Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68 | QAYTA BAYLANI’S
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00 | Baha beriw
 • O’zbekistan Prezidentinin’ Qazaqstang’a ra’smiy sapari’ baslandi’

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Karimov Qazaqstan Respublikasi’ Prezidenti Nursultan Nazarbaevtin’ mira’ti menen 24-noyabr ku’ni ra’smiy sapar menen Astana qalasi’na keldi. Usi’ ku’nnin’ wo’zinde yeki ma’mleket basshi’lari’ni’n’ ushi’rasi’wi’ boldi’. Ma’mleketlerimiz wortasi’ndag’i’ birge islesiwdi rawajlandi’ri’wdi’n’ a’hmiyetli ma’seleleri, Worayli’q Aziya ha’m woni’n’ a’tirapi’ndag’i’ jag’day, sonday-aq, ta’replerdi qi’zi’qti’rg’an a’hmiyetli xali’qarali’q mashqalalar talqi’landi’. Ma’mleketlerimiz joqari’ da’rejedegi usi’ so’ylesiwge O’zbekistan ha’m Qazaqstan wortasi’ndag’i’ ko’p qi’rli’ mu’na’sibetlerin ja’nede rawajlandi’ri’w, birge islesiwdin’ perspektivali’ bag’darlari’n belgilep ali’wdi’n’ a’hmiyetli faktori’ si’pati’nda qaramaqta. Sapardi’n’ tiykarg’i’ waqi’yalari’…

  25.11.2014, Siyasat.

 • AQSARAYDAG’I’ UShI’RASI’W

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Karimov 21-noyabr ku’ni Aqsarayda Shveycariya Konfederaciyasi’ni’n’ Prezidenti, Yevropada qa’wipsizlik ha’m birge islesiw sho’lkeminin’ (EQBSh) a’meldegi basli’g’i’ Dide Burkxalter menen ushi’rasti’. Ma’mleketimiz basshi’si’ joqari’ ma’rtebeli miymandi’ yelimizge sapari’ menen qutli’qlar yeken, O’zbekistan Shveycariyag’a isenimli sherik, du’nya ju’zi siyasati’nda a’hmiyetli wori’n tutatug’i’n, uli’wma ta’n ali’ng’an xali’qarali’q ekonomika ha’m qarji’ worayi’ si’pati’nda qaraytug’i’ni’n atap wo’tti. So’ylesiw waqti’nda O’zbekistan – Shveycariya qatnasi’qlari’ni’n’ a’hmiyetli ma’seleleri, siyasiy, sawda-ekonomikali’q, investiciyali’q, ma’deniy-gumanitar ha’m basqa da salalardag’i’ birge islesiwdi rawajlandi’ri’wdi’n’…

  22.11.2014, Siyasat.

 • QOS BAYRAM MU’NA’SIP BELGILENDI

  Bi’yi’l qaraqalpaq a’debiyati’ni’n’ jarqi’n juldi’zi’, bu’lbu’lziban shayi’r A’jiniyaz Qosi’bay uli’ni’n’ tuwi’lg’ani’ni’na 190 ji’l ha’m A’jiniyaz ati’ndag’i’ No’kis ma’mleketlik pedagogikali’q instituti’ni’n’ 80 ji’lli’g’i’ respublikami’zda ken’nen belgilenbekte. Usi’ mu’a’nisibet penen joqari’ ha’m worta arnawli’ woqi’w wori’nlari’nda, rayon ha’m qalalarda a’debiy kesheler, ilimiy a’njumanlar ha’m ushi’rasi’w kesheleri wo’tkerildi. Usi’ ji’l 21-noyabr ku’ni payxati’mi’zdag’i’ Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik sazli’ teatri’nda usi’ qutli’ sa’nege bag’i’shlang’an ilimiy-a’meliy konferenciya boli’p wo’tti. Teatr foyesinde shayi’r shi’g’armalari’ni’n’ ha’m institut professor-oqi’ti’wshi’lari’ ilimiy miynetlerinin’ ko’rgizbesi sho’lkemlestirildi,…

  22.11.2014, Ja’miyet.

 • Talantli’ qi’zlar tan’lap ali’ndi’

  Prezidentimiz baslamasi’ menen jas talant ha’m wo’ner iyelerin izlep tabi’w, qollap-quwatlaw ha’m si’yli’qlaw maqsetinde sho’lkemlestirilgen Zulfiya ati’ndag’i’ Ma’mleketlik si’yli’g’i’ tan’lawi’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ basqi’shi’ boli’p wo’tti. Tan’lawdi’n’ qala ha’m rayon basqi’shlari’nda yen’ jaqsi’ na’tiyjege yeriske 169 qi’z a’debiyat, ko’rkem wo’ner, ilim, bilimlendiriw ha’m ma’deniyat bag’darlari’ boyi’nsha wo’z uqi’p ha’m sheberliklerin ko’rsetti. Ba’rshe bag’darlar boyi’nsha 1-, 2-, 3-ori’nlardi’ iyelegen jen’impazlar ani’qlani’p, wolar O’zbekistan Respublikali’q basqi’shi’na jollama aldi’.

  17.11.2014, Ja’miyet.

 • Balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mektebinin’ jan’a binasi’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’

  Prezidentimizdin’ 2008-ji’l 8-iyulde qabi’l yetilgen “Balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mekteplerinin’ materialli’q-texnikali’q bazasi’n bekkemlew ha’m wolardi’n’ xi’zmetin ja’ne de jaqsi’law boyi’nsha 2009-2014-ji’llarg’a mo’lsherlengen Ma’mleketlik bag’darlamasi’ haqqi’nda” g’i’ qarari’ni’n’ wo’ri’nlani’wi’ shen’berinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Taxtako‘pir rayoni’nda balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mektebinin’ jan’a binasi’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’.  Zamanago’y arxitektura ha’m qala quri’li’si’ talaplari’ tiykari’nda quri’lg’an binada ha’r bir bag’dar boyi’nsha qolayli’qlarg’a iye klass xanalari’, 210 wori’nli’ zamanago’y koncert zali’ bar. Bul ko’rkem wo’ner mektebinde bi’yi’l jan’a bag’dar –…

  13.11.2014, Ja’miyet.

 • Balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mektebinin’ jan’a binasi’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’

  Prezidentimizdin’ 2008-ji’l 8-iyulde qabi’l yetilgen “Balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mekteplerinin’ materialli’q-texnikali’q bazasi’n bekkemlew ha’m wolardi’n’ xi’zmetin ja’ne de jaqsi’law boyi’nsha 2009-2014-ji’llarg’a mo’lsherlengen Ma’mleketlik bag’darlamasi’ haqqi’nda” g’i’ qarari’ni’n’ wo’ri’nlani’wi’ shen’berinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Taxtako‘pir rayoni’nda balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mektebinin’ jan’a binasi’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’.  Zamanago’y arxitektura ha’m qala quri’li’si’ talaplari’ tiykari’nda quri’lg’an binada ha’r bir bag’dar boyi’nsha qolayli’qlarg’a iye klass xanalari’, 210 wori’nli’ zamanago’y koncert zali’ bar. Bul ko’rkem wo’ner mektebinde bi’yi’l jan’a bag’dar –…

  13.11.2014, Ja’miyet.

 • Balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mektebinin’ jan’a binasi’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’

  Prezidentimizdin’ 2008-ji’l 8-iyulde qabi’l yetilgen “Balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mekteplerinin’ materialli’q-texnikali’q bazasi’n bekkemlew ha’m wolardi’n’ xi’zmetin ja’ne de jaqsi’law boyi’nsha 2009-2014-ji’llarg’a mo’lsherlengen Ma’mleketlik bag’darlamasi’ haqqi’nda” g’i’ qarari’ni’n’ wo’ri’nlani’wi’ shen’berinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Taxtako‘pir rayoni’nda balalar muzika ha’m ko’rkem wo’ner mektebinin’ jan’a binasi’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’.  Zamanago’y arxitektura ha’m qala quri’li’si’ talaplari’ tiykari’nda quri’lg’an binada ha’r bir bag’dar boyi’nsha qolayli’qlarg’a iye klass xanalari’, 210 wori’nli’ zamanago’y koncert zali’ bar. Bul ko’rkem wo’ner mektebinde bi’yi’l jan’a bag’dar –…

  13.11.2014, Ma’deniyat.

 • Jen’impazlar – respublika chempionati’na

  No’kis olimpiya rezervleri sport kolledjinde stol tennisi boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ chempionati’ boli’p wo’tti. Wonda 28 jasqa shekem bolg’an 200ge jaqi’n sportshi’lar qatnasti’. Qi’zg’i’n ba’sekiler juwmag’i’na ko’re hayal-qi’zlar wortasi’nda Gu’lziyra Abenova, yerler wortasi’nda Sherzod Yuldashevlar birinshi wori’ndi’ iyeledi. O’zA

  11.11.2014, Sport.

 • Medicina xi’zmetkerleri ku’nine bag’i’shlandi’

  6-noyabr ku’ni Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik sazli’ teatri’nda Densawli’qti’ saqlaw xi’zmetkerleri ku’nine bag’i’shlang’an saltanatli’ ji’ynali’s boli’p wo’tti. Ji’ynali’sqa medicina tarawi’nda miynet yetip ati’rg’an miynet aldi’ng’i’lari’, miynet veteranlari’ ha’m ken’ ja’miyetshilik wa’killeri qatnasti’. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi menen Ministrler Ken’esinin’ taraw xi’zmetkerlerine bayram qutli’qlawi’n Joqarg’i’ Ken’estin’ komitet basli’g’i’ B.Nurabullaev woqi’p yesittirdi. Bunnan son’ respublika Densawli’qti’ saqlaw ministri D.Xodjiev ken’ tu’rde bayanat jasadi’. «Salamat bala ji’li’» mu’na’sibeti menen Qaraqalpaqstanda ko’lemli jumi’slar ali’p bari’li’p ati’rg’an boli’p, aymaqta ha’zirgi…

  10.11.2014, Ja’miyet.

 • Qаrаqаlpаqstаnli’ spоrtshi’lаrdi’n’ jаn’а jеn’islеri

  1. Muаy tаyshi’lаr 4 аlti’n, 2 gu’mis jеn’ip аldi’ Usi’ ji’ldi’n’ 29-оktyabr ha’m 2-nоyabr ku’nlеri Nаmаngаn wa’lаyati’ndа еrеsеklеr аrаsi’ndа spоrtti’n’ muаy tаy tu’ri bоyi’nshа wo’tkеrilgеn O’zbеkistаn chеmpiоnаti’ndа qаrаqаlpаqstаnli’ spоrtshi’lаrdаn А.O’tеgеnоv 48, J.Yuldаshеv 54, M.Qоshqаrоv 57, U.To’rеniyazоv 81 kg sаlmаqtа birinshi оri’ndi’ jеn’ip аli’p, аlti’n mеdаldi’, I.A’sеmbаеv 67 ha’m I.Rеyimbаеv 60 kg sаlmаqtа еkinshi оri’nlаrdi’ iyеlеp, gu’mis mеdаl mеnеn si’yli’qlаndi’. Usi’ chеmpiоnаttа 57 kg sаlmаqtа аlti’n mеdаl jеn’impаzi’ bоlg’аn Ja’ha’ngir Yuldаshеv 2 ma’rtе ja’ha’n chеmpiоni’ еsаplаnаdi’.…

  06.11.2014, Sport.

Jan’ali’qlar   Ma’mleketlik belgiler   Waqi’yalar   Anonslar   Qaraqalpaqstan Respublikasi’   Son’g’i’ jan’ali’qlar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Xu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Texnologiyalar   Foto   Konkurslar   Ilim ha'm bilim   Press-relizler   Dag’azalar  

Qayta baylani’s

Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: info@sovminrk.gov.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, G’a’rezsizlik ko’shesi, 50
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00
Qayta baylani’s

Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  Qaraqalpaqstan Respublikasi’

 • Xali’q sani’: 1736,5 mi’n’ adam
 • Ti’g’i’zli’g’i’: 1 kv km ge 10,4 adam
 • Jer maydani’: 166,59 mi’n’ kv km
 • Paytaxti’: No’kis qalasi’
 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ O’zbekistanni’n’ arqa-bati’s bo’liminde, A’miwda’ryani’n’ to’mengi jag’i’nda, Aral ten’izinin’ tu’slik jag’alari’nda jaylasqan. Respublika tu’slik-bati’s ta’repten Qaraqum sho’line tutasqan. Woni’n’ arqa-bati’si’nda U’stirt tegisligi, arqa-shi’g’i’s ta’repinde bolsa Qi’zi’lqum sho’li bar. Aral ten’izinin’ tu’slik aymag’i’ qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni’n’ uli’wma jer maydani’ 166,6 mi’n’ kvadrat kilometrden ibarat boli’p, wol aymag’i’ni’n’ u’lkenligi jag’i’nan O’zbekstan Respublikasi’ wa’layatlari’ arasi’nda birinshi wori’nda turadi’. Xorezm, Nawayi’ ha’m Buxara wa’layatlari’ menen shegaralasqan. Respublikani’n’ ha’kimshilik-aymaqli’q du’zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.