Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68 | QAYTA BAYLANI’S
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00 | Baha beriw
Fotogalereya
 • ISLAM KA’RIMOVTI’N’ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI’ SAYLAWShI’LARI’ MENEN UShI’RASI’WI’

  Isbilermenler ha’reketi – O’zbekistan Liberal-demokratiyali’q partiyasi’nan O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentligine talaban Islam Ka’rimov 26-fevral ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ saylawshi’lari’ menen ushi’rasti’. Ushi’rasi’wdi’ O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’n wo’tkeriwshi 1-Qaraqalpaqstan okruglik saylaw komissiyasi’ni’n’ basli’g’i’ K.Ka’rimov ashti’. O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentligine talaban Islam Ka’rimov wo’zinin’ saylawaldi’ bag’darlamasi’ boyi’nsha shi’g’i’p so’yledi. Bag’darlamada ken’ ko’lemli socialli’q-ekomomikali’q reformalardi’ izbe-iz dawam yettiriw, rawajlang’an demokratiyali’q ma’mleketlerdin’ qatari’nan mu’na’sip wori’n ali’w, xali’qti’n’ abadanli’g’i’n ha’m turmi’s da’rejesin ja’ne de artti’ri’wg’a baylani’sli’ strategiyali’q maqsetler wo’z ko’rinisin tapqan. Soni’n’ ishinde,…

  27.02.2015, Siyasat.

 • ATA-ANANI’ JI’RLAWShI’ QOSI’QLAR

  Jaqi’nda Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik muzi’kali’ teatri’nda «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’»na bag’i’shlap Ma’deniyat ha’m sport isleri ministrliginin’  baslamasi’ menen sho’lkemlestirilgen «A’kem asqar tawi’m, anam mehir bulag’i’» atamasi’ndag’i’ tan’lawdi’n’ respublikali’q basqi’shi’ boli’p wo’tti. Tan’lawdi’ wo’tkeriwden tiykarg’i’ maqset, jaslarda ata-anag’a hu’rmet, mehir-muhabbat sezimlerin ku’sheytiw, wolardi’ nama qosi’qlarda ji’rlaw arqali’  bayram tamashalari’nda, televidenie ha’m radioda ken’ ja’miyetshilikke jetkeriwden ibarat. Tan’lawg’a jeti jastan jetpis jasqa shekemgi ha’wesker ha’m professional atqari’wshi’lar qatnasi’p, ata-ana haqqi’nda bir taza qosi’q ha’m bir aranjirovka (qayta)…

  27.02.2015, Ja’miyet.

 • Jaslarg’a baylani’sli’ ma’mleketlik siyasat-ha’rekette

  Prezidentimizdin’ basshi’li’g’i’nda yelimizde jaslar ushi’n barli’q sharayat ha’m imkaniyatlar jarati’lg’an. Sebebi, ruxi’y jaqtan jetik, fizikali’q jaqtan salamat,  zamanago’y bilim ja’ne ko’nlikpelerdi iyelegen ul-qi’zlari’mi’z aydi’n keleshegimizdin’ bekkem ti’rnag’i’ yesaplanadi’. O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ 2014-ji’l 6-fevraldag’i’ «O’zbekistan Respublikasi’nda jaslarg’a baylani’sli’ ma’mleketlik siyasatti’ a’melge asi’ri’wg’a qarati’lg’an qosi’msha ilajlar haqqi’nda»g’i’ qarari’  bul bag’dardag’i’ jumi’slardi’ yele de jedellestiriwde a’hmiyetli faktor boldi’. Usi’ hu’jjet qabi’llang’annan son’ wo’tken qi’sqa waqi’t ishinde respublikami’zda 700 ge jaqi’n tu’rli ilajlar wo’tkerildi ha’m wolarda 150 mi’n’nan aslam…

  26.02.2015, Ja’miyet.

 • 2015-JI’LG’I’ NAWRI’Z ULI’WMAXALI’QLI’Q BAYRAMI’NA TAYaRLI’Q KO’RIW HA’M WoNI’ Wo’TKERIW HAQQI’NDA

    O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ qarari’   Neshe mi’n’ ji’llar dawami’nda a’zeliy qa’driyatlari’mi’zdi’ wo’zinde ja’mlep, ata-babalari’mi’zdan bizge miyras boli’p kiyati’rg’an Nawri’zdi’n’ g’a’rezsizlik ji’llari’nda turmi’si’mi’zdag’i’ worni’ ha’m mazmun-ma’nisi barg’an sayi’n arti’p barmaqta. Xalqi’mi’z ushi’n ta’biyatti’n’ woyani’wi’, shi’g’i’sta jan’a ji’ldi’n’ baslani’wi’, haqi’yqi’y milliy, yen’ ardaqli’ bayram bolg’an Nawri’z a’yyami’n yelimizdin’ barli’q aymaq ha’m regionlari’nda ha’r ta’repleme puxta tayarli’q penen ku’tip ali’w ha’m belgilew jaqsi’, bir so’z benen aytqanda, ta’biyg’i’y da’stu’rge aylani’p qaldi’. Bul milliy bayramni’n’ ruwxi’y turmi’si’mi’zdag’i’ worni’…

  26.02.2015, Hu’jjetler.

 • NI’ZAM JOYBARI’ DODALANDI’

  O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’nda «Xali’qti’n’ sanitariya-epidemiologiyali’q salamatli’g’i’ haqqi’nda»g’i’ O’zbekistan Respublikasi’ ni’zami’ni’n’ joybari’n dodalawg’a bag’i’shlang’an do’gerek sa’wbeti sho’lkemlestirildi. To’mengi palatani’n’ Ekologiya ha’m qorshag’i’n wortali’qti’ qorg’aw ja’ne Miynet ha’m socialli’q ma’seleler komitetleri, Ekoha’reket deputatlar topari’ menen birlikte sho’lkemlestirilgen ilajda deputatlar, ma’mleketlik ha’m ja’miyetlik sho’lkemlerdin’ wa’killeri, ilimpazlar menen ekspertler, jurnalistler qatnasti’. O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ Spikerinin’ wori’nbasari’, Ekologiya ha’m qorshag’an wortali’qti’ qorg’aw ma’seleleri komitetinin’ basli’g’i’ B.Alixanov, Miynet ha’m socialli’q ma’seleler komitetinin’ basli’g’i’ Yo.Umarov ha’m…

  26.02.2015, Siyasat.

 • KELEShEKTEGI JUMI’SLAR BAG’DARLAMASI’NI’N’ JOYBARI’ DODALANDI’

  Oliy Majlistin’ Ni’zamshi’li’q palatasi’nda siyasiy partiyalardi’n’ frakciyalari’, O’zbekistan Ekologiyali’q ha’reketinen saylang’an deputatlar topari’ ja’ne komitetlerdin’ ma’jilisleri boli’p wo’tti. Deputatlar Ni’zamshi’li’q palatasi’ni’n’ 2015-ji’lg’a ha’m wonnan keyingi ji’llarg’a mo’lsherlengen ni’zam do’retiwshilik, qadag’alaw-talqi’law jumi’si’ ja’ne sho’lkemlestiriwshilik-huqi’qi’y ilajlar Bag’darlamasi’ni’n’ joybari’n dodaladi’. Bul Bag’darlama Oliy Majlistin’ Ni’zamshi’li’q palatasi’ ha’m Senati’ni’n’ «O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti Islam Ka’rimovti’n’ O’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ ha’m Senati’ni’n’ qospa ma’jilisindegi bayanati’nan kelip shi’g’atug’i’n wazi’ypalar haqqi’nda»g’i’ qospa qarari’ni’n’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha islep shi’g’i’ldi’. Parlament ag’zalari’ wolar sapa…

  25.02.2015, Siyasat.

 • SALAMAT BALA - JA’MIYETIMIZ KO’RKI, YeLIMIZ SU’YENIShI

      Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda 24-fevral ku’ni Aqsarayda O’zbekistan Balalar sporti’n rawajlandi’ri’w qori’ Qa’wenderlik ken’esinin’ gezektegi ma’jilisi boli’p wo’tti   Ma’mleketimiz basshi’si’ wo’tken ji’li’ Qor ta’repinen a’melge asi’ri’lg’an jumi’slar, woni’n’ jumi’si’n bunnan bi’lay da jetilistiriw ma’seleleri boyi’nsha ha’r ta’repleme pikir ju’ritti. - Balalar sporti’n rawajlandi’ri’w, usi’ arqali’ wolardi’ salamat ha’m ba’rkamal yetip ta’rbiyalawg’a qarati’lg’an bul sistemani’n’ jolg’a qoyi’lg’ani’ ha’mme jag’i’nan duri’s bolg’ani’n bu’gin turmi’sti’n’ wo’zi tasti’yi’qlap tur, - dedi Prezidentimiz. – Sport adamlardi’n’ shan’arag’i’na,…

  25.02.2015, Ja’miyet.

 • DEMOKRATIYa TIYKARI’NI’N’ AYQI’N KO’RINISI

  Yelimiz turmi’si’ndag’i’ a’hmiyetli siyasiy waqi’ya O’zbekistan Respublikasi’ Prezidenti saylawi’na sanawli’ ku’nler qalmaqta. Bul mapazg’a 1-Qaraqalpaqstan okruglik saylaw komissiyasi’ ha’m wori’nlardag’i’ uchastkali’q saylaw komissiyalari’ ta’repinen tayarli’q jumi’slari’ ali’p bari’lmaqta. Qaraqalpaqstan xabar agentligi xabarshi’si’ 1-Qaraqalpaqstan okruglik saylaw komissiyasi’ basli’g’i’ K.Karimov penen ushi’rasi’p, saylaw mapazi’na baylani’sli’ bir qatar sawallarg’a juwap aldi’.    - Okruglik saylaw komissiyasi’ ta’repinen mapazg’a tayarli’q boyi’nsha ali’p bari’li’p ati’rg’an jumi’slarg’a ken’irek toqtalsan’i’z? - Xabari’n’i’z bar, O’zbekistan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ wo’tken 2014 ji’ldi’n’ 20-dekabr…

  24.02.2015, Siyasat.

 • JOQARG’I’ KEN’ESTEGI QABI’LLAW

    23-fevral ku’ni Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ M.Yerniyazov respublikami’zg’a jumi’s babi’nda sapar yetip kelgen Hindstanni’n’  yelimizdegi  Ayri’qsha ha’m toli’q huqi’qli’ yelshisi mi’rza Vikram Kumar Doraisvami  ha’m usi’ yelshixanani’n’ diplomatiyali’q missiyasi’ konsuli’ni’n’ yekinshi xatkeri  Nigam Prachidi qabi’l yetti. Respublikami’z basshi’si’ yelshi mi’rzani’ u’lkemizge keliwi menen qutli’qlap, O’zbekistan ha’m Hindstan arasi’ndag’i’ dosli’q qatnasi’qlardi’n’ jaqsi’ na’tiyje berip ati’rg’ani’n, Su’rgil ka’ni negizinde U’stirt Gazoximiya kompleksi quri’li’si’nda du’nyag’a belgili GSE&C, Samsung ha’m HYUNDAY kompaniyalari’ qurami’nda ko’plegen hindstanli’ qa’nige ha’m…

  24.02.2015, Siyasat.

 • TALANTLI’LARDI’N’ TAN’LAWI’

  Paytaxti’mi’zdag’i’ 12-sanli’ A’met baqsi’ ati’ndag’i’ balalar muzi’ka ha’m ko’rkem wo’ner mektebinde «Kekselerdi qa’dirlew ji’li’» na bag’i’shlap «A’kem asqar tawi’m, anam mehir bulag’i’» atamasi’ndag’i’ tan’lawdi’n’ qalali’q basqi’shi’ boli’p wo’tti. Tan’lawdi’ wo’tkeriwden tiykarg’i’ maqset, jaslarda ata-anag’a hu’rmet, mehir-muhabbat sezimlerin bunnan bi’lay da ku’sheytiw, bul insanlardi’ nama qosi’qlarda ji’rlaw ha’m sol arqali’ yelimizdegi barli’q bayram tamashalari’nda, televidenie ha’m radioda ken’ ja’miyetshilikke jetkeriw ja’ne insanni’n’ ruwxi’y du’nyasi’n bayi’tatug’i’n ko’rkem do’retpeler jarati’wdan ibarat. Tan’lawda ha’wesker ha’m professional qosi’qshi’lar milliy folklor,…

  24.02.2015, Ja’miyet.

 • JURNALISTIKA SALASI’NDA «ALTI’N QA’LEM» X MILLIY SI’YLI’G’I’

  Di’qqi’t, tan’law! O’zbekistan Jurnalistleri do’retiwshilik awqami’ Jurnalistlerdi qayta tayarlaw xali’qarali’q worayi’ menen birlikte milliy ha’m xali’qarali’q jurnalistikani’n’ yen’ jaqsi’ jetiskenliklerin ken’nen g’alabalasti’ri’w, G’XQ xi’zmetkerleri wo’zlerinin’…

  13.02.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

    O’zbekistan Ka’siplik awqamlari’ federaciyasi’ ken’esi, O’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri ha’m Xali’q bilimlendiriw ministrlikleri, O’zbekistan Jazi’wshi’lar, Kompozitorlar awqamlari’, O’zbekistan milliy teleradiokompaniyasi’ ha’m O’zbekistan…

  27.01.2015, Dag’azalar.

 • DI’QQAT, TAN’LAW!

  «JA’MIYET HA’M MEN» O’zbekistan  biyg’a’rez baspa  g’alaba xabar qurallari’ menen ma’limleme agentliklerin qollap-quwatlaw ha’m rawajlandi’ri’w ja’miyetlik qori’ O’zbekistan  Respublikasi’ Oliy  Majlisi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik yemes kommerciyali’q…

  13.01.2015, Dag’azalar.

 • Barli’q g’alaba xabar qurallari’ni’n’ di’qqati’na!

  O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2014-ji’l 21-iyuldegi biyligine muwapi’q, 6-8-oktyabr ku’nleri «Jipek joli’nda turizm» jigirmalanshi’ Tashkent xali’qarali’q turizm yarmarkasi’ wo’tkeriledi. 6-oktyabr ku’ni saat 10:00de «O’zekspooray»da yarmarkani’n’…

  29.09.2014, Dag’azalar.

 • Barli’q elektr energiyasi’ tuti’ni’wshi’lari’ di’qqati’na!

  O'zbekistan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi ta’repinen 2014-ji’l 15-sentyabr ku’ngi №19-03-22-05-RUz-87-2014-sanli’ tarif reestri menen tasti’yi’qlang’an elektr energiyasi’ ushi’n to’lemlerdin’ jan’a bahasi’ 2014-ji’ldi’n’ 1-oktyabr sa’nesinen baslap to’mendegishe boli’p…

  22.09.2014, Dag’azalar.

 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’keme, ka’rxana, sho’lkemlerdin’ basli’qlari’ ha’m puqaralardi’n’ di’qqati’na!

  Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qarji’ Ministrligi ta’repinen  12-sentyabr 2014-ji’li’ yesaptan wo’tken №KK-28-2014-ji’l reestrine muwapi’q 2014-ji’l  1-oktyabr sa’nesinen baslap «Qaraqalpaqawi’lxojali’q suw tarmaqlari’» tresti ishimlik suw ushi’n taza bahalar…

  18.09.2014, Dag’azalar.

Jan’ali’qlar   Texnologiyalar   Siyasat   Ja’miyet   Ekonomika   Hu’jjetler   Sport   Ma’deniyat   Foto   Press-relizler   Dag’azalar  
Qayta baylani’s
Isenim telefoni: 8 (361) 222-46-33
Mu’ra’ja’a’tler ushi’n telefon: 8 (361) 222-15-68
Faks: 8 (361) 222-26-46
Email: info@sovminrk.gov.uz
Ma’nzil: 230100, No’kis qalasi’, G’a’rezsizlik ko’shesi, 50
Jumi’s ta’rtibi: Du’yshembi-juma 9:00 dan 18:00 shekem, tu’slik 13:00–14:00
Qayta baylani’s

Isenim telefonina puqara ha’m isbilermenlerden kelip tu’sken mu’ra’jaatler

  2014
IV
2015
I
2015
II
2015
III
Qabil etilgen 25 6    
Orinlanbaqta        
Orinlangan 25 6    

Ministrler Ken’esi sayti dizayni’n bahalan’i’z


  Qaraqalpaqstan Respublikasi’

 • Xali’q sani’: 1736,5 mi’n’ adam
 • Ti’g’i’zli’g’i’: 1 kv km ge 10,4 adam
 • Jer maydani’: 166,59 mi’n’ kv km
 • Paytaxti’: No’kis qalasi’
 • Qaraqalpaqstan Respublikasi’ O’zbekistanni’n’ arqa-bati’s bo’liminde, A’miwda’ryani’n’ to’mengi jag’i’nda, Aral ten’izinin’ tu’slik jag’alari’nda jaylasqan. Respublika tu’slik-bati’s ta’repten Qaraqum sho’line tutasqan. Woni’n’ arqa-bati’si’nda U’stirt tegisligi, arqa-shi’g’i’s ta’repinde bolsa Qi’zi’lqum sho’li bar. Aral ten’izinin’ tu’slik aymag’i’ qaraqalpaq jerinde jaylasqan. Qaraqalpaqstanni’n’ uli’wma jer maydani’ 166,6 mi’n’ kvadrat kilometrden ibarat boli’p, wol aymag’i’ni’n’ u’lkenligi jag’i’nan O’zbekstan Respublikasi’ wa’layatlari’ arasi’nda birinshi wori’nda turadi’. Xorezm, Nawayi’ ha’m Buxara wa’layatlari’ menen shegaralasqan. Respublikani’n’ ha’kimshilik-aymaqli’q du’zilisi 14 rayon 1 qaladan ibarat.