Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • YeSAP-BERIW-SAYLAW KONFERENCIYaSI’

    Jaqi’nda O’zLiDeP Qaraqalpaqstan Respublikali’q Ken’esinin’ X yesap beriw-saylaw konferenciyasi’ boli’p wo’tti. Wog’an partiyani’n’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q, Xali’q deputatlari’ qalali’q ha’m rayonli’q Ken’eslerdin’ xi’zmetkerleri, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputatlari’, delegatlar, baslang’i’sh sho’lkemler menen g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’killeri qatnasti’. Konferenciyada tiykari’nan, partiyani’n’ 2011-2015-ji’llar dawami’nda ali’p barg’an jumi’slari’n talqi’law, woni’n’ maqset ha’m wazi’ypalari’n u’git-na’siyatlawda bo’limler ta’repinen a’melge asi’ri’lg’an ilajlar, wo’tken ji’lg’i’ saylaw juwmaqlari’, partiyani’n’ Ustav ha’m Bag’darlamasi’ni’n’ wori’nlani’w bari’si’, Ken’es ag’zalari’n jan’adan saylaw boyi’nsha ma’seleler ko’rip shi’g’i’ldi’. Wonda…

  01.07.2015, Siyasat.

 • BELSENDI JASLAR BELGILI BOLDI’

  Yelimizde jaslarg’a baylani’sli’ ma’mleketlik siyasatti’ a’melge asi’ri’w, wolardi’n’ jetik insanlar boli’p kamalg’a  keliwi ushi’n sharayatlar jarati’w, ayri’qsha talant iyelerin xoshametlew maqsetinde O’zbekistan ka’siplik awqamlari’ Federaciyasi’ Ken’esi, O’zbekistan Sawda-sanaat palatasi’, «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Worayli’q Ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ joqari’ ha’m worta arnawli’ bilimlendiriw ministrligi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, O’zbekistan Ilimler akademiyasi’, O’zbekistan Milliy teleradiokompaniyasi’, O’zbekistan Milliy ma’limleme agentligi birlikte 2015-ji’li’ «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jas qa’nigesi» tan’lawi’n wo’tkeriw haqqi’nda qarar qabi’l yetken yedi. Tan’lawdi’n’…

  01.07.2015, Ja’miyet.

 • JAMAN ILLETKE JOLAMAYI’Q

  Na’shebentlikke qarsi’ gu’resiw ayli’g’i’ shen’berinde «Salamat a’wlad ushi’n» fondi’ Qaraqalpaqstan aymaqli’q filiali’ ta’repinen bir qatar ilajlar a’melge asi’ri’ldi’. -Qala ha’m rayon ha’kimlikleri, Ma’deniyat ha’m sport isleri, Den sawli’qti’ saqlaw ministrlikleri, «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Qaraqalpaqstan Respublikali’q ken’esi menen birlikte milletimizge jat, qa’wipli illetlerdin’ aldi’n ali’w ha’m wolarg’a qarsi’ gu’resiwge bag’darlang’an do’gerek sa’wbetleri, sport  jari’slari’ wo’tkerildi,-deydi  aymaqli’q filial direktori’ Worazgu’l Yembergenova.-Atap aytqanda, «Xali’q arali’q na’shebentlikke qarsi’ gu’resiw ku’ni» mu’na’sibeti menen  karate boyi’nsha respublika ashi’q birinshiligi, kishi…

  01.07.2015, Ja’miyet.

 • AWI’RI’WDI’N’ ALDI’N ALG’AN JAQSI’

  No’kiste birlemshi medicinali’q-sanitariyali’q ma’kemeleri ta’repinen a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an profilaktikali’q ilajlardi’ jetilistiriw, shan’araqli’q miyirbiykelerdin’ patronajli’q xi’zmetin bunnan bi’lay da ku’sheytiw ha’m xali’qqa medicinali’q ja’rdem ko’rsetiwdin’ sapasi’n artti’ri’w, awi’lli’q shi’pakerlik punktlerinde reyting sistemasi’n yengiziw ma’selelerine bag’i’shlang’an seminar boli’p wo’tti. Ilajg’a Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Den sawli’qti’ saqlaw ministrligi, Xorezm wa’layati’ Den sawli’qti’ saqlaw basqarmasi’ni’n’ bas qa’nigeleri, rayonli’q ha’m qalali’q medicina birlespelerinin’ awi’lli’q shi’pakerlik punktlerinin’ basshi’lari’ ha’m juwapli’ xi’zmetkerleri qatnasti’. Ilajda O’zbekistan Respublikasi’ Den sawli’qti’ saqlaw ministrinin’ birinshi wori’nbasari’ A.Xudoyarov,…

  01.07.2015, Ja’miyet.

 • DO’RETIWShILIK ISLERIMIZ XALQI’MI’ZDI’N’ MA’PLERINE XI’ZMET YeTSIN

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov wori’nlarda socialli’q –ekonomikali’q reformalardi’n’ bari’si’, a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an do’retiwshilik ha’m abadanlasti’ri’w jumi’slari’ menen tani’si’w maqsetinde 30-iyun ku’ni Qashqada’rya wa’layati’na keldi. Qashqada’rya wa’layati’ ekonomikali’q potenciali’, jer asti’ ha’m jer u’sti bayli’qlari’, rawajlang’an sanaat tarmaqlari’ ha’m awi’l xojali’g’i’ menen yelimizdin’ rawajlani’wi’nda a’hmiyetli wori’n iyeleydi. Pida’ker ha’m isbilermen insanlardi’n’ miynetine bola barli’q tarawlarda u’lken tabi’slar qolg’a kirgizilmekte. Wa’layatta jalpi’ aymaqli’q wo’nim ko’lemi izbe-iz wo’spekte. Yelimizde uli’wma sanaat wo’niminin’ derlik 11 procenti usi’ wa’layatta…

  01.07.2015, Ja’miyet.

 • MA’LIMLEME TEXNOLOGIYaLARI’N RAWAJLANDI’RI’WG’A BAG’I’ShLANDI’

  Paytaxti’mi’zda 30-iyun ku’ni «Multimedia, ma’limleme texnologiyalari’ ha’m wolardi’n’ a’meliyatqa yengiziliwi-MITA-2015» XI xali’qarali’q a’njumani’ jumi’s basladi’. Wonda yelimizdin’ iri sanaat ka’rxanalari’, AQSh, Italiya, Yaponiya, Qubla Koreya, Qi’tay, Rossiya, Ukraina, A’zerbayjan si’yaqli’ yellerden jetekshi bilimlendiriw ha’m ilimiy ma’kemelerdin’ wa’killeri, ilimpazlar ja’ne qa’nigeler, professor-oqi’ti’wshi’lar ha’m student-jaslar qatnaspaqta. A’njuman O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabineti jani’ndag’i’ Ilim ha’m texnologiyalardi’ rawajlandi’ri’wdi’ muwapi’qlasti’ri’w komiteti, Joqari’ ha’m worta arnawli’ bilimlendiriw ministrligi, A’biw Rayxan Beruniy ati’ndag’i’ Tashkent ma’mleketlik texnika universiteti, Qubla Koreya multimedia ja’miyeti ha’m…

  01.07.2015, Texnologiyalar.

 • PILLEKEShLERIMIZDIN’ JEN’ISI

  Yelimiz pillekeshleri 26 mi’n’ tonnadan aslam pille tayarlap, ji’lli’q sha’rtnamali’q minnetlemesin wori’nladi’. O’zbekistanda a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an ken’ ko’lemli reformalar awi’l xojali’g’i’ni’n’ a’hmiyetli tarmaqlari’nan biri bolg’an pilleshilikte de wo’zinin’ joqari’ na’tiyjelerin bermekte. Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ 2006-ji’l 15-noyabrdegi «Respublikada pilleshilik tarmag’i’n bunnan bi’lay da reformalaw ilajlari’ haqqi’nda»g’i’ qarari’ bunda bag’darlama bolmaqta. O’zbekistan Awi’l ha’m suw xojali’g’i’ ministrliginen ma’lim yetiwinshe, bi’yi’l pillekeshlerimiz «Jipekshi-1», «Jipekshi-2», «O’zbekistan-5», «O’zbekistan-6» si’yaqli’ wo’nimdarli’, i’qli’m sharayati’mi’zg’a say, keselliklerge shi’damli’ jergilikli sortlardan ibarat 454 mi’n’…

  30.06.2015, Ekonomika.

 • DEPUTATLAR YeLIMIZDE A’MELGE ASI’RI’LI’P ATI’RG’AN REFORMALARDI’N’ HUQI’QI’Y BAZASI’N BUNNAN BI’LAY DA JETILISTIRIWGE QARATI’LG’AN NI’ZAM JOYBARLARI’N KO’RIP ShI’QTI’

  29-iyun ku’ni Oliy Majlis Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ gezektegi ma’jilisi boli’p wo’tti. Parlament to’mengi palatasi’ni’n’ ku’n ta’rtibine «Investiciya ha’m pay fondlari’ haqqi’nda»g’i’, «O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ ji’nayat kodeksine wo’zgerisler kirgiziw haqqi’nda»g’i’ ni’zamlardi’n’ joybarlari’n ja’ne yelimizdin’ huqi’qi’y bazasi’n bunnan bi’lay da jetilistiriwge qarati’lg’an basqa da ni’zam hu’jjetlerinin’ joybarlari’n dodalawg’a baylani’sli’ ma’seleler kirgizildi. Barli’q ma’seleler aldi’n-ala siyasiy partiyalar frakciyalari’ ha’m O’zbekistan Ekologiyali’q ha’reketi deputatlar topari’ni’n’, Oliy Majlis Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ bir qatar komitetlerinin’ ma’jilislerinde ministrlikler menen vedomstvolar wa’killerinin’ qatnasi’wi’nda dodalawdan wo’tken yedi.…

  30.06.2015, Siyasat.

 • EKOLOGIYaLI’Q MAShQALALARDI’ ShEShIWDEGI A’HMIYETLI QA’DEM

  Yelimizde ekologiyali’q qa’wipsizlikti ta’miyinlew, qorshag’an wortali’qti’ qorg’aw ha’m ta’biyg’i’y resurslardan aqi’lg’a ug’ras paydalani’w bag’dari’nda ani’q maqsetke bag’darlang’an ma’mleketlik siyasat a’melge asi’ri’lmaqta. Usi’ ma’sele boyi’nsha ekologiya, qorshag’an wortali’q ha’m ta’biyattan paydalani’wdi’ ta’rtipke sali’wshi’ 20 dan zi’yat ni’zam ja’ne  150 den aslam huqi’qi’y normativlik hu’jjet qabi’l yetilgeni buni’n’ ayqi’n da’lili boli’p tabi’ladi’. O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ «2013-2017-ji’llarda O’zbekistan Respublikasi’nda qorshag’an wortali’qti’ qorg’aw boyi’nsha ha’reket Bag’darlamasi’» usi’nday a’hmiyetli hu’jjetlerden biri boli’p tabi’ladi’. -Bul bag’darlama qorshag’an wortali’qti’ qorg’aw, ta’biyg’i’y…

  29.06.2015, Ja’miyet.

 • AYMAQLI’Q BASQI’ShQA JOLLAMA

  No’kiste kishi futbol boyi’nsha «Kamolot kubogi» jari’slari’ boli’p wo’tti. Wog’an ka’rxana, ma’keme ha’m sho’lkemlerden 12 komanda qatnasti’. Qi’zi’qli’ wo’tken jari’s juwmag’i’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ishki isler ministrlinin’ komandasi’ birinshi wori’ndi’ iyelep, Xorezm wa’layati’nda boli’p wo’tetug’i’n aymaqli’q basqi’shqa jollama aldi’. Yekinshi wori’ndi’ Taqi’yatas i’ssi’li’q elektr stanciyasi’, u’shinshi wori’ndi’ «Shi’mbay gaz» ka’rxanasi’ iyeledi.  Jen’impazlarg’a «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi Qaraqalpaqstan Respublikali’q ken’esinin’ kubogi ha’m bahali’ sawg’alar tapsi’ri’ldi’. Qaraqalpaqstan xabar agentligi.

  27.06.2015, Sport. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  25.06.2015 halatina

    2015
  I
  2015
  II
  2015
  III
  2015
  IV
   Qabil etilgen 7 12    
   Orinlanbaqta   2    
   Orinlangan 7 10    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  25.06.2015 halatina

   Qabil yetilgenler 80
   Orinlanbaqta 8
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 72Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  


Fotogalereya o'tiw

Ha'mme mediafayllardi' ko'riw »

Mu'ra'jaat etiw
Isenim telefoni: 0 (361) 222-46-33
Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon: 0 (361) 222-15-68
Faks: 0 (361) 222-26-46
Email: arza@sovminrk.gov.uz
Ma'nzil: 230100, No'kis qalasi', G'a'rezsizlik ko'shesi, 50
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00
Mu'ra'jaat etiw

Xozir saytda
 • Xozir saytda 1 ta foydalanuvchi
 • Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.