Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


ЕРКИН ҲӘМ АБАДАН, ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ӨЗБЕКИСТАН МӘМЛЕКЕТИН МӘРТ ҲӘМ УЛЛЫ ХАЛҚЫМЫЗ БЕНЕН БИРГЕ ҚУРАМЫЗ

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (113 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (113 KB)

Шавкат Мирзиёевтың Өзбекистан Республикасы Президенти лаўазымына кирисиў салтанатлы мәресимине бағышланған Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжилисиндеги сөйлеген сөзи

Ассалаўма әлейкум, қәдирли ўатанласлар!

Ҳүрметли Сенат Баслығы ҳәм сенаторлар!

Ҳүрметли Спикер ҳәм депутатлар!

Ханымлар ҳәм мырзалар!

Бәринен бурын, сиз, әзизлерге, сизлердиң тымсалыңызда пүткил халқымызға мүрәжат етип, маған жоқары исеним билдирип, Өзбекистан Республикасы Президенти лаўазымына сайлаған барлық ўатанласларыма шын жүректен тағы бир мәрте миннетдаршылық билдириўге рухсат еткейсиз.

Бүгин, мине усы жоқары минберден турып, елимизде жасап атырған барлық миллет ҳәм халық ўәкиллерине, ҳүрметли ата-аналарымызға, нәзик ҳаялларымыз, нәўқыран жасларымызға шын кеўлимнен миннетдаршылық билдиремен. Жоқары адамгершилик пазыйлер ийеси болған, мийнеткеш ҳәм кеңпейил халқымыз алдында бас ийип тәжим етиўди өзим ушын ҳәм қарыз ҳәм парыз деп билемен.

Сиз, әзизлердиң, ел-журтымыздың маған билдирген мине усындай жоқары исенимин өзим ушын үлкен мақтаныш ҳәм жуўапкершилик деп есаплайман.

Ҳеш нәрсе менен салыстырыўға, өлшеўге болмайтуғын бундай жоқары исенимди ақлаў ушын бар күш-жигеримди, билим ҳәм тәжирийбемди, пүткил барлығымды бағышлаўға ўәде беремен.

Мениң кандидатурамды Өзбекистан Республикасы Президенти лаўазымына көрсеткен ҳәм пүткил сайлаў кампаниясы даўамында қоллап-қуўатлаған Өзбекистан Либерал-демократиялық партиясының барлық ағзаларына айрықша миннетдаршылық билдиремен.

Соның менен бирге, альтернативлик тийкарда болып өткен бул сайлаўларға қатнасқан Өзбекистан Халық демократиялық партиясы Орайлық Кеңеси баслығы Хатамжон Кетмоновқа, «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Орайлық Кеңеси баслығы Сарвар Отамуродов ҳәм «Адолат» социал- демократиялық партиясы Сиясий Кеңеси баслығы Наримон Умаровқа және бир мәрте өз миннетдаршылығымды билдиремен.

Пурсаттан пайдаланып, маған өзиниң қутлықлаўларын жоллаған барлық шет мәмлекетлердиң, халықаралық шөлкемлердиң жетекшилерине, сиясий ҳәм жәмийетлик ғайраткерлерине, сондай-ақ, сайлаў процессинде ҳәм барқулла бизге тилеклес болып келген, бүгинги мәжилисимизге қатнасып атырған шет мәмлекетлериниң елимиздеги дипломатиялық ўәкилханаларының басшыларына өзимниң шексиз миннетдаршылығымды, терең ҳүрмет-иззетимди билдиремен.

Қәдирли ўатанласлар!

Бәршемизге мәлим, ҳәр бир суверен мәмлекет өзиниң бийтәкирар тарийхына ҳәм мәдениятына ийе. Бул тарийх, бул мәденияттың ҳақыйқый дөретиўшилери, жаратыўшысы болса, орынлы түрде усы елдиң халқы есапланады.

Өзбекистанымыздың көп әсирлик тарийхы ҳәм соңғы 25 жыллық раўажланыў дәўири, өзиниң мәмлекетлик ғәрезсизлиги ҳәм суверенитетин беккемлеўге қаратылған раўажланыўы бул ҳақыйқатты тағы бир мәрте айқын дәлиллеп береди. Әне усы дөретиўшилик процессиниң қүдиретли ҳәм шешиўши күши, ҳеш гүмансыз, көп миллетли халқымыз болып есапланады.

Өзбек халқының неше мың жыллық тарийхында қандай қыйын дәўирлер, аўыр сынақлар болғанын бәршемиз жақсы билемиз.

Өзбекстанның ең жаңа тарийхы ҳәм биз ерискен таң қаларлық жетискенликлери, мәрт және қайсар халқымыз ҳәр қандай қыйыншылықларды, тосқынлықлар менен сынақларды өз күши ҳәм сабыр-тақаты менен жеңип өте алады, деп беккем исенип айтыўға толық тикар жаратады.

Биз бабаларымыздың жарқын естелигин қәстерлеп-абайлап, қәлбимизде, жүрегимизде мәңги сақлаймыз.  Бүгилмес сабыр, пидайылық ҳәм мәртлик үлгисин әмелде көрсетип, өз өмирин әзиз Ўатанымыздың ҳәр тәрплеме раўажланыўына бағышлаған устаз ҳәм оқытыўшыларымыз, заманласларымыз бенен биз шексиз мақтанамыз.

Мен бүгин Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар ҳәм ҳәрекетлер, жәмийетлик шөлкемлер, пүткил халқымыздың ис-ҳәрекетлерин Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, бәршемиз ушын әзиз ҳәм қәдирдан болған Ислам Әбдиғаниевич Кәримов бизге мийрас етип қалдырған бир мақсет жолында бирлестириўге шақыраман.

Бул уллы мақсет – избе-из ҳәм турақлы раўажланып атырған, еркин ҳәм абадан демократиялық Өзбекистан мәмлекетин қурыўдан ибарат болып есапланады.Бүгинги күнде Өзбекистан дүнья жәмийетшилигинде өзиниң мүнәсип орнына ҳәм абыройына ийе. Биз дүньядағы барлық мәмлекетлер менен тығыз бирге ислесиў ҳәм әмелий сөйлесиў ушын таярмыз. Болып өткен демократиялық сайлаў процесси буның тағы бир исенимли ҳәм айқын дәлили болды.

Сайлаўды бақлаў ушын дүньядағы 5 абыройлы халықаралық шөлкем ҳәм 46 мәмлекеттен 600 ге шамалас бақлаўшының қатнасқаны сизлерге жақсы мәлим. Әсиресе, Европада қәўипсизлик ҳәм бирге ислесиў шөлкеминиң Демократиялық институтлар ҳәм инсан ҳуқықлары бойынша бюросының толық миссиясы биринши мәрте елимизге келди. Яғный, бул халықаралық структураның 32 мәмлекеттен келген 200 ге шамалас ўәкили – бул әлбетте кишкене гәп емес – әйне демократиялық принциплер талаплары тийкарында сайлаў процессин жақсылап бақлап барады.

Сайлаўда халқымыз өзиниң ерк-ықрарын, жоқары сиясий санасы ҳәм белсенди пуқаралық позициясын айқын көрсетти. Бул, өз гезегинде, ел-журтымыздың өз тәғдирине ҳәм келешегине қанадай үлкен исеним ҳәм жуўапкершилик пенен қарап атырғанын айқын көрсетеди.

Сайлаў нәтийжелерин биз бәринен бурын ўатанласларымыздың Өзбекистанда әмелге асырылып атырған демократиялық реформаларға, жақын ҳәм узақ келешек ушын белгилеп алынған стратегиялық раўажланыў бағдарламамызға берген қалыс ҳәм реал баҳасы, деп қабыл етемиз.

Сайлаў сиясий партиялар арасында саламат бәсеки ҳәм гүрес, миллий нызамшылығымыз талапларына, сайлаў бойынша улыўма тән алынған халықаралық стандартларға толық сәйкес түрде, еркинлик ҳәм ашық-айдынлық руўхында өткенлигин барлық сырт елли бақлаўшылар ашық ҳәм бир аўыздан атап өтти.

Күни кеше Орайлық сайлаў комиссиясы ҳәм өзиниң сайлаў нәтийжелери бойынша жуўмақларда бул туўралы тағы бир мәрте атап өтти. Бундай жоқары тән алыныў, бундай жоқары баҳа бәршемизди қуўандыратуғынына гүман жоқ.

Ҳүрметли дослар!

Бүгин мен Өзбекистан Республикасы Президенти ўазыйпасын атқарыўға кирисер екенмен, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, әзиз устазымыз Ислам Кәримовтың ислерин даўам еттире отырып, 32 миллионлық көп халықты, үлкен мәмлекетти басқарыў қаншелли жуўапкерли ҳәм қыйық екенин, мәмлекет асшысы сыпатында өзимдеги жүдә үлкен жуўапкершиликти ҳәм тәреплеме терең сезинип, түсинип турман.

Биринши Президентимиз өзиниң көп қырлы сиясий жумысы, уллы инсаныйлық пазыйлетлери менен Ўатанымыздың көп әсирлик тарийхында өшпес ҳәм айқын из қалдырды.

Уллы Елбасшымыз тек Өзбекистанда емес, ал пүткил дүнья жүзинде өлкен ҳүрметке ҳәм абырой-итибарға сазаўар болған уллы шахс ҳәм ғайраткер сыпатында танылған еди. Соның ушын да, устазымыздың естелигин мәңгилестириў бойынша мыңлаған жерлеслеримизден көплеген пикир-усыныслар келип түспекте. Булардың бәри ҳәзирги ўақытта ҳәр тәреплеме үйренилмекте ҳәм бул бағдарда айрықша қарар қабыл етиледи.

Ҳүрметли мәжилис қатнасыўшылары!

Бүгин дүньядағы жедел глобалласыў шараятында, халықарлық көлемде түрли мәплердиң соқлығысыўы күшейип атырған, жер жүзилик экономикалық-қаржы дағдарысы даўам етип атырған кескин бир жағдайда Өзбекистанға басшылық етиўдей үлкен жуўапкершиликти мойныма алып атырған екенмен, мен бәринен бурын көпти көрген, данышпан халқымызға, сиз, әзизлердиң жәрмемиңизге сүйенемен ҳәм исенемен.

Бәршеңиздиң хабарыңыз бар, сайлаў қарсаңында мен сайлаўшылар ҳәм халықтың түрли қатламлары ўәкиллери менен көплеген ушырасыў ҳәм сәўбетлер өткердим.

Әне усындай ашық пикрлесиўлерде билдирилген әмелий усыныслар, нызамлы талаплар, оларды әмелге асырыў ушын көрилетуғын анық илажлар, шынын айтаман, мен ушын және бир үлкен турмыслық мектеп болды.

Әне усы ушырасыў ҳәм пикирлесиўлердиң жуўмақлары мәмлекет Президенти лаўазымындағы оғада әҳмийетли ҳәм жуўапкерли жумысымда мен ушын бағдарламалық қолланба болып хызмет етеди.

Бүгин заманның өзи бәршемиздиң алдымызға, биринши гезекте, Өзбекистан Президенти сыпатында мениң алдыма жаңа ҳәм оғада жуўапкерли ўазыйпаларды қоймақта. Әне усы тийкарғы ўазыйпалар туўралы бүгин мәжилисимизде қысқаша мәмлимлеме бериўди орынлы, деп есаплайман.

Бириншиден, биз ҳүрметли Биринши Президентимиз Ислам Әбдиғаниевич Кәримов баслап берген кең көлемли сиясий, экономикалық ҳәм социаллық реформалар жолын тайсалмай, исенимли ҳәм избе-из даўам еттиремиз.

Бул жол – еркин, демократиялық, инсанды сүйетуғын мәмлекет қурыў, пуқаралық жәмийет қурыў, Ўатанымыздың экономикалық қүдиретин арттырыў ҳәм буннан былай да раўажландырыўдың беккем тийкары саналады.

Мен мәмлекет Президенти сыпатында Өзбекистан Республикасы Конституциясының талапларын қатаң ҳәм сөзсиз орынлаў, нызам үстинлигин тәмийинлеў, пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлейтуғын ишки ҳәм сыртқы сиясатты әмелге асырыўды өзимниң ең тийкарғы парызым ҳәм ўазыйпам, деп есаплайман.

Әне усы фундаментал принциплерди жүзеге шығарыўға байланыслы әмелий ҳәрекетлер ҳаққында мен Конституциямыздың 24 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилисиндеги баянатымда өз пикирлеримди баян еткенимнен әлбетте, бәршеңиз хапбардарсыз, деп ойлайман.

Усы мүнәсибет пенен Нызамшылық палатасы Спикери ҳәм депутатлар, Сенаторлар Баслығы ҳәм сенаторлардан Президенттиң Мәмлекетлик кеңесгөйлери хызметлери және Ҳүкимет пенен биргеликте елимизде келешекте әмелге асырылатуғын реформа ҳәм өзгерислердиң ҳуқықый тийкарларын буннан былай да жетилистириў ҳәм беккемлеў бойынша анық илажлар комплексин ислеп шығыўды сорайман.

Екиншиден, елимизде ҳүким сүрип атырған миллетлер ҳәм пуқаралар татыўлығы, өз-ара ҳүрмет ҳәм меҳир-мүриўбет орталығын көздиң қарашығыдай сақлаўды және беккемлеўди өзимниң баслы ўазыйпам, деп есаплайман.

Бизге белгили, елимизде ҳүждан ҳәм исеним еркинлиги, түрли миллет ўәкиллериниң ҳуқықлары кең кепилликке алынып, диний кеңпейиллик орталығы беккемленбекте.

Ҳәзирги ўақытта үлкемизде 130 дан аслам миллет ҳәм халық ўәкиллери өз-ара татыў жасап келмекте, 16 конфессияға тийисли диний шөлкемлер еркин жумыс алып бармақта.

Жәмийетимизде ҳүким сүрип атырған өз-ара дослықты ҳәм татыўлықты және де раўажландырыў, қайсы миллетке, динге ҳәм исенимге тийисли болыўына қарамастан, барлық пуқаралар ушын теңдей ҳуқықларды тәмийинлеў дыққатымыз орайында болады. Олардың арасына иритки салатуғын экстремистлик ҳәм радикал идеяларды тарқатыўға Өзбекистанда улыўма жол қойылмайды.

Бүгинги күнде дүньяның айрым регионларында барған сайын кескин түс алып атырған қан төгиспе ҳәм қарама-қарсылықлар, терроризм ҳәм экстремизм қәўпи бизден барқулла сергек болыўды талап етпекте.

Усы бағдарда Өзбекистан шегараларының қәўипсизлиги ҳәм қол қатылмаслығын тәмийинлеў, елимизде қорғаныў қәбилетин беккемлеў, мәмлекетимиз босағасына ҳеш қандай бәле-қәдени жақынлатпаў сыяқлы шешиўши ўазыйпалар ҳәмийише дыққатымыз орайында болады.

Бүгин принципиаллық жақтан оғада әҳмийетли болған бир пикирди және айтып өтиўди зәрүр деп билемен` Өзбекистан ҳәм оның кең пейил халқы тынышлық сүйер сиясат жүргизиў, миллий ҳәм улыўма инсаный қәдриятларға ҳүрмет пенен қараў принциплерин әмелге асырыў позициясында барқулла исенимли турып келмекте. Бирақ, зәрүр болса, биз мәмлекетимиз суверенитети ҳәм ғәрезсизлигине, халқымыздың тыныш-татыў турмысына қәўип туўдыратуғын ҳәр қандай урынысларға қарсы кескин соққы бере аламыз. Соның ушын мен, халқымызға мүрәжат етип, усыны айтпақшыман, бул мәселеде ҳеш кимде ҳеш қандай екилениў ҳәм гүман болмаўы керек. Буған бизиң күшимиз де, қүдиретимиз де жетерли.

Пурсаттан пайдаланып, Қураллы Күшлер, Миллий қәўипсизлик хызмети, шегара ҳәм ишки армиялардың әскер ҳәм сержантлары, офицер ҳәм генералларына, бәрше әскерий хызметкерлеримизге өзиниң әскерий анты ҳәм муқаддес ўазыйпасына садықлығы ушын шын жүректен миннетдаршылық билдиремен.

Сизлер буннан былай да жоқары кәсиплик маманлық, мәртлик ҳәм ерлик үлгисин көрсетип, елимизде тынышлықты ҳәм турақлылықты сақлаў ҳәм беккемлеў бойынша өз Ўатансүйиўшилик парызыңызға садық болып қалатуғыныңызға беккем исенемен.

Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Қәўипсизлик кеңесинен Қорғаныў министрлиги ҳәм басқа да структуралардың басшылары менен биргеликте Қураллы Күшлеримиздиң wt жыллығына таярлық көриў ҳәм оны мүнәсип белгилеўге байланыслы илажлар комплексин жақын күнлерде усыныс етиўди сорайман.

    Бул бағдарда мүнәсип әскерий хызметкерлерди тек ғана жағында шөлкемлестирилген көкирек белгилери менен емес, бәлким жоқары мәмлекетлик сыйлықлар менен сыйлықлаў бойынша да усыныслар киргизиў мақсетке муўапық есапланады.

Үшиншиден, халықымыз әзелден жоқары қәдирлеп келетуғын, ҳәмме нәрседен үстин қоятуғын әдиллик сезимин турмысымызда және де кең ен жайдырыўды биз биринши дәрежели ўазыйпамыз, деп есаплаймыз.

Бул бағдарда уллы Сақыпқыран Әмир Темур бабамыздың` «Әдиллик ҳәр бир исте жолдасымыз ҳәм бағдарламамыз болсын!» деген терең мәнили сөзлери ҳәр биримиз ушын турмыслық исенимге айланыўы зәрүр.

Бул мәселе, ең алды менен, мәмлекетлик ҳәкимияты ҳәм басқарыў уйымлары, пүткил суд системасы, прокуратура, ишки ислер, бақлаў уйымлары басшылары ҳәм хызметкерлериниң, сондай-ақ, Олий Мажлистиң Инсан ҳуқықлары бойынша ўәкилиниң тиккелей ўазыйпасы есапланады.

Жәмийетимизде коррупция, түрли жынаятларды ислеў ҳәм басқа да ҳуқықбузарлық жағдайларына қарсы гүресиў, оларға жол қоймаслық, жынаятқа жаза әлбетте қыйын екени ҳаққындағы нызам талапларын әмелде тәмийинлеў бойынша қатаң илажлар көриўимиз зәрүр.

Депутатлар ҳәм сенаторлар, кең жәмийетшилик, пүткил халқымыз ҳуқықый демократиялық мәмлекет қурыўдың әне усы әҳмийетли тараўындағы мәмлекетимиздиң ис-ҳәрекетлерин әлбетте қоллап-қуўатлайды, деп ойлайман ҳәм буған исенемен.

Елимизде демократиялық реформаларды және де тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў концепциясын әмелге асырыўда биз, алдыңғыдай, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары - мәҳәллелер, сондай-ақ, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер, еркин ҳәм жәрия ғалаба хабар қураллары белсенди орын ийелейди, деп исенемиз.

«Күшли мәмлекеттен – күшли пуқаралық жәмийетке қарай» деген әҳмийетли принципти әмелге асырыўда биз бәринен бурын әне усындай социаллық институтлардың күш ҳәм имканиятларына сүйенемиз.

Усы мүнәсибет пенен халық ҳәкимиятының ең әҳмийетли тийкары сыпатында жәмийетлик қадағалаў институтын күшейтиў бойынша елимиз Конституциясының 32-стаьясында, сондай-ақ, «Мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары жумысының ашық-айдынлығы ҳаққында», «Социаллық шериклик ҳаққында»ғы нызамлар ҳәм басқа да ҳүжжетлерде беккемлеп қойылған талаплардың орынланыўын тәмийинлеўде айрықша итибар қаратамыз.

Бул әҳмийетли исте биз барлық пуқараларымыз, бәринен бурын, жасы үлкен, үлкен турмыслық тәжирийбеге ийе нураний ақсақалларымыз, жасы үлкен әўлад ўәкиллериниң мәсләҳәтлери ҳәм белсенди көмегине үмит етемиз ҳәм сүйенемиз.

Әйне усы әўладтың пидәкерлик мийнетиниң нәтийжесинде өз ўақтында елимиздеги ири индустрия комплекслери қурылды ҳәм модернизацияланды. Олардың ақыл-ойы ҳәм ҳәрекетлери менен санааттың жаңа, жоқары технологияларға тийкарланған тармақлары шөлкемлестирилди, бийбаҳа инфратсруктуралық объектлер қурылды, фермерлик ҳәрекети қәлиплестирилди, қала ҳәм аўылларымыздың келбети түп-тийкарынан өзгерди.

Әйне әне усындай теберик инсанлардың Ўанатымызға болған шексиз меҳир-мириўбети ҳәм жанкүйерлиги себепли бийғәрез Өзбекистан мәмлекетиниң беккем тийкары жаратылды.

Бүгинги имканиятлардан пайдаланып, елимиздиң раўажланыўы жолындағы пидәкерлик хызметлери ушын ҳүрметли нуранийлеримизге, қәдирли мийнет ветеранларына өзимниң жоқары ҳүрмет-иззетимди ҳәм шын жүректен жақсы тилеклеримди билдириўге, олардың бәршесине узақ өмир, беккем денсаўлық, бахыт-ығбал ҳәм абаданлық тилеўге руқсат бергейсизлер.

Усы орныда бир пикирге айрықша әҳмийет берип атап өтпекшимен` жасы үлкен инсанлар, ересек әўлад ўәкиллерине итибар ҳәм әмелий ғамхорлықты күшейтиў, олардың пенсияларын көбейтиў, медициналық хызмет ҳәм социаллық-турмыслық тәмийнатын жақсылаў буннан кейин де Президент ушын, ҳүкиметимиз ҳәм барлық ҳәкимликлер ушын ең әҳмийетли ўазыйпалардан бири болып қалады.

Усы мақсетте пенсионерлер, жалғыз баслы кексе ҳәм майыпларға мәмлекетлик жәрдемди күшейтиў бойынша ҳәзирги ўақытта кең көлемли илажлар комплекси ислеп шығылды. ҳәм олар сөзсиз әмелге асырылады.

«Нураний» ҳәм «Мәҳәлле» қорларының хызметкерлер штатларын көбейтиў ҳәм материаллық-техникалық базасын беккемлеў, жәмийетлик турмыста олардың орнын ҳәм абыройын буннан былай да арттырыў бойынша қосымша зәрүр илажлар көриледи.

Жаратқанның бийбаҳа жемиси болған әзиз ҳаялларымыз, қәдирли аналарымыз, меҳрибан өмирлик жолдасларымыз, ҳүрметли апа-қарындасларымыз, сүйикли қызларымыз ҳәм ақлықларымыз өмирде бизге барлық тосқынлықларды жеңип өтиў, алдымызға қойған мақсетлеримизге ерисиў жолында барқулла ғамхорлық етип, ҳәмийше шексиз исеним, күш ҳәм мәдет береди.

Сизлердиң аналық мийримиңиз ҳәм сақыйлығыңыз, ҳаяллық гөззаллығыңыз ҳәм меҳир-мириўбетиңиз ушын биз сизлерден өмиримизше қарыздармыз.

Сол себепли аналардың ҳәм балалардың денсаўлығын қорғаў, ҳаял-қызлардың турмыс шараятын есапқа ала отырып, жумыс пенен тәмийинлеў, апа-қарындасларымыздың аўырын жеңил етиў ушын ҳәр тәреплеме имканият жаратыў, ҳаял-қызлардың жәмийетлик-сиясий турмысымыздағы орнын ҳәм абыройын арттырыў бойынша мәмлекетлик сиясатты жедел даўам еттириўди биз өзимиздиң ең әҳмийетли ўазыйпамыз, деп билемиз.

Бәршемизге белгили, Өзбекистан бай қазылма ҳәм тәбийғый ресурсларға, қүдиретли экономикалық ҳәм инсаный потенциалға ийе. Бирақ бизиң ең үлкен байлығымыз – бул халқымыздың үлкен интеллектуаллық ҳәм руўхый потенциалы болып табылады.

Бул потенциалды жаратыў ҳәм буннан былай да арттырыўда ҳүрметли зыялыларымыз – илим ҳәм техника ғайраткерлери, биринши гезекте қәдирли ҳәм ҳүрметли академиклеримиз, мәденият, әдебият ҳәм көркем өнер, спорт салаларының ўәкиллери пүткил барлығын берип, пидәкерлик пенен мийнет етип атырғанларды биз жақсы билемиз ҳәм жоқары қәдирлеймиз.

Әне усы мийнеткеш инсанлардың илимий ҳәм дөретиўшилик изленислерин ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, олар ушын зәрүрли шараятлар жаратыўды биз өзимиздиң бирлемши ўазыйпамыз сыпатында қараўымыз лазым.

Усы мақсетте ҳүкиметимиз тәрепинен анық илажлар ислеп шығылады ҳәм әмелге асырылады.

Бүгинги күнде «Перзентлеримиз бизден көре күшли, билимли, дана ҳәм әлбетте бахытлы болыўы шәрт!»  деген турмыслық шақырық ҳәр биримиздиң, ата-аналар ҳәм кең жәмийетшиликтиң санасынан ҳәм қәлбинен беккем орын ийелеген.

Ҳәзирги ўақытта мәмлекетимиз халқының ew процентин ямаса q0 миллионын e0 жасқа шекемги жасларымыз қурайды.

Жасларымыз орынлы түрде Ўатанымыздың келешеги ушын жуўапкершиликти сезине алатуғын, бүгинги ҳәм ертеңги күнимиздиң шешиўши күшине айланып атырғаны бәрешемизге мақтаныш бағышлайды.

Бул тараўда алып барылып атырған кең көлемли жумысларымызды, атап айтқанда, тәлим-тәрбия бойынша қабыл етилген улыўма миллий бағдарламаларымызды логикалық жуўмағына жеткериўимиз лазым.

Усы мақсетте Ҳүкиметтиң, тийисли министрликлери менен ведомстволар және пүткил билимлендириў системасының, ҳүрметли устазларымыз ҳәм профессор-оқытыўшыларымыздың ең әҳмийетли ўазыйпасы – жас әўладқа тыянақлы билим бериўден, оларды физикалық ҳәм руўхый жақтан жетик инсанлар етип тәрбиялаўдан ибарат болып табылады.

Перзентлеримиз ушын заманагөй жумыс орынларын жаартыў, олардың өмирдемүнәсип орын ийелеўин тәмийинлеўге қаратылған жумысларымызды жаңа басқышқа көтериўди дәўирдиң өзи талап етпекте.

Биз жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты ҳеш екиленбестен,  қатаңлық пенен даўам еттиремиз. Тек ғана даўам еттирип қоймастан, бәлким бул сиясатты ең әҳмийетли ўазыйпамыз сыпатында бүгин заман талап етип атырған жоқары дәрежеге көтеремиз.

Жасларымыздың еркин пикирлейтуғын, жоқары интеллектуаллық ҳәм руўхый потенциалға ийе болып, дүнья жүзи көлеминде өз теңлеслерине ҳеш қайсы тараўда бос келмейтуғын инсанлар болып камалға келиўи, бахытлы болыўы ушын мәмлекетимиз ҳәм жәмийетимиздиң бар күш-имканиятларын сарплаймыз.

Төртиншиден, экономикамыздың турақлы пәтлер менен өсиўин тәмийинлеўдей әҳмийетли принцип ҳәм тийкарғы ўазыйпаны әмелге асырыў, мәмлекет басшысы сыпатында мен ушын стратегиялық ўазыйпа болып қалады.

Биз бәринен бурын экономиканы реформалаў ҳәм еркинлестириў бағдарындағы жумысларымызды буннан былай да тереңлестириў, оның салалары менен тараўларын структуралық жақтан өзгертиў бойынша басланған жумысларды жеделлестириўимиз керек.

Тараўлар ҳәм аймақларды модернизациялаў, олардың бәсекиге шыдамлылық дәрежесин арттырыў, экспорт потенциалын раўажландырыў мәселелери турақлы итибарымыз орайында болыўы лазым. Буның ушын сырт ел инвестициялары ҳәм алдынғы технологияларды және мәлимлеме-коммуникация системаларын барлық тараўларға еле де жедел енгизиўимиз зәрүр болады.

Әйне усы тийкарда w0e0-жылға шекем елимиздиң жалпы ишки өнимин w еседен асламға көбейтиўге ерисиўимиз керек.

Аўыл хожалығын реформалаў ҳәм азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў мәселелери, биз ушын ең әҳмийетли ўазыйпалардан бири болып қалатуғынына гүман жоқ. Бәринен бурын, агросанаат комплекси ҳәм оның локомотиви, яғный ҳәрекетке келтириўши күши болған көп тармақлы фермер хожалықларын избе-из раўажландырыўға үлкен итибар қаратылады.

Экономикада мәмлекеттиң қатнасын стратегиялық тийкарланған дәрежеде қысқартыў, жеке меншикти буннан былай да раўажландырыў ҳәм оны қорғаўға байланыслы комплексли мәселелерди шешиў – ҳүкиметлик, мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм барлық дәрежедеги ҳәкимликлер ушын ең әҳмийетли ўазыйпа сыпатында белгиленеди.

Бизиң тағы бир әҳмийетли ўазыйпамыз – киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик саласын қоллап-қуўатлаў ҳәм хошаметлеў, елимиздиң экономикалық қүдиретин, журтымызда тынышлықты ҳәм турақлылықты, жәмийетлик татыўлықты беккемлеўден, бул тараўдың үлесин еле де арттырыў ушын қолай шараятлар жаратып бериўден ибарат. Неге дегенде, исбилермен тек ғанан өзин ҳәм шаңарағын емес, ал халықты да, мәмлекетти де бағады. Мен тәкирарлап болса да, айтыўдан ҳеш қашан шаршамайман, яғный «Халық бай болса, мәмлекет те бай ҳәм қүдиретли болады».

Соның ушын буннан кейин исбилерменликти раўажландырыўға тосқынлық етиў – мәмлекетлик сиясатқа, Президентлик сиясатқа тосқынлық етиў, деп баҳаланады. Принципиаллық жақтан оғада әҳмийетли болған бул позициямызды тағы бир мәрте  айрықша атап өтиўди әҳмийетли ҳәм зәрүр деп есаплайман.

Сайлаўшылар менен ушырасыўда тек исбилерменлер ғана емес, бәлким халқымыздың кең қатламы әне усы талапты қатаң қоллап-қуўатлағанына жеке өзим беккем исендим.

Бесиншиден, биз әмелге асырып атырған экономикалық реформалар ҳәм жәмийетлик өзгерислердиң нәтийжеси, биринши гезекте, халықтың материаллық жағдайы ҳәм абаданлығын, оның турмыс дәрежесин ҳәм сапасын арттырыўға қай дәрежеде тәсир көрсетип атырғаны менен өлшенеди.

Усы мақсетте мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендиялардың муғдарын басқышпа-басқыш арттырып барыў бойынша биз анық илажларды режелестиргенбиз ҳәм олар әлбетте әмелге асырылады.

2017-жылдан баслап халықты, бәринен бурын, лицейлер, кәсип-өнер колледжлери ҳәм жоқары оқыў орынларын питкериўшилерди жумыс пенен тәмийинлеў мәселеси бойынша жаңа система енгизиледи.

Тутыныў товарларын ислеп шығарыўды кеңейтиў ҳәм халықтың оларға болған талабын толық қанаатландырыў, соның ишинде,  мақул болған баҳалар бойынша кең түрдеги азық-аўқат өнимлери менен халқымызды толық тәмийинлеў алдымызда турған әҳмийетли ўазыйпалардың қатарына киреди.

Биз ушын бийбаҳа байлық болған инсан саламатлығын сақлаў мақсетинде денсаўлықты сақлаў саласын, бәринен бурын, оның бирлемши буўынындағы бөлимлери ҳәм аўыллық шыпакерлик пунктлериниң жумысын түп-тийкарынан жетилистириў, қыстаўлы тез жәрдем ҳәм жоқары технологиялар тийкарында хызмет көрсететуғын, қәнигелескен арнаўлы орайларды буннан былай да раўажландырыў бойынша илажлар комплексин әмелге асырыў Ҳүкиметтиң дыққат орайында болыўы зәрүр.

Усы мәселеде күни кеше Денсаўлықты сақлаў министрлиги системасындағы басшы кадрлар толық жаңаланды ҳәм олардың қурамы күшейтилгенин айтыў мүмкин.

Бәршеңиздиң хабарыңыз бар, дәри қураллары ҳәм медициналық буйымларға баҳаларды қәлиплестириў системасы жетилистириў бойынша кейинги ўақытта анық илажлар көрилмекте ҳәм биз бул жумысларды қатаң даўам еттиремиз.

Бул бойынша реформалар халыққа медициналық хызмет көрсетиў ҳәм дәри қураллары менен тәмийинлеўдиң сапасын түп-тийкарынан жақсылаўға қаратылғаны менен айрықша әҳмийетке ийе.

Хабарыңыз бар, 2017-2021-жылларға мөлшерленген 15 мақсетли бағдарламаның айырымлары қабыл етилип, олардың орынланыўы басланды ҳәм жақын ўақыт ишинде бул бағдардағы басқа бағдарламалардың бәршесин тастыйықлаў бойынша жумыслар толық жуўмақланады.

Бул бағдарламалардың бәршесин бирден-бир мақсет бирлестирип турады. Яғный, олар жақын 5 жылда елатлы пунктлерди, әсиресе, аўыллық жерлерди, район ҳәм қалаларды комплексли раўажландырыў, заманагөй инженерлик-коммуникация, социаллық ҳәм базар инфраструктурасын қәлиплестириўге байланыслы бир қатар әҳмийетли мәселелерди шешиўге қаратылады.

Алтыншыдан, халық пенен турақлы пикирлесиў, оның нызамлы талапларын, сораў ҳәм усынысларын әмелге асырыў ушын анық илажлар көриўди мен өзим ушын ең әҳмийетли ҳәм тийкарғы ўазыйпа, деп есаплайман.

Енди тек ғана ҳүкиметлик емес, бәлким жуўапкер министрлик ҳәм ведомстволардың, хожалық бирлеспелердиң, сондай-ақ, ҳәкимлердиң де бул бағдардағы жумысының жуўмақлары бойынша есап бериў системасы енгизиледи ҳәм соған қарай олардың жумысына баҳа бериледи. Сонлықтан ҳәр бир басшы ҳәм лаўазымлы шахстан әйне усы тийкарда системалы ҳәм нәтийжели жумыс алып барыўды талап етемен.

Сизлерге жақсы мәлим, биз 2017-жылды елимизде «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп жәрияладық. Лекин, ҳәммемиз халық пенен пикирлесиў, адамлардың ишине кириў, олардың ғам-тәшўишлери менен жасаў, инсан мәплерин тәмийинлеў – бул биз ушын тек ғана бир жыллық ис емес екенин жақсы түсинемиз.

Бул мәселе келеси бес жыллық жумысымызда да ең әҳмийетли ўазыйпа болып қалады ҳәм бул ҳақыйқатты ҳәммемиз терең түсинип, жақсы билип алыўымыз шәрт. Себеби, биз елимизде жаңа мәмлекет, жаңа жәмийет қурыў жолында  не ислесек, олардың бәрин халқымыз бенен мәсләҳәтлесип ислеймиз.

Ҳәммемизди тәрбиялаған камалға келтирген – усы халық. Бәршеңизге дуз-несийбе берген де – усы халық. Бизге исеним билдирген, басшы етип сайлаған да әне усы халық.

Солай екен, биз биринши гезекте ким менен пикирлесиўимиз керек – адамларымыз бенен.

Ким менен мәсләҳәтлесип ис тутыўымыз керек – бәринен бурын халқымыз бенен. Сонда халқымыз бизден разы болады.

Халық разы болса, жумысымызда өним ҳәм берекет болады.

Халық бизден разы болса, Жаратқан да бизден разы болады.

Усы мәниде, уллы Әлийшер Наўайы бабамыздың «Одамий эрсанг, демагил одами, Ониким, йўқ халқ ғамидан ғами» деген қатарларында қаншелли терең турмыслық даналық, философия бар. Яғный, бул дүньяда инсанлардың ғам-тәшўишин ойлап жасаў – адамгершиликтиң ең жоқары өлшеми саналады, халықтың ғамынан жырақ болған инсанды адам қатарына қосыўға болмайды, деп атап өтпекте уллы бабамыз.

Бул өлмес қатарлар бизиң бүгинги турмысымыз бенен, бизиң арзыў-умтылыс ҳәм ҳәрекетлеримиз бенен қаншелли үнлес екени адамды лал қалдырады.

Биз барлық мәмлекетлик уйымлардың жумысында халықтың мүрәжатлери менен ислеў бойынша сапасы жағынан пүткиллей жаңа системаға өтиўимиз керек. Атап айтқанда, 2017-жылдан баслап барлық дәрежедеги ҳәкимлер, прокуратура ҳәм ишки ислер уйымлары басшыларының халықтың алдында есап бериў системасы енгизиледи.

Соның менен бирге, алдында айтқанымыз сыяқлы, ҳәр бир район ҳәм қалада, «Халықты қабыллаўхана»сын шөлкемлестириў ҳәм олардың толық жумыс алып барыўын тәмийинлеўимиз зәрүр болады.

Бул қабыллаўханалардың ҳуқықый статусын, олардың ўәкилликлери менен миннетлемелерин де анық белгилеп, бирде-бир мүрәжат итибарсыз қалмайтуғын системаның жумысын жолға қойыў зәрүр.

Мәмлекетлик уйымлар ҳәм лаўазымлы шахслардың жумысына баҳа бериўде нызамшылықты тәмийинлеў, пуқаралардың  ҳуқықлары менен еркинликлери қалай қорғалып атырғаны, оларға мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң сапасы ҳәм ашық-айдынлығы биз ушын ең әҳмийетли өлшем болыўы шәрт. Бул бойынша бир пикирди және бир мәрте тәкирарлап айтпақшыман` халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал бәлким мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек.

Усы мүнәсибет пенен ең әҳмийетли социаллық-экономикалық ўазыйпалар, тараўлар ҳәм аймақлар бойынша мақсетли бағдарламалар, тийкарғы инвестициялық жойбарлар ҳәм басқа да әҳмийетли ўазыйпалардың орынланыўын сын көз-қарастан талқылаў бойынша әмелдеги системаның нәтийжелилигин арттырыўымыз лазым.

Ҳәзирги ўақытта Министрлер Кабинетиниң комплекслери ҳәм экономика тармақлары басшылары және ҳәкимлердиң Президент жанындағы жеке есабатларды тыңлаў әмелияты жаңадан енгизиледи.

Ҳүкиметке, ҳәкимликлерге, сайлаўшылар ҳәм халықтың кең қатламлары менен ушырасыўлардың жуўмақлары бойынша 2017-2021-жылларда Қарақалпақстан Республикасы, барлық ўәлаятларды ҳәм Ташкент қаласын раўажландырыў бағдарындағы машқалалы мәселелерди шешиў бойынша ислеп шығылған комплексли илажларды министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте сөзсиз әмелге асырыў тапсырылады.

Бүгинги күнде тек ғана Бас министрдиң электрон почтасы ҳәм қабыллаўханасына емес, бәлким Президенттиң атына келип түсип атырған пуқаралардың нызамлы мүрәжатлери ҳәм шағымларын толық үйрениў ҳәм оларда көтерилген мәселелерди шешиў бойынша жумысларды жедел даўам еттириў оғада әҳмийетли, деп есаплайман.

Улыўма алғанда, буннан кейин министрликлер менен ведомстволар, хожалық бирлеспелериниң басшылары ҳәм ҳәкимлердиң жумысының нәтийжеси қурғақ экономикалық санлар менен емес, бәлким олардың адамлар менен қандай пикирлесиў алып барып атырғанына ҳәм жумысты шөлкемлестирип атырғанына, пуқаралардың машқалаларын қай дәрежеде шешип атырғанына қарап баҳаланады ҳәм тийисли жуўмақлар шығарылады.

Әйне усы мәселеде олардың жумысы унамлы болса, халық олардан разы болса, рахмет деймиз, керисинше болса – биз бундай басшылар менен хошласамыз.

Ҳүрметли дослар!

Алдымызда турған кең көлемли ўазыйпаларды нәтийжели шешиў, бәринен бурын, мәмлекет басшсы сыпатында жеке өзимнен, мәмлекетлик ҳәкимияттың үш тараўынан, сондай-ақ, барлық басшы ҳәм лаўазымлы шахслардан қатаң интизамды талап етеди.

Жумысымызды дурыс шөлкемлестириў, оның нәтийжелилигин тәмийинлеў пүткил басқарыў системасының жумысын сапасы жағынан заман талаплары дәрежесине көтериўди бүгин турмыстың өзи талап етпекте.

Әлбетте, биз режелестирип атырған барлық өзгерислердиң оғада көп қырлы ҳәм жүдә әҳмийетли екенин мен жақсы түсинемен.

Бирақ, жолымызда қандай тосқынлықлар менен қыйыншылықлар, кескин ҳәм әҳмийетли машқалаларға дус келсек те, асығыслық пенен, шала қарарлар қабыл етиўге, жақсы ойлап көрилмеген ҳәрекетлерге жол қойыўға ҳақымыз жоқ.

Бизиң ўазыйпамыз – топланған тәжирийбе ҳәм алдынғы халықаралық әмелиятқа сүйене отырып, өзимиздиң раўажланыў ҳәм жаңаланыў моделимизди қатаң әмелге асырыўдан ибарат. Бул бағдарда жақын ҳәм орта мүддетке белгиленген шеклерге ерисиў ушын қатаңлық пенен ҳәрекет етиўимиз керек.

Усы мақсетте 2017-2021-жылларда Өзбекистанды буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекет стратегиясын ислеп шығыў жақын күнлерде жуўмақланады.

Бул стратегия мәмлекет қурылысы, суд-ҳуқық системасын жетилистириў, экономиканы еркинлестириў, социаллық саланы раўажландырыўды жеделлестириў ҳәм белсенди сыртқы сиясатты әмелге асырыўға байланыслы бес тийкарғы бағдарды өз ишине алады.

Халқымыз бенен турақлы пикирлесиўге байланыслы талапты әмелде орынлаў ушын бул Стратегияны қабыл етиўден алдын оны ғалаба хабар қуралларында жәриялап, ел-журтымыз арасында кеңнен додалаўды усыныс етемен.

Бундай додалаўлар халқымыздың мәплерин еле де толық есапқа алыў ушын хызмет ететуғынына беккем исенемен.

Әзиз дослар!

Конституциямыздың 98-статьясына муўапық, экономикалық ҳәм социаллық реформалардың тийкарғы ўазыйпаларын табыслы шешиў ушын жуўапкершилик Министрлер Кабинетине ҳүкиметтиң ҳәр бир ағзасына, мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымлары басшыларына жүкленгени бизге белгили.

Бул, биринши гезекте, Бас министр ҳәм оның орынбасарларынан жоқары дәрежедеги жеке жуўапкершиликти, сондай-ақ, оларға жүкленген ўазыйпаларды нәтийжели ҳәм толық орынлаўды талап етеди.

Усы мүнәсибет пенен бир усыныс киргизбекшимен. Яғный, Олий Мажлис палаталарының 2015-жыл 23-январьдағы ҳәм усы жылдың 8-сентябрьдеги қоспа мәжилислеринде усыныс етилген Министрлер Кабинетиниң ҳәрекет бағдарламасын буннан былай да анықластырып, ҳәзирги талаплардан келип шыға отырып, оған қосымшалар киргизиў лазым. Бул - кешиктирип болмайтуғын ўазыйпа саналады.

Бүгинги мәжисимиздиң екинши бөлиминде Бас министр лаўазымына көрсетилетуғын жаңа талабан бул бағдарламаның жақын ҳәм узақ келешекке мөлшерленген тийкарғы бағдарлары ҳәм әҳмийетли ўазыйпалары ҳаққында мәлимлеме береди.

Бул бағдарда тийкарғы дыққат-итибарды төмендеги стратегиялық бағдарларға қатарыў мақсетке муўапық болады, деп ойлайман.

Бириншиден, экономикамызда жоқары өсим пәтлерин сақлап қалыў, макроэкономикалық турақлылықты ҳәм миллий валютамызды еле де беккемлеўди тәмийинлеў.

Екиншиден, елимиздиң аймақларын, яғный қала, район ҳәм мәҳәллелерди, әсиресе экономикалық ҳәм социаллық раўажланыўда салыстырмалы түрде изде қалып атырған район ҳәм қалаларды комплексли ҳәм жедел раўажландырыў.

Үшиншиден, халықтың реал дәраматларын, турмыс дәрежесин ҳәм сапасын арттырыўға айрықша итибар қаратыў.

Ҳүкиметтиң ҳәм жеке оның жаңа басшылығының жумысының нәтийжесин биз әне усы өлшемлер тийкарында баҳалаўымыз зәрүр.

Усы мақсетте жақын күнлерде Министрлер Кабинетиниң атқарыўшы структурасы қайтадан көрип шығылады ҳәм тастыйықланады. Бундай өзгерислерден тийкарғы мақсет – топланған тәжирийбе тийкарында ҳәм елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша алдымызда турған кең көлемли жаңа ўазыйпаларға муўапық, мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымларының ең оптимал ҳәм нәтийжели системасын ислеп шығыўдан ибарат.

Әне усы система орайында тек ғана экономиканың таяныш тармақларын емес, ал бәринен бурын, аймақларды комплексли раўажландырыў ҳәм елимиздиң барлық пуқараларының турмыслық мәплерин тәмийинлеўге ҳәм олардың дәраматларын көбейтиўге байланыслы келешектеги әҳмийетли ўазыйпалар турыўы керек.  Алдымызда Орайлық басқарыў уйымлары – Экономика министрлиги, Финанс министрлиги, Сыртқы экономикалық байланыслар, инвестициялар ҳәм саўда министрлиги, Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў мәмлекетлик комитети,   бажыхана системасы ҳәм басқа да ведомстволардың жумысын түп-тийкарынан жақсылаўға байланыслы комплексли илажларды әмелге асырыў ўазыйпасы да тур.

Елимиз банк системасының ҳәм базар инфраструктурасының басқа да уйымларының жумысы нәтийжелилигин арттырыў да әҳмийетли мәселе болып қалмақта.

Тилекке қарсы, ҳәзирги күнде олардың жумысы бүгинги турмыс ҳәм экономикалық реформалардың талапларынан әдеўир артта қалмақта. Соның ушын биз бүзигинги мәжилисимизге барлық ири коммерциялық банклердиң басшыларын да мирәт еткенбиз. Олардың бас ўазыйпасы -  буннан кейин өз жумыс усылларын түп-тийкарына

Sa'ne: 15.12.2016 11:12, 1684 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'