Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • O’ZBEKISTAN – TU’RKMENSTAN: WAQI’T SI’NAG’I’NAN Wo’TKEN DOSLI’Q HA’M BIRGE ISLESIWDIN’ JAN’A ShEKLERI

    Buri’n xabar yetilgenindey, O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimovti’n’ mira’t yetiwine bola Tu’rkmenstan Prezidenti Gurbanguli’ Berdimuhamedov 7-oktyabr ku’ni ra’smiy sapar menen yelimizge keldi. Sapar yetiwdin’ tiykarg’i’ ilajlari’ 8-oktyabr ku’ni boli’p wo’tti. Ko’ksaray rezidenciyasi’nda Tu’rkmenstan Prezidentin ra’smiy ku’tip ali’w ma’resimi boldi’. Joqari’ ma’rtebeli miymanni’n’ hu’rmetine hu’rmetli qarawi’l sap tartti’. Islam Ka’rimov ha’m Gurbanguli’ Berdimuhamedov minberge ko’terildi. Yeki yeldin’ ma’mleketlik gimnleri jan’ladi’. Prezidentler hu’rmetli qarawi’l qatari’ni’n’ aldi’nan wo’tti. A’zelden qon’si’ ha’m tuwi’sqan bolg’an wo’zbek ha’m tu’rkmen xali’qlari’…

  09.10.2015, Siyasat.

 • TU’RKMENSTAN PREZIDENTI TAShKENTKE KELDI

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimovti’n’ mira’t yetiwine bola Tu’rkmenstan Prezidenti Gurbanguli’ Berdimuhamedov 2015-ji’l 7-oktyabr ku’ni ra’smiy sapar menen yelimizge keldi. Tashkent xali’qarali’q aeroporti’nda joqari’ ma’rtebeli miymandi’ O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ Bas Ministri Shavkat Mirziyoev ku’tip aldi’. Qi’sqa sa’wbetten son’ Tu’rkmenstan delegaciyasi’ Ko’ksaray kompleksinde wo’zi ushi’n aji’rati’lg’an rezidenciyag’a jol aldi’. Tu’rkmenstan Prezidentinin’ O’zbekistang’a ra’smiy sapari’ shen’berindegi tiykarg’i’ ilajlar 8-oktyabrge belgilengen. Buri’n xabar yetilgenindey, joqari’ da’rejedegi ushi’rasi’wlar waqti’nda O’zbekistan ha’m Tu’rkmenstanni’n’ siyasiy, sawda-ekonomikali’q, transport ha’m kommunikaciyalar, ma’deniy-gumanitar ja’ne basqa…

  08.10.2015, Siyasat.

 • XALI’QARALI’Q BIRGE ISLESIWDIN’ JAN’A IMKANIYaTLARI’

  SEUL, 6-oktyabr. O’zA ni’n’ arnawli’ xabarshi’si’ Iroda UMAROVA xabar yetedi. Buri’n xabar yetilgenindey, Koreya Respublikasi’ni’n’ paytaxti’ Seul qalasi’nda «Koreya Respublikasi’ – Worayli’q Aziya» birge islesiw forumi’ boli’p wo’tti. Bul forum shen’berinde «Soex» ko’rgizbeler paviloni’nda «Sawda-sayaxatshi’li’q roud shousi’» xali’qarali’q ko’rgizbesi wo’tkerildi. Wonda Qubla Koreya, O’zbekistan, Tu’rkmenstan, Qazaqstan, Qi’rg’i’zstan ha’m Ta’jikstan isbilermen toparlari’ni’n’ yeki ju’zden aslam wa’kili qatnasti’. Usi’ xali’qarali’q ko’rgizbede yelimizdin’ u’lken sawda-ekonomikali’q potenciali’ ha’m eksport imkaniyatlari’ ko’rsetildi. Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda sanaat tarmaqlari’n modernizaciyalaw ha’m…

  07.10.2015, Ekonomika.

 • SAYaXAT HA’M BIRGE ISLESIWDI RAWAJLANDI’RI’W JOLI’NDA

  «O’zekspooray»da 5-oktyabr ku’ni «Jipek joli’nda turizm» XXI Tashkent xali’qarali’q sayaxatshi’li’q yarmarkasi’ ashi’ldi’. «O’zbekturizm» milliy kompaniyasi’ ha’m «Ulli’ jipek joli’» reklama agentligi ta’repinen BMSh Ja’ha’n sayaxatshi’li’q sho’lkemi (YuNVTO) ja’rdeminde sho’lkemlestirilgen usi’ ilajdi’n’ ashi’li’wi’nda yelimiz ha’m shet ma’mleketlerdin’ sayaxatshi’li’q firma ja’ne kompaniyalari’, miymanxanalardi’n’ wa’killeri, sala qa’nigeleri ha’m diplomatiyali’q korpusti’n’ wa’killeri qatnasti’. «O’zbekturizm» milliy kompaniyasi’ni’n’ basli’g’i’ F.Rizaev, BMShti’n’ Ja’ha’n sayaxatshi’li’q sho’lkeminin’ atqari’wshi’ direktori’ Z.Shomogi ha’m basqalar Prezident Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda O’zbekistanda sayaxatshi’li’q salasi’ izbe-iz rawajlani’p ati’rg’ani’n, sayaxatshi’lardi’n’ mazmunli’…

  07.10.2015, Ja’miyet.

 • DOSLI’QQA TIYKARLANG’AN BELSENDI BIRGE ISLESIW

  SEUL, 5-oktyabr. O’zA ni’n’ arnawli’ xabarshi’si’ Iroda UMAROVA xabar yetedi. Koreya Respublikasi’ni’n’ paytaxti’ Seul qalasi’nda «Koreya Respublikasi’ – Worayli’q Aziya» birge islesiw forumi’ni’n’ tog’i’zi’nshi’ ma’jilisi boli’p wo’tti. Bul saparg’i’ a’njuman «Koreya Respublikasi’ menen Worayli’q Aziya yelleri arasi’ndag’i’ birge islesiwdi bekkemlew» temasi’na bag’i’shlandi’. Bunda Qubla Koreya, O’zbekistan, Tu’rkmenstan, Qazaqstan, Qi’rg’i’zstan ha’m Ta’jikstan wa’killeri qatnasti’. Forumda Koreya Respublikasi’ Si’rtqi’ isler ministrinin’ birinshi wori’nbasari’ Cho Txe Yong, O’zbekistan Respublikasi’ Si’rtqi’ isler ministrinin’ wori’nbasari’ G’ayrat Fozilov ha’m basqalar Qubla…

  07.10.2015, Ekonomika.

 • HASI’L TUQI’MLI’ MALLAR KO’BEYMEKTE

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ 2008-ji’l 21-apreldegi «Jeke ja’rdemshi diyqan-fermer xojali’qlari’nda qara mallardi’n’ bas sani’n ko’beytiwdi xoshametlewdi ku’sheytiw ha’m de sharwashi’li’q wo’nimlerin islep shi’g’ari’wdi’ ken’eytiw boyi’nsha qosi’msha ilajlar haqqi’nda»g’i’ qarari’n wori’nlaw bag’dari’nda respublikami’zda bir qatar jumi’slar ali’p bari’lmaqta. Jaqi’nda Germaniya ma’mleketinen hasi’l tuqi’mli’ «Simental» porodasi’ndag’i’ 62 bas mal ali’p kelindi. -Son’g’i’ ji’llari’ qara mallardi’n’ na’silin jaqsi’law ha’m wolardi’n’ wo’nimdarli’g’i’n artti’ri’wg’a ayri’qsha itibar qarati’lmaqta,-deydi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ «Na’sil xi’zmet» juwapkershiligi sheklengen ja’miyetinin’ basli’g’i’ Berdibek Ta’n’irbergenov.- Wo’tken ji’llar ishinde Polsha,…

  07.10.2015, Ekonomika.

 • JURNALISTLERDIN’ BELSENDILIGI TALAP YeTILEDI

  Usi’ ji’l 6-oktyabr ku’ni No’kiste Yevropada qa’wipsizlik ha’m birge islesiw sho’lkeminin’ qa’wenderliginde Puqarali’q ja’miyetinin’ qa’liplesiwin monitoring yetiw biyg’a’rez instituti’ni’n’ Qaraqalpaqstan aymaqli’q bo’liminin’ sho’lkemlestiriwinde u’sh basqi’shtan ibarat «Ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ jumi’si’ni’n’ ashi’q-aydi’nli’g’i’n ta’miyinlewde, ja’miyetlik qadag’alawdi’ a’melge asi’ri’wda g’alaba xabar qurallari’ni’n’ rolin ku’sheytiwdin’ a’hmiyetli ma’seleleri» temasi’ndag’i’ joybardi’n’ juwmaqlawshi’ seminar-treningi boli’p wo’tti. Wog’an tiyisli ministrlikler menen vedomstvolardi’n’, ja’miyetlik sho’lkemlerdin’, ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ baspa so’z xatkerleri ha’m g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’. Ilajdi’n’ maqseti «Ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m…

  07.10.2015, Ja’miyet.

 • Tu’rkmenstan Prezidentinin’ O’zbekistang’a sapari’ haqqi’nda

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Karimovti’n’ mira’ti boyi’nsha Tu’rkmenstan Prezidenti Gurbanguli’ Berdimuhamedov 2015-ji’l 7-8 oktyabr ku’nleri ra’smiy sapar menen ma’mleketimizde boladi’. Joqari’ da’rejedegi ushi’rasi’wlar payti’nda O’zbekistan ha’m Tu’rkmenstanni’n’ siyasiy, sawda-ekonomikali’q, transport ha’m kommunikaciyalar, ma’deniy-gumanitar ha’m basqa salalardag’i’ birge islesiwinin’ bu’gingi halati’ ha’m woni’ ja’ne de rawajlandi’ri’w perspektivalari’n talqi’law, a’hmiyetli aymaqli’q ha’m xali’qarali’q ma’seleler boyi’nsha pikir almasi’w rejelestirilgen. Sapar juwmaqlari’ boyi’nsha yeki ma’mleket basshi’lari’ni’n’ Qospa bayanati’n qabi’l yetiw, ekonomika, transport, baji’xana, turizm, ilim-texnika, densawli’qti’ saqlaw ha’m sport…

  06.10.2015, Sport.

 • KOLLEDJDEN TIKKELEY Wo’NDIRISKE

  «Shi’mbay-da’n» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti ta’repinen islep shi’g’ari’lg’an wo’nimlerge tek respublikami’zda g’ana yemes, soni’n’ menen birge qon’si’las wa’layatlarda da talap arti’p barmaqta. Bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ wo’tken 9 ayi’ dawami’nda 4 milliard 62 million sumli’q 3848 tonna birinshi sortli’ vitaminli un, 191 tonna nan wo’nimleri, 2462 tonna aralas jem islep shi’g’ari’li’p, sawda wori’nlari’na sha’rtnama tiykari’nda jetkerip berildi. -O’tken ji’ldi’n’ mart ayi’nda iske tu’sken ja’ma’a’timizde wo’nimler Ukrainadan ali’p kelingen zamanago’y u’skenelerde shi’g’ari’lmaqta,-deydi ja’miyettin’ bas injeneri Polat Mi’rzabaev.- Bu’gingi ku’nnin’…

  05.10.2015, Ekonomika.

 • O’ZBEKISTAN MUG’ALLIMLERI HA’M USTAZLARI’NA

  Qa’dirli mug’allimler ha’m ustazlar! Ba’rinen buri’n, siz, a’zizlerdi uli’wmaxali’qli’q bayram-Mug’allimler ha’m ustazlar ku’ni menen shi’n ju’rekten qutli’qlap, ba’rshen’izge wo’zimnin’ teren’ hu’rmet-izzetimdi ha’m shi’n kewlimnen shi’qqan yen’ jaqsi’ tileklerimdi bildiremen. Bul du’nyada ha’r bir sanali’ insan-qay jerde islesemesin, qanday ka’sip, lawazi’m iyesi bolmasi’n, wog’an bilim ja’ne ta’rbiya berip, wo’mirge jollag’an hu’rmetli mug’allimler ha’m ustazlar aldi’nda ba’rqulla qari’zdarli’q sezimi menen jasaydi’. Haqi’yqati’nda da, wo’zinin’ ko’z nuri’n, ju’rek tolqi’wi’n, pu’tkil barli’g’i’n bag’i’shlap, ba’rshemizge jaqsi’li’qtan sabaq bergen, ataday hu’rmetli,…

  01.10.2015, Ja’miyet. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  22.09.2015 halatina

    2015
  I
  2015
  II
  2015
  III
  2015
  IV
   Qabil etilgen 7 12    
   Orinlanbaqta        
   Orinlangan 20 23    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  22.09.2015 halatina

   Qabil yetilgenler 108
   Orinlanbaqta 6
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 102Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Xozir saytda
 • Xozir saytda 3 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :15

  Alo : 5

  Yaxshi : 2

  O`rtacha : 1

  Past : 2

  Yomon : 5

  Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  echo "sdas";

   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.