeriwge ko’meklesiwshi respublikali’q, qala ha’m rayonli’q komissiyalari’ menen jumi’sshi’ toparlari’ni’n’ ag’zalari’, tiyisli ministrliklerdin’ basshi’ ha’m…

  27.04.2016, Siyasat.

 • Prezident Islam Karimov Moskvag’a keldi

  Moskva, 25-aprel. O’zA arnawli’ xabarshi’si’ Anvar Samadov xabarlaydi’. O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Karimov Rossiya Federaciyasi’ Prezidenti Vladimir Putinnin’ mira’ti boyi’nsha 25-aprel ku’ni ra’smiy sapar menen Moskvag’a keldi. Yeki ma’mlekettin’ bayraqlari’ menen bezelgen “Vnukovo-2” aeroporti’nda joqari’ ma’rtebeli miyman hu’rmetine hu’rmetli qarawi’l sap tartti’. Saltanatli’ ku’tip ali’w ma’resiminen son’ O’zbekistan delegaciyasi’ wo’zi ushi’n aji’rati’lg’an rezidenciyag’a jol aldi’. Usi’ ku’ni Islam Karimov penen Vladimir Putinnin’ nara’smiy ushi’rasi’wi’ boli’p wo’tti. Sapardi’n’ tiykarg’i’ waqi’yalari’ 26-aprelge belgilengen. Yeki ma’mleket basshi’lari’ O’zbekistan…

  26.04.2016, Siyasat.

 • OLIMPIADA ChEMPIONI’ MENEN UShI’RASI’W

  No’kis Olimpiya rezervleri kolledjinde boks  boyi’nsha  Olimpiada woyi’nlari’ni’n’ chempioni’ Muxammedqa’dir Abdullaev penen jas sportshi’lardi’n’ ushi’rasi’wi’ boli’p wo’tti. Ilajdi’ kolledj direktori’ Ye.Quti’baev basqari’p bardi’. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ boks federaciyasi’ basli’g’i’ni’n’ birinshi wori’nbasari’ B.Allaniyazov ji’ynalg’anlardi’ boksshi’ni’n’ wo’mir joli’, sporttag’i’ da’slepki qa’demi, ustazlari’, qolg’a kirgizgen jen’isleri, ha’zirgi waqi’ttag’i’ jumi’slari’ menen jaqi’nnan tani’sti’rdi’. Atap wo’tilgenindey, A’ndijan boks mektebinin’ ta’rbiyalani’wshi’si’ bolg’an belgili sportshi’ buri’ng’i’ awqam, bir neshe ma’rte O’zbekistan, Aziya woyi’nlari’, ja’ha’n  chempioni’, ja’ha’n kubogi’ jen’impazi’ boldi’. 2000-ji’li’ Sidney qalasi’nda boli’p…

  25.04.2016, Sport.

 • Prezident Islam Karimov ra’smiy sapar menen Moskvag’a jo’nep ketti

  Президент Ислам Каримов с официальным визитом отбыл в Москву

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Karimov Rossiya Federaciyasi’ Prezidenti Vladimir Putinnin’ mira’ti boyi’nsha 25-aprel ku’ni ra’smiy sapar menen Moskvag’a jo’nep ketti. Sapar dawami’nda ma’mleket basshi’lari’ O’zbekistan – Rossiya birge islesiwi rawaji’ni’n’ a’hmiyetli ma’selelerin talqi’laydi’, aymaqli’q ha’m xali’qarali’q a’hmiyetke iye ayi’ri’m mashqalalar boyi’nsha pikir almasadi’. So’ylesiwler juwmag’i’ boyi’nsha O’zbekistan menen Rossiyani’n’ tu’rli tarawlardag’i’ wo’zara birge islesiwin ja’ne de rawajlandi’ri’wg’a qarati’lg’an birqatar hu’jjetler imzalani’wi’ rejelestirilgen.   O’zA

  25.04.2016, Siyasat.

 • O’zbekistan Prezidentinin’ Rossiyag’a ra’smiy sapari’ haqqi’nda

  Об официальном визите Президента Узбекистана в Россию

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Karimov Prezident Vladimir Putinnin’ mira’ti boyi’nsha 2016-ji’l 25-26 aprel ku’nleri ra’smiy sapar menen Rossiya Federaciyasi’nda boladi’. Sapar dawami’nda ma’mleket basshi’lari’ O’zbekistan – Rossiya birge islesiwinin’ a’hmiyetli ma’selelerin talqi’laydi’, aymaqli’q ha’m xali’qarali’q a’hmiyetke iye ayi’ri’m mashqalalar boyi’nsha pikir almasadi’. So’ylesiwler juwmag’i’ boyi’nsha O’zbekistan menen Rossiyani’n’ tu’rli tarawlardag’i’ wo’zara birge islesiwin ja’ne de rawajlandi’ri’wg’a qarati’lg’an birqatar hu’jjetler imzalani’wi’ rejelestirilgen.

  23.04.2016, Siyasat.

 • O’zbekistanni’n’ Rossiyadag’i’ Yelshisi isenim jarli’qlari’n tapsi’rdi’

  2016-ji’ldi’n’ 20-aprel ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ Ayri’qsha ha’m Turaqli’ Yelshisi Baxrom Ashrafxanov Kremlde Rossiya Federaciyasi’ Prezidenti Vladimir Putinge isenim jarli’qlari’n tapsi’rdi’. Rossiya prezidenti diplomatiyali’q wa’kilxanalardi’n’ jan’a tayi’nlang’an basshi’lari’ aldi’ndag’i’ shi’g’i’p so’ylewinde O’zbekistan menen mu’na’sibetlerin joqari’ bahaladi’ ha’m baylani’slardi’ ja’ne de teren’lestiriwden yeki ta’rep te ma’pdar yekenligin atap wo’tti. “Shanxay birge islesiw sho’lkemi basli’g’i’ si’pati’nda ShBShni’n’ Ufa Sammiti qararlari’n a’melge asi’ri’w, soni’n’ ishinde sho’lkem qurami’n ken’eytiw boyi’nsha Tashkenttin’ sa’ykes ha’reketlerin” Rossiya qollap-quwatlawi’ atap wo’tildi. Derek: mfa.uz

  22.04.2016, Siyasat.

 • YeRTEN’GI KU’N BIZIKI—KELEShEK BIZIKI

  Yelimiz g’a’rezsizliginin’ 25 ji’lli’g’i’na bag’i’shlani’p «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi ta’repinen «Biz—ulli’ jurt perzentlerimiz!» su’reni asti’nda to’rt ku’n dawam yetken festival respublikami’z jaslari’n usi’ maqset joli’nda birlestirdi. Festivaldi’n’ son’g’i’ ku’ni paytaxti’mi’z No’kis qalasi’nda dawam yetti. Ilajlar «Finish biziki» su’reni asti’nda g’a’rezsizlik marafoni’ menen baslandi’. Wonda joqari’ woqi’w wori’nlari’nan, akademiyali’q licey ha’m ka’sip-o’ner kolledjlerinen 1500 jaslari’mi’z qatnasti’. Wonda belsene qatnasqan A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis ma’mleketlik pedagogikali’q instituti’ni’n’ studenti Uli’g’bek Fayzullaev, No’kis sport kolledjinin’ woqi’wshi’si’ Mariya Lemzyakova, Tashkent pediatriya…

  22.04.2016, Ja’miyet.

 • «JASLAR WoRAYI’» PAYDALANI’WG’A TAPSI’RI’LDI’

  O’zbekistan Respublikasi’ ma’mleketlik g’a’rezsizliginin’ jigirma bes ji’lli’g’i’ mu’na’sibeti menen «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi ta’repinen sho’lkemlestirilgen «Biz—ulli’ jurt perzentlerimiz!» su’reni asti’nda wo’tkerilip ati’rg’an jaslar festivali’ shen’berinde No’kis qalasi’nda zamanago’y arxitekturali’q u’lgide quri’p pitkerilgen «Jaslar worayi’» paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’. «Jaslar worayi’»ni’n’ ashi’li’w ma’resiminde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.Yerniyazov ji’ynalg’anlardi’ «Jaslar worayi’»ni’n’ ashi’li’wi’ ja’ne qala ha’m rayonlari’mi’zda joqari’ sho’lkemleskenlik penen wo’tkerilip ati’rg’an Jaslar festivali’ menen qi’zg’i’n qutli’qladi’ ha’mde Prezidentimizdin’ basshi’li’g’i’nda yelimizde jaslarg’a qarati’li’p ati’rg’an joqari’ itibarg’a, jaslari’mi’zdi’ qollap-quwatlaw…

  22.04.2016, Ja’miyet.

 • «O’ZBEKISTAN KEWLI KEN’ U’LKE»

  Usi’ atamada 18-aprel ku’ni paytaxti’mi’zdag’i’ I.V.Savickiy ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik ko’rkem-o’ner muzeyinde yelimizde belgili fotosu’wretshiler Abdug’ani Jumaev ha’m Vladimir Shlosberg miynetlerinin’ ko’rgizbesi ashi’ldi’. Ko’rgizbe O’zbekistan ha’m Qaraqalpaqstan Respublikalari’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrlikleri ha’mde I.V.Savickiy ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik ko’rkem-o’ner muzeyi ta’repinen sho’lkemlestirip, wonda u’sh ku’n dawami’nda 120 dan aslam fotosu’wretler tamashago’ylerdin’ di’qqati’na inam yetildi. Saltanatli’ ashi’li’w ma’resiminde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Sekretariat basli’g’i’ T.Abdixalikov, O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlis Senati’ni’n’ ag’zasi’ Wo.Ataniyazova, O’zbekistan Ma’mleketlik ko’rkem-o’ner muzeyinin’ direktori’…

  21.04.2016, Ja’miyet. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  14.03.2016 halatina

    2015
  IV
  2016
  I
  2016
  II
  2016
  III
   Qabil etilgen 9 6    
   Orinlanbaqta        
   Orinlangan 9 6    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  14.03.2016 halatina

   Qabil yetilgenler 268
   Orinlanbaqta 8
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 260Jan’ali’qlar   Universiada 2016   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Xozir saytda
 • Xozir saytda 1 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :26

  Alo : 15

  Yaxshi : 2

  O`rtacha : 1

  Past : 2

  Yomon : 6

  Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  echo "sdas";

   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.