Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68 | QAYTA BAYLANI’S
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00 | Baha beriw
 • Mug’allimler ha’m ustazlar ku’ni mu’na’sibeti menen ta’lim-ta’rbiya tarawi’nda ayri’qsha wo’rnek ko’rsetken xi’zmetkerlerden bir topari’n si’yli’qlaw haqqi’nda

  Mug’allimler ha’m ustazlar ku’ni mu’na’sibeti menen ta’lim-ta’rbiya tarawi’nda ayri’qsha wo’rnek ko’rsetken xi’zmetkerlerden bir topari’n si’yli’qlaw haqqi’nda   O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ pa’rmani’   Ma’mleketimizde jas a’wladti’n’ intellektual ha’m ma’nawiy da’rejesin asi’ri’w, wolardi’  ana Watang’a muhabbat, g’a’rezsizlik ideyalari’na sadi’q, milliy ha’m uli’wmainsani’yli’q qa’driyatlarg’a hu’rmet ruwhi’nda salamat ha’m ba’rkamal yetip wo’siriwge qosqan salmaqli’ u’lesi, jaslarg’a ilim-pa’n tiykarlari’n, zamanago’y ka’sip-o’nerlerdi u’yretiwdegi janku’yerligi, ta’lim-ta’rbiya tarawi’ndag’i’ ko’p ji’lli’q na’tiyjeli miyneti ha’m ja’miyetlik jumi’slari’ndag’i’ belsendi qatnasi’ ushi’n to’mendegilerge hu’rmetli ataqlar berilsin:  …

  29.09.2014, Xu’jjetler.

 • Su’wretlerde balalar ku’lkisi

  Jaqi’nda O’zbekistan ko’rkem wo’ner akademiyasi’ Qaraqalpaqstan bo’liminin’ ko’rgizbe sarayi’nda Tashkent fotosu’wretler u’yi, O’zbekistan milliy ma’limleme agentligi - O’zA menen birlikte «Salamat bala ji’li’» Ma’mleketlik bag’darlamasi’ tiykari’nda «O’zbekistan baxi’tli’ balalar yeli» ha’m «Perzentleri salamat jurt qu’diretli bolar, qu’diretli yeldin’ perzentleri salamat bolar» atamasi’nda fotosu’wretler ko’rgizbesi wo’tkerildi. Fotosu’wretler ko’rgizbesinde O’zbekistan Xudojnikler do’retiwshilik awqami’ni’n’ ag’zalari’- A.Jumaev, V.Shlosberg, K.Minaychenko, F.Qurbanbaev, X.Paydoev, R.Shagaev, O’zbekistan milliy ma’limleme agentligi-O’zA ni’n’ foto jurnalistleri A.Kamenskiy, S.O’rmanov, A.Abdullaev, A.Yoqubov, J. Norqobulov, M.Amin, M.Habibullaev, M.Qodirov, X.Mamadaliev,…

  25.09.2014, Ma’deniyat.

 • Siyasiy partiyalardi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q sho’lkemleri imza ji’ynawdi’ basladi’

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen siyasiy partiyalardi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q sho’lkemleri wa’killerine saylawshi’lardi’n’ imzasi’n ji’ynaw ushi’n qol qoyi’w betleri berildi. Respublikami’zda jumi’s islep ati’rg’an siyasiy partiyalar-O’zbekistan Liberal-demokratiyali’q partiyasi’ni’n’, O’zbekistan  «Milliy tiklanish» demokratiyali’q partiyasi’ni’n’, O’zbekistan Xali’q Demokratiyali’q partiyasi’ni’n’ ha’m Ozbekistan «Adolat» socialli’q-demokratiyali’q partiyasi’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q sho’lkemleri Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi saylawi’nda qatnasi’w niyetin bildirgen yedi. «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine saylaw haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zami’ni’n’ 20-statyasi’na muwapi’q qol qoyi’w betleri Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ saylaw mapazi’…

  22.09.2014, Siyasat.

 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ra’smiy veb-sayti’ yen’ jaqsi’ veb-saytlar qatari’nda

  15-sentyabr ku’ni 2014-ji’lg’i’ .Uz milliy domeni Internet-festivali’ jyuriler qurami’ni’n’ ji’ynali’si’ boli’p wo’tti ha’m wonda 11 tematikali’q ha’m 1 arnawli’ nominaciya boyi’nsha finalg’a jol alg’an saytlar ani’qlandi’, dep xabarlaydi’ www.if.uz sayti’. Di’qqatqa i’layi’q jeri, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ra’smiy veb-sayti’ (http://sovminrk.gov.uz) O’zbekistanda ma’mleketlik basqari’wi’ tarawi’ndag’i’ yen’ jaqsi’ saytlar qatari’nan wori’n alg’an. QR MK Ma'limleme xi'zmeti

  19.09.2014, Waqi’yalar.

 • QI’LI’ShPAZLI’Q: JASLARDI’N’ QI’ZI’GI’WShI’LI’G’I’ ARTPAQTA

  Yelimizde sportti’n’ g’alabali’g’i’na yerisiw, a’sirese, balalar sporti’n rawajlandi’ri’wg’a itibar ku’sheyip, na’tiyjede jas sportshi’lari’mi’z ko’plegen xali’qarali’q turnirlerge tabi’sli’ qatnaspaqta. Bunda awi’l ha’m qalalari’mi’zda boy tiklep ati’rg’an zamanago’y sport wobektlerinin’ a’hmiyeti ayri’qsha.Sonday-aq, wolardi’n’ materialli’q-texnikali’q bazasi’ni’n’ basqi’shpa-basqi’sh bekkemlenip ati’rg’ani’ Olimpiada jari’slari’ bag’darlamasi’na kiretug’i’n sport tu’rlerin rawajlandi’ri’w ushi’n jan’a imkaniyatlar jaratpaqta.  Ma’lim bolg’ani’nday, O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ 2013-ji’l 25-fevraldag’i’ «O’zbekistan sportshi’lari’n 2016-ji’li’ Braziliyada boli’p wo’tetug’i’n XXXI jazg’i’ Olimpiada ha’m XV Paralimpiada woyi’nlari’na tayarlaw haqqi’nda»g’i’ qarari’ tiykari’nda Ma’mleketlik Bag’darlama qabi’l yetilip,…

  18.09.2014, Sport.

 • ITIBAR JANE DE KUShEYTILMEKTE

   Shet tillerin biliw wog’ada a’hmiyetli. Abu Rayxan Beruniy, Abu Ali Ibn Sino si’yaqli’ ulli’ babalari’mi’z da bir neshe tillerdi jaqsi’ bilgen. Bul wolarg’a wo’z zamani’ni’n’ jetik ilimpazlari’ menen ta’jiriybe almasi’w, bilim ha’m ko’nlikpelerin jetilistiriwge mu’mkinshilik jarati’p, do’retiwshiligin bayi’ti’p barg’an. Sol sebepli, ulli’ babalari’mi’zdi’n’ bay miyraslari’ bu’gingi ku’nde de du’nya ju’zinde u’lken qi’zi’g’i’wshi’li’q woyatpaqta. Globallasi’w processleri, ma’mleketler menen xali’qlardi’n’ integraciyalani’wi’ shet tillerin u’yreniw za’ru’rligin keltirip shi’g’ardi’.  Yelimizde jas a’wladti’n’ du’nya ilimindegi jetiskenlikler menen aldi’n’g’i’ texnologiyalardan ken’…

  18.09.2014, Ilim ha'm bilim.

 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine, xali’q deputatlari’ rayonli’q ha’m qalali’q Ken’eslerine saylaw mapazi’ni’n’ baslani’wi’n ja’riyalaw haqqi’nda QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI’ WoRAYLI’Q SAYLAW KOMISSIYaSI’NI’N’ Q A R A R I’

    Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 110-statyasi’na muwapi’q, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine, xali’q deputatlari’ rayonli’q ha’m qalali’q Ken’eslerine   saylaw dekabr ayi’ni’n’ u’shinshi won ku’nliginin’ birinshi yekshembisinde, yag’ni’y 2014-ji’ldi’n’ 21-dekabr ku’ni wo’tkeriliwi tiyis. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine, xali’q deputatlari’n rayonli’q ha’m qalali’q Ken’eslerine saylawdi’ saylaw ni’zamshi’li’g’i’na, uli’wma ta’n ali’ng’an xali’q arali’q normalarg’a ha’m standartlarg’a toli’q muwapi’q halda wo’tkeriliwin ta’miyinlew, sonday-aq, siyasiy partiyalar, puqaralarg’a ma’mleketlik ha’kimiyatti’n’ wa’killik uyi’mlari’n qa’liplestiriwge qatnasi’w konstituciyali’q huqi’qi’n a’melge asi’ri’wda za’ru’rli sho’lkemlestiriw-huqi’qi’y sharayatlar jarati’w…

  17.09.2014, Siyasat.

 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ PREZIDENTI ISLAM KA’RIMOVTI’N’ SHANXAY BIRGE ISLESIW SHO’LKEMINE AG’ZA YELLER MA’MLEKET BASSHI’LARI’ KEN’ESININ’ KEN’EYTILGEN MA’JILISINDEGI SHI’G’I’P SO’YLEGEN SO’ZI

  Hu’rmetli ma’mleket basshi’lari’! Hu’rmetli ma’jilis qatnasi’wshi’lari’! Ba’rinen buri’n, Shanxay birge islesiw sho’lkemine ag’za yellerdin’ ma’mleket basshi’lari’, ShBShda baqlawshi’ statusi’na iye bolg’an ma’mleketlerdin’ basshi’lari’ ha’m usi’ sammitke mira’t yetilgen miymanlarg’a wo’zimnin’ teren’ hu’rmetimdi bildiriwge ruxsat bergeysiz. Pursattan paydalani’p, Ta’jikstan Respublikasi’ Prezidenti Imomali Rahmong’a shi’n kewilli miymandosli’g’i’ ha’m bu’gingi ushi’rasi’w joqari’ da’rejede sho’lkemlestirilgeni ushi’n minnetdarshi’li’q bildirmekshimen. Bu’gin bul jerde ma’mleket basshi’lari’ ta’repinen ShBSh ni’n’ wo’tken da’wir ishindegi jumi’si’ boyi’nsha bildirilgen pikirlerge qosi’laman. Shanxay birge islesiw sho’lkemi sali’sti’rmali’…

  15.09.2014, Siyasat.

 • WORAYLI’Q SAYLAW KOMISSIYASI’NDA

  2014-ji’l 11-sentyabr ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ ma’jilisi boli’p wo’tti Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ ma’jilisinde O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’na, xali’q deputatlari’ wa’layatli’q, rayonli’q ha’m qalali’q Ken’eslerine saylaw boyi’nsha saylaw mapazi’ bi’yi’l 15-sentyabrden baslanatug’i’ni’n ja’riyalaw haqqi’nda qarar qabi’l yetildi. O’zbekistan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 117-statyasi’ni’n’ yekinshi bo’limi ha’m «Ma’mleketlik ha’kimiyatti’n’ wa’killikli uyi’mlari’na ha’m O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ gezektegi saylawi’ haqqi’nda»g’i’ O’zbekistan Respublikasi’ Konstituciyali’q ni’zami’ni’n’  1-statyasi’na muwapi’q, O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’na, wa’layatli’q, rayonli’q ha’m qalali’q ma’mleketlik…

  15.09.2014, Siyasat.

 • BALALARDI’N’ NI’ZAMLI’ HUQI’QLARI’ QORG’ALMAQTA

  Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerde Usi’ ji’l 10-12-sentyabr ku’nleri No’kiste O’zbekistan Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemleri Milliy Associaciyasi’ (O’zMKShMA) ha’m YuNISEF xali’qarali’q sho’lkeminin’ qa’wenderliginde balalardi’n’ huqi’q ha’m ma’plerin qorg’aw salasi’nda joybarlardi’ na’tiyjeli basqari’w boyi’nsha MKSh belsendilerinin’ ko’nlikpelerin artti’ri’wg’a bag’i’shlang’an yeki ku’nlik seminar-trening ja’ne «Balalardi’n’ ni’zamli’ huqi’q ha’m ma’plerin qorg’awda MKSh jumi’si’ni’n’ na’tiyjeliligin artti’ri’wdi’n’ a’hmiyetli ma’seleleri» temasi’nda do’gerek sa’wbeti boli’p wo’tti. Ilajdi’n’ tiykarg’i’ maqseti balalardi’n’ huqi’q ha’m ni’zamli’ ma’plerin, anali’qti’ ha’m balali’qti’ qorg’aw, xali’qti’n’ reproduktivlik salamatli’g’i’n…

  15.09.2014, Ja’miyet.

Jan’ali’qlar   Ma’mleketlik belgiler   Waqi’yalar   Anonslar   Qaraqalpaqstan Respublikasi’   Son’g’i’ jan’ali’qlar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Xu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Texnologiyalar   Foto   Konkurslar   Ilim ha'm bilim   Press-relizler   Dag’azalar  

Qayta baylani’s

Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: info@sovminrk.gov.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, G’a’rezsizlik ko’shesi, 50
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00
Qayta baylani’s

Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  Qaraqalpaqstan Respublikasi’

 • Xali’q sani’: 1736,5 mi’n’ adam
 • Ti’g’i’zli’g’i’: 1 kv km ge 10,4 adam
 • Jer maydani’: 166,59 mi’n’ kv km
 • Paytaxti’: No’kis qalasi’
 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ O’zbekistanni’n’ arqa-bati’s bo’liminde, A’miwda’ryani’n’ to’mengi jag’i’nda, Aral ten’izinin’ tu’slik jag’alari’nda jaylasqan. Respublika tu’slik-bati’s ta’repten Qaraqum sho’line tutasqan. Woni’n’ arqa-bati’si’nda U’stirt tegisligi, arqa-shi’g’i’s ta’repinde bolsa Qi’zi’lqum sho’li bar. Aral ten’izinin’ tu’slik aymag’i’ qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni’n’ uli’wma jer maydani’ 166,6 mi’n’ kvadrat kilometrden ibarat boli’p, wol aymag’i’ni’n’ u’lkenligi jag’i’nan O’zbekstan Respublikasi’ wa’layatlari’ arasi’nda birinshi wori’nda turadi’. Xorezm, Nawayi’ ha’m Buxara wa’layatlari’ menen shegaralasqan. Respublikani’n’ ha’kimshilik-aymaqli’q du’zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.