Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:8 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw
Fotogalereya
 • XALI’QLAR DOSLI’G’I’N BEKKEMLEWShI ILAJ

  11-may ku’ni O’zbekistan Ko’rkem wo’ner akademiyasi’ni’n’ Qaraqalpaqstan bo’liminin’ ko’rgizbeler zali’nda O’zbekistan Ko’rkem wo’ner akademiyasi’, Ikuo Xirayama Xali’qarali’q ma’deniyat ka’rwan sarayi’, O’zbekistan Ko’rkem wo’ner akademiyasi’ni’n’ Qaraqalpaqstan bo’limi ha’m Tashkent Fotosu’wretler u’yinin’ sho’lkemlestiriwinde «No’kiste Yaponiya ma’deniyati’ ku’nleri»nin’ ashi’li’w ma’resimi boli’p wo’tti. Wonda Ikuo Xirayama Xali’qarali’q ma’deniyat ka’rwan sarayi’ direktori’ F.Usmanov, «JICA» volonterlari’ Kaori Furusavaga, Mixoko Imamurago ha’m basqalar shi’g’i’p so’yledi. Atap wo’tilgenindey, Yaponiya ma’mleketi 1992-ji’li’ 26-yanvarda O’zbekistan Respublikasi’ menen diplomatiyali’q baylani’slar wornatti’ ha’m sonnan berli yeki yel…

  12.05.2015, Ja’miyet.

 • BABALAR YeSTELIGINE TA’JIM

  9-May-Eslew ha’m qa’dirlew ku’ni respublikami’zda ken’ tu’rde belgilendi. Bi’yi’l bul sa’nenin’ 1941-1945 ji’llardag’i’ yekinshi ja’ha’n uri’si’nda fashizm u’stinen yerisilgen ulli’ Jen’istin’ 70 ji’lli’g’i’, soni’n’ menen birge Prezidentimiz ta’repinen ja’riyalang’an «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’»na tuwra keliwi wo’zgeshe ma’nige iye boldi’. Haqi’yqati’nda da aradan sonsha ji’l wo’tsede, adamzat tariyxi’ndag’i’ yen’ u’lken qi’rg’i’n uri’sti’n’ jarasi’ yele toli’q pitken joq. Sebebi, yelimizde jasawshi’ ha’r to’rtinshi adam ana jurti’mi’zdi’ qorg’awg’a atlandi’. Wolardi’n’ ko’pshiligi qurban boli’p, tuwi’lg’an jerine qayti’p kelmedi. Jasli’q ji’llari’n…

  10.05.2015, Ja’miyet.

 • Wo’TKENLERDI YeSLEW, KEKSELERDI QA’DIRLEW – BIZIN’ PERZENTLIK PARI’ZI’MI’Z

  Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ baslamasi’ menen 9-may – Yeslew ha’m ka’dirlew ku’ni yelimizde uli’wmaxali’qli’q bayram si’pati’nda ken’nen belgilenbekte Yeslew - wo’tkenlerdi yeske saladi’, wo’zlikti an’latadi’. Qa’dirlew – insandi’ ardaqlaydi’, ja’miyetti bezeydi. Yeslew ha’m qa’dirlew ku’ninin’ mazmun-ma’nisin mine usi’nday iygilikli principler quraydi’. G’a’rezsizlik ji’llari’nda yelimizde ti’ni’shli’q, awi’zbirshilik ha’m ken’ peyillik bekkemlendi. Kekselerge hu’rmet, kishilerge izzet, mehir-mu’riwbet sezimleri adamlardi’n’ kewlinen teren’ jay aldi’. Ata-babalari’mi’zdi’ yeske ali’p, iygilikli islerin dawam yettiriw, bu’gin qatari’mi’zda ju’rgen, yel-jurtti’n’ ti’ni’shli’g’i’ ha’m rawajlani’wi’ joli’nda…

  10.05.2015, Siyasat.

 • ATALAR DAN’QI’NA MIYRASXOR A’WLAD

  «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» Ma’mleketlik bag’darlamasi’n, sonday-aq Prezidentimizdin’ usi’ ji’l 26-marttag’i’ «Uli’wma xali’qli’q bayram-Eslew ha’m qa’dirlew ku’nine tayarli’q ko’riw ha’m woni’ wo’tkeriw haqqi’nda» g’i’ biyligin wori’nlaw boyi’nsha respublikami’zda ken’ ko’lemli ilajlar a’melge asi’ri’lmaqta. Paytaxti’mi’zda wo’tkerilgen «Atalar dan’qi’na miyrasxor a’wlad» temasi’ndag’i’ u’sh a’wlad wa’killerinin’ ushi’rasi’w festivali’ da usi’ bag’dardag’i’ a’hmiyetli ilajlardi’n’ biri boldi’. Woni’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ «Nuraniy» qori’, Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, «Ma’ha’lle» qayi’rqomli’q ja’miyetlik fondi’, «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Qaraqalpaqstan Respublikali’q ken’esi birlikte sho’lkemlestirdi. Festival…

  08.05.2015, Ja’miyet.

 • YeN’ KUShLILER SI’YLI’Q ALDI’, KEKSELER DE BOS QALMADI’

  Kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik subektleri arasi’nda ha’r ji’li’ Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidentinin’ sawg’asi’ ushi’n «Tashabbus» tan’lawi’n wo’tkeriw jaqsi’ da’stu’rge aylanbaqta. Bul ilaj yelimizdin’ ekonomikasi’nda ju’z berip ati’rg’an unamli’ wo’zgerislerdi u’git-na’siyatlaw menen birge, kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik penen shug’i’llani’wshi’lardi’ qollap-quwatlaw ha’m xoshametlewde u’lken a’hmiyetke iye. Usi’ ji’l 5-may ku’ni No’kiste «Tashabbus-2015» tan’lawi’ni’n’ respublikali’q basqi’shi’ boli’p wo’tti. Wog’an qala ha’m rayon basqi’shlari’nda «En’ jaqsi’ isbilermen», «En’ jaqsi’ fermer», «En’ jaqsi’ wo’nerment» bag’darlari’ boyi’nsha 50 ge jaqi’n…

  07.05.2015, Ja’miyet.

 • ULLI’ ShAYI’RG’A HU’RMET

  Ha’r ji’li’ 5-mayda O’zbekistan Qaharmani’, O’zbekistan ha’m Qaraqalpaqstan xali’q shayi’ri’ Ibrayi’m Yusupovti’n’ tuwi’lg’an ku’ni belgilenedi. Bi’yi’l shayi’rdi’n’ 86 ji’lli’g’i’na bag’i’shlang’an ilajlardi’n’ biri Shi’mbay rayoni’nda boli’p wo’tti. Ulli’ so’z sheberi tuwi’li’p wo’sken «Tag’jap» awi’l puqaralar ji’yi’ni’ aymag’i’nda shayi’rdi’n’ byusti wornati’ldi’ ha’m u’y muzeyi ashi’ldi’. Rayon ha’kimligi ta’repinen Qaraqalpaqstan Jazi’wshi’lar awqami’ menen birlikte sho’lkemlestirilgen ilajg’a jazi’wshi’-shayi’rlar, a’debiyatshi’lar, ken’ ja’miyetshilik wa’killeri, shayi’rdi’n’ tuwg’an-tuwi’sqanlari’ qatnasti’. Saltanatli’ keshede rayon ha’kimliginin’ sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topari’ni’n’ basshi’si’ U.Qalilaev, Qaraqalpaqstan Jazi’wshi’lar awqami’ni’n’ basli’g’i’ K.Karimov, O’zbekistan…

  06.05.2015, Ja’miyet.

 • JAS JURNALISTLER BELLESIWI

  Jaqi’nda e-may du’nya ju’zilik baspaso’z yerkinligi ku’ni bayrami’ mu’na’sibeti menen Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik universiteti, Puqarali’q ja’miyeti qa’liplesiwin monitoring yetiwshi biyg’a’rez instituti’ Qaraqalpaqstan aymaqli’q bo’limi, O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ni’n’ Qaraqalpaqstan bo’limi, Qaraqalpaqstan teleradiokompaniyasi’, «Kamolot» JJH Qaraqalpaqstan Respublikali’q Ken’esi ta’repinen sho’lkemlestirilgen «Jas jurnalist – 2015» tan’lawi’ni’n’ si’yli’qlaw ma’resimi boli’p wo’tti. Wog’an tiyisli sho’lkemlerdin’ wa’killeri, QMUdi’n’ jurnalistika qa’nigeli boyi’nsha bilim ali’p ati’rg’an studentler menen magistrler ha’m g’alaba xabar qurallari’ni’n’ xi’zmetkerleri qatnasti’. Si’yli’qlaw keshesin Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik…

  05.05.2015, Ja’miyet.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» X MILLIY SI’YLI’G’I’ XALI’QARALI’Q TAN’LAWI’NI’N’ JEN’IMPAZLARI’ HA’M SI’YLI’ WoRI’N IYELERI

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ boyi’nsha: Tiykarg’i’ si’yli’qlar Yen’ jaqsi’ jurnalistikali’q material ushi’n (televidenie): 2-ori’n: A’njim Bekbergenova - Qaraqalpaqstan Respublikasi’ teleradiokompaniyasi’ «Qaraqalpaqstan» telekanali’ni’n’, Muzi’kali’q dem ali’w ha’m kino bag’darlamalari’ bas redakciyasi’ni’n’ u’lken redaktori’ «Muzi’ka si’rlari’», «Ulli’ tulg’alar» ha’m «Sazlar si’yqi’ri’» si’yaqli’ ko’rsetiwleri ushi’n

  02.05.2015, Ja’miyet.

 • DO’RETIWShILIK IZLENIWLERGE RUXLANDI’RATUG’I’N TAN’LAW

    «Alti’n qa’lem» X Milliy si’yli’g’i’ ushi’n xali’qarali’q tan’lawdi’n’ jen’impazlari’ ha’m si’yli’ wori’n iyeleri si’yli’qlandi’   Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda g’alaba xabar qurallari’n rawajlandi’ri’w bag’dari’nda ko’rsetilip ati’rg’an  itibar ha’m g’amxorli’q sala xi’zmetkerlerin jan’a do’retiwshilik sheklerge ruxlandi’rmaqta. «Tu’rkistan» sarayi’nda 1-may ku’ni «Alti’n qa’lem» X Milliy si’yli’g’i’ ushi’n xali’qarali’q tan’lawdi’n’ jen’impazlari’ ha’m si’yli’ wori’n iyelerin si’yli’qlawg’a bag’i’shlang’an saltanatli’ ma’resim boli’p wo’tti.  3-may-Jer ju’zlik baspa so’z yerkinligi ku’nine bag’i’shlap wo’tkerilgen usi’ ilajg’a senatorlar, deputatlar, tu’rli ministrlikler menen vedomstvolar,…

  02.05.2015, Ja’miyet.

 • BIRINShI ShEREKKE JUWMAQ JASALDI’

  Usi’ ji’l 29-aprel ku’ni No’kiste 2015-ji’ldi’n’ birinshi shereginde respublikami’zdi’ socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’, bi’yi’lg’i’ ji’lg’i’ ekonomikali’q bag’darlamani’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’ni’n’ wori’nlani’w bari’si’n bahalawg’a bag’i’shlang’an ma’jilis boli’p wo’tti. Wog’an Joqarg’i’ Ken’estin’ komitet basli’qlari’, hu’kimet ag’zalari’, qala ha’m rayon ha’kimleri, ministrlikler menen vedomstvolardi’n’, ma’mleketlik komitetlerdin’, ma’keme ha’m ka’rxanalardi’n’ basshi’lari’, g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’. Ma’jilisti Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.Yerniyazov basqari’p bardi’. Ma’jiliste ekonomikadag’i’ strukturali’q qayta wo’zgerisler, sanaat wo’ndirisin modernizaciyalaw ha’m diversifikaciyalaw, tayar wo’nimlerdi, komplektlewshi buyi’mlar menen…

  30.04.2015, Ekonomika.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  
Mu'ra'jaat etiw
Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: arza@sovminrk.gov.uz
Ma'nzil: 230100, No'kis qalasi', G'a'rezsizlik ko'shesi, 50
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00
Mu'ra'jaat etiw

Puqaralardi'n' mu'ra'jatlari'n ko'rip shi'g'i'w ta'rtibi


Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

15.05.2015 halatina

  2014
IV
2015
I
2015
II
2015
III
 Qabil etilgen 25 7 10  
 Orinlanbaqta     3  
 Orinlangan 25 7 7  

Ministrler Ken’esinin’ arnawli telefon liniyasinan paydalaniw qag’iydasi


Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

15.05.2015 halatina

 Qabil yetilgenler 70
 Orinlanbaqta 4
 Orinlaniwi ta'miyinlengen 66
Xozir saytda
 • Xozir saytda 3 ta foydalanuvchi
 • Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.