Sanaat

Uli’wma halat

 

Respublika sanaati’nda 2014 ji’ldi’n’ I shereginde ha’rekettegi bahada 305,5362 mlrd. sumli’q wo’nim islep shi’g’ari’li’p, 2014 ji’ldi’n’ sa’ykes da’wirine qarag’anda (sali’sti’rmali’ bah’ada) wo’siw pa’ti 111,4 procentti qurag’an (prognoz 100,4%) (to’mendegi kestede sanaat islep shi’g’ari’w).

Sanaat islep shi’g’ari’w

Sonnan, elektroenergetika sanaati’nda 74,1 mlrd. sum, yaki wo’siw pa’ti 111,2 procentti, jen’il sanaat tarawi’nda 83,7 mlrd. sum, yaki 106,1 procentti, azi’q-awqat sanaati’nda 60,2 mlrd. sum, yaki 115,4 procentti, quri’li’s materiallari’ sanaati’nda 23,2 mlrd. sum, yaki wo’siw pa’ti 148,9 procentti, un-jarma ha’m kombikorma sanaati’nda 15,0 mlrd. sum, yaki 100,4 procentti, ximiya ha’m farmatsevtika sanaati’nda 0,6 mlrd. sum, yaki 103,0 procentti, poligrafiya sanaati 0,54 mlrd. sum, yaki 94,9 procentti qurag’an.

Sanaat wo’nimleri ko’lemlerinin’ joqari’ templerde ta’miyinleniwine to’mendegi rayonlardi’ ko‘rsetiw mu’mkin.

2013-ji’ldi’n’ 1-sheregine qarag’anda wo’siw pa’tleri Qarao‘zek rayoni’nda 168,9 procentti, Shi’mbay rayoni’nda 126,5 procentti, Shomanay rayoni’nda 120,7 procentti, Yellikqala rayoni’nda 119,3 procentti ha’m Moynaq rayoni’nda 125,1 procentti qurag’an.

Respublikada islep shig’ari’lg’an sanaat wo’nimleri ko’leminin’ tiykarg’i’ bo’legi, yag’ni’y 22,9 procenti No’kis qalasi’na, 11,9 procenti Xojeli rayoni’na, 6,0 procenti A’miwda’rya rayoni’na, 6,3 procenti Beruniy rayoni’na, 6,0 procenti Yellikqala rayoni’na, 5,7 procent To‘rtku’l rayoni’na tuwra kelmekte.

Respublikada yesabat da’wirinde 114,3 mlrd. sumli’q xali’q tuti’ni’w tovarlari’ islep shi’g’ari’li’p, wo’siw pa’ti 109,0 procentti qurag’an (joba 108,5 %).

Xali’q tuti’ni’w tovarlari’ni islep shi’g’ari’wda 2013-ji’ldi’n’ 1-sheregine qarag’anda wo’siw pa’ti Shomanoy rayoni’nda 120%, Shi’mbay rayoni’nda 113,7%, Kegeyli rayoni’nda 140,3%, Yellikqala rayoni’nda 117,3%, Qarao‘zek rayoni’nda 128,7%, To‘rtku‘l rayoni’nda 119,6%, No’kis rayoni’nda 118,9%, ti qurag’an.

Respublikada islep shi’g’ari’lg’an xali’q tuti’ni’w tovarlari’ ko’leminin’ tiykarg’i’ bo’legi, yag’ni’y 34,0 procenti No’kis qalasi’na, 19,4 procenti Xojeli rayoni’na, 9,5 procenti Beruniy rayoni’na, 7,0 procent Qon’i’rat rayoni’na, 6,8 procent To‘rtku‘l  rayoni’na 6,4 procenti Yellikqala rayoni’na tuwra kelmekte.

 

Jergiliklestiriw bag’darlamasi’

Jergiliklestiriw bag’darlamasi’na Qaraqalpaqstan Respublikasi’ boyi’nsha ja’mi 2 joybar kiritilgen.

Sonnan, Xojeli rayoni’ndag’i “Nurbekoqoltin” ka’rxanasi’nda akkumulyator islep shi’g’ari’w ha’mde Qarao‘zek rayoni’ndag’i’ “Qoraqalpoq Vermi Invest” ka’rxanalari’nda vermikulit koncentrati’n islep shi’g’ari’w.

2014 ji’ldi’n’ I shereginde bag’darlama tiykari’nda ja’mi 202,5 mln. sumli’q wo’nim islep shi’g’ari’li’p, joba 100,0 procentke (joba 202,5 mln.sum) wori’nlang’an.

Sonnan, ka’rxanalar kesiminde:

“Nurbekoqoltin” JShJde bag’darlama boyi’nsha 2014 ji’ldi’n’ I shereginde 25,0 mln. sumli’q 250 dana akkumulyator islep shi’g’ari’w jobalasti’ri’lg’an. Yesabat da’wirinde 25,0 mln. sumli’q 250 dana akkumulyator islep shi’g’ari’li’p, joba 100 procentke wori’nlang’an.

bag’darlama boyi’nsha 2014 ji’ldi’n’ I shereginde 177,5 mln. sumli’q 105,0 tonna vermikulit koncentrati’n islep shi’g’ari’w jobalasti’ri’lg’an. Yesabat da’wirinde 177,5 mln. sumli’q 177,5 tonna vermikulit koncentrati’ islep shi’g’ari’li’p, joba 100 procentke wori’nlang’an.

Xali’qarali’q sanaat yarmarkasi’ ha’m kooperatsiya birjasi’nda du’zilgen sha’rtnamalardi’n’ wori’nlani’wi’

Respublikamizda VI Xali’qarali’q sanaat yarmarkasi’ ha’m kooperatsiya birjasi’nda 2014 ji’ldi’n’ yanvar-mart aylari’nda wo’nim sati’p aliw ushi’n 471,9 mln. sumli’q 39 ta sha’rtnama du’zilgen.

Haqiyqatinda 2014-ji’l yanvar-mart aylari’nda sha’rtnama boyi’nsha ja’mi 474,3 mln. sumli’q wo’nim sati’p ali’ni’p, joba 100,5 procentke wori’nlang’an.

Sonday-aq, 843,4 mi’n’ AQSh dollarli’q wo’nimler eksport yetilip, joba 108,9 procentke (joba 774,4 mi’n’ AQSh dollari’) wori’nlang’an.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 12965