Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • AQSARAYDAG’I’ QABI’LLAW

  Oqsaroyda qabul

  O’zbekistan  Respublikasi’ni’n’ Prezidenti Islam Ka’rimov 24-may ku’ni Aqsarayda Rossiya Federaciyasi’ni’n’ si’rtqi’ isler ministri Sergey Lavrovti’ qabi’l yetti. Ushi’rasi’wda O’zbekistan  menen Rossiya arasi’ndag’i’ ko’p ta’repleme birge islesiwdin’ bu’gingi halati’ ha’m perspektivasi’, xali’qarali’q siyasatqa baylani’sli’ a’hmiyetli ma’seleler dodalandi’. Ma’mleketimiz basshi’si’ Rossiya si’rtqi’ isler ministrin qutli’qlar yeken, usi’ ji’ldi’n’ aprel ayi’nda Moskvada boli’p wo’tken joqari’ da’rejedegi O’zbekistan  – Rossiya so’ylesiwlerinin’ juwmaqlari’na joqari’ baha berdi ha’m bul barli’q bag’darlarda wo’z-ara qatnasi’qlardi’ ha’r ta’repleme rawajlandi’ri’wg’a xi’zmet yetetug’i’ni’n atap wo’tti. Bu’gingi…

  25.05.2016, Siyasat.

 • ShBShG’A AG’ZA MA’MLEKETLERDIN’ SI’RTQI’ ISLER MINISTRLERI KEN’ESININ’ MA’JILISI

  ШҲТга аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирлари кенгаши мажлиси

  Tashkent qalasi’nda 23-24-may ku’nleri O’zbekistan ni’n’ basshi’li’g’i’nda Shanxay birge islesiw sho’lkemine (ShBSh) ag’za ma’mleketlerdin’ Si’rtqi’ isler ministrleri ken’esinin’ gezektegi ma’jilisi boli’p wo’tti. Ma’jiliste Qazaqstan Respublikasi’ni’n’ si’rtqi’ isler ministri Yerlan Idrisov, Qi’tay Xali’q Respublikasi’ni’n’ si’rtqi’ isler ministri Van I, Qi’rg’i’zstan Respublikasi’ni’n’ si’rtqi’ isler ministri Erlan Abdildaev, Rossiya Federaciyasi’ni’n’ si’rtqi’ isler ministri Sergey Lavrov, Ta’jikstan Respublikasi’ni’n’ si’rtqi’ isler ministri Sirojiddin Aslov, O’zbekistan  Respublikasi’ni’n’ si’rtqi’ isler ministri Abdulaziz Komilov ha’m ShBSh Bas xatkeri Rashid Alimov ha’m ShBSh Regionalli’q…

  25.05.2016, Siyasat.

 • PERSPEKTIVALI’ BIRGE ISLESIWDIN’ JOQARI’ NA’TIYJESI

  Istiqbolli hamkorlikning yuksak samarasi

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda 21-may ku’ni Su’rgil ka’ni negizinde quri’lg’an U’stirt gaz-ximiya kompleksi quri’li’si’ni’n’ juwmaqlang’ani’ ha’m woni’n’ ra’smiy ashi’li’wi’na bag’i’shlang’an ma’resim boli’p wo’tti. Ma’resimde O’zbekistan menen Qubla Koreya arasi’ndag’i’ birge islesiw barli’q salalar qatari’nda neft-gaz ha’m ximiya sanaati’nda da izbe-iz rawajlani’p ati’rg’ani’, bunda yeki ma’mleket basshi’lari’ni’n’ ushi’rasi’wlari’ waqti’nda yerisilgen kelisimler a’hmiyetli huqi’qi’y tiykar boli’p xi’zmet yetip ati’rg’ani’ ayri’qsha atap wo’tildi. Prezident Pak Kin Xenin’ 2014-ji’l iyun ayi’nda O’zbekistan Respublikasi’na, Prezident Islam Ka’rimovti’n’ 2015-ji’l may ayi’nda Koreya Respublikasi’na…

  21.05.2016, Ekonomika.

 • SI’RTQI’ ISLER MINISTRLERI KEN’ESI MA’JILISINE BAG’I’ShLANDI’

  O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ Shanxay birge islesiw sho’lkemine (ShBSh) basshi’li’g’i’ shen’berinde bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ 23-24-may ku’nleri Tashkent qalasi’nda usi’ sho’lkemge ag’za ma’mleketlerdin’ si’rtqi’ isler ministrleri ken’esinin’ gezektegi ma’jilisi boladi’. Usi’ mu’na’sibet penen paytaxti’mi’zda yelimizdegi ha’m si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ wa’killeri ushi’n brifing wo’tkerildi. Wonda O’zbekistan Respublikasi’ Si’rtqi’ isler ministrinin’ wori’nbasari’ A.Nosirov jurnalistlerge usi’ ma’jiliske tayarli’q procesi, ma’jilistin’ ku’n ta’rtibi, dodalanatug’i’n ma’seleler tuwrali’ mag’li’wmat berdi. ShBSh jumi’si’nda si’rtqi’ isler ministrleri ken’esi ayri’qsha wori’n tutadi’. Bul ken’es ShBSh uyi’mlari’…

  21.05.2016, Siyasat.

 • AQSARAYDAG’I’ QABI’LLAW

  Прием в резиденции Оксарой

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov 20-may ku’ni Aqsarayda Koreya Respublikasi’ni’n’ Bas ministri Xvan Gyo Andi’ qabi’l yetti. Ma’mleketimiz basshi’si’ bul sapar turaqli’ ha’m joqari’ da’rejedegi na’tiyjeli so’ylesiwlerdin’ logikali’q dawami’ boli’p, wo’z-ara sawda-ekonomikali’q, investiciyali’q, texnologiyali’q, finansli’q, ma’deniy-gumanitar birge islesiwdi ja’ne de ken’eytiwge xi’zmet yetetug’i’ni’n atap wo’tti. Prezident Pak Kin Xenin’ 2014-ji’l iyun ayi’nda O’zbekistan Respublikasi’na ha’m Prezident Islam Ka’rimovti’n’ 2015-ji’l may ayi’nda Koreya Respublikasi’na ma’mleketlik saparlari’ wo’z-ara paydali’ birge islesiwdi jan’a basqi’shqa ko’terdi. Sapar yetiwlerdin’ juwmag’i’na…

  20.05.2016, Siyasat.

 • BIRGE ISLESIW JOQARI’ PA’TLERDE RAWAJLANBAQTA

  Tashkent qalasi’nda 20-may ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ Bas ministri Shavkat Mirziyoev ha’m yelimizge ra’smiy sapar menen kelgen Koreya Respublikasi’ni’n’ Bas ministri Xvan Gyo Anni’n’ ushi’rasi’wi’ boli’p wo’tti. So’ylesiwde yellerimiz arasi’ndag’i’ qatnasi’qlar izbe-iz rawajlani’p, wo’z-ara birge islesiwdin’ ko’lemi barli’q salalarda ken’eyip ati’rg’ani’, bunda yeki ma’mleket basshi’lari’ni’n’ ushi’rasi’wlari’nda yerisilgen kelisimler a’hmiyetli huqi’qi’y tiykar boli’p xi’zmet yetip ati’rg’ani’ atap wo’tildi. Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ 2015-ji’l may ayi’nda Koreya Respublikasi’na ma’mleketlik sapari’ yeki ta’repleme baylani’slardi’ jan’a basqi’shqa ali’p shi’g’i’p, wo’z-ara birge…

  20.05.2016, Siyasat.

 • AQSARAYDAG’I’ QABI’LLAW

  Oqsaroyda qabul

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov 18-may ku’ni Aqsarayda Bolgariya Respublikasi’ni’n’ Bas ministri Boyko Borisovti’ qabi’l yetti. Ma’mleketimiz basshi’si’ miymandi’ shi’n ju’rekten qutli’qlap, Bolgariya Bas ministrinin’ O’zbekistang’a da’slepki sapari’ wo’z-ara qatnasi’qlarda a’hmiyetli waqi’ya boli’p, yellerimiz arasi’ndag’i’ paydali’ birge islesiwdi jan’a basqi’shqa ali’p shi’g’i’wda jaqsi’ imkaniyat yekenin atap wo’tti.     O’zbekistan Bolgariyani’ da’stu’riy ha’m isenimli ekonomikali’q sherik dep biledi, wo’zbek ha’m bolgar xali’qlari’ ko’p ji’lli’q dosli’q baylani’slari’na iye. Ushi’rasi’wda ekonomikali’q birge islesiwdin’ ken’ ko’lemli ma’seleleri-sanaat, transport…

  19.05.2016, Siyasat.

 • JI’LDI’N’ YeN’ BELSENDI MA’LIMLEME XI’ZMETI ANI’QLANDI’

   Yelimizde g’a’rezsizlik ji’llari’nda basqa tarawlar qatari’nda g’alaba xabar qurallari’nda da bir qansha unamli’ wo’zgerisler ju’z berip, jaqsi’ na’tiyjelerge yerisilmekte. Tarawdi’ rawajlani’di’ri’w, jan’a texnologiyalar menen ta’miyinlew, jurnalistlerdin’ xi’zmetlerin jetilistiriw bag’dari’nda bir qatar jumi’slar a’melge asi’ri’li’p, hu’kimetlik qararlar qabi’l yetildi. Sonday-aq, yelimizdin’ rawajlani’wi’ joli’nda ali’p bari’li’p ati’rg’an reformalardi’, tarawlarda yerisilip ati’rg’an tabi’slardi’ ha’m xalqi’mi’zdi’n’ pida’kerlik miynetlerin ken’ ja’miyetshilikke jetkeriw joli’nda ali’p bari’p ati’rg’an g’alaba xabar xi’zmetkerlerinin’ miynetlerin bahalaw maqsetinde yelimizde ha’r ji’li’, ha’r qi’yli’ bag’darda tan’lawlar wo’tkerilip…

  18.05.2016, Ja’miyet.

 • JA’MIYETLIK KOMISSIYaNI’N’ MA’JILISI

  Usi’ ji’l 16-may ku’ni No’kiste Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi jani’ndag’i’ Socialli’q sheriklik boyi’nsha Ja’miyetlik komissiyani’n’ ma’jilisi boli’p wo’tti. Ma’jilisti Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitet basli’g’i’, usi’ komissiyani’n’ basli’g’i’ B.Nurabullaev kiris so’z benen ashti’ ha’m basqari’p bardi’.  Ilajda O’zbekistan Respublikasi’ Woliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ deputati’, Parlament komissiyasi’ni’n’ ag’zasi’ N.Aytjanova, Woliy Majlis Senati’ni’n’ komitet basli’g’i’, Parlamentlik komissiyasi’ni’n’ ag’zasi’ B.Matmuratov, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ A’dillik ministrliginin’ bo’lim basli’g’i’ E.Tursunov, Qarji’ ministrliginin’ bo’lim basli’g’i’  J. Ubbiniyazov, O’zbekistan «Nuraniy» qori’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q…

  17.05.2016, Siyasat.

 • «KASABA-TUR» VELOMARAFONI’NI’N’ JEN’IMPAZLARI’

  No’kiste ka’rxana, ma’keme ha’m sho’lkemlerde islewshi xi’zmetkerler arasi’nda «Kasaba-tur» velomarafon jari’si’ni’n’ respublikali’q basqi’shi’ boli’p wo’tti. O’zbekistan ka’siplik awqamlari’ Federaciyasi’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ka’siplik awqamlari’ sho’lkemleri birlespesi Ken’esi ta’repinen Ishki isler, Densawli’qti’ saqlaw, Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrlikleri, «Ma’ha’lle» qayi’rqomli’q ja’miyetlik fondi’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ bo’limi, «Kamolot» JJH Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ken’esi menen birlikte wo’tkerilgen jari’sta 400 den aslam ha’wesker velosportshi’lar qatnasti’. Sho’lkemlestiriwshilerdin’ atap wo’tkenindey, jari’sti’ wo’tkeriwdegi tiykarg’i’ maqset, ka’rxana, ma’keme ha’m sho’lkemlerde islewshi xi’zmetkerler arasi’nda salamat turmi’s ta’rizin…

  16.05.2016, Sport. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  13.05.2016 halatina

    2015
  IV
  2016
  I
  2016
  II
  2016
  III
   Qabil etilgen 9 6    
   Orinlanbaqta        
   Orinlangan 9 6    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  13.05.2016 halatina

   Qabil yetilgenler 292
   Orinlanbaqta 4
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 288Jan’ali’qlar   Universiada 2016   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Xozir saytda
 • Xozir saytda 3 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :26

  Alo : 15

  Yaxshi : 2

  O`rtacha : 1

  Past : 2

  Yomon : 6

  Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  echo "sdas";

   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.