Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ MA’MLEKETLIK G’A’REZSIZLIGININ’ JIGIRMA TO’RT JI’LLI’G’I’ MU’NA’SIBETI MENEN HUQI’Q QORG’AW UYI’MLARI’, QORG’ANI’W HA’M AYRI’QShA JAG’DAYLAR MINISTRLIKLERI XI’ZMETKERLERINEN BIR TOPARI’N SI’YLI’QLAW HAQQI’NDA

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ pa’rmani’   Yelimiz Quralli’ Ku’shlerinin’ jawi’ngerlik tayarli’g’i’n artti’ri’wdag’i’ xi’zmetleri, milliy ma’plerimizdi qorg’aw ha’m ti’ni’shli’qti’ ta’miyinlew, turaqli’li’q ha’m ja’miyetlik ta’rtipti bekkemlew bag’dari’ndag’i’ xi’zmet pari’zi’n wori’nlaw waqti’nda ma’rtlik, bati’rli’q ha’m pidayi’li’q ko’rsetkeni ushi’n to’mendegiler si’yli’qlansi’n: Qaraqalpaqstan Respublikasi’ boyi’nsha:   «Dosli’q» ordeni menen Qayi’pbergenov Yerpolat To’lepbergenovich - Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’ni’n’ wori’nbasari’   «Jasorat» medali’ menen Abdurasuliev Tursi’nbay Idaitullaevich – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ishki isler ministrliginin’ ayri’qsha wazi’ypalardi’ wori’nlawshi’ mobilizaciya otryadi’ni’n’ u’lken qa’nigesi   «Sadi’q xi’zmetleri ushi’n»…

  28.08.2015, Hu’jjetler.

 • JOQARI’ HU’RMET-IZZET KO’RSETILDI

  Watani’mi’z g’a’rezsizliginin’ 24 ji’lli’q bayrami’ aldi’nan wori’nlarda bayramg’a tayarli’q jumi’slari’ ha’m ha’r qi’yli’ ushi’rasi’wlar, tan’lawlar, sport jari’slari’ ha’m basqa da ilajlar wo’tkerilmekte. 26-avgust ku’ni paytaxti’mi’zdag’i’ Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik sazli’ teatri’nda g’a’rezsizligimizdin’ 24 ji’lli’g’i’ aldi’nan bi’yi’lg’i’ «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’»na bag’i’shlang’an «Hesh kim mehir ha’m itibardan shette qalmasi’n» su’reni asti’nda «Kekselerdin’ duwasi’n alayi’q» ha’m  «Keksesi bar shan’araq-payi’zli’ shan’araq» atamasi’nda respublikali’q akciya wo’tkerildi.  Ilaj Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi, respublikali’q «Nurani’y» qori’, «Ma’ha’lle» qayi’rqomli’q ja’miyetlik qori’ni’n’ Qaraqalpaqstan bo’limi,…

  27.08.2015, Ja’miyet.

 • GAZShILERDIN’ BAYRAM SAWG’ASI’

  G’a’rezsizlik ji’llari’nda yelimizdin’ barli’q aymaqlari’ si’yaqli’ Qaraqalpaqstanda da aytarli’qtay unamli’ wo’zgerisler ju’z berip, awi’l ha’m qalalari’mi’zdi’n’ ko’rki ko’z quwantadi’. Ko’plep quri’li’p ati’rg’an sanaat ka’rxanalari’, sawda, awqatlani’w, xi’zmet ko’rsetiw obektleri, u’lgi joybardag’i’ turaq jaylar, aydi’n jollar ken’ ko’lemli do’retiwshilik jumi’slardi’n’ ayqi’n ko’rinisi bolmaqta. Prezidentimizdin’ basshi’li’g’i’nda a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an perspektivali’ joybarlar yelimiz ekonomikasi’ni’n’ jedel rawalani’wi’na, xalqi’mi’zdi’n’ turmi’s sharayatlari’ni’n’ jaqsi’lani’wi’na xi’zmet yetpekte. Ma’selen, Su’rgil ka’ni negizinde U’stirt gaz-ximiya kompleksinin’ quri’li’wi’, Qon’i’rat soda zavodi’nda yekinshi wo’ndirislik basqi’shti’n’ qolg’a ali’ni’wi’,…

  27.08.2015, Ja’miyet.

 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ G’A’REZSIZLIGININ’ JIGIRMA TO’RT JI’LLI’G’I’ MU’NA’SIBETI MENEN MA’MLEKETLIK XI’ZMETKERLER JA’NE Wo’NDIRISLIK HA’M SOCIALLI’Q-EKONOMIKALI’Q SALALAR XI’ZMETKERLERINEN BIR TOPARI’N SI’YLI’QLAW HAQQI’NDA

               O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ p a’ r m a n i’ Yelimizdin’ ekonomikali’q potenciali’n artti’ri’w ha’m reformalardi’ tabi’sli’ a’melge asi’ri’w jumi’slari’ndag’i’ u’lken xi’zmetleri, ko’p ji’lli’q jemisli miyneti menen awi’l ha’m suw xojali’g’i’, sanaat, transport, baylani’s ha’m quri’li’s salalari’n rawajlandi’ri’wg’a qosqan salmaqli’ u’lesi ja’ne ja’miyetlik turmi’sqa belsene qatnasqani’ ushi’n to’mendegilerge hu’rmetli ataqlar berilsin: Qaraqalpaqstan Respublikasi’ boyi’nsha: «O’zbekistan Respublikasi’na miyneti sin’gen sanaat xi’zmetkeri» Matmuratov Ken’esbay Yembergenovich – «O’zbekgeofizika» akcionerlik ja’miyetinin’ «U’stirt geofizika…

  27.08.2015, Hu’jjetler.

 • MIYNET HAQI’, PENSIYaLAR, STIPENDIYaLAR HA’M NAPAQALARDI’N’ MUG’DARI’N KO’BEYTIW HAQQI’NDA O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ PREZIDENTININ’ PA’RMANI’

  Respublikami’z xalqi’ni’n’ da’ramatlari’ ha’m turmi’s da’rejesin bunnan bi’lay da  turaqli’ artti’ri’p bari’w, puqaralardi’ socialli’q jaqtan qollap-quwatlawdi’ ku’sheytiw maqsetinde: 1. 2015-ji’ldi’n’  1-sentyabrinen baslap byudjet ma’kemeleri menen sho’lkemleri xi’zmetkerlerinin’ miynet haqi’si’, pensiyalar, stipendiyalar ha’m napaqalardi’n’ mug’dari’ wortasha  yesapta 1,1 yese ko’beytilsin. 2. 2015-ji’ldi’n’ 1-sentyabrinen baslap O’zbekistan Respublikasi’ aymag’i’nda yen’ kem: miynet haqi’-ayi’na 130 240  sum; jasi’na baylani’sli’ pensiyalar-ayi’na 254 730 sum; balali’qtan  mayi’plarg’a beriletug’i’n napaqa-ayi’na 254 730 sum; za’ru’rli miynet staji’na iye bolmag’an kekse jastag’i’ ha’m miynetke…

  26.08.2015, Hu’jjetler.

 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ G’A’REZSIZLIGININ’ JIGIRMA TO’RT JI’LLI’G’I’ BELGILENIWI MU’NA’SIBETI MENEN DEM ALI’S KU’NIN KO’ShIRIW HAQQI’NDA

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ q a r a r i’   O’zbekistan Respublikasi’ G’a’rezsizliginin’ jigirma to’rt ji’lli’g’i’ belgileniwi mu’na’sibeti menen ja’ne xali’qti’n’ dem ali’wi’ ushi’n qolay sharayatlar jarati’w ha’m jumi’s waqti’nan aqi’lg’a ug’ras paydalani’w maqsetinde: 2015-ji’l 29-avgust shembi dem ali’s ku’ni 2015-ji’l 31-avgust du’yshembi ku’nine ko’shirilsin~ 2015-ji’l 29-avgust shembi ku’ni jumi’s ku’ni dep ja’riyalansi’n.   O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti                             I.KA’RIMOV   Tashkent qalasi’, 2015-ji’l 25-avgust

  26.08.2015, Hu’jjetler.

 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ G’A’REZSIZLIGININ’ JIGIRMA TO’RT JI’LLI’G’I’ MU’NA’SIBETI MENEN ILIM, BILIMLENDIRIW, DEN SAWLI’QTI’ SAQLAW, A’DEBIYaT, MA’DENIYaT, KO’RKEM-O’NER, RUWXI’YLI’Q HA’M AG’ARTI’WShI’LI’Q, G’ALABA XABAR QURALLARI’ JA’NE SOCIALLI’Q SALAL

   O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ p a’ r m a n i’   Watani’mi’zdi’n’ g’a’rezsizligin bekkemlew, milliy ideyani’ rawajlandi’ri’w, ruwxi’yli’g’i’mi’zdi’ tiklew, wo’zligimizdi tu’siniwge u’lken u’les qosqan, jarqi’n talanti’ ha’m do’retiwshiligi, ilimiy jumi’si’, hadal xi’zmeti, jaslardi’ ana jurtqa muhabbat, g’a’rezsizlik ideyalari’na sadi’qli’q ruwxi’nda salamat ha’m ba’rkamal yetip ta’rbiyalawg’a ja’ne ja’miyetlik jumi’slarg’a belsene qatnasqani’ ushi’n to’mendegiler hu’rmetli ataqlar ha’m ordenler menen si’yli’qlansi’n: Qaraqalpaqstan Respublikasi’ boyi’nsha: «O’zbekistan Respublikasi’na xi’zmet ko’rsetken jaslar ustazi’» Qurbanbaeva Ziynep Xojabaevna - Xojeli rayoni’ Taqi’yatas energetika…

  26.08.2015, Hu’jjetler.

 • YeSKI QALANI’N’ ZAMANAGO’Y KELBETI

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov 25-avgust ku’ni Tashkent qalasi’nda a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an do’retiwshilik jumi’slari’ menen tani’sti’ Watani’mi’zdag’i’ ti’ni’shli’q ha’m tati’wli’q, xalqi’mi’zdi’n’ pida’kerlik miyneti na’tiyjesinde yelimiz ha’r ta’repleme rawajlanbaqta. Barli’q qala- awi’llari’mi’zda ken’ ko’lemli do’retiwshilik ha’m abadanlasti’ri’w jumi’slari’ a’melge asi’ri’li’p, xali’qti’n’ turmi’si’ jaqsi’lani’p barmaqta. Prezidentimizdin’ baslamasi’ menen qalalari’mi’z bas reje tiykari’nda qayta quri’lmaqta. Buni’ No’kis, U’rgenish, Buxara, A’ndijan, Ferg’ana, Namangan, Samarqand, Qarshi’, Termiz ha’m basqa qalalardi’n’ bu’gingi kelbeti mi’sali’nda ayqi’n ko’riw mu’mkin. G’a’rezsizligimizdin’ 24 ji’lli’g’i’ qarsan’i’nda…

  26.08.2015, Siyasat.

 • «O’ZBEKISTAN QAHARMANI’» ATAG’I’N BERIW HAQQI’NDA

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ pa’rmani’   Watani’mi’zdi’n’ g’a’rezsizligin bekkemlew, woni’n’ du’nya ju’zlik ko’lemdegi abi’royi’n artti’ri’w, reformalardi’ tabi’sli’ a’melge asi’ri’w bari’si’ndag’i’ ma’mleket ha’m xali’q aldi’ndag’i’ ulli’ xi’zmetleri, wo’ndirislik ha’m socialli’q salalardag’i’ ko’p ji’lli’q pida’kerlik miyneti ja’ne jas a’wladti’ watandi’ su’yiwshilik ha’m g’a’rezsizlik ideyalari’na sadi’qli’q ruxi’nda ta’rbiyalawg’a qosqan u’lken u’lesi ushi’n to’mendegilerge «O’zbekistan Qaharmani’» atag’i’ berilip, joqari’ ni’shan - «Alti’n juldi’z» medali’ tapsi’ri’lsi’n:   Ganieva Suyima Ganievna – Tashkent ma’mleketlik shi’g’i’stani’w instituti’ni’n’ «Klassikali’q filologiya» kafedrasi’ni’n’ professori’, Tashkent qalasi’…

  25.08.2015, Hu’jjetler.

 • BAJI’XANA XI’ZMETIF ISBILERMENLERGE JAN’A QOLAYLI’QLAR

  No’kiste «Baji’xana tarawi’nda son’g’i’ qabi’l yetilgen normativlik hu’jjetler tiykari’nda isbilermenlik subektlerine jarati’li’p ati’rg’an qolayli’qlar» temasi’nda baspa so’z konferenciyasi’ boli’p wo’tti. Ilaj respublika baji’xana basqarmasi’ ta’repinen Puqarali’q ja’miyeti qa’liplesiwin monitoring yetiwshi biyg’a’rez instituti’ni’n’ Qaraqalpaqstan aymaqli’q  bo’limi menen birlikte sho’lkemlestirildi. Atap wo’tilgenindey, Prezidentimizdin’ baslamasi’ menen isbilermenlik wortali’g’i’n tu’p-tiykari’nan jaqsi’law, ja’ha’n a’meliyati’nda qabi’l yetilgen biznes ju’rgiziw sistemasi’n yengiziw arqali’ yelimizdin’ xali’q arali’q reytingin bunnan bi’lay da ko’teriw boyi’nsha ken’ ko’lemli ilajlar a’melge asi’ri’lmaqta. Atap aytqanda, O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’…

  24.08.2015, Ja’miyet. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  05.08.2015 halatina

    2015
  I
  2015
  II
  2015
  III
  2015
  IV
   Qabil etilgen 7 12    
   Orinlanbaqta        
   Orinlangan 7 12    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  05.08.2015 halatina

   Qabil yetilgenler 85
   Orinlanbaqta 5
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 80 • «EN’ ULLI’, YeN’ A’ZIZ»

  O’zbekistan Baspaso’z ha’m xabar agentligi, Jurnalistler do’retiwshilik awqami’, «Su’wretlew aynasi’» do’retiwshilik awqami’, Jazi’wshi’lar awqami’, Milliy teleradiokompaniyasi’, «O’zbekkino» Milliy agentligi, Ko’rkem wo’ner akademiyasi’, Elektron g’alaba xabar…

  23.07.2015, Dag’azalar.

 • «Jan’a ko’z qaras» videorolikler tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, «O’zbekturizm» Milliy kompaniyasi’, O’zbekistan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw ma’mleketlik komiteti,…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jas jurnalisti» respublikali’q tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Milliy ma’limleme agentligi, O’zbekistan Milliy teleradiokompaniyasi’, O’zbekistan elektron g’alaba xabar qurallari’ milliy associaciyasi’, O’zbekistan biyg’a’rez…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • MIT.uz»-milliy iternet tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’limleme texnologiyalari’ ha’m kommunikaciyalari’n rawajlandi’ri’w ministrligi, O’zbekistan Respublikasi’ Joqari’ ha’m worta arnawli’ bilimlendiriw ministrligi,…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ni’n’ «JI’LDI’N’ YEN’ BELSENDI JURNALISTI-2014» tan’lawi’na ma’rha’mat!

  Hu’rmetli ka’siplesler! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti – 2014» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2014-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2015-ji’ldi’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m…

  13.05.2015, Dag’azalar.

 • «ЕҢ БЕЛСЕНДИ СПОРТ ЖУРНАЛИСТИ» ТАҢЛАЎЫНА МӘРҲАМАТS

  Елимизде ғалабалық спортты буннан былай да раўажландырыў, оның мәнисин ҳәм әҳмийетин кең жәмийетшиликке ҳәр тәреплеме жеткериў, бул бағдардағы үгит-нәсият жумысларын жетилистириў мақсетинде O’zbekistan Республикасы Мәденият…

  06.05.2015, Dag’azalar.

 • Hu’rmetli isbilermenler ha’m ka’rxana basshi’lari’!

  2015-ji’li’ 7-8-aprel ku’nleri No’kis qalasi’, Amfi teatrda boli’p wo’tetug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymaqli’q Sanaat yarmarkasi’ ha’m Kooperaciyali’q birjasi’na ba’rsheni belsene qatnasi’wg’a shaqi’rip qalami’z.

  31.03.2015, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» X MILLIY SI’YLI’G’I’

  Di’qqi’t, tan’law! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw xali’qarali’q worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen g’alabalasti’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’…

  13.02.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

    O’zbekistan Ka’siplik awqamlari’ federaciyasi’ ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ha’m Xali’q bilimlendiriw ministrlikleri, O’zbekistan Jazi’wshi’lar, Kompozitorlar awqamlari’, O’zbekistan milliy teleradiokompaniyasi’ ha’m O’zbekistan…

  27.01.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

  «JA’MIYET HA’M MEN» O’zbekistan  biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q…

  13.01.2015, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Xozir saytda
 • Xozir saytda 1 ta foydalanuvchi
 • Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.