Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • TARAW XI’ZMETKERLERINE A’MELIY JA’RDEM

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Veterinariya basqarmasi’, woni’n’ rayonli’q ha’m qalali’q bo’limleri ta’repinen qaramallar ha’m quslar arasi’nda ushi’rasatug’i’n ha’r qi’yli’ juqpali’ keselliklerdin’ aldi’n ali’w, wolarg’a qarsi’ profilaktikali’q yemlew jumi’slari’ ali’p bari’lmaqta. Xali’qarali’q epizootikali’q byuroni’n’ ra’smiy mag’li’wmati’na qarag’anda bu’gingi ku’nde du’nya ma’mleketlerinde jag’day keskinliginshe qalmaqta. Bir qatar qon’si’las ma’mleketlerde awsi’l, sheshek, ku’ydirgi, quti’ri’w, woba, Qi’ri’m-Kongo gemorragikali’q i’si’tpa si’yaqli’ juqpali’ keselliklerdin’ ushi’rasi’wi’ bul bag’dardag’i’ jumi’slardi’ yelede jedellestiriwdi talap yetedi. Respublikali’q epidemiyag’a qarsi’ gu’resiw ayri’qsha jag’daylar komissiyasi’ni’n’ ma’jilis protokoli’na muwapi’q ju’da’…

  25.11.2015, Ekonomika.

 • O’ZBEKISTAN - QUBLA KOREYa BIZNES-FORUMI’

  Paytaxti’mi’zdag’i’ Xali’qarali’q birge islesiw worayi’nda 23-noyabr ku’ni O’zbekistan ha’m Koreya Respublikasi’ biznes-forumi’ boli’p wo’tti. Wo’z-ara sawda-ekonomikali’q ha’m investiciyali’q birge islesiwdi bunnan bi’lay da rawajlandi’ri’w ma’selelerine bag’i’shlang’an bul ilajda yeki yeldin’ si’rtqi’ ekonomikali’q baylani’slar, sawda, investiciya, neft-gaz, geologiya ha’m mineral resurslar, quri’li’s materiallari’n islep shi’g’ari’w, avtomobil quri’li’si’, azi’q-awqat ha’m ximiya sanaati’, farmacevtika, transport ha’m transport kommunikaciyalari’, logistika, ma’limleme texnologiyalari’, elektrotexnika, kommunalli’q xi’zmet, kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik si’yaqli’ tarawlar ushi’n juwapker ministrlikler menen vedomstvolardi’n’, kompaniyalar ja’ne…

  25.11.2015, Ekonomika.

 • JASLI’Q HA’M GO’ZZALLI’Q BAYRAMI’

  Paytaxti’mi’zda «Ertengi ku’n biziki, shekler biziki!» su’reni asti’nda wo’tkerilgen Jaslar ha’pteligi juwmaqlandi’ Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda jaslardi’ Watang’a muhabbat, milliy g’a’rezsizlik ideyalari’na sadi’qli’q ruwxi’nda ta’rbiyalaw, wolardi’ yelimizdin’ rawajlani’wi’n ta’miyinlew joli’ndag’i’ iygilikli islerge xoshametlew bag’dari’nda ken’ ko’lemli jumi’slar a’melge asi’ri’lmaqta. Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ 2014-ji’l 6-fevraldag’i’ «O’zbekistan Respublikasi’nda jaslarg’a baylani’sli’ ma’mleketlik siyasatti’ a’melge asi’ri’wg’a qarati’lg’an qosi’msha ilajlar haqqi’nda»g’i’ qarari’na muwapi’q «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi, Joqari’ ha’m worta arnawli’ bilimlendiriw, Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrlikleri, «Istedod» qori’ ha’m basqa…

  24.11.2015, Ma’deniyat.

 • QARI’YDARLARDI’N’ DIYDINEN ShI’QPAQTA

  Xojeli rayoni’ndag’i’ isbilermen Qa’dirbergen Ma’tnazarov basqari’p ati’rg’an «Alciona Xojeli» jeke menshik ka’rxanasi’nda bankten ali’ng’an 107 million sumli’q kredit yesabi’nan si’rt yelde islep shi’g’ari’lg’an nan ha’m konditer wo’nimlerin islep shi’g’ari’wg’a qa’nigelestirilgen jan’a texnologiya ha’m u’skeneler wornati’ldi’. A’melge asi’ri’lg’an texnikali’q ha’m texnologiyali’q jan’alani’wlardan son’ bul jerde tayarlani’p ati’rg’an wo’nimlerdin’ tu’ri ha’m ko’lemi artti’. Ha’zirgi waqi’tta bul jerde sutkasi’na 15 tu’rdegi nan ha’m konditer wo’nimleri tayarlani’p, rayon xalqi’ni’n’ diydinen shi’qpaqta. Ka’rxanada jumi’s islewshilerdin’ ko’pshiligin jaslar quraydi’. QXA

  23.11.2015, Ekonomika.

 • JAN’A MUZLATQI’Sh PAYDALANI’WG’A TAPSI’RI’LDI’

   Respublikami’zda kishi biznes ha’m jeke isbilirmenlikti rawajlandi’ri’wg’a di’qqat-itibar barg’an sayi’n ku’sheyip, na’tiyjede wolar ta’repinen islep shi’g’ari’lg’an wo’nimler ishki bazari’mi’zdan i’layi’qli’ worni’n iyelemekte ha’m eksport yetilmekte. Aralboyi’ aymag’i’nda ha’reket yetip turg’an kishi ha’m worta biznes subektlerinin’ jalpi’ ishki wo’nimdegi u’lesi 60 procetten aslami’n quraydi’. A’miwda’rya rayoni’ndag’i’ isbilermen Quwani’sh Baymuratov basshi’li’q yetken «Man’g’i’t Invest plyus» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti jani’nan 400 tonna si’yi’mli’li’qqa iye muzlatqi’sh paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’. Bankten ali’ng’an 285 million sumli’q kredit yesabi’nan iske tu’sken bul muzlatqi’sh…

  23.11.2015, Ekonomika.

 • 2015-JI’L 5-DEKABR ShEMBI DEM ALI’S KU’NIN 2015-JI’L 7-DEKABR DU’YShEMBI KU’NINE KO’ShIRIW HAQQI’NDA

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ qarari’   O’zbekistan Respublikasi’ Konstituciyasi’ ku’nin belgilew mu’na’sibeti menen ha’m xali’qti’n’ dem ali’wi’ ushi’n qolay sharayatlar jarati’w ha’m jumi’s waqti’nan aqi’lg’a muwapi’q paydalani’w maqsetinde: 2015-ji’l 5-dekabr shembi dem ali’s ku’ni 2015-ji’l 7-dekabr du’yshembi ku’nine ko’shirilsin; 2015-ji’l 5-dekabr shembi jumi’s ku’ni dep ja’riyalansi’n.   O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti  I.KA’RIMOV   Tashkent qalasi’, 2015-ji’l 20-noyabr

  21.11.2015, Hu’jjetler.

 • EKOLOGIYaLI’Q MA’DENIYaTTI’ ARTTI’RI’WG’A BAG’I’ShLANDI’

  Salamat xali’q, salamat millet g’ana ulli’ islerdi a’melge asi’radi’. Islam Ka’rimov   Buri’n xabar yetilgenindey, O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi jani’ndag’i’ ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institutlari’n qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ ta’repinen ja’riyalang’an tan’lawg’a «Ekosan» ekologiya ha’m salamatli’q xali’qarali’q qayi’rqomli’q ja’miyetlik qori’ni’n’ Qaraqalpaqstan aymaqli’q sho’lkemi «Qorshag’an wortali’qti’ qorg’awda, ta’biyg’i’y resurslardan aqi’lg’a ug’ras paydalani’wda xali’qti’n’, ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ belsendiligin artti’ri’w» joybari’ menen qatnasi’p, 25 million sum jen’ip alg’an yedi. Joybar   Ekologiyali’q…

  21.11.2015, Ja’miyet.

 • QALI’SLI’Q HA’M HAQI’YQATLI’Q - TIYKARG’I’ KRITERIYa

  Milliy baspa so’z worayi’nda O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ ta’repienen «Turmi’s haqi’yqatli’g’i’n sa’wlelendiriwde jurnalist poziciyasi’: jetiskenlik, ta’jiriybe ha’m aldag’i’ wazi’ypalar» temasi’nda respublikali’q konferenciya boli’p wo’tti. O’zbekistan Jurnalistler do’retiwshilik awqami’ni’n’ basli’g’i’ I.Halimbekov, O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institutlari’n qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ni’n’ qarji’lari’n basqari’w boyi’nsha Parlamentlik  komissiyani’n’ basli’g’i’ A.Saidov, Oliy Majlis Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ Ma’limleme ha’m kommunikaciya ma’seleleri komitetinin’ basli’g’i’ I.Abdullaev, O’zbekistan Milliy ma’limleme agentliginin’ bas direktori’ M.Hazratqulov, Puqarali’q…

  21.11.2015, Ja’miyet.

 • MA’MLEKETLIK SATI’P ALI’WDA KIShI BIZNESTIN’ U’LESI ARTPAQTA

  Milliy baspaso’z worayi’nda O’zbekistan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi G’aznashi’li’g’i’ ta’repinen kishi biznes subektlerin ma’mleketlik sati’p ali’wlar sistemasi’na tarti’w ma’selelerine bag’i’shlang’an baspaso’z a’njumani’ sho’lkemlestirildi. O’zbekistan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi G’aznashi’li’g’i’, Sawda-sanaat palatasi’, Respublikali’q Tovar-shiyki zat birjasi’ni’n’ juwapker xi’zmetkerleri qatnasqan ilajda yelimizde ma’mleketlik sati’p ali’wlar sistemasi’n jetilistiriw, bul bag’darda kishi biznes ha’m jeke isbilermenlik subektleri ushi’n jarati’lg’an jen’illikler haqqi’nda so’z boldi’. O’zbekistan Respublikasi’ qarji’ ministrinin’ wori’nbasari’, G’aznashi’li’q basli’g’i’ B.Ashrafxonov ha’m basqalar Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ 2011-ji’l 7-fevraldag’i’ «Ma’mleketlik sati’p ali’wlar…

  21.11.2015, Ekonomika.

 • JOQARI’ POTENCIALLI’ HA’M ZIYREK JASLARDI’N’ BELLESIWI

  «Tu’rkistan» ko’rkem wo’ner sarayi’nda «Ertengi ku’n biziki, shekler biziki!» su’reni asti’nda Jaslar ha’pteligi shen’berinde «Quwnaqlar ha’m ziyrekler» respublikali’q tan’lawi’ni’n’ juwmaqlawshi’ basqi’shi’ boli’p wo’tti. Wonda A’liysher Nawayi’ ati’ndag’i’ Samarqand ma’mleketlik universitetinin’ «Ilhom», No’kis ma’mleketlik pedagogika instituti’ni’n’ «Turan», A’ndijan awi’l xojali’g’i’ instituti’ni’n’ «Og’alar», Tashkent avtomobil-jollari’ instituti’ni’n’ «Osmondagi bolalar», Mi’rza Uli’g’bek ati’ndag’i’ O’zbekistan Milliy universitetinin’ «Shovvozlar» ha’m Tashkent ma’mleketlik ekonomika universitetinin’ «Duv-duv gap» komandalari’ wo’z-ara bellesti. Quwnaqli’q, ziyreklik, tapqi’rli’q ja’rdeminde turmi’sta ushi’rasi’p turatug’i’n kemshilikler, studentlerdin’ turmi’si’na baylani’sli’ mashqalalar,…

  20.11.2015, Ja’miyet. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  22.09.2015 halatina

    2015
  I
  2015
  II
  2015
  III
  2015
  IV
   Qabil etilgen 7 12    
   Orinlanbaqta        
   Orinlangan 20 23    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  22.09.2015 halatina

   Qabil yetilgenler 108
   Orinlanbaqta 6
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 102Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Xozir saytda
 • Xozir saytda 2 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :16

  Alo : 6

  Yaxshi : 2

  O`rtacha : 1

  Past : 2

  Yomon : 5

  Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  echo "sdas";

   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.