Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik hu’kimet portali’


Mu’ra’jaatlar ushi’n telefon: 8 (361) 222-46-33 | QAYTA BAYLANI’S
 • Diplomlar tapsi’ri’ldi’

    No’kis qalasi’ndag’i’ 2-medicinali’q kolledjinin’  pitkeriwshilerine qa’nigelik diplomlari’ tapsi’ri’ldi’.   2013/2014 woqi’w ji’li’nda kolledjdi medicinali’q profilaktika isi,, wortopedikali’q stomatologiya, farmacevtika ha’m miyirbelik isi bag’darlari’ boyi’nsha 573 woqi’wshi’ tabi’sli’ pitkerdi.   Wo’zA, Maqset Habibullaev (su’wret) Awdarma: Adilova G.  

  16.07.2014, Ilim ha'm bilim.

 • XAYaL-KI’ZLARDI’N SPORT FESTIVALI’

  No’kis qalasi’nda «Salamat bala-salamat ana» su’reni asti’nda «Hayal-qi’zlardi’n’ sport festivali’» boli’p wo’tti. Qalali’q hayal-qi’zlar komiteti, «Ma’ha’lle» qayi’rqomli’q ja’miyetlik fondi’ qalali’q bo’limi menen birlikte sho’lkemlestirilgen jari’sqa wo’zin-o’zi basqari’w uyi’mlari’nan, miynet ja’ma’a’tlerinen, woqi’w wori’nlari’nan hayal-qi’zlar komandalari’ qatnasi’p, sportti’n’ jen’il atletika, voleybol, darts, ju’ziw, stol tennisi, shaxmat tu’rleri boyi’nsha wo’z-ara bellesti.   -Son’g’i’ ji’llari’ hayal-qi’zlar arasi’nda sportti’ rawajlandi’ri’wg’a ayri’qsha a’hmiyet berilmekte,-deydi «Ma’ha’lle» qayi’rqomli’q ja’miyetlik fondi’ No’kis qalali’q bo’limi bas qa’nigesi U’zipa Qalmuratova. -A’sirese «Salamat bala ji’li’» Ma’mleketlik bag’darlamasi’…

  03.07.2014, Ma’deniyat.

 • To’rt tilide kitap sawg’a yetildi

    “Samsung Engineering”  kompaniyasi’ ta’repinen Qon’i’rat rayoni’ndag’i’ 31-uli’wma bilim beriw mektebi kitapxanasi’na wo’zbek, qaraqalpaq, korec ha’m ingliz tillerindegi a’debiyatlar sawg’a yetildi.   Usi’ mu’na’sebet penen boli’p wo’tken ilajda “Uz-Kor Gaz Chemical”  Wo’zbekstan-Qubla Koreya qospa ka’rxanasi’ quri’li’s uchastkasi’ basli’g’i’ Kim Ik Vun ha’m basqalar Prezidentimiz basshi’li’g’i’ndag’i’ U’stu’rt ken’liginde a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an u’lken jarati’wshi’li’q jumi’slari’ wo’zbek ha’m korec xali’qlari’ arasi’nda bekkem dosli’q baylani’slari’ni’n’ ayqi’n ko’rinisi yekenligi atap wo’tildi.   Ilaj do’gereginde mektep woqi’wshi’lari’ arasi’nda “ Ta’biyat ha’m…

  26.06.2014, Ilim ha'm bilim.

 • JAS PALUANLAR BELLESTI

  Usi’ ji’l 12-15-iyun ku’nleri paytaxti’mi’zdag’i’ 1-sanli’ respublikali’q ko’p tarmaqli’ balalar ha’m jas wo’spirimler sport mektebinde 2000-2001-ji’llar arali’g’i’nda tuwi’lg’an jas wo’spirim yer balalar ja’ne qi’zlar arasi’nda sportti’n’ belbewli gu’res tu’ri boyi’nsha Wo’zbekistan kubogi boli’p wo’tti.    Jari’s tiykari’nan Wo’zbekistanda sportti’n’ belbewli gu’res tu’rin bunnan bi’lay da rawajlandi’ri’w, woni’n’ g’alabali’g’i’na yerisiw, wo’sip kiyati’rg’an jas a’wladti’ salamat, shaqqan, ka’mil insan yetip ta’rbiyalaw, usi’ sport tu’rinen yelimizde jas wo’spirimler saylandi’ komandasi’n qa’liplestiriw ushi’n ku’shli palwanlardi’ saylap ali’w ha’m qollap-quwatlaw…

  24.06.2014, Sport.

 • KURI’LI’SShI’LARDI’N KAYI’RKOMLI’K JARDEMI

  U’stirt gaz-ximiya kompleksi quri’li’si’na qatnasi’p ati’rg’an «Uz Kor Gaz Chemikal» Wo’zbekistan-Qubla Koreya qospa ka’rxanasi’, «Lotte Chemikal», «Samsung Engineering» si’yaqli’ bir qatar abi’royli’ kompaniyalar quri’li’s jumi’slari’ menen bir qatarda qayi’rqomli’q ila’jlari’n da wo’tkermekte. Atap aytqanda, «Samsung Engineering» kompaniyasi’ Qon’i’rat rayoni’ndag’i’ «Qi’rq qi’z» poselkali’q puqaralar ji’yi’ni’ aymag’i’ndag’i’ 31- uli’wma bilim beriw mektebinde won’law jumi’slari’n ali’p bardi’. Mekteptin’ kitapxanasi’, sportzali’ ha’m ma’jilisler zali’ qayta won’lani’p, kerekli mebel u’skeneleri, ko’rgizbeli qurallar menen ta’miyinlendi. «U’mit» dep atalg’an mektep kitapxanasi’na inglis,…

  24.06.2014, Ja’miyet.

 • ISBILERMENLER UShI’N IMKANIYaT

  Wo’zbekstan sawda-sanaat palatasi’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q basqarmasi’nda Yevropa Awqami’ni’n’ «Basqari’w kadrlari’n tayarlaw-kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik subektleri basshi’lari’ni’n’ imkaniyati’n bekkemlew» joybari’na bag’i’shlang’an seminar boli’p wo’tti.    Ilajdi’ Wo’zbekstan sawda-sanaat palatasi’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q basqarmasi’ basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ R.Zarekeev kiris so’z benen ashti’. Joybardi’n’ menedjmentke tayarlaw bag’darlamasi’ boyi’nsha eksperti Yannis Zervas wo’tkerilip ati’rg’an seminardi’n’ maqset ha’m wazi’ypalari’ boyi’nsha ken’ tu’rde tu’sinik berdi. Atap wo’tilgenindey, Wo’zbekistan hu’kimeti menen Yevropa Awqami’ arasi’ndag’i’ kelisimge muwapi’q «Basqari’w kadrlari’n tayarlaw-kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik…

  24.06.2014, Ekonomika.

 • MAShAKATLI’ JI’LDI’N MIYNET JENIS

  Hawa rayi’ni’n’ qolaysi’z keliwine qaramastan respublikami’zdi’n’ pillekeshleri bi’yi’lg’i’ ji’li’ da mol wo’nim jetistiriwge yeristi. Rejede belgilengen 810 tonna worni’na usi’ ku’nge shekem 820,4 tonna «gu’mis talshi’q» jetistirilip, sha’rtnamali’ reje arti’g’i’na wori’nlandi’.   -Tutzarlarg’a agrotexnikali’q ila’jlardi’n’ wo’z waqti’nda wo’tkeriliwi, pillekeshler miynetinin’ mu’na’sip bahalani’wi’ qolg’a kirgizilgen tabi’si’mi’zdi’n’ tiykari’ boldi’,-deydi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ «Pille» aymaqli’q birlespesinin’ basli’g’i’ Bahadi’r Ernazarov.- Bi’yi’lg’i’ ji’li’ birlespemiz pille jetistiriwshi 1452 fermer xojali’g’i’, al wolar wo’z gezeginde 12277 nawqan tuti’wshi’lar menen tiyisli sha’rtnamalar du’zdi. Jipek…

  24.06.2014, Ekonomika.

 • Wo’nim aymaqti’n’ wo’zinde qayta islenedi

  Qaraqalpaqstanli’q pillekeshler ma’mleketke wo’nim tapsi’ri’w tapsi’ri’w sha’rtnama rejesin arti’g’i’ menen wori’nladi’. Prezidentimiz basshi’li’g’i’nda ekonomikami’zdi’n’ a’hmiyetli buwi’ni’ bolg’an awi’l xojali’g’i’, soni’n’ ishinde, pilleshilik tarawi’n rawajlandi’ri’wg’a ayri’qsha itibar qarati’li’p ati’rg’anli’g’i’ sebepli tarmaqta joqari’ na’tiyjelilikke yerisilmekte. Usi’ ji’li’ aymaqta 1 mi’n’ 452 fermer xojali’g’i’nda 14 mi’n’ quti’ jipek qurti’ ta’rbiyalani’p, sha’rtnamada belgilengen 810 tonna worni’na 820,4 tonna joqari’ sapali’ pille tapsi’ri’ldi’. A’miwda’rya, Yellikqala ha’m Kegeyli rayonlari’ pillekeshleri birinshilerden boli’p sha’rtnama rejesin wori’nladi’. – Mol wo’nim jetistiriwde bekkem wot-jem…

  19.06.2014, Ekonomika.

 • SALAMAT HA’M BA’RKAMAL A’WLADTI’ TA’RBIYaLAWDI’N’ HUQI’QI’Y TIYKARI’

  2014-ji’l 17-iyun ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi u’lken ma’jilisler zali’nda  «Salamat ha’m ba’rkamal a’wladti’ ta’rbiyalawdi’n’ huqi’qi’y tiykarlari’» temasi’nda do’gerek sa’wbeti boli’p, woni’ O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’ Ilim, bilimlendiriw, ma’deniyat ha’m sport ma’seleleri komiteti, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi menen Ministrler Ken’esi, Xali’q bilimlendiriw ministrligi, «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Qaraqalpaqstan Respublikali’q Ken’esi sho’lkemlestirdi. Ilajg’a Oliy Majlis Senati’ni’n’ ag’zalari’, Joqarg’i’ Ken’es ha’m jergilikli Ken’eslerdin’ deputatlari’, tiyisli ministrlikler menen vedomstvolardi’n’, joqari’ ha’m worta arnawli’ woqi’w wori’nlari’ni’n’, ja’miyetlik sho’lkemlerdin’,…

  19.06.2014, Jan’ali’qlar.

 • QURI’LI’SShI’LARDI’N’ QAYI’RQOMLI’Q JA’RDEMI

    QURI’LI’SShI’LARDI’N’ QAYI’RQOMLI’Q JA’RDEMI   U’stirt gaz-ximiya kompleksi quri’li’si’na qatnasi’p ati’rg’an  «Samsung Engineering»   kompaniyasi’ ta’repinen Qon’i’rat rayoni’ndag’i’ «Qi’rq qi’z» poselkali’q puqaralar ji’yi’ni’ aymag’i’ndag’i’ 31-sanli’ uli’wma bilim beriw mektebinde won’law jumi’slari’  ali’p bari’ldi’. Mekteptin’ kitapxanasi’, sport zali’ ha’m ma’jilisler zali’ qayta won’lani’p, kerekli mebel u’skeneleri, ko’rgizbeli    qurallar menen ta’miyinlendi. «U’mit» dep atalg’an  mektep kitapxanasi’na inglis, koreys, wo’zbek ha’m qaraqalpaq tillerindegi woqi’wli’qlar,  ko’rkem a’debiyatlar sawg’a yetildi. Wo’tken shembi ku’ni mektep kitapxanasi’ni’n’ ashi’li’w ma’resimi boli’p wo’tti. Ila’jda «Uz…

  18.06.2014, Ja’miyet.


  Республика Каракалпакстан

 • Население: 1 711,8 тыс. чел.
 • Плотность: 10,15 чел./км²
 • Площадь: 165 600 км²
 • Столица: город Нукус
 • Деление: 1 город и 14 районов
 • Граница Каракалпакстана расположена на Туранской низменности. С юго-запада к нему вплотную примыкает пустыня Кара-Кум, на северо-западе находится плато Устюрт, а на северо-востоке — пустыня Кызыл-Кум. Территория Каракалпакстана включает также южную половину Аральского моря, на осушенном дне которого теперь формируется новая солончаковая пустыня Арал-Кум, и низовья реки Амударьи.