Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68 | QAYTA BAYLANI’S
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00 | Baha beriw
 • G’AMQORLI’Q JA’NE DE KU’ShEYEDI

     O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ «1941-1945 ji’llardag’i’ uri’s ha’m miynet fronti’ veteranlari’n socialli’q qollap-quwatlawdi’ bunnan bi’lay da ku’sheytiw ilajlari’ haqqi’nda» g’i’ pa’rmani’ xalqi’mi’z, a’sirese nurani’ylari’mi’z ta’repinen qollap-quwatlanbaqta.  -Elimizde ku’shli socialli’q siyasatti’ a’melge asi’ri’w, soni’n’ ishinde uri’s ha’m miynet veteranlari’na, mayi’plarg’a hu’rmet-izzet ko’rsetiw, wolardi’n’ ku’ndelikli turmi’si’n jen’illetiwge ko’meklesiw bag’dari’nda aytarli’qtay jumi’slar ali’p bari’lmaqta,-deydi «Nurani’y» fondi’ A’miwda’rya rayonli’q bo’liminin’ basli’g’i’ Bekman Allabergenov.- Na’tiyjede, wolar jaslari’mi’zdi’ ana Watani’mi’zg’a sadi’qli’q, milliy u’rp-a’detlerimizge hu’rmet, ulli’ keleshekke bekkem isenim ruxi’nda ta’rbiyalawday iygilikli…

  22.10.2014, Ja’miyet.

 • EKOHA’REKET KONFERENCIYaSI’

    No’kiste O’zbekistan ekologiyali’q ha’reketi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymaqli’q bo’liminin’ O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ deputatli’g’i’na talabanlar ko’rsetiw ha’m wolardi’ saylaw boyi’nsha Ekoha’reket konferenciyasi’na delegatlar saylaw konferenciyasi’ boli’p wo’tti. Wonda respublikami’zdi’n’ barli’q aymaqlari’nan 320 adam qatnasti’. Wolardi’n’ arasi’nda tek g’ana yelimizde yemes, al regionda ekologiyali’q turaqli’li’qti’ ta’miyinlewge wo’z u’lesin qosi’p ati’rg’an pidayi’lar, qorshag’an wortali’qti’, insan salamatli’g’i’n qorg’awdi’, keleshek a’wladlarg’a qolay ta’biyg’i’y wortali’qti’ qaldi’ri’wdi’ maqset yetken ekolog ilimpazlar, ziyali’lar, ta’biyatti’ qorg’aw sistemasi’ni’n’ xi’zmetkerleri, shi’pakerler, ekologiyali’q ta’lim-ta’rbiya…

  17.10.2014, Jan’ali’qlar.

 • Ja’miyetlik qadag’alawda g’alaba xabar qurallari’ni’n’ roli

  Prezidentimiz Islam Ka’rimov ta’repinen usi’ni’lg’an Yelimizde demokratiyali’q reformalardi’ bunnan bi’lay da teren’lestiriw ha’m puqarali’q ja’miyetin rawajlandi’ri’w Koncepciyasi’nda ma’limleme salasi’n reformalaw, ma’limleme ha’m so’z yerkinligin, ma’mleketlik xa’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ jumi’si’ni’n’ ja’riyali’li’g’i’n ta’miyinlew na’zerde tuti’lg’an yedi. No’kiste Wo’zbekistan Respublikasi’ Puqarali’q ja’miyetinin’ qa’liplesiwin monitoring yetiwshi biyg’a’rez instituti’ ha’m Yevropada qa’wipsizlik ha’m birge islesiw sho’lkemi birgelikte wo’tkergen «Ja’miyetlik qadag’alaw sistemasi’nda biyg’a’rez g’alaba xabar qurallari’ni’n’ rolin artti’ri’w: mashqalalar ha’m sheshimleri» temasi’ndag’i’ woqi’w seminari’nda mine usi’ ma’seleler do’gereginde so’z boldi’.…

  10.10.2014, Jan’ali’qlar.

 • Baspaso’z konferenciyasi’ boli’p wo’tti

  G’a’rezsizlik ji’llari’nda yelimizde a’melge asi’ri’lg’an dawamli’, basqi’shpa-basqi’sh reformalardi’n’ bari’si’nda yen’ joqari’ demokratiyali’q talaplarg’a ha’m xali’qarali’q standartlarg’a juwap beretug’i’n, puqaralardi’n’ wo’z tilek-o’tinishlerin yerkin bildiriwinin’, ha’r bir adamni’n’ ma’mleketlik ha’kimiyatti’n’ wa’killikli worganlari’na yerkin saylaw ha’m saylani’w kepilliklerin ta’miyinleytug’i’n saylaw sistemasi’ jarati’ldi’. Ha’mmege ma’lim, 2014-ji’l 21-dekabrde yelimizde O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’na, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine, xali’q deputatlari’ walayatli’q, rayonli’q ha’m qalali’q Ken’eslerine saylawlar boli’p wo’tedi. O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’, sonday-aq Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’…

  03.10.2014, Jan’ali’qlar.

 • USTAZLARG’A U’LKEN HU’RMET

  Ha’r ji’li’ 1-oktyabr -mug’allimler ha’m ustazlar ku’ni yelimizde uli’wma xali’qli’q bayram si’pati’nda ken’ tu’rde belgilenedi. Usi’ mu’na’sibet penen 30-sentyabr ku’ni paytaxti’mi’zdag’i’ Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik sazli’ teatrda saltanatli’ ji’ynali’s boli’p wo’tti. Wog’an bilimlendiriw tarawi’ni’n’ pidayi’lari’, veteran ustazlar, tiyisli ministrlikler menen sho’lkemlerdin’ basshi’lari’, ken’ ja’miyetshilik wa’killeri qatnasti’. Ilajda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitet basli’g’i’ B.Nurabullaev mug’allimler menen ustazlarg’a Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi menen Ministrler Ken’esinin’ bayram qutli’qlawi’n woqi’p yesittirdi. Atap wo’tilgenindey, g’a’rezsiz ma’mleketimizdin’ keleshegi perzentlerimizdin’ ta’rbiyasi’…

  02.10.2014, Ja’miyet.

 • QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI’ JOQARG’I’ KEN’ESININ’ WoN ALTI’NShI’ SESSIYaSI’ HAQQI’NDA MA’LIMLEME

  Usi’ ji’l 30-sentyabr ku’ni No’kiste Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ won alti’nshi’ sessiyasi’ boli’p wo’tti. Sessiya jumi’si’na O'zbekstan Respublikasi’ Oliy Majlisi Senati’ni’n’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Hu’kimetinin’ ag’zalari’, huqi’q qorg’aw uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’ ha’m g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’. Sessiyani’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.T.Yerniyazov kiris so’z benen ashti’ ha’m ali’p bardi’. Deputatlar sessiyani’n’ Sekretariati’n sayladi’ ha’m ku’n ta’rtibin tasti’yi’qladi’. Deputatlar wo’z jumi’si’n «Ekologiyali’q qadag’alaw haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’ni’n’ joybari’n ko’rip shi’g’i’wdan basladi’. Ni’zam joybari’ tuwrali’ 20-sanli’ «Ulli’bag’»…

  30.09.2014, Siyasat.

 • Mug’allimler ha’m ustazlar ku’ni mu’na’sibeti menen ta’lim-ta’rbiya tarawi’nda ayri’qsha wo’rnek ko’rsetken xi’zmetkerlerden bir topari’n si’yli’qlaw haqqi’nda

  Mug’allimler ha’m ustazlar ku’ni mu’na’sibeti menen ta’lim-ta’rbiya tarawi’nda ayri’qsha wo’rnek ko’rsetken xi’zmetkerlerden bir topari’n si’yli’qlaw haqqi’nda   O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ pa’rmani’   Ma’mleketimizde jas a’wladti’n’ intellektual ha’m ma’nawiy da’rejesin asi’ri’w, wolardi’  ana Watang’a muhabbat, g’a’rezsizlik ideyalari’na sadi’q, milliy ha’m uli’wmainsani’yli’q qa’driyatlarg’a hu’rmet ruwhi’nda salamat ha’m ba’rkamal yetip wo’siriwge qosqan salmaqli’ u’lesi, jaslarg’a ilim-pa’n tiykarlari’n, zamanago’y ka’sip-o’nerlerdi u’yretiwdegi janku’yerligi, ta’lim-ta’rbiya tarawi’ndag’i’ ko’p ji’lli’q na’tiyjeli miyneti ha’m ja’miyetlik jumi’slari’ndag’i’ belsendi qatnasi’ ushi’n to’mendegilerge hu’rmetli ataqlar berilsin:  …

  29.09.2014, Xu’jjetler.

 • Su’wretlerde balalar ku’lkisi

  Jaqi’nda O’zbekistan ko’rkem wo’ner akademiyasi’ Qaraqalpaqstan bo’liminin’ ko’rgizbe sarayi’nda Tashkent fotosu’wretler u’yi, O’zbekistan milliy ma’limleme agentligi - O’zA menen birlikte «Salamat bala ji’li’» Ma’mleketlik bag’darlamasi’ tiykari’nda «O’zbekistan baxi’tli’ balalar yeli» ha’m «Perzentleri salamat jurt qu’diretli bolar, qu’diretli yeldin’ perzentleri salamat bolar» atamasi’nda fotosu’wretler ko’rgizbesi wo’tkerildi. Fotosu’wretler ko’rgizbesinde O’zbekistan Xudojnikler do’retiwshilik awqami’ni’n’ ag’zalari’- A.Jumaev, V.Shlosberg, K.Minaychenko, F.Qurbanbaev, X.Paydoev, R.Shagaev, O’zbekistan milliy ma’limleme agentligi-O’zA ni’n’ foto jurnalistleri A.Kamenskiy, S.O’rmanov, A.Abdullaev, A.Yoqubov, J. Norqobulov, M.Amin, M.Habibullaev, M.Qodirov, X.Mamadaliev,…

  25.09.2014, Ma’deniyat.

 • Siyasiy partiyalardi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q sho’lkemleri imza ji’ynawdi’ basladi’

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen siyasiy partiyalardi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q sho’lkemleri wa’killerine saylawshi’lardi’n’ imzasi’n ji’ynaw ushi’n qol qoyi’w betleri berildi. Respublikami’zda jumi’s islep ati’rg’an siyasiy partiyalar-O’zbekistan Liberal-demokratiyali’q partiyasi’ni’n’, O’zbekistan  «Milliy tiklanish» demokratiyali’q partiyasi’ni’n’, O’zbekistan Xali’q Demokratiyali’q partiyasi’ni’n’ ha’m Ozbekistan «Adolat» socialli’q-demokratiyali’q partiyasi’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q sho’lkemleri Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi saylawi’nda qatnasi’w niyetin bildirgen yedi. «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine saylaw haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zami’ni’n’ 20-statyasi’na muwapi’q qol qoyi’w betleri Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ saylaw mapazi’…

  22.09.2014, Siyasat.

 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ra’smiy veb-sayti’ yen’ jaqsi’ veb-saytlar qatari’nda

  15-sentyabr ku’ni 2014-ji’lg’i’ .Uz milliy domeni Internet-festivali’ jyuriler qurami’ni’n’ ji’ynali’si’ boli’p wo’tti ha’m wonda 11 tematikali’q ha’m 1 arnawli’ nominaciya boyi’nsha finalg’a jol alg’an saytlar ani’qlandi’, dep xabarlaydi’ www.if.uz sayti’. Di’qqatqa i’layi’q jeri, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ra’smiy veb-sayti’ (http://sovminrk.gov.uz) O’zbekistanda ma’mleketlik basqari’wi’ tarawi’ndag’i’ yen’ jaqsi’ saytlar qatari’nan wori’n alg’an. QR MK Ma'limleme xi'zmeti

  19.09.2014, Waqi’yalar.

Jan’ali’qlar   Ma’mleketlik belgiler   Waqi’yalar   Anonslar   Qaraqalpaqstan Respublikasi’   Son’g’i’ jan’ali’qlar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Xu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Texnologiyalar   Foto   Konkurslar   Ilim ha'm bilim   Press-relizler   Dag’azalar  

Qayta baylani’s

Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: info@sovminrk.gov.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, G’a’rezsizlik ko’shesi, 50
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00
Qayta baylani’s

Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  Qaraqalpaqstan Respublikasi’

 • Xali’q sani’: 1736,5 mi’n’ adam
 • Ti’g’i’zli’g’i’: 1 kv km ge 10,4 adam
 • Jer maydani’: 166,59 mi’n’ kv km
 • Paytaxti’: No’kis qalasi’
 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ O’zbekistanni’n’ arqa-bati’s bo’liminde, A’miwda’ryani’n’ to’mengi jag’i’nda, Aral ten’izinin’ tu’slik jag’alari’nda jaylasqan. Respublika tu’slik-bati’s ta’repten Qaraqum sho’line tutasqan. Woni’n’ arqa-bati’si’nda U’stirt tegisligi, arqa-shi’g’i’s ta’repinde bolsa Qi’zi’lqum sho’li bar. Aral ten’izinin’ tu’slik aymag’i’ qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni’n’ uli’wma jer maydani’ 166,6 mi’n’ kvadrat kilometrden ibarat boli’p, wol aymag’i’ni’n’ u’lkenligi jag’i’nan O’zbekstan Respublikasi’ wa’layatlari’ arasi’nda birinshi wori’nda turadi’. Xorezm, Nawayi’ ha’m Buxara wa’layatlari’ menen shegaralasqan. Respublikani’n’ ha’kimshilik-aymaqli’q du’zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.