Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚУТЛЫҚЛАЎЛАР

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (64 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (64 KB)

2017-жыл 24-июль күни шет мәмлекетлер ҳәм ҳүкимет басшылары Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевты туўылған күни менен қутлықлады.

Өзбекистан Республикасы Президенти менен дүньяның көплеген басшылары арасында тек ғана рәсмий емес, ал жеке дослық қатнасықлары да орнатылғаны бизге белгили. Мәмлекетимиз басшысының атына келген қутлықлаўлар да буны тастыйықлайды.

Қытай Халық Республикасы Баслығы Си Цзинпиньниң қутлықлаўында былай делинген: «Сизге туўылған күниңиз мүнәсибети менен өзимниң шын жүректен қутлықлаўымды ҳәм жақсы тилеклеримди билдириў маған үлкен қанаатланыўшылық бағышлайды».

«Қытай ҳәм Өзбекистан қатнасықларын раўажландырыўға үлкен итибар қаратаман, еллеримиз ҳәм халықларымыздың абаданлығы жолында Қытай менен Өзбекистан арасындағы ҳәр тәреплеме стратегиялық шерикликти биргеликте раўажландырыў және беккемлеў мақсетинде Сиз бенен жақыннан бирге ислесиўди даўам еттириўге таярман», деп атап өткен Қытай басшысы.

Россия Федерациясы Президенти Владимир Путин Президентимизди 60 жасы менен телефон арқалы шын жүректен қутлықлап, беккем денсаўлық, мәмлекет басшысы сыпатындағы жумысында табыслар, Өзбекистан халқына тынышлық, абаданлық ҳәм раўажланыў тилеген.

Өзбекистан ҳәм Россия Президентлери жоқары дәрежедеги турақлы ушырасыўлар халықларымыз арасындағы байланыслар тарийхында жаңа бетти баслап бергенин, еки елдиң өз-ара дослық және исенимли қатнасықлары, аўқамласлық ҳәм стратегиялық шерикликти раўажландырыў ушын беккем тийкар жаратқанын қанаатланыўшылық пенен атап өтти.

Президентлер ушырасыўлар ўақтында қол қойылған ҳүжжетлерди ҳәм ерисилген келисимлерди избе-из әмелге асырыў Өзбекистан менен Россия арасындағы өз-ара пайдалы бирге ислесиў көлемин кеңейтиўге хызмет ететуғынына исеним билдирди.

Түркменстан Президенти Гурбангулы Бердимуҳамедов телефон арқалы сөйлесиўде Шавкат Мирзиёевты юбилейи менен шын жүректен қутлықлап, жақсы тилеклер билдирген, 2017-жылдың биринши ярымы туўысқан еллеримиз ҳәм халықларымыз арасындағы байланысларды буннан былай да беккемлеў және раўажландырыў бойынша ўақыяларға бай ҳәм нәтийжели болғанын атап өткен.

Усы жылдың март ҳәм май айларында еки ел Президентлериниң нәтийжели ушырасыўлары менен сөйлесиўлериниң жуўмақлары, сондай-ақ, ҳәр қыйлы министрликлер ҳәм хожалық субъектлериниң басшылары арасындағы избе-из байланыслар сиясий, саўда-экономикалық, транспорт-коммуникация, мәдений-гуманитар ҳәм басқа да салаларда Өзбекистан менен Түркменстан арасындағы сөйлесиўди раўажландырыўға жаңа руўх, жаңа мазмун және жаңа қуўат бағышлады.

Қазақстан Республикасы Президенти Нурсултан Назарбаев телефон арқалы сөйлесиў ўақтында Шавкат Мирзиёевты юбилейи менен шын жүректен қутлықлап, мәмлекет басшысы сыпатындағы жумысында жаңа табыслар тилеген.

Тәреплер еллеримиз арасындағы дослық және жақын қоңсышылық қатнасықлары көп әсирлик улыўма тарийхымыз, мәдениятымыз, тилимиз, дәстүр ҳәм үрп-әдетлеримиздиң жақынлығы тийкарында табыслы ҳәм нәтийжели раўажланып атырғанын жоқары қанаатланыўшылық пенен атап өтти.

Мәмлекет басшылары сәўбетлесиў ўақтында еллеримиз көплеген салалардағы өз-ара пайдалы бирге ислесиўди жедел раўажландырыўға таяр екенин түрли дәрежедеги избе-из байланыслар тастыйықлайтуғынын атап өтти.

Тәжикстан Республикасы Президенти Имомали Раҳмон телефон арқалы сәўбетлесиўде соңғы ўақытлары еллеримиз арасындағы қатнасықлар жедел раўажланып атырғаны ҳәм бар мәселелер әзелий дослық, дәстүрий жақын қоңсышылық принциплери тийкарында және мәплер инабатқа алынған ҳалда избе-из шешилип атырғаны менен ажыралып туратуғынын атап өткен.

Саўда экономикалық бирге ислесиўди кеңейтиў, транспорт-транзит саласындағы байланысларды раўажландырыў бойынша анық мақсетли жумыслар әмелге асырылмақта. Өзбекистан кәрханалары өнимлериниң Душанбеде өткерилген көргизбеси ҳәм еки елдиң исбилермен топарларының, мәденият және көркем өнер ўәкиллериниң қатнасындағы бир қатар форумлар өз-ара пайдалы бирге ислесиўди раўажландырыўда жаңа имканиятларды ашып берди.

Өзбекистан ҳәм Тәжикстан басшылары жаңа шараятларды инабатқа алған ҳалда, өз-ара бирге ислесиўди буннан былай да кеңейтиўге ҳәм тереңлестириўге таяр екенин атап өтти.

Қырғызстан Республикасы Президенти Алмазбек Атамбаев телефон арқалы сөйлесиўде Шавкат Мирзиёевты туўылған күни менен қутлықлады, Өзбекистан Президентиниң халықларымыз арасындағы қатнасықларды беккемлеўге қосып атырған үлкен үлесин Қырғызстанда жоқары баҳалайтуғынын атап өтип, еллеримиз арасында өз-ара қоллап-қуўатлаўға және түсиниўге тийкарланған көп әсирлик қатнасықлар буннан былай да пайдалы бирге ислесиў тийкарында және де раўажланатуғынына үлкен исеним билдирген.

Әзербайжан Республикасы Президенти Илҳам Алиевтиң қутлықлаўында былай делинген: «Сизди әҳмийетли сәне - 60 жыллық юбилейиңиз бенен шын жүректен қутлықлайман ҳәм өзимниң жақсы тилеклеримди жоллайман».

«Әзербайжан ҳәм Өзбекистан арасындағы бирге ислесиў және дослық руўхый қәдриятлары бирдей еки туўысқан халықтың мақсет-тилегине тийкарланған. Бүгин мәмлекетлеримиз арасында беккем тийкарда жолға қойылған қатнасықлар айрықша әҳмийетке ийе», деп атап өткен Әзербайжан басшысы.

Беларусь Республикасы Президенти Александр Лукашенконың қутлықлаўында былай делинген: «Сизди Беларусьта пуқаралары ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлайтуғын, әзиз елиниң абаданлығын тәмийинлеў, оның экономикалық қүдиретин, халықаралық майдандағы абыройын, жәмийетте тынышлықты ҳәм татыўлықты беккемлеў ушын күш және имканиятларды аямайтуғын тәжирийбели ҳәм дана мәмлекелик ғайраткер сыпатында биледи».

Беларусь басшысы «еки тәреплеме сөйлесиўди жеделлестириў Беларусь ҳәм Өзбекистан мәплерине сәйкес келетуғыны ҳәм халықларымыз арасындағы дәстүрий беккем дослық және өз-ара түсинисиў тийкарында көп қырлы шерикликти буннан былай да тереңлестириўге хызмет ететуғынына» исеним билдирген.

Украина Президенти Пётр Порошенконың қутлықлаўында «Сизиң басшылығыңызда Өзбекистан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы шеңберинде табыслы әмелге асырылып атырған реформалар ғәрезсиз Өзбекистанның раўажланыўында жаңа басқыш болады. Мәмлекетти избе-излик пенен модернизациялаў елиңиздиң халықаралық абыройын және де беккемлеўге ҳәм мийнеткеш халқыңыздың абаданлығын арттырыўға хызмет етпекте», деп атап өткен.

«Украина ҳәм Өзбекистан арасындағы әмелий сөйлесиўди жедел раўажландырыўға ҳәр еки тәрептиң таяр екени халықларымыздың абаданлығы жолында дослық ҳәм өз-ара пайдалы бирге ислесиўди буннан былай да тереңлестириўге хызмет етеди. Пурсаттан пайдаланып, өзиңизге қолай ўақытта Украинаға сапар етип келиўиңизге мирәт етемен», деп атап өткен Украина басшысы.

Болгария Республикасы Президенти Рамен Радев өз қутлықлаўында Өзбекистан Республикасы Президентин 60 жыллық юбилейи менен шын жүректен қутлықлап, жақсы тилеклерин жоллаған.

«Қолай пурсаттан пайдаланып, еллеримиз арасындағы бирге ислесиў ҳәм дәстүрий дослық қатнасықлары улыўма ис-ҳәрекетлер арқалы халықларымыздың абаданлығы ушын және де раўажланатуғынына ҳәм байыйтуғынына исенемен», деп атап өткен Болгария Президенти.

Россия Федерациясы ҳүкимети Баслығы Дмитрий Медведев Өзбекистан Президентин 60 жасы менен Россия ҳүкимети ҳәм жеке өзиниң атынан шын жүректен қутлықлаған.

«Өзбекистанда Сизиң басшылығыңызда миллий экономика потенциалын толық ашып беретуғын ҳәм жетекши халықаралық шериклер менен өз-ара саўда-экономикалық ҳәм инвестициялық бирге ислесиўди сапа жағынан жаңа дәрежеге алып шығатуғын кең көлемли мәмлекетлик бағдарламалар турмысқа енгизилмекте», деп атап өткен Россия ҳүкиметиниң басшысы.

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың атына шет мәмлекетлердиң ҳәм ҳүкиметлердиң, парламентлердиң басшылары, белгили сиясий ғайраткерлер, халықаралық ҳәм регионаллық шөлкемлердиң басшыларынан, пуқаралардан шын жүректен қутлықлаўлар келиўин даўам етпекте.

ӨзА


Sa'ne: 25.07.2017 12:22, 778 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'