Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


ЕЛИН СҮЙГЕНДИ ЕЛ СҮЙЕДИ

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (59 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (59 KB)

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың Қарақалпақстан Республикасына сапар етиўиниң жуўмақлары жерлеслеримизде көтериңки кейпият оятты

Адамға күш бағышлайтуғын ең үлкен қурал – бул итибар. Итибардың нәтийжесинде жәмийет раўажланады, адамлардың кеўлинде жаңа арзыў-нийетлер пайда болады. Итибарлы болған инсан турмысқа, әтирапында жүз берип атырған ўақыяларға бийпәрўа болмайды. Ол адамлардың тәшўишине, дәртине шерик болады, олар ушын күйинеди.

Шавкат Мирзиёев өзиниң сайлаўалды ушырасыўларын Қарақалпақстан Республикасынан баслаған еди. Шоманай районында болып өткен ушырасыўда «Мен тек ғана өзбек халқының емес, ал қарақалпақ халқының да перзентимен», деп атап өткен еди. Қарақалпақстан Республикасын социаллық-экономикалық раўажландырыў, халықтың жасаў шараятларын буннан былай да жақсылаў бойынша бир қанша усыныс ҳәм пикирлер билдирген еди. Буннан былай ҳәр бир районға, керек болса ең алыс аўылларға шекем кирип барамыз, ҳәр шаңараққа кирип жағдайды үйренемиз, деген еди. Сол ушырасыўда қатнасып, Шавкат Мирзиёевтың сөзлерин үлкен толғаныс пенен тыңлаған едик. Орынларда ақсақаллар менен бир кесе чай үстинде бул сөзлерди додаладық. Гәптиң шыны, айырымлар айтылған ўәделердиң буншама тез ҳәм анық система тийкарында жолға қойылатуғынына исенбеген екен.

Сайлаўалды ушырасыўында халықтың кем тәмийинленген қатламын социаллық жақтан қорғаў, олардың турмыс шараятын буннан былай да жақсылаў мақсетинде коммерциялық банклерге жеңиллетилген кредитлер ажыратыў, қусшылық, шарўашылық саласын раўажландырыў бойынша тапсырмалар берген еди. Арадан көп ўақыт өтпей жуўапкер шөлкемлер менен банк хызметкерлери үй аралап жүрип халыққа исбилерменликти жолға қойыў бойынша керекли мәсләҳәтлер берди, жеңиллетилген кредитлер ажыратылды. Енди ойлап көриң, ҳәр бир шаңарақта 100  таўық, он қой болса қалай оларды кем тәмийинленген, деўимиз мүмкин. Президентимиз тәрепинен алға қойылған бул баслама тез арада өз мийўесин беретуғынына исенемиз.

Өзбекистанның арқа-зонасында көсилип жатырған Қарақалпақ аймағына қарап, жүрегиңиз толқынланады. Көк жийекке тутасқан, нәзерди талықтыратуғын кеңликлер елимиздиң қаншелли шексиз екенинен дәрек берип турғандай сезиледи. Аймақтың шараятына сәйкес тармақларды раўажландырыўға тийкарғы итибар қаратылмақта.

Президентимиздиң тапсырмалары менен шарўашылықты жетилистириў менен бирге аймақта былғары өнимлерин қайта ислейтуғын кәрханаларды шөлкемлестириў, 2017-2021-жылларда боян тамыр ислеп шығарыў ушын плантациялар жаратыў бойынша системалы жумыслар жолға қойылады.

Бүгин ким менен сәўбетлеспең ҳәммениң сана-сезиминде унамлы өзгерислер, жаңа идеялар туўылмақта. Кредит алып, хожалығын абат еткенлер енди қосымша жумыс орынларын жаратыў, халықты жумыс пенен тәмийинлеў бойынша баслама менен шықпақта.

Елимиз жеринде Менделеев кестесиндеги барлық элементлердиң бар екени илимий тийкарда тастыйықланған. Усы көз қарастан қарағанда, шет ел инвестицияларының буннан былай да көбейетуғынына гүман жоқ.

Күни кеше телевизорда Президентимиздиң Жәҳән банкиниң вице-президенти менен ушырасыўын көрип және бир жаңалықты еситтим. Ушырасыўда Жәҳән банки тәрепинен ажыратылып атырған кредитлердиң есесине Қарақалпақстанда суў ресурсларын басқарыў системасын жетилистириў бойынша нәтийжели келисимге ерисилди. Узақ перспективаға мөлшерленген жойбарлар да баслап жиберилди. Себеби, өмир дәрьясының ағымы оғада тез, ол ҳеш қашан бир жерде тоқтап қалмайды. Заман қаншелли тез пәтлер менен өзгерип атырғанын ҳәммемиз сезип турмыз. Бул өзгерислерден изде қалыў, олар менен үнлес ҳәрекет етпеў раўажланыўдың изге кетиўине алып келеди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың елимизди 2016-жылы социаллық-экономикалық раўажландырыўдың тийкарғы жуўмақлары ҳәм 2017-жылға мөлшерленген экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли тийкарғы бағдарларына бағышланған Министрлер Кабинетиниң кейейтилген мәжилисиндеги баянатында барлық салаларда ислениўи тийис болған әҳмийетли мәселелер белгилеп берилди. Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласындағы, ҳәр бир район ҳәм қаладағы Халық қабыллаўханалары, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Виртуал қабыллаўханасы жумысын нәтийжели шөлкемлестириў ўазыйпасы қойылды. Булардың әҳмийетин айтып отырыў артықша, деп ойлайман.

Шавкат Мирзиёев сапар етиўи ўақтында Қарақалпақстан Республикасында шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханасы менен де танысты. Ол жерде жаратылған шараят, халықтың мүрәжатлери менен ислесиў системасының нәтийжелери ҳаққында билдирген пикир-усыныслары бизди оғада қўанышқа бөледи.

Өзбекистан Республикасының 2016-жыл 26-декабрьдеги «Кекселер, майыплар ҳәм халықтың басқа да социаллық жәрдемге мүтәж категориялары ушын социаллық хызметлер ҳаққында»ғы нызамы кекселерди, физикалық жақтан имканияты шекленген инсанларды қоллап-қуўатлаў, олардың жағдайынан хабар алыў, жәмийетте өз орнын табыўына көмеклесиўде үлкен әҳмийетке ийе. Демек, Биринши Президентимиз Ислам Кәримов тәрепинен ислеп шығылған ҳәм дүньяда «өзбек модели» деп тән алынған раўажланыў стратегиясының әҳмийетли принциплеринен бири – күшли социаллық сиясатты жүргизиў избе-из даўам еттирилмекте.

Қәллибек КАМАЛОВ,

мийнет ветераны


Sa'ne: 01.02.2017 09:29, 1663 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'