Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


КӨЛ ЖАҒАСЫНДАҒЫ ҚУЎАНЫШЛЫ МӘЎРИТЛЕР

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (60 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (60 KB)

Бурын хабар еткенимиздей, Өзбекистан Республикасы Мәденият министрлигиниң шөлкемлестириўинде республикамызда еки күн даўамында «Арал ҳәм Мойнақтың қайта тиклениўи» атамасындағы халықаралық экофестивалы, Бердақ ҳәм Әжинияз шайырлардың халықаралық қосықлар ҳәм намалар фестивалы, «Арал балықларынан 99 түрли тағамлар» гастрономиялық фестивалы болып өтти.

Илаждың екинши күни  Мойнақ районында даўам етти. Райондағы «Мәдели» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Көк суў» көли бойында «Арал балықларынан 99 түрли тағамлар» гастрономиялық фестивалы болып өтти.

Оның ашылыў салтанатында район ҳәкими С.Данияров, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов, Өзбекистан Республикасы Мәденият министриниң орынбасары К.Акилова, Өзбекистан Аспазлар ассоциациясы баслығының орынбасары Ҳ.Назаров ҳәм басқалар қатнасып, өткерилип атырған илаждың мақсет және ўазыйпаларына тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёевтың тиккелей басшылығында  Аралбойы, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятын жақсылаўға айрықша итибар қаратылмақта. Бул бағдарда Президентимиздиң усы жыл 28-февральдағы «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық жақтан раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары айрықша әҳмийетке ийе болды. Қарар шеңберинде улыўма баҳасы 52,3 миллиард сумлық, соның ишинде 990 мың АҚШ доллары муғдарындағы 72 жойбарды әмелге асырыў режелестирилген болса, соннан бүгинги күнге 50 жойбар иске түсирилип, 700ден аслам жаңа жумыс орны жаратылды. Өткерилип атырған илаждың мақсети кең жәмийетшиликти, соның менен бирге сырт ел ҳәм жергиликли туристлерди әмелге асырылып атырған усы жойбарлар, Аралбойы аймағының мәдений-тарийхый мийраслары менен жақыннан таныстырыў, умытылып баратырған миллий тағамларды қайта тиклеў ҳәм оны келешек әўладқа үгит-нәсиятлаў болып табылады.

Әжайып көриниске ийе «Көк суў» көли бойы ҳақыйқый байрамға айланды. Илаж қатнасыўшылары шебер аспазлар тәрепинен таярланған балық тағамларының, миллий өнерментшилик, қол мийнети үлгилериниң көргизбелери менен танысты. Катерлерде саяхат етип, көркем өнер шеберлериниң концерт бағдарламасын тамаша етти.

Усы мүнәсибет пенен өткерилген таңлаўға Қарақалпақстан Республикасынан ҳәм Хорезм ўәлаяты жәмийетлик аўқатланыў кәрханаларынан 70 тен аслам аспаз, кәсип-өнер колледжлеринде аспазлық бағдары бойынша билим алып атырған оқыўшы жаслар, үй бийкелери өзлериниң балықтан таярланған 112 түрли тағамы менен қатнасты.

-Бүгинги фестивальға балықтан таярланған отызлаған тағам менен қатнасып атырман,-дейди Мойнақ районында «Бозатаў» аўыл пуқаралар жыйыны турғыны Дәўлетбийке Дәниярова. - Балалығым «Шеге» аўылында, мәўжиреп аққан дәрья бойларында өтти. Балық бизиң тийкарғы тағамымыз есапланады. Суўсызлық жылларында дәрьямызда балық түрлери азайып, көпшилик тағамларымыз умытылып кеткен еди. Мине, Президентимиздиң  Мойнақ халқына болған айрықша итибары ҳәм ғамхорлығы нәтийжесинде жасаў шараятымыз жақсыланып, мийлий тағамларымыз қайта тикленип атыр. Балық — инсан саламатлығына оғада пайдалы. Сонлықтан илажды шөлкемлестириўшилерге миннетдаршылық билдиремен.

Байрам тамашаларына елимиздиң көплеген жерлеринен мийманлар, шет еллерден туристлер қатнасты.

-Қарақалпақстанға сапарым бундай үлкен әнжуманға туўра келгениннен қуўанышлыман дейди, - франциялы турист Мари Жозе ханым.-Балықтан бир-биринен мазалы буншелли көп түрдеги тағам таярланатуғынын көрип ҳайран қалдым. Жергиликли үй бийкелериниң айтыўынша, балықтан түрли тағамлар, салатлар, рулет, ҳәттеки тортқа шекем таярлаўға болады екен. Миймандос ҳәм кеңпейил халқыңызға бахыт тилеймен. Келешекте бул жерге досларымды да алып келип көрсетиў нийетим бар.

Таңлаў жуўмағында балықтан 78 түрли тағам таярлаған Мойнақ районы аспазлары биринши, Хорезм ўәлаятының аспазлары екинши, Әмиўдәрья районының аспазлары үшинши орынды ийеледи. Хорезм ўәлаятынан Фурқат Намазов «Ең шебер аспаз», Шоманай районынан Роза Шалабаева  «Ең сүйкимли балық тағамы аспазы», Әмиўдәрья районынан Асқар Худайбергенов «Ең мазалы балық тағамы аспазы», Нөкис қаласынан Ҳайтбай Кузиев «Ең әййемги балық тағамы аспазы», Кегейли  районынан Индира Мәмбетназарова «Ең шаққан балық тағамы аспазы», Беруний районынан Зухра Жаббарова «Ең жас аспаз», Мойнақ районынан Бийбисара Турымбетова «Ең шебер ҳаял аспаз», усы районнан Халифа Жапарова «Балықтан тағам таярлаў бойынша ең шебер үй бийкеси» номинациялары жеңимпазы деп табылды. Сондай-ақ, ең жақсы қурылған қара үйлер бойынша жеңимпазларды анықланды. Онда биринши орын Шымбай районына, екинши орын Беруний районы, үшинши орын Әмиўдәрья районына берилди.

Күнниң екинши ярымында ашық аспан астындағы «Кемелер музейи» жанында «Арал ҳәм Мойнақтың қайта тиклениўи» атамасындағы халықаралық экофестивальда улыўма билим бериў мектеплери, кәсип-өнер колледжлери оқыўшыларының «Қуслар байрамы», «Жер жүзилик суўды қорғаў», экология темасындағы сүўрет ҳәм плакатлар, өнертментшилик буйымларының көргизбеси болды. Бердақ ҳәм Әжинияз шайырлардың халықаралық қосықлар ҳәм намалар фестивалында болса, дөретиўши жаслардың, Қарақалпақстан Республикасынан ҳәм бир қатар ўәлаятынан келген фольклор-этнографиялық ансамбллердиң халық шайырларына арналған қосық ҳәм аяқ ойынлары атқарылды.

Илаж соңында «Арал ҳәм Мойнақтың қайта тиклениўи» атамасындағы халықаралық экофестивалы, Бердақ ҳәм Әжинияз шайырлардың халықаралық қосықлар ҳәм намалар фестивалы, «Арал балықларынан 99 түрли тағамлар» гастрономиялық фестивалы жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болды.

Фестиваль елимиздиң белгили көркем өнер шеберлери менен эстрада жулдызларының гала концерти менен жуўмақланды.

Д.АБИБУЛЛАЕВ

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.


Sa'ne: 27.10.2017 12:25, 1461 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'