Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:8 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw
Fotogalereya
 • SALAMAT A’WLAD YeLIMIZ KELEShEGI

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» ma’mleketlik Bag’darlamasi’ haqqi’nda» g’i’ qarari’n wori’nlaw, anali’qti’ ha’m balali’qti’ qorg’aw, salamat balani’n’ tuwi’li’wi’, xalqi’mi’z arasi’nda tu’rli keselliktin’ aldi’n ali’w boyi’nsha filiali’mi’z ta’repinen ken’ ko’lemdegi ilajlar bag’darlamasi’ islep shi’g’i’ldi’. Sonnan Hayal-qi’zlar komiteti, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Miynet ha’m xali’qti’ socialli’q qorg’aw, Den sawli’qti’ saqlaw, Xali’q bilimlendiriw, Qarji’ ministrlikleri, Ka’siplik awqamlari’ birlespesi ken’esi, «Ma’ha’lle» qayi’rqomli’q ja’miyetlik fondi’, «Nurani’y» fondi’, Qi’zi’l yari’m ay ja’miyeti menen birlikte birinshi sherekte bir qatar qayi’rqomli’q ilaji’ wo’tkerildi. Atap…

  13.04.2015, Ja’miyet.

 • EKOJURNALISTIKANI’ RAWAJLANDI’RI’W JOLI’NDA

    Yelimizde g’a’rezsizlikke yerisken ji’llardan baslap tiykarg’i’ itibar xali’qti’n’ salamatli’g’i’n qorg’awda a’hmiyetli bolg’an qorshag’an wortali’qti’ qa’liplestiriw ha’m qorg’awg’a qarati’la basladi’. Usi’ maqsette a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an reformalar na’tiyjesinde bu’gingi ku’nde yelimizde xali’qarali’q huqi’qi’y normalarg’a, zamanago’y ilim-texnika ha’m texnologiya jetiskenliklerine tiykarlang’an na’tiyjeli ekologiyali’q qa’wipsizlik sistemasi’ jarati’ldi’. Bul sistema yelimiz milliy qa’wipsizliginin’ aji’ralmas bo’legi boli’p tabi’ladi’. Ha’zirgi waqi’tta ken’ ja’miyetshilikti ekologiyali’q mashqalalar haqqi’nda xabardar yetiwde g’alaba xabar qurallari’ni’n’ worni’ girewli. Usi’ ko’z-qarastan qarag’anda yelimizde milliy jurnalistika negizinde jedel…

  13.04.2015, Ja’miyet.

 • KIShI BIZNESTIN’ U’LESI ARTPAQTA

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ 2014-ji’l 4-fevraldag’i’ «2014-2016-ji’llarda sanaat kooperaciyasi’ tiykari’nda tayar wo’nimler, komplektlewshi buyi’mlar ha’m materiallar islep shi’g’ari’wdi’ jergiliklilestiriwdi bunnan bi’lay da teren’lestiriw haqqi’nda»g’i’ qarari’na muwapi’q respublikami’zda turmi’sqa yengizilip ati’rg’an bes joybar qatari’na Xojelidegi «Nurbek Aq Alti’n» jeke ka’rxanasi’ ha’m Qarao’zek rayoni’ndag’i’ «Qaraqalpaq Vermi Invest» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti de qosi’ldi’. Bag’darlamag’a bola «Qaraqalpaq Vermi Invest»  JShJ wo’tken ji’li’ 710 million sumli’q 420 tonna vermikulit koncentrati’n, «Nurbek Aq Alti’n» ka’rxanasi’ bolsa 1 mi’n’ dana akkumulyator islep shi’g’ardi’.…

  10.04.2015, Ekonomika.

 • «QUTAN KO’L»LILER QUWANI’P QALDI’…

  O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2013-ji’l  25-iyundegi «2013-2018-ji’llarda zamanago’y Ma’deniyat ha’m xali’qti’n’ dem ali’w woraylari’n sho’lkemlestiriw ilajlari’ haqqi’nda» g’i’ qarari’na muwapi’q respublikami’zda 2018-ji’lg’a shekem 57 ma’deniyat ha’m dem ali’w worayi’, 20 ma’deniy dem ali’w bag’i’n paydalani’wg’a tapsi’ri’w rejelestirilgen.  Wo’tken piyshembi ku’ni No’kis rayoni’ndag’i’ «Qutan ko’l» Ma’deniyat ha’m dem ali’w worayi’ jan’a imarati’ni’n’ paydalani’wg’a tapsi’ri’w ma’resimi boli’p wo’tti. Wonda rayon ha’kimi Ye.Seytnazarov, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrinin’ wori’nbasari’ D.Mollajanov, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri…

  10.04.2015, Jan’ali’qlar.

 • Islam Ka’rimovti’n’ O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti lawazi’mi’na kirisiw saltanatli’ ma’resimine bag’ishlang’an Oliy Majlis palatalari’ni’n’ qospa ma’jilisindegi shi’g’i’p so’ylegen so’zi

  A’ziz watanlaslar, hu’rmetli Oliy Majlis deputatlari’! Qa’dirli miymanlar! Ba’rinen buri’n, siz, hu’rmetli Oliy Majlis Ni’zamshi’li’q  palatasi’ni’n’ deputatlari’ ha’m Senati’ ag’zalari’na, sizlerdin’ ti’msali’n’i’zda pu’tkil xalqi’mi’zg’a mu’ra’jat yetip, menin’ O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti boli’p saylani’wi’ma isenim bildirgen watanlaslari’ma wo’zimnin’ shi’n ju’rekten shi’qqan minnetdarshi’li’g’i’mdi’ bildiriwden baxtiyarman. A’ne, usi’ pursattan paydalani’p, siz a’zizlerime wo’zimnin’ teren’ hu’rmet-izzetimdi bildirip, ha’mmen’izge aman-esenlik, baxi’t-saadat tileymen, qa’lbimdegi yen’ jaqsi’ arzi’w-u’mitlerimdi qabi’l yetiwin’izdi sorayman. Mag’an bildirilgen isenimdi wo’zim ushi’n ba’rinen buri’n ayri’qsha juwapkershilik ha’m u’lken ma’rtebe…

  10.04.2015, Hu’jjetler.

 • O’ZBEKISTAN RESPUBLIKASI’ PREZIDENTI LAWAZI’MI’NA KIRISIW SALTANATLI’ MA’RESIMINE BAG’I’ShLANG’AN OLIY MAJLIS PALATALARI’NI’N’ QOSPA MA’JILISI HAQQI’NDA MA’LIMLEME

  Tashkentte 10-aprel ku’ni O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti lawazi’mi’na kirisiw saltanatli’ ma’resimine bag’i’shlang’an Oliy Majlis palatalari’ni’n’ qospa ma’jilisi boli’p wo’tti. Saltanatli’ ma’resimde O’zbekistan Respublikasi’ hu’kimeti ag’zalari’, ministrlikler ha’m vedomstvolardi’n’ basshi’lari’, Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ ag’zalari’, yelimizdegi shet ma’mleketler yelshixanalari’ ha’m xali’qarali’q sho’lkemlerdin’ wa’kilxanalari’ basshi’lari’, yelimiz ha’m si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’. Qospa ma’jilisti O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ basli’g’i’ M.Abdusalomov ashti’. Wol 2015-ji’li’ 29-mart ku’ni boli’p wo’tken O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’nda Islam Abdug’anievich Ka’rimov O’zbekistan Respublikasi’…

  10.04.2015, Hu’jjetler.

 • Bas maqset – salamatli’q wortali’g’i’n qa’liplestiriw

  Yelimizde hayal-qi’zlardi’n’ ja’miyettegi rolin ha’m abi’royi’n artti’ri’w, siyasiy-ja’miyetlik belsendiligin ko’teriwge hu’kimetimiz ta’repinen u’lken itibar qarati’li’p, wolardi’ ha’r ta’repleme qollap-quwatlaw, ana ha’m bala salamatli’g’i’n qorg’aw, xali’qti’n’ reproduktivlik salamatli’g’i’n ja’ne de bekkemlew maqsetinde 80 nen aslam pa’rman ha’m qararlar qabi’l yetildi. Na’tiyjede hayal-qi’zlari’mi’zdi’ sportqa ken’nen tarti’w jaqsi’ jolg’a qoyi’lmaqta. 2003-ji’li’ 1700 qi’z ko’rkem gimnastika menen shug’i’llang’an bolsa, 2012-ji’li’ bul ko’rsetkish 36 mi’n’g’a jetti. !lbette, bunda sport u’lken a’hmiyetke iye bolmaqta. Jaqi’nda hayal-qi’zlar arasi’nda salamat turmi’s ta’rizin qa’liplestiriw,…

  08.04.2015, Ja’miyet.

 • Jergiliklestiriwge di’qqat ku’sheymekte

  O’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2015-ji’l 13-marttag’i’ «2015-ji’lda Xali’qarali’q sanaat yarmarkasi’ ha’m kooperaciya birjasi’n sho’lkemlestiriw ha’m wo’tkeriw ilajlari’ haqqi’nda»g’i’ qarari’ tiykari’nda bi’yi’l aprel-iyun aylari’nda yelimizdin’ barli’q aymaqlari’ menen Tashkent qalasi’nda sanaat yarmarkalari’ wo’tkeriledi. Respublikami’zda  ji’l sayi’n da’stu’riy ra’wishte wo’tkerilip kiyati’rg’an bul ilaj Prezidentimizdin’ 2007-ji’l 12-noyabrdegi «Ishki tarmaqli’q ha’m tarmaqlararali’q sanaat kooperaciyasi’n bunnan bi’lay da ku’sheytiw ilajlari’ haqqi’nda»g’i’ pa’rmani’na muwapi’q sho’lkemlestirilgen. Usi’ ji’l 7-8-aprel ku’nleri No’kiste boli’p wo’tken aymaqli’q yarmarkada buyi’rtpashi’lar ha’m sanaat ka’rxanalari’ni’n’ wa’killeri stend ha’m…

  07.04.2015, Ja’miyet.

 • Jas wo’spirimler keleshegimiz tiregi

  No’kiste jas wo’spirimler ma’selelerine bag’i’shlang’an seminar boli’p, wog’an tiyisli ministrlikler menen sho’lkemlerdin, worta arnawli’ kas’ip-wo’ner kollejleri woqwshi’lari’nin’ sabaqqa qatnasi’n  monitoring yetiw boyi’nsha juwapker xi’zmetkerler, qalali’q ha’m rayonli’q hayal-qi’zlar komitetleri basli’qlari’, jas wo’spirimler isleri boyi’nsha komissiya xatkerleri, ishki isler bo’limlerinin’ jas wo’spirimler arasi’nda qadag’alawsi’zli’q ha’m huqi’qbuzarli’q profiliktikasi’ inspektolari’, g’amqorli’q ha’m qawenderlik isleri boyi’nsha juwapli’ xizmetkerler qatnasti’. Ilajda qatnasqan bayanatshi’lar O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ usi’ ji’l 10-mart ku’ngi  2014-2015-woqiw ji’li’nda ka’sip-wo’ner kollejeleri pitkeriwshilerinin’ wo’ndirislik a’meliyatti’ wo’tew ushi’n…

  07.04.2015, Ja’miyet.

 • Investiciyali’q joybarlardi’n’ unamli’ na’tiyjeleri

  Son’g’i’ ji’llari’ respublikami’z ekonomikasi’ni’n’ barli’q salalari’nda turaqli’ wo’sim pa’tleri gu’zetilmekte. Jalpi’ aymaqli’q wo’nimnin’ ko’lemi keyingi bes ji’lda 1,7 yese artti’. Sonday-aq, sanaat wo’nimlerinin’ ko’lemi 1,5, awi’l xojali’g’i’ wo’nimleri 1,4, quri’li’s isleri 2,9 ha’m usaqlap sati’w 2,1, servis xi’zmetin ko’rsetiw 2,1, yesege wo’sti.  Kishi biznesti qollap-quwatlaw na’tiyjesinde taraw wa’killerinin’ jalpi’ aymaqli’q wo’nimdegi u’lesi ji’ldan-ji’lg’a arti’p barmaqta. Ma’selen, 2010-ji’lda bul ko’rsetkish 63,6 procentti qurag’i’n bolsa, wo’tken ji’li’ 64,5 procentke jetti. Yelimizde ekonomikani’ modernizaciyalaw ha’m diversifikaciyalaw, zamanago’y wo’ndirislik…

  06.04.2015, Ja’miyet.

 • Hu’rmetli isbilermenler ha’m ka’rxana basshi’lari’!

  2015-ji’li’ 7-8-aprel ku’nleri No’kis qalasi’, Amfi teatrda boli’p wo’tetug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymaqli’q Sanaat yarmarkasi’ ha’m Kooperaciyali’q birjasi’na ba’rsheni belsene qatnasi’wg’a shaqi’rip qalami’z.

  31.03.2015, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» X MILLIY SI’YLI’G’I’

  Di’qqi’t, tan’law! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw xali’qarali’q worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen g’alabalasti’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’…

  13.02.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

    O’zbekistan Ka’siplik awqamlari’ federaciyasi’ ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ha’m Xali’q bilimlendiriw ministrlikleri, O’zbekistan Jazi’wshi’lar, Kompozitorlar awqamlari’, O’zbekistan milliy teleradiokompaniyasi’ ha’m O’zbekistan…

  27.01.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

  «JA’MIYET HA’M MEN» O’zbekistan  biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q…

  13.01.2015, Dag’azalar.

 • Barli’q g’alaba xabar qurallari’ni’n’ di’qqati’na!

  O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2014-ji’l 21-iyuldegi biyligine muwapi’q, 6-8-oktyabr ku’nleri «Jipek joli’nda turizm» jigirmalanshi’ Tashkent xali’qarali’q turizm yarmarkasi’ wo’tkeriledi. 6-oktyabr ku’ni saat 10:00de «O’zekspooray»da yarmarkani’n’…

  29.09.2014, Dag’azalar.

 • Barli’q elektr energiyasi’ tuti’ni’wshi’lari’ di’qqati’na!

  O'zbekistan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi ta’repinen 2014-ji’l 15-sentyabr ku’ngi №19-03-22-05-RUz-87-2014-sanli’ tarif reestri menen tasti’yi’qlang’an elektr energiyasi’ ushi’n to’lemlerdin’ jan’a bahasi’ 2014-ji’ldi’n’ 1-oktyabr sa’nesinen baslap to’mendegishe boli’p…

  22.09.2014, Dag’azalar.

 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’keme, ka’rxana, sho’lkemlerdin’ basli’qlari’ ha’m puqaralardi’n’ di’qqati’na!

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qarji’ Ministrligi ta’repinen  12-sentyabr 2014-ji’li’ yesaptan wo’tken №KK-28-2014-ji’l reestrine muwapi’q 2014-ji’l  1-oktyabr sa’nesinen baslap «Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti ishimlik suw ushi’n taza bahalar…

  18.09.2014, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  
Mu'ra'jaat etiw
Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: arza@sovminrk.gov.uz
Ma'nzil: 230100, No'kis qalasi', G'a'rezsizlik ko'shesi, 50
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00
Mu'ra'jaat etiw

Puqaralardi'n' mu'ra'jatlari'n ko'rip shi'g'i'w ta'rtibi


Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

13.04.2015 halatina

  2014
IV
2015
I
2015
II
2015
III
 Qabil etilgen 25 7    
 Orinlanbaqta        
 Orinlangan 25 7    

Ministrler Ken’esinin’ arnawli telefon liniyasinan paydalaniw qag’iydasi


Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

13.04.2015 halatina

 Qabil yetilgenler 68
 Orinlanbaqta 9
 Orinlaniwi ta'miyinlengen 59
Xozir saytda
 • Xozir saytda 1 ta foydalanuvchi
 • Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.