Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • «QARAQALPAQ FOLKLORI’»NI’N’ 100 TOMLI’G’I’

  Paytaxti’mi’zda yeki ku’n dawami’nda O’zbekistan Respublikasi’ Ilimler Akademiyasi’ Qaraqalpaqstan bo’liminin’ Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti’ ta’repinen 100 tomli’q «Qaraqalpaq folklori’» toplami’ni’n’ baspadan shi’g’i’wi’ mu’na’sibeti menen «Xali’q awi’zeki do’retiwshiligi milliy ha’m uli’wma insani’y qa’diriyatlar sistemasi’nda» atamasi’nda xali’qarali’q ilimiy konferenciya ha’m saltanatli’ ma’jilis boli’p wo’tti.  Konferenciyani’n’ birinshi ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ Ilimler Akademiyasi’ Qaraqalpaqstan bo’liminde plenarli’q ma’jilis wo’tkerilip, wog’an yelimiz walayatlari’nan, qon’si’las respublikalardan miymanlar, taraw boyi’nsha qa’nigeler, ilimpazlar, joqari’ woqi’w wori’nlari’nan student-jaslar qatnasti’. Ilajdi’ O’zbekistan Respublikasi’ Ilimler Akademiyasi’…

  28.11.2015, Ja’miyet.

 • X.H.BOZOROVTI’ NAMANGAN WA’LAYaTI’NI’N’ HA’KIMI LAWAZI’MI’NA TAYI’NLAW HAQQI’NDA

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ pa’rmani’ O’zbekistan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 93-statyasi’ 15-ba’nti ha’m 102-statyasi’ ha’mde xali’q deputatlari’ Namangan wa’layatli’q Ken’esinin’ qarari’na muwapi’q: Xayrullo Hayitboevich Bozorov Namangan wa’layati’ni’n’ ha’kimi lawazi’mi’na tayi’nlansi’n. O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti I.KA’RIMOV Tashkent qalasi’, 2015-ji’l 26-noyabr                            

  27.11.2015, Hu’jjetler.

 • B.T.YuSUPOVTI’ NAMANGAN WA’LAYaTI’NI’N’ HA’KIMI LAWAZI’MI’NAN AZAT YeTIW HAQQI’NDA

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ pa’rmani’ O’zbekistan Respublikasi’ Konstituciyasi’ni’n’ 93-statyasi’ 15-ba’nti ha’m 102-statyasi’na  muwapi’q: Bahodir Tursunovich Yusupov Namangan wa’layati’ni’n’ ha’kimi lawazi’mi’nan azat yetilsin.   O’zbekistan Respublikasi’ I.KA’RIMOV Tashkent qalasi’, 2015-ji’l 26-noyabr

  27.11.2015, Hu’jjetler.

 • NAMANGAN WA’LAYaTLI’Q KEN’ESININ’ GEZEKSIZ SESSIYaSI’

  26-noyabr ku’ni xali’q deputatlari’ Namangan wa’layatli’q Ken’esinin’ gezeksiz sessiyasi’ boli’p wo’tti. Wonda O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov shi’g’i’p so’yledi. Bu’gin mine usi’ a’yyemgi ha’m go’zzal Namangan jerinde siz, a’zizlerdi saw-salamat, jaqsi’ keypiyatta ko’rip turg’ani’mnan quwani’shli’ yekenimdi bildirip, ba’rshen’izge, sizler arqali’ pu’tkil Namangan xalqi’na joqari’ hu’rmet-izzetimdi bildiriwge ruxsat bergeysiz, dedi ma’mleketimiz basshi’si’ wo’z so’zinin’ basi’nda. Namangan degende, ko’z aldi’mi’zda ba’rinen buri’n ba’lent Chatqal ha’m Qurama tawlari’na tutasi’p ketken jap-jasi’l woyli’-ba’lentlikler, biypayan dalalar, bag’-baqshalardan ibarat suli’w bir…

  27.11.2015, Siyasat.

 • «AG’I’P TURG’AN DA’RYaDAY YeDI»

  Qaraqalpaq xalqi’ni’n’ XX a’sirdin’ yekinshi yari’mi’nda jasap wo’tken ko’rnekli tulg’asi’, O’zbekistan ha’m Qaraqalpaqstan xali’q shayi’ri’, «Xali’qlar dosli’g’i’», «Hu’rmet belgisi» wordenlerinin’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Berdaq ati’ndag’i’ ma’mleketlik si’yli’qti’n’ laureati’, Qazaqstan, Bashqurtstan, Tatarstan ha’m tag’i’ basqa yellerdin’ medallari’, Hu’rmetli jarli’qlari’na miyasar bolg’an a’debiyati’mi’zdi’n’ wo’shpes juldi’zlari’ni’n’ biri-Tilewbergen Jumamuratov boldi’. Wol wo’zinin’ hasi’l do’retpeleri  menen poeziyami’zdi’ bayi’ti’wg’a u’les qosi’p, jan’ali’qlar yendirdi ha’m joqari’ sheklerge ali’p shi’g’i’p a’debiy jo’nelistegi wo’zine ta’n stilde  u’lken shayi’rli’q mektebin jaratti’. Wol wo’zinin’  sheberligi,  to’kpe shayi’rli’g’i’,…

  26.11.2015, Ja’miyet.

 • TARAW XI’ZMETKERLERINE A’MELIY JA’RDEM

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Veterinariya basqarmasi’, woni’n’ rayonli’q ha’m qalali’q bo’limleri ta’repinen qaramallar ha’m quslar arasi’nda ushi’rasatug’i’n ha’r qi’yli’ juqpali’ keselliklerdin’ aldi’n ali’w, wolarg’a qarsi’ profilaktikali’q yemlew jumi’slari’ ali’p bari’lmaqta. Xali’qarali’q epizootikali’q byuroni’n’ ra’smiy mag’li’wmati’na qarag’anda bu’gingi ku’nde du’nya ma’mleketlerinde jag’day keskinliginshe qalmaqta. Bir qatar qon’si’las ma’mleketlerde awsi’l, sheshek, ku’ydirgi, quti’ri’w, woba, Qi’ri’m-Kongo gemorragikali’q i’si’tpa si’yaqli’ juqpali’ keselliklerdin’ ushi’rasi’wi’ bul bag’dardag’i’ jumi’slardi’ yelede jedellestiriwdi talap yetedi. Respublikali’q epidemiyag’a qarsi’ gu’resiw ayri’qsha jag’daylar komissiyasi’ni’n’ ma’jilis protokoli’na muwapi’q ju’da’…

  25.11.2015, Ekonomika.

 • O’ZBEKISTAN - QUBLA KOREYa BIZNES-FORUMI’

  Paytaxti’mi’zdag’i’ Xali’qarali’q birge islesiw worayi’nda 23-noyabr ku’ni O’zbekistan ha’m Koreya Respublikasi’ biznes-forumi’ boli’p wo’tti. Wo’z-ara sawda-ekonomikali’q ha’m investiciyali’q birge islesiwdi bunnan bi’lay da rawajlandi’ri’w ma’selelerine bag’i’shlang’an bul ilajda yeki yeldin’ si’rtqi’ ekonomikali’q baylani’slar, sawda, investiciya, neft-gaz, geologiya ha’m mineral resurslar, quri’li’s materiallari’n islep shi’g’ari’w, avtomobil quri’li’si’, azi’q-awqat ha’m ximiya sanaati’, farmacevtika, transport ha’m transport kommunikaciyalari’, logistika, ma’limleme texnologiyalari’, elektrotexnika, kommunalli’q xi’zmet, kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik si’yaqli’ tarawlar ushi’n juwapker ministrlikler menen vedomstvolardi’n’, kompaniyalar ja’ne…

  25.11.2015, Ekonomika.

 • JASLI’Q HA’M GO’ZZALLI’Q BAYRAMI’

  Paytaxti’mi’zda «Ertengi ku’n biziki, shekler biziki!» su’reni asti’nda wo’tkerilgen Jaslar ha’pteligi juwmaqlandi’ Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda jaslardi’ Watang’a muhabbat, milliy g’a’rezsizlik ideyalari’na sadi’qli’q ruwxi’nda ta’rbiyalaw, wolardi’ yelimizdin’ rawajlani’wi’n ta’miyinlew joli’ndag’i’ iygilikli islerge xoshametlew bag’dari’nda ken’ ko’lemli jumi’slar a’melge asi’ri’lmaqta. Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ 2014-ji’l 6-fevraldag’i’ «O’zbekistan Respublikasi’nda jaslarg’a baylani’sli’ ma’mleketlik siyasatti’ a’melge asi’ri’wg’a qarati’lg’an qosi’msha ilajlar haqqi’nda»g’i’ qarari’na muwapi’q «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi, Joqari’ ha’m worta arnawli’ bilimlendiriw, Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrlikleri, «Istedod» qori’ ha’m basqa…

  24.11.2015, Ma’deniyat.

 • QARI’YDARLARDI’N’ DIYDINEN ShI’QPAQTA

  Xojeli rayoni’ndag’i’ isbilermen Qa’dirbergen Ma’tnazarov basqari’p ati’rg’an «Alciona Xojeli» jeke menshik ka’rxanasi’nda bankten ali’ng’an 107 million sumli’q kredit yesabi’nan si’rt yelde islep shi’g’ari’lg’an nan ha’m konditer wo’nimlerin islep shi’g’ari’wg’a qa’nigelestirilgen jan’a texnologiya ha’m u’skeneler wornati’ldi’. A’melge asi’ri’lg’an texnikali’q ha’m texnologiyali’q jan’alani’wlardan son’ bul jerde tayarlani’p ati’rg’an wo’nimlerdin’ tu’ri ha’m ko’lemi artti’. Ha’zirgi waqi’tta bul jerde sutkasi’na 15 tu’rdegi nan ha’m konditer wo’nimleri tayarlani’p, rayon xalqi’ni’n’ diydinen shi’qpaqta. Ka’rxanada jumi’s islewshilerdin’ ko’pshiligin jaslar quraydi’. QXA

  23.11.2015, Ekonomika.

 • JAN’A MUZLATQI’Sh PAYDALANI’WG’A TAPSI’RI’LDI’

   Respublikami’zda kishi biznes ha’m jeke isbilirmenlikti rawajlandi’ri’wg’a di’qqat-itibar barg’an sayi’n ku’sheyip, na’tiyjede wolar ta’repinen islep shi’g’ari’lg’an wo’nimler ishki bazari’mi’zdan i’layi’qli’ worni’n iyelemekte ha’m eksport yetilmekte. Aralboyi’ aymag’i’nda ha’reket yetip turg’an kishi ha’m worta biznes subektlerinin’ jalpi’ ishki wo’nimdegi u’lesi 60 procetten aslami’n quraydi’. A’miwda’rya rayoni’ndag’i’ isbilermen Quwani’sh Baymuratov basshi’li’q yetken «Man’g’i’t Invest plyus» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti jani’nan 400 tonna si’yi’mli’li’qqa iye muzlatqi’sh paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’. Bankten ali’ng’an 285 million sumli’q kredit yesabi’nan iske tu’sken bul muzlatqi’sh…

  23.11.2015, Ekonomika. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  22.09.2015 halatina

    2015
  I
  2015
  II
  2015
  III
  2015
  IV
   Qabil etilgen 7 12    
   Orinlanbaqta        
   Orinlangan 20 23    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  22.09.2015 halatina

   Qabil yetilgenler 108
   Orinlanbaqta 6
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 102Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Xozir saytda
 • Xozir saytda 3 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :16

  Alo : 6

  Yaxshi : 2

  O`rtacha : 1

  Past : 2

  Yomon : 5

  Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  echo "sdas";

   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.