Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:8 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw
Fotogalereya
 • O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ maji’lisi haqqi’nda ma’limleme

  2015-ji’l 24-aprelde Ministrler Kabinetinin’ bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ birinshi shereginde respublikani’ socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’n dodalawg’a ha’m O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov ta’repinen usi’ ji’l 16-yanvarda respublika Hu’kimetinin’ ma’jilisinde belgilep berilgen 2015-ji’lg’i’ ekonomikali’q bag’darlamani’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’n a’melge asi’ri’wdi’ bahalawg’a bag’i’shlang’an ma’jilisi boli’p wo’tti. Ma’jiliste ekonomikani’n’ ba’sekige shi’damli’li’g’i’n bunnan bi’lay da asi’ri’w, ba’rinen buri’n, quramli’ qayta wo’zgerislerdi ken’eytiw ha’m teren’lestiriw, jetekshi tarmaqlardi’ modernizaciyalaw, texnikali’q ha’m texnologiyali’q jaqtan qayta u’skenelew, wo’ndiristi jedel diversifikaciya yetiw ha’m jergiliklilestiriw, rawajlang’an infrastrukturani’ qa’liplestiriwdin’…

  27.04.2015, Jan’ali’qlar.

 • «Biz kimbiz, kimnin’ a’wladlari’mi’z» atamasi’nda tan’law wo’tkerildi

  Jaslardi’n’ bilimin, shaqqanli’g’i’n, ziyrekligin, tapqi’rli’g’i’n si’naw ha’m jetilistirip bari’w, sonday-aq, wolardi’n’ bos waqi’tlari’n mazmunli’ wo’tkeriw, jetik insanlar yetip ta’rbiyalaw maqsetinde Taxtako’pir Awi’l xojali’g’i’ ka’sip-o’ner kolledjinde «Biz kimbizs Kimnin’ a’wladlari’mi’z» atamasi’nda tan’law wo’tkerildi. Tan’lawg’a kolledj woqi’wshi’lari’nan du’zilgen «Timur a’wladlari’», «Sahi’pqi’ran» ha’m «Timur tu’zikleri» komandalari’ qatnasti’. Wolar sa’lemnama, soraw-juwap, saxnali’q ko’rinis yamasa monolog, sa’rdarlar bellesiwi si’yaqli’ to’rt sha’rt boyi’nsha wo’z-ara bellesti. Tan’law juwmag’i’nda «Timur tu’zikleri» komandasi’ birinshi wori’ndi’ jen’ip ali’wg’a miyasar boldi’. Jari’s qatnasi’wshi’lari’ ka’sip-o’ner kolledji ta’repinen…

  25.04.2015, Ja’miyet.

 • Ma’mleketlik bag’darlamasi’ni’n’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha baspaso’z konferenciyasi’

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ 2015-ji’l 18-fevraldag’i’ “Kekselerdi qa’dirlew ji’li’” Ma’mleketlik bag’darlamasi’ haqqi’nda”g’i’ PQ-2302-sanli’ qarari’ ha’mde usi’ qararg’a tiykarlani’p qabi’l yetilgen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ 2015-ji’l 5-mart ku’ngi 60-sanli’ qarari’na muwapi’q Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ aymaqli’q bag’darlamasi’nda belgilengen wazi’ypalardi’n’ wori’nlani’wi’n ta’miyinlew ha’mde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ 2015-ji’l 1-yari’mi’nda baspaso’z konferenciyalari’n wo’tkeriw is rejesine muwapi’q Ministrler Ken’esinde “Kekselerdi qa’dirlew ji’li’” Ma’mleketlik bag’darlamasi’ni’n’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha baspaso’z konferenciyasi’ boli’p wo’tti. Ilajdi’ wo’tkeriwden tiykarg’i’ maqset baspa ha’m elektron g’alaba xabar qurallari’, soni’n’ ishinde…

  24.04.2015, Ja’miyet.

 • Ma’rtlik, pari’z, qaysarli’q

  Yekinshi ja’ha’n uri’si’ni’n’ tamamlang’ani’na bi’yi’l 70 ji’l toldi’. Bul bir insanni’n’ wo’mirine ten’ waqi’t. Qorqi’ni’shli’ uri’sti’ ko’rgenler, woni’n’ azap-aqi’retlerin basi’nan keshirgenler arami’zda ji’l sayi’n azayi’p barmaqta. Wolardi’n’ ha’r birin teren’ hu’rmetlew ba’rshemizdin’ a’diwli wazi’ypami’z yesaplanadi’. Prezidentimizdin’ usi’ ji’l 26-marttag’i’, «Uli’wma xali’qli’q bayram-Eslew ha’m qa’dirlew ku’nine tayarli’q ko’riw ha’m woni’ wo’tkeriw haqqi’nda»g’i’ biyligine muwapi’q uri’s ha’m miynet veteranlari’na «Ekinshi ja’ha’n uri’si’ndag’i’ Jen’istin’ 70 ji’lli’g’i’» yestelik yubiley medali’n ha’m bir ma’rtelik aqshalay si’yli’qlardi’ tapi’si’ri’w saltanati’ Taxtako’pir rayoni’nda…

  23.04.2015, Jan’ali’qlar.

 • Watandi’ ma’rtler qorg’aydi’

  Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda qorg’ani’w sistemasi’nda a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an ken’ ko’lemli reformalar procesinde jaslardi’ fizikali’q ha’m ruwxi’y jaqtan salamat, joqari’ intellektualli’q potencialg’a iye insanlar yetip ta’rbiyalawg’a, wolarda Watandi’ su’yiw, sadi’qli’q ja’ne ma’rtlik sezimlerinin’ bekkem qa’liplesiwine ayri’qsha itibar qarati’lmaqta. Jaqi’nda Taxtako’pir rayoni’ ha’kimliginde bir ji’lli’q mu’ddetli a’skeriy xi’zmetin wo’tep kelgen a’skerler menen ushi’rasi’w keshesi wo’tkerildi. Kesheni «Kamolot» JJH Taxtako’pir rayonli’q Ken’esi basli’g’i’ Q.Yelmuratov ashti’. Wonda rayonli’q Qorg’ani’w isleri bo’liminin’ basli’g’i’ D.Artiqov, rayon ha’kimliginin’ socialli’q rawajlandi’ri’w ma’seleleri…

  23.04.2015, Jan’ali’qlar.

 • Ekologiyali’q ni’zamlarg’a-ayri’qsha di’qqat

  No’kiste O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ Ekoha’reket deputatlar topari’, Ekologiya ha’m qorshag’an wortali’qti’ qorg’aw ma’seleleri komiteti, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ha’m Ekoha’rekettin’ Qaraqalpaqstan aymaqli’q bo’limi ta’repinen sho’lkemlestirilgen «O’zbekistang’a ta’n bolg’an tu’rli ta’biyg’i’y, tariyxi’y, milliy, demografiyali’q ha’m ekologiyali’q qa’siyetlerdi toli’q yesapqa alg’an «o’zbek modeli» ha’m demokratiyali’q reformalardi’ jedellestiriw» temasi’nda do’gerek sa’wbeti boli’p wo’tti. Wog’an Oliy Majlis Ni’zamshi’li’q palatasi’ ha’m Joqarg’i’ Ken’es deputatlari’, Ta’biyatti’ qorg’aw boyi’nsha ma’mleketlik komitetinin’, tiyisli ministrlikler menen  vedomstvolardi’n’, ilimiy ma’kemelerdin’, joqari’ woqi’w…

  21.04.2015, Jan’ali’qlar.

 • O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi senati’ kengashinin’ ma’jilisi haqqi’nda ma’limleme

  2015-ji’l 20-aprel ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi  Senati’ Kengashinin’ ma’jilisi boli’p wo’tti. Ma’jilisti Oliy Majlis Senati’ni’n’ Basli’g’i’ N.Yo’ldashev ali’p bardi’. Kengash O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’ yekinshi jalpi’ ma’jilisin usi’ ji’ldi’n’ 15-may ku’ni Tashkent qalasi’na shaqi’ri’w haqqi’nda qarar qabi’l yetti. Senat jalpi’ ma’jilisinin’ ku’n ta’rtibine siyasiy ha’m socialli’q-ekonomikali’q turmi’sti’n’ barli’q salalari’n izbe-iz reformalawg’a ha’m liberallasti’ri’wg’a qarati’lg’an O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ bir qatar ni’zamlari’ kirgizilmekte. «Tasi’wshi’ni’n’ puqarali’q juwapkershiligin ma’jbu’riy qamsi’zlandi’ri’w haqqi’nda»g’i’, «Bahali’ qag’azlar bazari’ haqqi’nda»g’i’ (jan’a redakciyasi’), «Elektron…

  20.04.2015, Siyasat.

 • Ma’deniy ha’m tariyxi’y miyrasti’ saqlawg’a bag’i’shlandi’

  Ma’deniy ha’m tariyxi’y mirasti’ saqlaw, u’yreniw ha’m a’wladtan-a’wladqa jetkeriw bu’gingi jaslardi’n’ ruwxi’y du’nyasi’ni’n’ bayi’wi’ ha’m pu’tkil ja’miytimizdin’ turaqli’ rawajlani’wi’ ushi’n u’lken a’hmiyetke iye. O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti I.Ka’rimov wo’zinin’ «Joqari’ ma’nawiyat – jen’ilmes ku’sh» atli’ shi’g’armasi’nda atap wo’tkenindey, ruwxi’y miyras, ma’deniy qa’diriyatlar ha’m a’yyemgi tariyxi’y yestelikler ruwxi’y li’qti’ qa’liplestiriwdin’ yen’ a’hmiyetli tiykarlari’nan biri. Bunda xali’qarali’q birge islesiw, BMSh ti’n’ pu’tkil du’nya ju’zilik ma’deniy ha’m ta’biyg’i’y miyrasti’ qorg’aw haqqi’ndag’i’ konvenciyasi’ si’yaqli’ huqi’qi’y hu’jjetlerdi turmi’sqa yengiziw u’lken a’hmiyetke…

  20.04.2015, Siyasat.

 • Ka’rxanani’n’ quwati’ artpaqta

  O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen 2013-2015-ji’llarda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda paxta talshi’g’i’n qayta islew yesabi’nan tayar wo’nimler islep shi’g’ari’wg’a qa’nigelestirilgen zamanago’y jan’a jen’il sanaat ka’rxanalari’n sho’lkemlestiriw ha’m islep turg’anlari’n modernizaciyalaw boyi’nsha qosi’msha ilajlar belgilengen yedi. Soni’n’ ishinde «Beruniy agrotexservis MTP» juwapkershiligi sheklengen ja’miyetinde 25 gezleme toqi’w u’skenelerin wornati’p, ji’li’na 360 mi’n’ jup shuli’q ha’m noski islep shi’g’ari’w quwati’na iye cexti’ iske qosi’w arqali’ 15 jan’a jumi’s worni’n jarati’w rejelestirilgen. Usi’g’an muwapi’q ja’miyet ta’repinen wo’tken ji’ldi’n’ mart…

  18.04.2015, Ja’miyet.

 • Yestelikler wo’tmishten so’yleydi

  A’yyemgi ha’m bay tariyxi’mi’zdi’ u’yreniw, ken’nen u’git-na’siyatlaw jaslarda wo’zlerinin’ qanday ulli’ adamlardi’n’, du’nya ilimine ha’m ma’deniyati’na salmaqli’ u’les qosqan ilimpazlardi’n’ ha’m woyshi’llardi’n’ a’wladi’, biyta’kirar miyras iyeleri bolg’ani’ ushi’n maqtani’sh sezimin ku’sheytiwge, ruwxi’y du’nyasi’n bayi’ti’wg’a xi’zmet yetedi. Wo’tken a’sirdin’ wortalari’na kelip du’nya ja’miyetshiligi ten’i-tayi’ joq ha’m biyta’kirar yesteliklerdi qa’sterlep saqlaw, wolardi’ pu’tkil adamzat mu’lki si’pati’nda keleshek a’wladlarg’a jetkeriw ma’selesine di’qqat awdara basladi’. YuNESKO 1972-ji’l Parijde boli’p wo’tken simpoziumda Ma’deniy ha’m ta’biyg’i’y miyras yesteliklerin qorg’awg’a ali’w tuwrali’…

  17.04.2015, Jan’ali’qlar.

 • Hu’rmetli isbilermenler ha’m ka’rxana basshi’lari’!

  2015-ji’li’ 7-8-aprel ku’nleri No’kis qalasi’, Amfi teatrda boli’p wo’tetug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymaqli’q Sanaat yarmarkasi’ ha’m Kooperaciyali’q birjasi’na ba’rsheni belsene qatnasi’wg’a shaqi’rip qalami’z.

  31.03.2015, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» X MILLIY SI’YLI’G’I’

  Di’qqi’t, tan’law! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw xali’qarali’q worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen g’alabalasti’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’…

  13.02.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

    O’zbekistan Ka’siplik awqamlari’ federaciyasi’ ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ha’m Xali’q bilimlendiriw ministrlikleri, O’zbekistan Jazi’wshi’lar, Kompozitorlar awqamlari’, O’zbekistan milliy teleradiokompaniyasi’ ha’m O’zbekistan…

  27.01.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

  «JA’MIYET HA’M MEN» O’zbekistan  biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q…

  13.01.2015, Dag’azalar.

 • Barli’q g’alaba xabar qurallari’ni’n’ di’qqati’na!

  O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2014-ji’l 21-iyuldegi biyligine muwapi’q, 6-8-oktyabr ku’nleri «Jipek joli’nda turizm» jigirmalanshi’ Tashkent xali’qarali’q turizm yarmarkasi’ wo’tkeriledi. 6-oktyabr ku’ni saat 10:00de «O’zekspooray»da yarmarkani’n’…

  29.09.2014, Dag’azalar.

 • Barli’q elektr energiyasi’ tuti’ni’wshi’lari’ di’qqati’na!

  O'zbekistan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi ta’repinen 2014-ji’l 15-sentyabr ku’ngi №19-03-22-05-RUz-87-2014-sanli’ tarif reestri menen tasti’yi’qlang’an elektr energiyasi’ ushi’n to’lemlerdin’ jan’a bahasi’ 2014-ji’ldi’n’ 1-oktyabr sa’nesinen baslap to’mendegishe boli’p…

  22.09.2014, Dag’azalar.

 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’keme, ka’rxana, sho’lkemlerdin’ basli’qlari’ ha’m puqaralardi’n’ di’qqati’na!

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qarji’ Ministrligi ta’repinen  12-sentyabr 2014-ji’li’ yesaptan wo’tken №KK-28-2014-ji’l reestrine muwapi’q 2014-ji’l  1-oktyabr sa’nesinen baslap «Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti ishimlik suw ushi’n taza bahalar…

  18.09.2014, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  
Mu'ra'jaat etiw
Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: arza@sovminrk.gov.uz
Ma'nzil: 230100, No'kis qalasi', G'a'rezsizlik ko'shesi, 50
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00
Mu'ra'jaat etiw

Puqaralardi'n' mu'ra'jatlari'n ko'rip shi'g'i'w ta'rtibi


Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

13.04.2015 halatina

  2014
IV
2015
I
2015
II
2015
III
 Qabil etilgen 25 7    
 Orinlanbaqta        
 Orinlangan 25 7    

Ministrler Ken’esinin’ arnawli telefon liniyasinan paydalaniw qag’iydasi


Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

13.04.2015 halatina

 Qabil yetilgenler 68
 Orinlanbaqta 9
 Orinlaniwi ta'miyinlengen 59
Xozir saytda
 • Xozir saytda 1 ta foydalanuvchi
 • Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.