Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


SPORT, JASLI’Q HA’M DOSLI’Q BAYRAMI’

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (72 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (72 KB)

Праздник спорта, молодости и дружбы

Ferg’anada 26-may ku’ni joqari’ woqi’w wori’nlari’ni’n’ sdudentleri arasi’nda «Universiada-2016» respublikali’q sport woyi’nlari’ baslandi’

      Go’zzal Ferg’ana bayram qushag’i’nda. Juldi’zlar jerge shashi’lg’anday— ra’n’ba’-ren’ shi’raqlardi’n’ jilwasi’ ko’zdi qamasti’radi’. Adamlardi’n’ ju’zinde shadli’q, shu’kirshilik. Jasli’q, dosli’q, ma’rtlik ha’m go’zzalli’q bayrami’ — Universiada jari’slari’ni’n’ ruwxi’ ba’rshege ko’terin’kilik bag’i’shladi’.

Ferg’ana qalasi’ndag’i’ «Istiqlol» stadioni’ boylap «Universiada-2016» sport jari’slari’ni’n’ shaqi’ri’q namalari’ jan’ladi’.

Maydanda ku’sh-g’ayratta, bilim ha’m potencialda, qa’bilet ha’m sheberlikte hesh kimnen kem bolmag’an nawqi’ran jaslari’mi’z—Qaraqalpaqstan Respublikasi’, wa’layatlar ha’m Tashkent qalasi’ saylandi’ komandalari’ni’n’ ag’zalari’ sap tartadi’.

Ferg’ana wa’layati’ni’n’ ha’kimi Sh.G’aniev O’zbekistan joqari’ woqi’w wori’nlari’ studentlerinin’ «Universiada-2016» sport woyi’nlari’n ashi’q dep ja’riyaladi’.

O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ Prezidenti Islam Ka’rimovti’n’ «Universiada—2016» sport woyi’nlari’ qatnasi’wshi’lari’na qutli’qlawi’n Prezidenttin’ ma’mleketlik ken’esgo’yi X.Sultonov woqi’p yesittirdi.

O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik gimni jan’ladi’.

O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik bayrag’i’ ko’terildi.

Universiada bayrag’i’ jelbiredi.

«Universiada-2016» sport woyi’nlari’ni’n’ qatnasi’wshi’lari’ ana Watang’a sadi’q perzent, yelge tayani’sh boli’wg’a, Watan rawaji’ ha’m woni’n’ xali’qarali’q maydanlardag’i’ abi’roy ma’rtebesin ja’ne de artti’ri’wda bar bilim, ku’sh, qa’bilet ha’m potenciali’n jumsawg’a saltanatli’ tu’rde ant yetti. G’a’rezsizlik perzentlerinin’ jigerliligi, ma’rtligi, yerk-i’qrari’i’ ni’q qa’demlerinde, wo’tkir na’zerlerinde sa’wlelenedi.

Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ basshi’li’g’i’nda salamat ha’m ba’rkamal a’wladti’ ta’rbiyalawg’a ayri’qsha itibar qarati’lmaqta. Wo’tken da’wir ishinde bul boyi’nsha na’tiyjeli reformalar a’melge asi’ri’ldi’. Keleshegimiz iyeleri bolg’an jaslari’mi’zdi’n’ zamanago’y ta’lim-ta’rbiya ali’wi’, ka’sip-o’ner iyelewi, densawli’g’i’n bekkemlewi, wo’z qa’bilet ha’m potenciali’n ko’rsetiwi ushi’n jarati’lg’an imkaniyatlarg’a bu’gin du’nya ha’wes yetpekte. Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ «Perzentlerimiz bizden ko’re ku’shli, bilimli, dana ha’m a’lbette, baxi’tli’ boli’wlari’ sha’rtS» degen shaqi’ri’g’i’ bu’gin wo’mirimizde wo’z ko’rinisin tappaqta.

Wo’sip kiyati’rg’an jas a’wladti’ fizikali’q jaqtan salamat, ruwxi’y jetik yetip ta’rbiyalaw, Watani’mi’zdi’n’ xali’qarali’q maydandag’i’ abi’roy ma’rtebesin artti’ri’wdi’n’ a’hmiyetli qurallari’nan biri bolg’an sport, atap aytqanda, balalar sporti’n rawajlandi’ri’w, sport imaratlari’n za’ru’r inventarlar, trener ha’m qa’nigeler menen ta’miyinlew, jaslardi’n’ abi’royli’ sport bellesiwlerinde mu’na’sip qatnasi’wi’na ken’ imkaniyatlar jarati’wg’a qarati’li’p ati’rg’an turaqli’ itibar wo’zinin’ joqari’ na’tiyjelerin bermekte.

A’ne usi’nday sharayat ha’m imkaniyatlardan na’tiyjeli paydalani’p ati’rg’an millionlag’an ul-qi’zlari’mi’z dene-ta’rbiyasi’ ha’m sportti’ wo’mirinin’ aji’ralmas bo’legi, ku’ndelikli za’ru’rligine aylandi’rg’an. Bul wolardi’n’ fizikali’q jaqtan jetilisiwinde, xali’qarali’q jari’slarda yerisip ati’rg’an ulli’ jen’islerinde wo’z ko’rinisin tappaqta.

Prezidentimizdin’ basshi’li’g’i’nda O’zbekistan Balalar sporti’n rawajlandi’ri’w qori’ jumi’si’ni’n’ jolg’a qoyi’li’wi’ bul boyi’nsha salmaqli’ na’tiyjelerge yerisiwde u’lken a’hmiyetke iye bolmaqta. 2005-ji’li’ yelimizde 6 jastan 15 jasqa shekemgi balalar ha’m jas wo’spirimlerdin’ 30 procenti  sport penen shug’i’llang’an bolsa, 2015-ji’lda  bul 57,2 procentti quradi’.

Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ baslamasi’ menen yengizilgen u’sh basqi’shli’ sport woyi’nlari’ — «U’mit na’lsheleri», «Ba’rkamal a’wlad» ha’m Universiada jari’slari’ yelimizdin’ millionlag’an jaslari’ni’n’ qa’lbinde Watang’a muhabbat, g’a’rezsizlik ideyalari’na sadi’qli’q, milliy maqtani’sh sezimlerin kamal tapti’rmaqta, ata-babalari’mi’zdi’n’ ma’rtlik ha’m bati’rli’q da’stu’rlerin mu’na’sip dawam yettiriwinde, jaqsi’ niyetleri, sport a’lemindegi ba’lent shoqqi’lardi’ iyelewdey u’lken maqsetlerin ju’zege shi’g’ari’wi’nda u’lken a’hmiyetke iye bolmaqta.

Bul u’sh basqi’shli’ sport jari’slari’ wolimpiada woyi’nlari’ni’n’ qag’i’yda ha’m talaplari’ tiykari’nda wo’tkeriledi. Jari’slarda fizikali’q ha’m ruwxi’y jaqtan shi’ni’qqan, ta’jiriybe ha’m sheberligin artti’rg’an ko’plegen sportshi’lari’mi’z yen’ abi’royli’ sport a’njumanlari’nda — kontinent ha’m ja’ha’n chempionatlari’, Aziya ha’m Wolimpiyada woyi’nlari’nda tabi’sli’ qatnaspaqta. Wolardi’n’ jen’islerinin’ na’tiyjesinde Watani’mi’zdi’n’ bayrag’i’ ba’lent ko’terilip, ma’mleketimizdin’ gimni jan’lamaqta.

Bi’yi’lg’i’ Universiada sport woyi’nlari’ni’n’ Wolimpiada ji’li’nda wo’tkeriliwinde wo’zine ta’n belgili ma’ni bar. Wo’ytkeni, Wolimpiada da, Universiada da sportshi’lardi’n’ awi’zbirshilik, dosli’q bayrami’, ta’jiriybe ha’m sheberlik maydani’ yesaplanadi’. Bul jari’slar sportti’n’ tiykarg’i’ principlerinen bolg’an salamatli’q, ti’ni’shli’q ha’m iygilikli islerge xi’zmet yetedi.

Bi’yi’lg’i’ ji’li’ Braziliyani’n’ Rio-de-Janeyro qalasi’nda XXXI jazg’i’ wolimpiada woyi’nlari’ boli’p wo’tedi. Yelimiz sportshi’lari’ da usi’ abi’royli’ sport a’njumani’nda mu’na’sip qatnasi’w ushi’n puqta tayarli’q ko’rmekte. Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ 2013-ji’l 25-fevraldag’i’ «O’zbekistan sportshi’lari’n 2016-ji’lda Rio-de-Janeyro qalasi’nda (Braziliya) boli’p wo’tetug’i’n XXXI jazg’i’ wolimpiada ha’m XV Paralimpiya woyi’nlari’na tayarlaw haqqi’nda»g’i’ qarari’ bul bag’darda a’hmiyetli qollanba bolmaqta.

«Universiada—2016» sport woyi’nlari’ qatnasi’wshi’lari’ arasi’nda Wolimpiadag’a jollama alg’an sportshi’lar da bar. Universiada wolar ushi’n abi’royli’ jari’s aldi’nan wo’zine ta’n tayarli’q wazi’ypasi’n atqaradi’.

... Stadiong’a Tashkent wa’layati’ Parkent rayoni’ndag’i’ «Fizika-Quyash» ilimiy-o’ndirislik birlespesi Materialtani’w instituti’ni’n’ quyash woshag’i’nan jali’n aldi’ri’lg’an fakeldi ko’tergen jigit ha’m qi’z kirip keldi.

«Universiada-2016» sport woyi’nlari’ni’n’ fakelin boks boyi’nsha wo’spirimler arasi’nda ja’ha’n ha’m Aziya chempioni’, jas wo’spirimler Wolimpiadasi’ jen’impazi’, yeresekler arasi’nda Aziya chempioni’, ja’ha’n chempionati’ jen’impazi’, Wolimpiada jollamasi’ni’n’ iyesi Bektemir Meliqwziev ha’m tennes boyi’nsha O’zbekistan chempioni’, xali’qarali’q turnirler ha’m de 2014-ji’lda Namanganda boli’p wo’tken «Ba’rkamal a’wlad» woyi’nlari’ jen’impazi’, Zulfiya ati’ndag’i’ ma’mleketlik si’yli’qti’n’ laureati’ Sarvinoz Saidxwjaeva jaqti’.

«Universiada — 2016» sport woyi’nlari’ 15 sport tu’ri — basketbol, boks, voleybol, gandbol, dzyudo, jen’il atletika, awi’r atletika, stol tennesi, ju’ziw, taekvando (WTF), tennis, futbol, shaxmat, yerkin ha’m grek-rim gu’resi boyi’nsha sho’lkemlestirilmekte. Bul sport tu’rlerinin’ derlik barli’g’i’ wolimpiada bag’darlamasi’nan wori’n alg’an. Wonda yelimiz aymaqlari’nda boli’p wo’tken tan’lap ali’w jari’slari’nda jen’impaz bolg’an jigit-qi’zlar qatnaspaqta. Jaslardi’n’ ko’pshiligi sport penen turaqli’ shug’i’llani’p, «U’mit na’lsheleri» ha’m «Barkamal a’wlad» sport wori’nlari’nda ta’jiriybesin ha’m sheberligin artti’rg’an.

Ferg’ana qalasi’ son’g’i’ ji’llarda ja’ne de shi’raylandi’. Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ 2011-ji’l 15-noyabrdegi Ferg’ana qalasi’ni’n’ bas rejesin a’melge asi’ri’w, 2012-2015-ji’llarda socialli’q ha’m transport-kommunalli’q infrastruktura obektlerin quri’w ha’m rekonstrukciyalaw ilajlari’ haqqi’ndag’i’ qarari’ tiykari’nda qalada ken’ ko’lemli do’retiwshilik jumi’slari’ a’melge asi’ri’ldi’. Jollar, ko’sheler, ko’pirler quri’ldi’, ha’reket yetip ati’rg’anlari’ rekonstrukciyalani’p, toli’q won’landi’. «Ferg’ana» xali’qarali’q aeroporti’, bir qatar ha’kimshilik imaratlar rekonstrukciyalandi’, zamanago’y miymanxanalar, ko’p qabatli’ turaq-jaylar sali’ndi’.

Dem ali’w bag’lari’, qi’yabanlar, zamanago’y attrakcionli’ bag’lar, lazer-shouli’ amfiteatr, muzi’kali’ fontanlar quri’ldi’. Qalani’n’ barli’q ko’she ha’m maydanlari’nda i’qli’m sharayati’n ta’miyinlewshi sayamanli’ terek na’lleri, ha’r qi’yli’ gu’ller yegildi.

Zamanago’y arxitektura ha’m milliy injenerlik da’stu’rlerdi ja’mlegen sawlatli’ Teatr-koncert sarayi’ paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’. Bul wori’nda tamashago’yler ushi’n barli’q qolayli’qlar jarati’lg’an. Qi’ri’q gektar maydanda quri’lg’an go’zzal qi’yaban, ha’r qi’yli’ ren’de jilwalani’wshi’ muzi’kali’ fontan sarayg’a ja’ne de shi’ray bag’i’shladi’. «Neftchi» stadioni’ worni’nda sport salamatlandi’ri’w kompleksi, ju’ziw basseyni, G’a’rezsizlik ko’shesinde Jaslar worayi’ni’n’ quri’li’wi’ jaslardi’n’ ha’r ta’repleme salamat ha’m ba’rkamal boli’p kamalg’a keliwine qarati’li’p ati’rg’an u’lken itibardi’n’ a’meldegi ko’rinisi boli’p yesaplanadi’.

— Ferg’anag’a kelgen adamni’n’ a’tiraptag’i’ go’zzali’q, tazali’q ha’m payi’zdan zeyni ashi’ladi’, - deydi «Nuraniy» qori’ wa’layatli’q bo’liminin’ basli’g’i’ Topvoldi Xoldorov. – Prezidentimizdin’ baslamasi’ menen a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an u’lken wo’zgerisler wa’layat xalqi’ni’n’ do’retiwshilik sezimi menen jasawi’, abat ha’m abadan keleshegin quri’wda a’hmiyetli faktor bolmaqta.

Wa’layatta student-jaslardi’n’ Universiada jari’slari’na qi’zg’i’n tayarli’q ko’rildi. Jari’s aldi’nan ken’ ko’lemli do’retiwshilik ha’m abadanlasti’ri’w jumi’slari’ a’melge asi’ri’ldi’. Ja’ha’n standartlari’ tiykari’nda quri’lg’an 20 mi’n’ wori’nli’q «Istiqlol» stadioni’ biybaha arxitexturali’q-injenerlik sheshimi, biyta’kirar dizayni’ menen qala ko’rkine ko’rik qosi’p tur.

Ferg’ana qalasi’nda jan’a sport imratlari’ quri’li’p, bir qatar sport kompleksleri qayta won’landi’. Ferg’ana ma’mleketlik universitetinde sport-salamatlandi’ri’w kompleksi, 3 mi’n’ 200 wori’nli’q futbol maydani’, jabi’q ju’ziw basseyni, u’sh voleybol maydani’ ha’m jen’il atletika jollari’ quri’ldi’. Ferg’ana Wolimpiada rezervleri kolledjinin’ sport zallari’ won’lawdan shi’g’ari’ldi’. Ferg’ana politexnika instituti’ni’n’ 4 studentler turaq-jayi’ ha’m asxanasi’nda  won’law jumi’slari’ a’melge asi’ri’ldi’. Ko’klemzarlasti’ri’w jumi’slari’ shen’berinde tu’rli na’ller yegilip, arsha, kashtan, hind sireni, farviciya si’yaqli’ sayamanli’ ha’m shaqali’ tereklerge u’ylesken jollar sali’ndi’.

Ferg’ana, Marifat, Murabbiylar ko’sheleri zamanago’y arxitekturali’q talaplar tiykari’nda won’lani’p, 5 kilometrlik jol rekonstrukciyalandi’. Jari’s qatnasi’wshi’lari’ ha’m miymanlar jasaytug’i’n studentler turaq-jaylari’ ha’m miymanxanalarda barli’q sharayatlar jarati’ldi’.

...Stadiong’a jas sportshi’lar, belgili estrada qosi’q atqari’wshi’lari’ kirip keldi. Wolar atqarg’an qosi’q ha’m ayaq woyi’nlarda O’zbekistan jaslari’na ta’n umti’li’s, ku’sh-g’ayrat, zawi’q ha’m go’zzalli’q sa’wlelendi. Ra’n’-ba’ren’ ko’rinisler, ha’r qi’yli’ shi’raqlar bayramg’a wo’zgeshe payi’z bag’i’shlaydi’. Maydan boylap tarali’p ati’rg’an shoq muzi’ka jaslardi’ ayaq woyi’ng’a shaqi’radi’, saltanatli’ ruwh ju’reklerdi tolqi’ndi’radi’.

— Prezidentimizdin’ qutli’qlawi’n zor ko’terin’kilik ha’m qanaatlani’wshi’li’q penen ti’n’ladi’q. Bul yelimizde sportti’ ja’ne de rawajlandi’ri’wg’a Jurtbasshi’mi’z ta’repinen qarati’li’p ati’rg’an itibardi’n’ ja’ne bir ayqi’n ko’rinisi boldi’. Bunday abi’royli’ Universiada sport woyi’nlari’nda qatnasi’w ha’r bir jigit-qi’zdi’n’ a’rmani’,— dedi Ferg’ana politexnika instituti’ni’n’ studenti Sitora Qwzieva. — Bul jari’s biz jaslardi’ bellesiwlerge shaqi’radi’, wo’zimizge bolg’an isenim sezimin bekkemleydi.

— Prezidentimizdin’ Universiada qatnasi’wshi’lari’na jollag’an qutli’qlawi’ kewlimizdi toli’p-tasti’rdi’, bizge ja’ne de ku’sh-g’ayrat bag’i’shladi’,— dedi Nawayi’ ma’mleketlik pedagogika instituti’ni’n’ studenti Farrux Asatullaev. — Men yelimizde wo’tkeriletug’i’n u’sh basqi’shli’ sport sistemasi’ni’n’ barli’q buwi’nlari’nda qatnasi’p ati’rg’ani’mnan quwani’shli’man. Bul sport sistemasi’ biz, jaslardi’n’ u’lken sportta joqari’ na’tiyjelerdi qolg’a kirgiziwimizde wo’zine ta’n mektep wazi’ypasi’n atqaradi’.

 

—Universiadani’n’ taekvondo boyi’nsha wo’tkeriletug’i’n bellesiwlerinde qatnasaman,— deydi Buxara ma’mleketlik universitetinin’ studenti Farangiz Ismailova. — Wolimpiada woyi’nlari’ bag’darlamasi’na kirgizilgen sport tu’rleri, atap aytqanda, taekvondoni’n’ u’sh basqi’shli’ u’zliksiz sport sistemasi’na kirgiziliwi biz, jas sportshi’lardi’n’ xali’qarali’q maydandag’i’ abi’royli’ jari’slarda Watani’mi’zdi’n’ abi’royi’n mu’na’sip qorg’awi’mi’zg’a u’lken sharayat jaratadi’. Ferg’anani’n’ go’zzalli’g’i’, azadali’g’i’ ha’r qanday insanni’n’ ha’wesin keltiredi. Bul jerde jarati’lg’an sharayatlar jari’s qatnasi’wshi’lari’n jan’a sheklerge baslaydi’.

Jari’s qatnasi’wshi’lari’ ushi’n qi’zi’qli’ ha’m kewilashar ilajlarg’a bay u’lken ma’deniy bag’darlama tayarlang’an. Wonda belgili sportshi’lar, jazi’wshi’ ha’m shayi’rlar, ko’rkem wo’ner g’ayratkerleri menen ushi’rasi’wlar, Ferg’ana qalasi’ni’n’ itibarg’a i’layi’q wori’nlari’na sayaxatlar, ha’r qi’yli’ shou-koncertler wo’tkeriw na’zerde tuti’lg’an.

«Universiada — 2016» sport woyi’nlari’ni’n’ saltanatli’ ashi’li’w ma’resimi u’lken koncert bag’darlamasi’ menen juwmaqlandi’.

Ilajda O’zbekistan Respublikasi’ Bas ministri Sh.Mirziyoev qatnasti’.

O’zA


Sa'ne: 27.05.2016 12:23, 3544 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'