Mu’ra’jaatlar ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68 | QAYTA BAYLANI’S
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00 den 14:00 shekem
 • Dag’aza

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ 2014-ji’l 1-iyuldegi “O’zbekistan Respublikasi’ ma’mleketlik g’a’rezsizliginin’ 23 ji’lli’q bayrami’na tayarli’q ko’riw ha’m oni’ o’tkeriw haqqi’nda”g’i’ PQ-2198-sanli’ qarari’ni’n’ ori’nlani’wi’n ta’miyinlew maqsetinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ha’m O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ha’m O’zbekistan Respublikasi’ Xali’q ustalari’, o’nermentleri, xudojnikleri «O’nerment» birlespesinin’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ basqarmasi’ni’n’ baslamasi’ menen respublikami’zdi’n’ barli’q qala ha’m rayonlari’ndag’i’ toqi’mashi’li’q, kesteshilik, zergerlik, temirshilik, ag’ash oymakerligi, ganch ha’m o’nermentshilik penen shug’i’llanatug’i’n jeke isbilermenlerinin’ ko’rgizbesi o’tkiziledi. Sonday-aq, ko’rgizbede 5 nominaciyada 15 ori’n boyi’nsha tan’lawlar sho’lkemlestiriledi,…

  19.08.2014, Konkurslar.

 • Тендеры на 2014 год

    Наименование проектируемых объектов ихместонахождение  Мощность (км)  Стартовая стоимость без НДС Наименование проектной организации  Срок строительства             Конкурсный торг 34           Строительство водопроводных сетей по ул Кырккыз, Ажинияз и Айбек  МСГ "Ташкент" Элликкалинского района 3,03 154297,420 128581,183 ООО "Тоза сув" 90 Реконструкция подводящего водопровода и насосной станции в н.п. Ойкала, Кулобот, Янгибог и Кыкржай ССГ Гулистан Элликкалинского района 2,00 281296,740 234413,950 ООО "Тоза сув" 120 Реконструкция…

  19.08.2014, Konkurslar.

 • KORTTA HUQI’Q QORG’AW UYI’MLARI’ XI’ZMETKERLERI

  Bu’gingi ku’nde yelimizde sportqa qarati’li’p ati’r¬g’an di’qqat-itibardi’n’ na’tiyjesinde respublikami’zdi’n’ sportshi’ jaslari’ xali’qarali’q arenalarda yelimiz dan’qi’n ko’terip kelmekte. Son’g’i’ ji’llari’ ma’mleketimizde sportti’n’ tennis tu’rin rawajlandi’ri’w, woni’n’ g’alabali’g’i’na yerisiw, materialli’q-texnikali’q bazasi’n bekkemlew bag’dari’nda ken’ ko’lemli jumi’slar a’melge asi’ri’lmaqta. Wo’tken ku’ni paytaxti’mi’zdag’i’ respublikali’q tennis tu’rleri boyi’nsha balalar ha’m jas wo’spirimler sport mektebinde Wo’zbekistan Respublikasi’ g’a’rezsizliginin’ 23 ji’lli’g’i’ ha’m «Salamat bala ji’li’»na arnali’p Qaraqalpaqstan Respublikasi’ qala ha’m rayonlari’ndag’i’ barli’q sudlar, prokuraturalar ha’m ishki isler bo’limleri xi’zmetkerleri arasi’nda tennis boyi’nsha…

  16.08.2014, Sport.

 • G'a'rezsizliktin' 23 ji'lli'g'i'na bag'i'shlandi'

  2014-ji’l 12-avgust ku’ni S.Xojaniyazov ati’ndag’i’ jas tamashago’yler teatri’nda “Hayal-qi’zlar komitetinin’ yen’ u’lgili baslang’i’sh sho’lkemi – 2014” tan’lawi’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ basqi’shi’ni’n’ 18 jen’impazi’ ha’mde ja’miyetimizdin’ tu’rli tarawlari’nda belsendi miynet yetip ati’rg’an 20 hayallardi’ O’zbekistan Hayal-qi’zlar komitetinin’ hu’rmet jarli’qlari’ menen si’yli’qlaw ma’resimi wo’tkizildi. Bul ilaj O’zbekistan Respublikasi’ G’a’rezsizliginin’ 23 ji’lli’g’i’ mu’na’sibeti menen, sonday-aq bayramdi’ ken’ ja’ma’a’tshilik wa’killeri menen birgelikte, adamlardi’n’ qa’lbi ha’m sanasi’na jetip baratug’i’n, wolardi’n’ keypiyati’n ko’teretug’i’n, jan’a sheklerge qaray ilhamlandi’ratug’i’n xali’qshi’l ha’m ta’sirshen’ ruwhta mu’na’sip…

  13.08.2014, Ja’miyet.

 • Seminar-trening boli’p wo’tti

  2014-ji’ldi’n’ 11-avgust ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ma’jilisler zali’nda «Toshrangmetzavod» AAJ wa’killeri ta’repinen «Ren’li metall si’ni’qlari’ ha’m shi’g’i’ndi’lari’ni’n’ toplani’wi’, tayarlani’wi’, saqlani’wi’ ha’m tapsi’ri’li’w ta’rtibi» boyi’nsha seminar-trening boli’p wo’tti. Seminar-treningti Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ birinshi wori’nbasari’ J.Yembergenov ashti’ ha’m ali’p bardi’. Seminar-trening wo’tkeriliwinin’ tiykarg’i’ maqseti ma’mleketimiz metall fondi’n payda yetiwshi, strategiyali’q a’hmiyetke iye bolg’an ren’li metall si’ni’qlari’ ha’m shi’g’i’ndi’lari’n tayarlaw, saqlaw, muqi’yatlaw ha’m tapsi’ri’w boyi’nsha a’melge asi’ri’latug’i’n jumi’slar ta’rtibi tuwrali’ ka’rxanalar ha’m sho’lkemlerdin’ juwapli’ xi’zmetkerlerine…

  12.08.2014, Jan’ali’qlar.

 • Qaraqalpaqstanli’lar birinshi

    No’kis qalasi’nda 14-15 jastag’i’ jaso’spirimler ha'm qi’zlar wortasi’nda sportti’n’ qol tobi’ boyi’nsha O’zbekistan birinshiligi o’tkerildi. O’zbekistan Respublikasi’ Xali’q bilimlendiriw, Madeniyat ha’m sport isleri ministrlikleri menem birgelikte sho’lkemlestirilgen jari’sta Qaraqalpaqstan Respublikasi’, wa’layatlar ha’m Tashkent qalas’nan kelgen u’sh ju’zge jaqi’n sportshi’ jen’is ushi’n o’zara bellesti. – Bellesiwler to’rt ku’n dawam etti, – deydi bas to’reshi Ismayi’l Matxoliqov. – Qi’zg’i’n keshken bellesiwler 2015-ji’lda Xorezm wa’layati’nda wo’tkeriletug’i’n “Umid nihollari” sport jari’slari’ aldi’nan o’zine ta’n tayarli’q wazi’ypasi’n o’tedi.  Keskin…

  11.08.2014, Sport.

 • Basshi’lar arasi’nda bellesiw

  Usi’ ji’li’ 6-7-avgust ku’nleri paytaxti’mi’zda Respublikali’q tennis tu’rleri boyi’nsha balalar ha’m jaso’spirimler sport mektebinde 2014-ji’l – «Salamat bala ji’li’» ha’m O’zbekistan Respublikasi’ G’a’resizliginin’ 23 ji’lli’q bayrami’na bag’i’shlani’p sportti’n’ tennis tu’ri boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ qala, rayon ha’kimleri, ministrlik ha’m ma’kemeler basshi’lari’ arasi’nda ashi’q chempionat boli’p wo’tti. Sportqa ken’ ja’miyetshilikti qi’zi’qti’ri’w ushi’n birinshi na’wbette bug’an basshi’lardi’ qi’zi’qti’ri’w lazi’m. Sonli’qtan bu’gin basshi’ xi’zmetkerler arasi’nda sportti’n’ tennis tu’rinen jari’s wo’tkerilmekte, - deydi tennis mektebinin’ direktori’ A.Nurjanov. Jari’sqa qala ha’m…

  09.08.2014, Sport.

 • QOL TOBI’ BOYI’NShA BIRINShILIK

  Yelimizde balalar sporti’na ayri’qsha di’qqat qarati’lmaqta. Jaqi’nda Respublikami’zdi’n’ 2-sanli’ jas wo’spirimler sport mektebinde qol tobi’ boyi’nsha ba’rshe tu’rdegi balalar ha’m jas-o’spirimler sport mekteplerinin’ 1999-2000-ji’llari’ tuwi’lg’an balalar ha’m qi’zlar arasi’nda O’zbekistan birinshiligi start aldi’. Jari’sqa Tashkent qalasi’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ha’m O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ derlik barli’q wa’layatlari’nan yer balalar ha’m qi’zlar komandalari’ qatnasti’. Jari’sti’n’ ashi’li’w saltanati’na Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitet basli’g’i’ B.Nurabullaev, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi sekretariat basli’g’i’ T.Abdixalikov, O’zbekistan Respublikasi’ qol tobi’ federaciyasi’ juwapli’ xatkeri I.Matxalikov,…

  09.08.2014, Sport.

 • Ni’zamsi’z migaciya ha’m jas wo’spirimler ta’rbiyasi’ ma’selelerine bag’i’shlandi’

  Usi’ ji’l 6-avgust ku’ni No’kiste Adam sawdasi’na qarsi’ gu’resiw, ni’zamsi’z migraciyani’n’aldi’n ali’w ha’m jas wo’spirimler ma’selelerine bag’i’shlang’an ma’jilis boli’p wo’tti. Ma’jilisti Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ B.Yangibaev kiris so’z benen ashti’ ha’m basqari’p bardi’. Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda Adam sawdasi’na qarsi’ gu’resi boyi’nsha Respublikali’q Ma’kemelerarali’q aymaqli’q komissiyasi’ ta’repinen 2014-ji’l 7 ayi’ dawami’nda O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ «Adam sawdasi’na qarsi’ gu’resiw haqqi’nda»g’i’ Ni’zami’ ha’mde Hu’rmetli Prezidentimizdin’ 2008-ji’l 8-iyuldegi «Adam sawdasi’na qarsi’ gu’resiw na’tiyjeliligin asi’ri’w is-ilajlari’ haqqi’nda»g’i’ PQ-911-sanli’ qarari’ni’n’ wori’nlani’wi’n ta’miyinlew…

  08.08.2014, Ja’miyet.

 • Yari’m ji’lli’q juwmaqlar ha’m jan’a wazi’ypalar

    2014-ji’l 25-iyul ku’n’i Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinde 2014-ji’ldi’n’ da’slepki 6 ayi’nda respublikami’zdi’ socialli’q-ekonomikali’q jaqtan rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’ ha’m ji’l aqi’ri’na shekem belgilengen tiykarg’i’ wazi’ypalardi’n’ wori’nlani’wi’n ta’miyinlewge bag’i’shlang’an ma’jilis boli’p wo’tti. Wonda zi’yan ko’rip ati’rg’an, ekonomikali’q jag’dayi’ ha’m rentabelligi to’men ka’rxanalardi’ finansli’q jaqtan qollap-quwatlaw boyi’nsha «Jol kartalari’»ni’n’ a’melge asi’ri’li’wi’, sonday-aq, ni’zamsi’z migraciyani’n’ aldi’n ali’w ha’m puqaralardi’ jumi’sqa wornalasti’ri’w haqqi’ndag’i’ ma’seleler ken’ tu’rde dodalandi’. Ma’jilisti Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.Erniyazov kiris so’z benen ashti’ ha’m basqari’p…

  28.07.2014, Jan’ali’qlar.

Jan’ali’qlar   Ma’mleketlik belgiler   Waqi’yalar   Anonslar   Qaraqalpaqstan Respublikasi’   Son’g’i’ jan’ali’qlar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Xu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Texnologiyalar   Foto   Konkurslar   Ilim ha'm bilim  

Qayta baylani’s

Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu’ra’jaatlar ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: info@sovminrk.gov.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, G’a’rezsizlik ko’shesi, 50
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00 den 14:00 shekem
Qayta baylani’s

Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  Республика Каракалпакстан

 • Xali’q sani’: 1 711,8 тыс. чел.
 • Ti’g’i’zli’q: 10,15 чел./км²
 • Maydan: 165 600 км²
 • Paytaxt: город Нукус
 • Bo‘liniw: 1 город и 14 районов
 • Граница Каракалпакстана расположена на Туранской низменности. С юго-запада к нему вплотную примыкает пустыня Кара-Кум, на северо-западе находится плато Устюрт, а на северо-востоке — пустыня Кызыл-Кум. Территория Каракалпакстана включает также южную половину Аральского моря, на осушенном дне которого теперь формируется новая солончаковая пустыня Арал-Кум, и низовья реки Амударьи.