Mu'ra'ja'a'tler ushi'n telefon:0 (361) 222-15-68 | MU'RA'JAAT ETIW
Jumi's ta'rtibi: Du'yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu'slik 13:00–14:00 | Baha beriw

Fotogalereya
 • Tu’rkmenstan Prezidentinin’ O’zbekistang’a sapari’ haqqi’nda

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Karimovti’n’ mira’ti boyi’nsha Tu’rkmenstan Prezidenti Gurbanguli’ Berdimuhamedov 2015-ji’l 7-8 oktyabr ku’nleri ra’smiy sapar menen ma’mleketimizde boladi’. Joqari’ da’rejedegi ushi’rasi’wlar payti’nda O’zbekistan ha’m Tu’rkmenstanni’n’ siyasiy, sawda-ekonomikali’q, transport ha’m kommunikaciyalar, ma’deniy-gumanitar ha’m basqa salalardag’i’ birge islesiwinin’ bu’gingi halati’ ha’m woni’ ja’ne de rawajlandi’ri’w perspektivalari’n talqi’law, a’hmiyetli aymaqli’q ha’m xali’qarali’q ma’seleler boyi’nsha pikir almasi’w rejelestirilgen. Sapar juwmaqlari’ boyi’nsha yeki ma’mleket basshi’lari’ni’n’ Qospa bayanati’n qabi’l yetiw, ekonomika, transport, baji’xana, turizm, ilim-texnika, densawli’qti’ saqlaw ha’m sport…

  06.10.2015, Sport.

 • ZAMANAGO’Y JURNALISTIKA` MILLIY HA’M XALI’QARALI’Q TA’JIRIYBE

  Paytaxti’mi’zda 25-sentyabr ku’ni «Milliy jurnalistikani’ rawajlandi’ri’wdi’n’ perspektivalari’` teoriya ha’m a’meliyat (xali’qarali’q ta’jiriybe)» temasi’nda xali’qarali’q konferenciya boli’p wo’tti. Ilaj O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ ma’limleme ha’m kommunikaciya texnologiyalari’ ma’seleleri komiteti, Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institutlari’n qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ qarji’lari’n basqari’w boyi’nsha Parlament komissiyasi’, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’limleme texnologiyalari’ ha’m kommunikaciyalari’n rawajlandi’ri’w ministrligi, O’zbekistan elektron g’alaba xabar qurallari’ milliy associaciyasi’, Jurnalistler do’retiwshilik awqami’ si’yaqli’ bir qatar sho’lkemler menen birgelikte sho’lkemlestirildi. Wog’an…

  26.09.2015, Ja’miyet.

 • JAN’A JOYBAR IYGILIKLI ISLERGE QANAT BOLADI’

  O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdi ha’m puqarali’q ja’miyetinin’ basqa da institutlari’n qollap-quwatlaw ja’miyetlik qori’ ta’repinen ja’riyalang’an «Puqarali’q ja’miyeti institutlari’ni’n’ fizikali’q jaqtan salamat ha’m ha’r ta’repleme rawajlang’an ba’rkamal a’wladti’ ta’rbiyalawg’a qarati’lg’an joybarlari’n qollap-quwatlaw» atli’ tan’lawda A’miwda’rya rayoni’ndag’i’ «Jayhun ilhomlari» ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemi, «Joqari’ ma’nawiyatli’ a’wlad - jurt keleshegi» joybari’n a’melge asi’ri’w ushi’n 25 million sum mug’dari’nda ma’mleketlik grantti’ jen’ip aldi’. 2015-ji’l 14-sentyabr ku’ni Puqarali’q ja’miyeti qa’liplesiwin  monitoring yetiw biyg’a’rez…

  25.09.2015, Ja’miyet.

 • KAMERAL QADAG’ALAW` ISBILERMENGE JA’RDEM

  Isbilermenlik subektlerin tekseriw sistemasi’ tu’p-tiykari’nan jetilisip ati’rg’ani’ wolardi’n’ yerkin jumi’s ali’p bari’wi’na ken’ jol ashpaqta. Na’tiyjede jeke sektor jedel rawajlani’p, tek jalpi’ ishki wo’nimdi qa’liplestiriw g’ana yemes, al xali’qti’n’ ba’ntligi ha’m da’ramatlari’ dereginin’, pa’rawanli’qqa yerisiwdin’ a’hmiyetli faktori’na aylandi’. Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ 2015-ji’l 15-maydag’i’ «Jeke menshik, kishi biznes ha’m jeke isbilermenlikti isenimli qorg’awdi’ ta’miyinlew, wolardi’ jedel rawajlandi’ri’w joli’ndag’i’ tosqi’nli’qlardi’ saplasti’ri’w ilajlari’ haqqi’nda»g’i’ pa’rmani’ saladag’i’ jumi’slardi’ jan’a basqi’shqa ali’p shi’qti’. Usi’ hu’jjetke muwapi’q isbilermenlerdin’ jumi’si’na aralasi’wlar ja’ne de…

  24.09.2015, Ekonomika.

 • DEPUTATLI’Q TOPARI’ BELSENDILERININ’ BASLAMASI’

  «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» Ma’mleketlik bag’darlamasi’n wori’nlaw boyi’nsha O’zbekistan XDP Beruniy rayonli’q ken’esi ta’repinen ken’ ko’lemli jumi’slar ali’p bari’lmaqta. A’sirese, partiyani’n’ Saylawaldi’ bag’darlamasi’nda belgilengen xali’qti’n’ ja’rdemge mu’ta’j qatlami’n, soni’n’ ishinde, pensionerlerdin’ ma’plerin qorg’aw ma’selesine ayri’qsha itibar qarati’lmaqta. -Kekselerge hu’rmet ha’m g’amqorli’q ko’rsetiw xalqi’mi’zg’a ta’n ag’la pazi’yletlerden biri,-deydi rayonli’q ken’estin’ basli’g’i’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputati’ Xalila Yeshimbetov.-Bi’yi’lg’i’ ji’ldi’n’ yelimizde «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» dep belgileniwi buni’n’ ayqi’n da’lili boli’p tabi’ladi’. Xalqi’mi’z arasi’nda «G’arri’si’ bar u’ydin’ perisi bar»,…

  24.09.2015, Ja’miyet.

 • AQSARAYDAG’I’ QABI’LLAW

  O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimov 22-sentyabr ku’ni Aqsarayda Koreya Respublikasi’ Eksport-import banki (Eksimbank) prezidenti Li Duk Xundi’ qabi’l yetti. Ma’mleketimiz basshi’si’ miymandi’ yelimizge sapari’ menen qutli’qlar yeken, yellerimiz arasi’ndag’i’ birge islesiw ha’r ta’repleme ha’m izbe-iz rawajlani’p ati’rg’ani’n atap wo’tti. Islam Ka’rimov O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’nan keyin da’slepki ma’mleketlik sapar menen usi’ ji’ldi’n’ may ayi’nda Koreya Respublikasi’na bardi’. Bul sapar wo’z-ara paydali’ ko’p qi’rli’ birge islesiwdin’ ko’lemin ha’m perspektivalari’n jan’a basqi’shqa ko’teriwde u’lken a’hmiyetke iye. So’ylesiwler…

  23.09.2015, Siyasat.

 • EKSIMBANK WA’KILLERININ’ RESPUBLIKAMI’ZG’A SAPARI’

  Surgil ka’ni negizinde boy tiklep ati’rg’an U’stirt gaz-ximiya  kompleksinin’ quri’li’si’ juwmaqlana keldi. Neft-ximiya salasi’nda du’nyadag’i’ yen’ iri joybarlardan yesaplang’an kompleks quri’li’si’ O’zbekistan ha’m Qubla Koreya ma’mleketleri arasi’nda birge islesiwdin’ ayqi’n ko’rinisi boli’p yesaplanadi’. Usi’ joybar «O’zbekneftgaz» milliy xolding kompaniyasi’ menen Koreyani’n’ bir qatar kompaniyalari’ni’n’ investiciyasi’ ha’m kredit resurslari’ni’n’ yesabi’nan qarji’landi’ri’lmaqta. Komplekstin’ iske tu’siriliwi menen ji’li’na  4,5 milliard kub metr ta’biyg’i’y gaz qayta islenip, sonnan 3,7  milliard kub metr gaz, 387 mi’n’ tonna polietilen, 83 mi’n’…

  22.09.2015, Jan’ali’qlar.

 • QURBAN HAYTI’N BAYRAMLAW HAQQI’NDA

    O’ZBEKISTAN  RESPUBLIKASI’ PREZIDENTININ’ QARARI’ Mu’ba’rek  Qurban hayti’ni’n’ ruwxi’y turmi’si’mi’zdag’i’ worni’, mazmuni’ ha’m a’hmiyetin, xalqi’mi’zg’a ta’n bolg’an miyrim-sha’ra’a’t, shu’kirshilik ha’m ken’peyillik ni’shani’ yekenin itibarg’a ali’p, milliy-diniy qa’diriyatlari’mi’zdi’ saqlaw ha’m uli’g’law maqsetinde ha’mde  O’zbekistan  Respublikasi’ Prezidentinin’ «Diniy bayram - Qurban hayti’n dem ali’s ku’ni dep ja’riyalaw haqqi’nda»g’i’  1991-ji’l 20-iyundegi PP-221-sanli’ Pa’rmani’na muwapi’q: 1. O’zbekistan  musi’lmanlari’ ma’kemesinin’ bi’yi’lg’i’ ji’li’ Qurban hayti’ni’n’ birinshi ku’ni 24-sentyabr piyshembi ku’nine tuwra keletug’i’ni’ haqqi’ndag’i’ mu’ra’ja’tin inabatqa ali’p, 2015-ji’l 24-sentyabr  yelimizde dem ali’s…

  20.09.2015, Hu’jjetler.

 • EKONOMIKALI’Q RAWAJLANI’W NA’TIYJELERININ’ KO’RGIZBESI

  «O’zekspooray»da «UzEnergyExpo – 2015» energetika, energiyani’ u’nemlew, jaqti’landi’ri’w, elektrotexnika ha’m «UzStroyExpo – 2015» quri’li’s, ji’li’ti’w, ventilyaciya, qubi’rlar ha’m fitinglerdin’ xali’qarali’q ko’rgizbeleri jumi’s basladi’. Ilaj Tashkent qalasi’ ha’kimligi, O’zbekistan  Sawda-sanaat palatasi’, «O’zbekenergo», «O’zquri’li’smateriallari’», «O’zarnawli’montajquri’li’s» akcionerlik ja’miyetleri, O’zbekistan  Ilimler akademiyasi’ni’n’ Energetika ha’m avtomatika instituti’, «O’zkommunxi’zmet» agentligi, «IEG Uzbekistan» xali’qarali’q ko’rgizbe kompaniyasi’ menen birlikte sho’lkemlestirildi. Ko’rgizbelerge O’zbekistan , Belarus, Germaniya, Italiya, Iran, Qi’tay, Qubla Koreya, Rossiya, Tu’rkiya, Ukraina kompaniyalari’ qatnaspaqta. Ko’rgizbelerdin’ ashi’li’wi’nda Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda O’zbekistan da…

  20.09.2015, Ekonomika.

 • ЕN’ U’LGILI MA’HA’LLЕLЕR АNI’QLАNDI’

  Jizzаqtа O’zbеkistаn Rеspublikаsi’ ma’mlеkеtlik g’a’rеzsizliginin’ 24 ji’lli’g’i’nа bаg’i’shlаp «Biyta’kirаri’msаn’, jаlg’i’zsаn’, аnа Wаtаni’m-O’zbеkistаni’m!» su’rеni аsti’ndа sho’lkеmlеstirilgеn «Еn’ u’lgili puqаrаlаrdi’n’ wo’zin-o’zi bаsqаri’w uyi’mlаri’» tаn’lаwi’ni’n’ ma’mlеkеtlik bаsqi’shi’ bоli’p wo’tti.          O’zbеkistаn «Ma’ha’llе» qаyi’rqоmli’q ja’miyеtlik qоri’ni’n’ bаsqаrmа bаsli’g’i’ J.Inоg’оmоv ha’m bаsqаlаr Prеzidеntimizdin’ bаsshi’li’g’i’ndа ma’ha’llе instituti’ni’n’ аbi’rоyi’n аrtti’ri’w, huqi’q ha’m wa’killiklеrin kеn’еytiw, mаtеriаlli’q-tехnikаli’q bаzаsi’n bеkkеmlеw, rеfоrmаlаr prоcеsinе bеlsеnе qаtnаsi’n ku’shеytiw ma’sеlеsinе аyri’qshа a’hmiyеt qаrаti’li’p аti’rg’аni’n аtаp wo’tti.          Ma’mlеkеtimiz bаsshi’si’ ta’rеpinеn аlg’а qоyi’lg’аn yelimizdе dеmоkrаtiyali’q rеfоrmаlаrdi’ bunnаn bi’lаy dа tеrеn’lеstiriw…

  18.09.2015, Ja’miyet. • Isenim telefonina puqara ha'm isbilermenlerden kelip tu'sken mu'ra'jaatler

  22.09.2015 halatina

    2015
  I
  2015
  II
  2015
  III
  2015
  IV
   Qabil etilgen 7 12    
   Orinlanbaqta        
   Orinlangan 20 23    

  Birden-bir interaktiv ma'mleketlik portali arqali kelip tu'sken mu'ra'jaatlar haqqinda mag'liwmat

  22.09.2015 halatina

   Qabil yetilgenler 108
   Orinlanbaqta 6
   Orinlaniwi ta'miyinlengen 102 • «EN’ ULLI’, YeN’ A’ZIZ»

  O’zbekistan Baspaso’z ha’m xabar agentligi, Jurnalistler do’retiwshilik awqami’, «Su’wretlew aynasi’» do’retiwshilik awqami’, Jazi’wshi’lar awqami’, Milliy teleradiokompaniyasi’, «O’zbekkino» Milliy agentligi, Ko’rkem wo’ner akademiyasi’, Elektron g’alaba xabar…

  23.07.2015, Dag’azalar.

 • «Jan’a ko’z qaras» videorolikler tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrligi, «O’zbekturizm» Milliy kompaniyasi’, O’zbekistan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw ma’mleketlik komiteti,…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jas jurnalisti» respublikali’q tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Milliy ma’limleme agentligi, O’zbekistan Milliy teleradiokompaniyasi’, O’zbekistan elektron g’alaba xabar qurallari’ milliy associaciyasi’, O’zbekistan biyg’a’rez…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • MIT.uz»-milliy iternet tan’lawi’n ja’riyalaydi’

  Di’qqat, tan’law! O’zbekistan «Kamolot» jaslar ja’miyetlik ha’reketi worayli’q ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’limleme texnologiyalari’ ha’m kommunikaciyalari’n rawajlandi’ri’w ministrligi, O’zbekistan Respublikasi’ Joqari’ ha’m worta arnawli’ bilimlendiriw ministrligi,…

  30.06.2015, Dag’azalar.

 • O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ni’n’ «JI’LDI’N’ YEN’ BELSENDI JURNALISTI-2014» tan’lawi’na ma’rha’mat!

  Hu’rmetli ka’siplesler! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ sizlerdi «Ji’ldi’n’ yen’ belsendi jurnalisti – 2014» tan’lawi’na qatnasi’wg’a mira’t yetedi. Tan’lawg’a 2014-ji’ldi’n’ 1-iyuninen 2015-ji’ldi’n’ 1-iyunine shekem gazeta ha’m…

  13.05.2015, Dag’azalar.

 • «ЕҢ БЕЛСЕНДИ СПОРТ ЖУРНАЛИСТИ» ТАҢЛАЎЫНА МӘРҲАМАТS

  Елимизде ғалабалық спортты буннан былай да раўажландырыў, оның мәнисин ҳәм әҳмийетин кең жәмийетшиликке ҳәр тәреплеме жеткериў, бул бағдардағы үгит-нәсият жумысларын жетилистириў мақсетинде O’zbekistan Республикасы Мәденият…

  06.05.2015, Dag’azalar.

 • Hu’rmetli isbilermenler ha’m ka’rxana basshi’lari’!

  2015-ji’li’ 7-8-aprel ku’nleri No’kis qalasi’, Amfi teatrda boli’p wo’tetug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymaqli’q Sanaat yarmarkasi’ ha’m Kooperaciyali’q birjasi’na ba’rsheni belsene qatnasi’wg’a shaqi’rip qalami’z.

  31.03.2015, Dag’azalar.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» X MILLIY SI’YLI’G’I’

  Di’qqi’t, tan’law! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw xali’qarali’q worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen g’alabalasti’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’…

  13.02.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

    O’zbekistan Ka’siplik awqamlari’ federaciyasi’ ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ha’m Xali’q bilimlendiriw ministrlikleri, O’zbekistan Jazi’wshi’lar, Kompozitorlar awqamlari’, O’zbekistan milliy teleradiokompaniyasi’ ha’m O’zbekistan…

  27.01.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

  «JA’MIYET HA’M MEN» O’zbekistan  biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q…

  13.01.2015, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Tender ha’m tan'lawlar   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  

Xozir saytda
 • Xozir saytda 2 ta foydalanuvchi
 • Ishonch telefonini baholash

  Berilgan ovozlar soni :15

  Alo : 5

  Yaxshi : 2

  O`rtacha : 1

  Past : 2

  Yomon : 5

  Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  echo "sdas";

   Qaraqalpaqstan Respublikasi'

  • Xali'q sani': 1736,5 mi'n' adam
  • Ti'g'i'zli'g'i': 1 kv km ge 10,4 adam
  • Jer maydani': 166,59 mi'n' kv km
  • Paytaxti': No'kis qalasi'
  • Qaraqalpaqstan Respublikasi' O'zbekistanni'n' arqa-bati's bo'liminde, A'miwda'ryani'n' to'mengi jag'i'nda, Aral ten'izinin' tu'slik jag'alari'nda jaylasqan. Respublika tu'slik-bati's ta'repten Qaraqum sho'line tutasqan. Woni'n' arqa-bati'si'nda U'stirt tegisligi, arqa-shi'g'i's ta'repinde bolsa Qi'zi'lqum sho'li bar. Aral ten'izinin' tu'slik aymag'i' qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni'n' uli'wma jer maydani' 166,6 mi'n' kvadrat kilometrden ibarat boli'p, wol aymag'i'ni'n' u'lkenligi jag'i'nan O'zbekstan Respublikasi' wa'layatlari' arasi'nda birinshi wori'nda turadi'. Xorezm, Nawayi' ha'm Buxara wa'layatlari' menen shegaralasqan. Respublikani'n' ha'kimshilik-aymaqli'q du'zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.