Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • MA’DENIYaT HA’M DEM ALI’W WoRAYI’NI’N’ JAN’A IMARATI’

  O’zbekistan Respublikasi’ g’a’rezsizliginin’ 24 ji’lli’q bayrami’ aldi’nan Xojeli rayoni’ «Samanko’l» awi’l puqaralari’ ji’yi’ni’ndag’i’ «Aybek» Ma’deniyat ha’m xali’qti’n’ dem ali’w worayi’ni’n’ jan’a imarati’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’. 2014-ji’ldi’n’ Investiciyali’q bag’darlamasi’na kirgizilgen  tender bahasi’ 837 million 572 mi’n’ sum bolg’an bul imaratti’ «Qaraqalpaq awi’l jay quri’li’s won’law» juwapkershiligi sheklengen ja’miyetinin’ quri’li’sshi’lari’ quri’p pitkerip, bayram qarsan’i’nda awi’l turg’anlari’na sawg’a yetti. Bul jerde zamanago’y studiyalar menen do’gerekler, ko’rkem ha’weskerler ja’ma’a’tleri jumi’s ali’p bari’p, xali’qqa ma’deniy xi’zmet ko’rsetedi. Imaratti’n’ ashi’li’w saltanati’nda rayon…

  04.08.2015, Ja’miyet.

 • PIDA’KERLIK MIYNETTIN’ JEMISI

  Paytaxti’mi’zda temirjolshi’lardi’n’ ka’siplik bayrami’na bag’i’shlang’an ilaj boli’p wo’tti. Wonda «O’zbekistan temir jollari’» akcionerlik ja’miyeti basshi’li’g’i’, miynet veteranlari’, salani’n’ aldi’n’g’i’lari’, g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’. «O’zbekistan temir jollari’» akcionerlik ja’miyetinin’ basqarma basli’g’i’, O’zbekistan Qaharmani’ Wo.Ramatov ha’m basqalar Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda g’a’rezsizlik ji’llari’nda temir jol sistemasi’n tu’p-tiykari’nan jetilistiriw, ha’reket yetiwshi quramdi’ modernizaciyalaw, salag’a innovaciyali’q joybarlardi’ yengiziw, tarmaqti’n’ sayaxatshi’li’q potenciali’n artti’ri’w boyi’nsha ken’ ko’lemli jumi’slar a’melge asi’ri’li’p ati’rg’ani’n atap wo’tti. Wo’tken ji’llar ishinde yelimizdin’ temir jol trasporti’nda…

  01.08.2015, Ekonomika.

 • AQSARAYDAG’I’ QABI’LLAW

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov 29-iyul ku’ni Aqsarayda «Isuzu Motors Ltd.» kompaniyasi’ni’n’ basli’g’i’ Susumi Xosoidi’ qabi’l yetti. Ma’mleketimiz basshi’si’ O’zbekistan menen Yaponiya arasi’nda ha’r qi’yli’ salalarda na’tiyjeli birge islesiw jolg’a qoyi’lg’ani’n atap wo’tti. Yaponiyani’n’ joqari’ texnologiyali’ jetekshi kompaniyalari’ menen wo’z-ara paydali’ sheriklik qatnasi’qlari’ izbe-iz ken’eyip barmaqta. Tashkentte «O’zavtosanaat» akcionerlik kompaniyasi’ ha’m «Isuzu Motors Ltd.» arasi’nda Yaponiyani’n’ usi’ kompaniyasi’ «SamAvto» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti sho’lkemlestiriwshilerinin’ qurami’na kiriwi haqqi’ndag’i’ kelisimge qol qoyi’ldi’. Bul kelisim «O’zavtosanaat» ha’m «Isuzu Motors…

  30.07.2015, Siyasat.

 • NI’ZAMLARDI’N’ AYMAQLI’Q MA’PLERGE SA’YKESLIGI DODALANDI’

  No’kiste O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ ta’repinen qabi’l yetilgen ha’m Senatqa usi’ni’lg’an «Investiciya ha’m pay qorlari’ haqqi’nda»g’i’, «Xali’qti’n’ sanitariyali’q-epidemiologiyali’q salamatli’g’i’ haqqi’nda»g’i’, «O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ ayi’ri’m ni’zamlari’na wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw haqqi’nda»g’i’, sonday-aq, «Dene ta’rbiyasi’ ha’m sport haqqi’nda»g’i’ (jan’a redakciyada) O’zbekistan Respublikasi’ Ni’zamlari’ni’n’ aymaqli’q ma’plerge sa’ykesligin u’yreniw ha’m dodalawg’a bag’i’shlang’an ma’jilis boli’p wo’tti. Wog’an Oliy Majlis Senati’ni’n’ ag’zalari’, Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’, tiyisli ministrlikler menen ma’mleketlik komitetlerdin’, sho’lkemlerdin’ basshi’lari’ ha’m g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’. Ma’jilisti Qaraqalpaqstan…

  29.07.2015, Siyasat.

 • «BAXI’T U’YI» JAN’A IMARATTA

  Ti’ni’sh, tati’w yelde qut-bereket, rawajlani’w boladi’. Buni’ yelimizdin’ ekonomikasi’ turaqli’ pa’tlerde rawajlani’p ati’rg’ani’nda, woray ha’m aymaqlarda u’lken quri’li’s ja’ne do’retiwshilik jumi’slardi’n’ izbe-iz  dawam yetip ati’rg’ani’nan da ko’riwimizge boladi’. Do’retiw, jan’alani’w – tek g’ana ta’biyatqa yemes, al ja’miyetlik turmi’sqa da ta’n process. G’a’rezsizlik bayrami’ qarsan’i’nda yelimizde jan’a turaq jaylar, ka’rxanalar, socialli’q, ma’deniy-ag’arti’wshi’li’q  woraylari’, xi’zmet ko’rsetiw shaqapshalari’ni’n’ jan’a imaratlari’n tapsi’ri’w da’stu’rge aylang’an. Bunday imaratlar yelimizdin’ shi’rayi’na go’zzalli’q bag’i’shlaydi’, xalqi’mi’zdi’n’ turmi’s abadanli’g’i’n ja’ne de artti’radi’. Son’g’i’ ji’llarda a’dillik…

  29.07.2015, Ja’miyet.

 • PAYTAXTI’MI’ZDA «KAMOLOT U’YI» TAPSI’RI’LDI’

    Prezidentimizdin’ 2014-ji’l 6-fevraldag’i’ «O’zbekistan Respublikasi’nda jaslarg’a baylani’sli’ ma’mleketlik siyasatti’ a’melge asi’ri’wg’a qarati’lg’an qosi’msha ilajlar haqqi’nda»g’i’ qarari’ tiykari’nda respublikami’zda ken’ ko’lemli jumi’slar ali’p bari’lmaqta. A’sirese, O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ «Elimizdin’ ja’miyetlik turmi’si’na belsene qatnasi’p ati’rg’an jas shan’araqlardi’ qollap-quwatlaw ilajlari’ haqqi’nda»g’i’ qarari’ tiykari’nda qa’biletli jaslardi’ qollap-quwatlaw, wolarg’a ha’r ta’repleme g’amqorli’q ko’rsetiwge ayri’qsha itibar qarati’lmaqta. Atap aytqanda, bu’gingi ku’nge shekem A’miwda’rya, Yellikqala rayonlari’nda  «Kamolot u’yleri» quri’p pitkerilgen bolsa,  Beruniy, Xojeli, To’rtku’l ha’m No’kis rayonlari’nda da usi’nday quri’li’s…

  29.07.2015, Ja’miyet.

 • QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI’ JOQARG’I’ KEN’ESININ’ TO’RTINShI SESSIYaSI’ HAQQI’NDA MA’LIMLEME

    Usi’ ji’l 28-iyul ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ to’rtinshi sessiyasi’ boli’p wo’tti. Wog’an O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’, respublika hu’kimetinin’ ag’zalari’ ha’m g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’.   Sessiyani’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ Musa Yerniyazov basqari’p bardi’. Deputatlar sessiyani’n’ Sekretariati’n sayladi’ ha’m ku’n ta’rtibin tasti’yi’qladi’. Sessiyada «Akcionerlik ja’miyetler ha’m akcionerlerdin’ huqi’qlari’n qorg’aw haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’ni’n’ jan’a redakciyadag’i’ joybari’ ko’rip shi’g’i’ldi’. Usi’ ni’zam joybari’ boyi’nsha 53-sanli’ «Kegeyli» saylaw wokruginen deputat, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’…

  29.07.2015, Siyasat.

 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’N 2015-JI’LDI’N’ BIRINShI YaRI’MI’NDA SOCIALLI’Q-EKONOMIKALI’Q RAWAJLANDI’RI’WDI’N’ JUWMAQLARI’ HAQQI’NDA

  Ja’ha’n ekonomikasi’nda dag’dari’sli’ ha’diyseler yelege shekem dawam yetip ati’rg’an ha’m xali’qarali’q bazardag’i’ turaqsi’zli’q sharayati’nda O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov ta’repinen usi’ ji’l 16-yanvarda boli’p wo’tken Respublika Hu’kimeti ma’jilisinde belgilep berilgen 2015-ji’lg’i’ ekonomikali’q bag’darlamani’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’ menen bag’darlari’n a’melge asi’ri’w boyi’nsha qabi’l yetilgen ilajlar usi’ ji’ldi’n’ birinshi yari’mi’nda yelimizde bekkem ekonomikali’q wo’siw pa’tlerin saqlaw ha’m makroekonomikali’q turaqli’li’qti’ ta’miyinlew imkani’n berdi. Yelimizde a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an ken’ ko’lemli reformalardi’ bunnan bi’lay da ken’eytiw ha’m kelesi ji’llarda ekonomikami’zdi’…

  29.07.2015, Ekonomika.

 • YeN’ JAQSI’ ShARAYaTLAR PERZENTLERIMIZ UShI’N

    Yelimizde fizikali’q ha’m ruwxi’y jaqtan jetik a’wladti’ ta’rbiyalaw ma’mleketlik siyasatti’n’ a’hmiyetli wazi’ypalari’nan biri si’pati’nda belgilengen. Salamat ha’m ba’rkamal a’wladti’ kamalg’a keltiriw, wolardi’n’ zamanago’y bilim ha’m rawajlani’w shoqqi’lari’n iyelewi, wo’z uqi’bi’ menen mu’mkinshiliklerin ko’rsetiwi ushi’n za’ru’r sharayatlar jarati’lmaqta.   Usi’ maqsetke bag’darlang’an milliy ni’zamshi’li’q tiykarlari’ jarati’lg’an ha’m turaqli’ tu’rde jetilistirilip bari’lmaqta. O’zbekistan Respublikasi’ Konstituciyasi’, yelimizde ratifikaciya yetilgen BMShti’n’ Bala huqi’qlari’ haqqi’ndag’i’ konvenciyasi’ ha’m O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ «Bala huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri haqqi’nda»g’i’ ni’zami’ perzentlerimizdin’ kamalg’a keliwinde a’hmiyetli wori’ndi’…

  28.07.2015, Siyasat.

 • Aqsaraydag’i’ qabi’llaw

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Karimov 27-iyul ku’ni Aqsarayda AQSh Quralli’ Ku’shleri Worayli’q sa’rkardali’g’i’ni’n’ sa’rkardasi’ Lloyd Ostindi qabi’l yetti. Ma’mleketimiz basshi’si’ miymandi’ qutli’qlar yeken, O’zbekistan Respublikasi’ menen Amerika Qurama Shtatlari’ arasi’ndag’i’ wo’z-ara ma’plerge tiykarlang’an qatnasi’qlar a’meliy qa’siyetke iye yekenligin atap wo’tti.  Tu’rli da’reje ha’m bag’dardag’i’ turaqli’ so’ylesiwler O’zbekistan ha’m AQShqa ko’p qi’rli’ ja’ne wo’z-ara paydali’ birge islesiwdi izbe-iz rawajlandi’ri’w imkaniyati’n berip ati’rg’ani’ atap wo’tildi. Ushi’rasi’wda ayi’ri’m xali’qarali’q mashqalalar, soni’n’ ishinde, regionda qa’wipsizlik ha’m turaqli’li’qti’ ta’miyinlewde wo’z-ara…

  28.07.2015, Siyasat. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  15.07.2015 halatina

    2015
  I
  2015
  II
  2015
  III
  2015
  IV
   Qabil etilgen 7 12    
   Orinlanbaqta        
   Orinlangan 7 12    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  15.07.2015 halatina

   Qabil yetilgenler 80
   Orinlanbaqta 2
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 78 • «EN’ ULLI’, YeN’ A’ZIZ»

  O’zbekistan Baspaso’z ha’m xabar agentligi, Jurnalistler do’retiwshilik awqami’, «Su’wretlew aynasi’» do’retiwshilik awqami’, Jazi’wshi’lar awqami’, Milliy teleradiokompaniyasi’, «O’zbekkino» Milliy agentligi, Ko’rkem wo’ner akademiyasi’, Elektron g’alaba xabar…

  23.07.2015, Dag’azalar.

 • «Jan’a ko’z qaras» videorolikler tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, «O’zbekturizm» Milliy kompaniyasi’, O’zbekistan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw ma’mleketlik komiteti,…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jas jurnalisti» respublikali’q tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Milliy ma’limleme agentligi, O’zbekistan Milliy teleradiokompaniyasi’, O’zbekistan elektron g’alaba xabar qurallari’ milliy associaciyasi’, O’zbekistan biyg’a’rez…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • MIT.uz»-milliy iternet tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’limleme texnologiyalari’ ha’m kommunikaciyalari’n rawajlandi’ri’w ministrligi, O’zbekistan Respublikasi’ Joqari’ ha’m worta arnawli’ bilimlendiriw ministrligi,…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ni’n’ «JI’LDI’N’ YEN’ BELSENDI JURNALISTI-2014» tan’lawi’na ma’rha’mat!

  Hu’rmetli ka’siplesler! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti – 2014» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2014-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2015-ji’ldi’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m…

  13.05.2015, Dag’azalar.

 • «ЕҢ БЕЛСЕНДИ СПОРТ ЖУРНАЛИСТИ» ТАҢЛАЎЫНА МӘРҲАМАТS

  Елимизде ғалабалық спортты буннан былай да раўажландырыў, оның мәнисин ҳәм әҳмийетин кең жәмийетшиликке ҳәр тәреплеме жеткериў, бул бағдардағы үгит-нәсият жумысларын жетилистириў мақсетинде O’zbekistan Республикасы Мәденият…

  06.05.2015, Dag’azalar.

 • Hu’rmetli isbilermenler ha’m ka’rxana basshi’lari’!

  2015-ji’li’ 7-8-aprel ku’nleri No’kis qalasi’, Amfi teatrda boli’p wo’tetug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymaqli’q Sanaat yarmarkasi’ ha’m Kooperaciyali’q birjasi’na ba’rsheni belsene qatnasi’wg’a shaqi’rip qalami’z.

  31.03.2015, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» X MILLIY SI’YLI’G’I’

  Di’qqi’t, tan’law! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw xali’qarali’q worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen g’alabalasti’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’…

  13.02.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

    O’zbekistan Ka’siplik awqamlari’ federaciyasi’ ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ha’m Xali’q bilimlendiriw ministrlikleri, O’zbekistan Jazi’wshi’lar, Kompozitorlar awqamlari’, O’zbekistan milliy teleradiokompaniyasi’ ha’m O’zbekistan…

  27.01.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

  «JA’MIYET HA’M MEN» O’zbekistan  biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q…

  13.01.2015, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Xozir saytda
 • Xozir saytda 1 ta foydalanuvchi
 • Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.