Kapital quri’li’s

2010-ji’l dawami’nda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’nda barli’q qarji’ dyeryeklyeri yesabi’nan kapital qarji’lar wotkyen ji’lga sali’sti’rganda 63,1 payi’zdi’ quradi’. (ryejye 1331778,4 mln. swm, fakt 457852,4 mln. swm). Syebyebi woraylasti’ri’lgan xalda (Wozbyekstan Ryespublikasi’ ministrlik xam shwolkyemlyerdyen) jalp yetilgyen invyesticiyalar 149993,8 mln. swmdi’ (uli’wma kwolyemdyegi ulyesi 32,8 payi’zdi’) gana quragan. Islyep shi’gari’w tarawi’na barli’q kapital qwoyi’lmalardi’n 67,2 payi’zi’ jalp yetilgyen bwolsa, woraylasti’ri’lmagan invyesticiyalardi’n tiykargi’ kapitaldagi’ ulyesi 72,1 payi’zdi’ quradi’.

Uli’wma kapital qwoyi’lmalar twomyendyegi dyeryeklyerdyen quralgan

-//- 2009-ji’l 2010-ji’l
Kwolyemi, mln. swm kwolyemgye % kwolyemi, mln. swm kwolyemgye %
- byudjyet qarji’lari’ 26597,7 4,1 33847,0 7,4
- byudjyettyen ti’sqari’ fwondlar 33907,4 5,2 65818,0 14,4
- xukimyet kyepilligi asti’ndagi’ si’rt yel invyesticiya xam kryeditlyeri 68485,9 10,5 28096,9 6,1
- tuwri’dan-tuwri’ si’rt yel invyesticiya xam kryeditlyeri 41185,8 6,3 32584,1 7,1
- basqa si’rt yel invyesticiyalari’ xam kryeditlyeri 118,7 - 130,6 0,03
- karxana xam shwolkyemlyerdin woz qarji’lari’ 394239,7 60,4 156536,1 34,2
- kwommyerciyali’q banklyer kryeditlyeri 21440,9 3,3 43976,4 9,6
- xali’qti’n qarji’lari’ 55440,2,8 8,5 91001,7 19,9
- jyergilikli byudjyet 4131,7 0,6 1294,2 0,3
- basqa qari’z qarji’lari’ 3781,8 0,6 4087,9 0,9
- spwonsworlar qarji’lari’ 3028,2 0,5 479,5 0,1
Ja’mi: 652357,9 100,0 457852,4 100,0

Kuri’li’s jumi’slari’ bazari’ xaqqi’nda

Yesabat dawirindye kyesip ali’p islyew kwolyemi 230481,0 mln. swmdi’ qurap, wotkyen ji’lga sali’sti’ri’lganda wosiw pati 116,7 payi’zdi’ quradi’. Kuri’li’s jumi’slari’na buyi’rtpashi’lardi’n bwoli’wi’ kyesip ali’p islyew karxanalari’ jumi’slari’ni’n rawajlani’wi’na xam finansli’q jagdayi’ni’n jaqsi’lani’wi’na ali’p kyelmyektye. Bul yerisilgyen kwolyemgye 380 kyesip ali’p islyew karxanalari’ qatnasi’p, swonnan 16 iri karxanalar, 45 kishi karxanalar, 317 mikrwofirmalar xam 2 qwospa karxanalar quradi’. Kuri’li’s jumi’slari’nda mamlyekyetlik yemyes syektwordi’n ulyesi 312943,5 mln. swmdi’, yamasa uli’wma kwolyemnin 68,4 payi’zi’n quradi’. Swonday-aq, yesabat dawirindye buyi’rtpashi’lar taryepinyen jami 59 wobyekt ushi’n, swoni’n ishindye Karaqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministlyer Kyenyesinin Birdyen-bir buyi’rtpashi’ xi’zmyeti «Injiniring kwompaniya»si’ taryepinyen 16 wobyekttye, «Aral bwoyi’» Ryespublika birlyespyesi taryepinyen 6 wobyekttye, WoDSP-1 diryekciyasi’ taryepinyen 1 wobyekttye, Twomyengi Amiwdarya irrigaciya sistyemalari’ bassyeyn basqarmasi’ jani’ndagi’ «Karaqalpaqgidrwomyeliworaciyaekspyediciyasi’» taryepinyen 23 wobyekttye, Ishki islyer ministrligi taryepinyen 3 wobyekttye, Taxtitashnyeftyebaza taryepinyen 1 wobyekttye KR Sud islyeri dyepartamyenti taryepinyen 2 wobyekttye, KR Yusticiya ministrligi taryepinyen 3 wobyekttye, KR Milliy xi’zmyeti taryepinyen 1 wobyekttye, «Ellikalanyeftyebaza» UK taryepinyen 1 wobyekttye, «Turtkul Asaka tyekstil» JShJ taryepinyen 1 wobyekttye, «Kwoni’rat swoda zavwodi’» UP taryepinyen 1 wobyekttye tyendyer sawdalari’ wotkizildi. Wotkizilgyen tyendyer sawdalari’ natijyesindye 597,2 mln. swm kapital qarji’ wozlyestirildi.

Islyep shi’gari’w wobyektlyerin iskye tusiriw xaqqi’nda

Ji’l dawami’nda 181 islyep shi’gari’w karxanalari’ iskye tusirilip, 39647,6 mln. swmli’q tiykargi’ fwondlar iskye tusirildi. Swonnan Amudarya raywoni’nda 30, Byeruniy raywoni’nda 22, Kanli’kwol raywoni’nda 10, Karawozyek raywoni’nda 8, Kyegyeyli raywoni’nda 8, Kwoni’rat raywoni’nda 6, Mwoynaq raywoni’nda 1, Nwokis raywoni’nda 7, Taxtakwopir raywoni’nda 4, Twortkul raywoni’nda 14, Xwojyeli raywoni’nda 14, Chi’mbay raywoni’nda 11, Shwomanay raywoni’nda 8, Yellikqala raywoni’nda 15, Nwokis qalasi’nda 19 xam Taxiatash qalasi’nda 5 islyep shi’gari’w wobyektlyeri paydalani’wga qabi’l qi’li’ndi’ xam natiyjyedye 1946 jana isshi wori’nlari’ shwolkyemlyestirildi.

Kwommunalli’q taraw wobyektlyerinin quri’li’si’ xaqqi’nda

Puxara yesabi’nan 452,2 mi’n.kv.m. uy-jaylar paydalani’wga tapsi’ri’li’p 2010-ji’l ryejyesinye (ryejye 343,7 mi’n.kv.m) sali’sti’rganda 131,6 payi’zdi’ quradi’. Uli’wma quri’lgan uy-jaylardan 333,1 mi’n.kv.m. awi’lli’q jyerlyergye tuwri’ kyelyedi. Swonday-aq, Wozbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin 2009-ji’l 3-avgusttagi’ «Awi’lli’q jyerlyerdye uy-jay quri’li’si’ kwolyemin kyenyeytiriwgye tiyisli qwosi’msha is-ilajlar xaqqi’nda» gi’ PK-1167 sanli’ qarari’ bwoyi’nsha 2010-ji’lda barli’k raywonlarda 16 massivdyegi 16586 mln. swmli’q 310 kworgizbyeli uy-jaylar quri’li’si’ ryejyelyestirilgyen. Usi’ ji’l dawami’nda 310 uylyerinin barli’gi’ tamamlani’p, yesabat dawirindye jami 16,2 mlrd.swmli’k (ji’lli’k ryejyegye sali’sti’rganda 91,8 payz) quri’li’s jumi’slari’ wori’nlandi’. Ji’l dawami’nda 95,7 km suw tarmaqlari’n tarti’w byelgilyenip, yesabat dawirindye 131,5 km tarti’li’p, ryejyegye sali’sti’rganda 137,4 payi’zdi’ kuradi’ xam jami 12551,7 mln. swm qarji’ wozlyestirildi. Swonnan «Aralbwoyi’» birlyespyesi taryepinyen byudjyet qarji’lari’ yesabi’nan jami 1937,1 mln. swmli’q, Aziya rawajlani’w banki aymaqli’q prwoyektlyerin amyelgye asi’ri’w gruppasi’ taryepinyen 9756,3 mln. swmli’q xam puxaralardi’n qarji’lari’ yesabi’nan 858,3 mln. swm qarji’ wozlyestirildi. Ministrlyer Kabinyetinin 2003-ji’l 17-syentyabrdyegi 405-sanli’ qarari’na tiykarlani’p 2010-ji’lda awi’lli’q jyerlyerdye 82,7 km suw tarmaqlari’n tarti’w, swonday-aq suw myenyen 15 awi’l yelatli’ punktlyerin tamiyinlyew ryejyelyestiirilgyen. Swonnan awi’lli’q jyerlyerdye 118,5 km suw tarmaqlari’ tarti’li’p, 2622,6 mln. swm qarji’ wozlyestirildi xam 15 awi’l yelatli’ punktlari suw myenyen tamiyinlyendi. Ji’l dawami’nda 49,2 km gaz tarmaqlari’n tarti’w byelgilyenip, yesabat dawirindye 57,0 km tarti’ldi’ yamasa ryejyegye sali’sti’rganda 115,9 payi’zdi’ quradi’ xam jami 466,5 mln. swm qarji’ wozlyestirildi. Swonnan awi’lli’q jyerlyerdye 46,4 km gaz tarmaqlari’ tarti’li’p, 385,0 mln. swm qarji’ wozlyestirildi.

Swocialli’k taraw wobyektlyerinin quri’li’si’ xaqqi’nda

Ministrlyer Kabinyetinin 2003-ji’l 29-woktyabrdyegi 473-sanli’ qarari’n amyelgye asi’ri’w maqsyetindye ryespublikada 2010-ji’l dawami’nda 350 wori’nli’ 4 kasip-wonyer kwollyejlyeri jataqxanalari’n quri’w xam ryekwonstrukciya jumi’slari’ ryejyelyestirilip, bul wobyektlyergye Wozbyekstan Ryespublikasi’ byudjyetinyen 1580,0 mln. swm kapital qarji’ unyemlyendi. Yesabat dawirindye Ryespublika Birdyen-bir buyi’rtpashi’ xi’zmyeti Injiniring kwompaniyasi’ taryepinyen 1611,8 mln. swm kapital qarji’ wozlyestirildi xam Yellikqala raywoni’ndagi’ 50 wori’nli’ jataqxana quri’li’si’, Kwoni’rat raywoni’ndagi’ 100 wori’nli’ jataqxana, Shwomanay raywoni’ndagi’ 100 wori’nli’ jataqxanalar jana quri’li’si’ Twortkul raywoni’ndagi’ 100 wori’nli’ jataqxana ryekwonstrukciya jumi’slari’ juwmaqlani’p, paydalani’wga tapsi’ri’ldi’. Amiwdarya raywoni’ndagi’ 100 wori’nli’ akadyemiyali’q licyey jataqxanasi’ quri’li’si’na bul wobyektlyergye Wozbyekstan Ryespublikasi’ byudjyetinyen 580,1 mln. swm limit aji’rati’li’p, yesabat dawirindye «Amiwdarya KMIChJ» kyesip ali’p islyew karxanasi’ taryepinyen 590,2 mln. swm qarji’ wozlyestirildi xam wobyekt paydalani’wga tapsi’ri’ldi’. Usi’ ji’lda 7 askyeriy shaqi’ri’w punktlyerin ryekwonstrukciya qi’li’w ryejyelyestirilip, Wozbyekstan Ryespublikasi’ byudjyetinyen 2963,1 mln. swm limit aji’rati’ldi’. Yesabat dawirindye 3161,5 mln. swmli’q qarji’ wozlyestirilip xam Taxtakwopir, Shwomanay, Xwojyeli, Amiwdarya, Kanli’kwol raywonlari’ndagi’ shaqi’ri’w punktlyeri xam Nwokis qalasi’ndgi’ KR Kworgani’w ministirliginin ji’ynaw punktlyeri ryekwonstrukciya jumi’slari’ juwmaqlani’p paydalani’wga tapsi’ri’ldi’. Ryespublikada dyen-sawli’qti’ saqlaw sistyemasi’nda 2010-ji’li’ 5 wobyekttye ryekwonstrukciya jumi’slari’ ryejyelyestirilgyen bwoli’p, Ryespublika byudjyeti yesabi’nan 7800,0 mln. swm qarji’ aji’rati’ldi’. Yesabat dawirindye bul wobyektlyerdye 8246,1 mln. swmli’q qarji’ wozlyestirilip, Twortkul, Mwoynaq, Kyegyeyli raywonlari’ myedicina birlyespyelyeri xam Nwokis qalasi’nda Ryespublika balalar kwop tarmakli’ myedicina worayi’, Ryespublika balalar tubyerkulyezgye qarsi’ sanatworiyasi’ ryekwonstrukciya jumi’slari’ juwmaqlani’p paydalani’wga tapsi’ri’ldi’. Swonday-aq, Balalar spworti’n rawajlandi’ri’w jamgarmasi’ yesabi’nan 6190 mln. swm qarji’ aji’rati’li’p 4 balalar spworti’ wobyektlyeri, 4 muzi’ka xam sanaat myektyeplyeri quri’li’si’ xam ryekwonstrukciyasi’ jumi’slari’ ryejyelyestirilgyen. Yesabat dawirindye bul wobyektlyerdye 6290,8 mln. swm wozlyestirilip, barli’q wobyektlyer paydalani’wga tapsi’ri’ldi’. Swonday-aq, Ryespublika byudjyetinyen Jyerlyerdin myeliworativ awxali’n jaqsi’law fwondi’ taryepinyen Karaqalpakstan Ryespublikasi’ bwoyi’nsha 4775,1 mln. swmli’q myeliworativ jumi’slari’na qarji’ aji’rati’lgan bwoli’p, yesabat dawirindye 4940,2 mln. swmli’q ryekwonstrukciya jumi’slari’ wori’nlangan.

Avtwomwobil jwollari’n wonlaw jumi’slari’ bwoyi’nsha

2010-ji’lda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’nda Wozbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin 28-woktyabrdyegi 1213-sanli’ «Wozbyekstan Ryespublikasi’ni’n 2010-ji’lgi’ Invyesticiya bagdarlamasi’ xaqqi’nda» gi’ qarari’na muwapi’q uli’wma paydalani’wdagi’ xali’qarali’q axmiyyetindyegi A-380 Gwzar q.-Buxara q.-Nwokis q.-Kwoni’rat q.-Byeynyew q. avtwomwobil jwollari’n ryekwonstrukciya qi’li’w jumi’slari’ byelgilyengyen. Xazirgi waqi’tta uli’wma paydalani’wdagi’ xali’qarali’q axmiyyetindyegi avtwomwobil jwollari’n ryekwonstrukciya qi’li’w jumi’slari’na 42725,6 mln. swmli’k jumi’s kwolyemi wori’nlandi’. Uli’wma paydalani’wdagi’ xali’qarali’q axmiyyetindyegi avtwomwobil jwoli’n worta wonlaw jumi’slari’na 354,8 mln. swm ryejyelyestirilip, xaqi’yqatta 354,8 mln. swmli’q jumi’s kwolyemi wori’nlandi’ xam wobyekt paydalani’wga tapsi’ri’ldi’. Swonday-aq, mamlyekyet axmiyyetindyegi avtwomwobil jwoli’n kapital xam worta wonlaw jumi’slari’na 2428,4 mln. swmli’q jumi’s kwolyemi wori’nlandi’. Raywon xakimliklyeri taryepinyen 28,6 km xwojali’qlararali’q awi’lli’q avtwomwobil jwollari’n worta wonlaw jumi’slari’nda 1071,0 mln. swmli’q jumi’s kwolyemi wori’nlani’p, 28,6 km awi’lli’q avtwomwobil jwollari’ wonlandi’.

Wozbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin 2008-ji’l 28-nwoyabrdyegi «Ekwonwomikani’n ryeal syektwori’ karxanalari’n qwollap-quwatlaw, wolardi’n turaqli’ islyewin tamiynlyew xam ekspwort pwotyenciali’n asi’ri’w is-ilajlari’ bagdarlamasi’ xaqqi’nda» gi’ PP-4058-sanli’ Parmani’ tiykari’nda qabi’l qi’li’ngan xukimyet qararlari’ni’n wori’nlani’wi’ xaqqi’nda

Bugingi kundye jaxan ekwonwomikasi’nda kwoplyep mamlyekyetlyer finansli’q xam ekwonwomikali’q krizisti bastan kyeshirmyektye. Jaxan bazarlari’nda jagdaydi’ turaqlasti’ri’w, bank sistyemasi’n xamdye ekwonwomikani’n ryeal syektwori’ karxanalari’n qwollap-quwatlaw ilajlari’ kworilmyektye. Amyelgye asi’ri’li’p ati’ri’lgan is-ilajlar tiykari’nan, ekwonwomika qurami’n jyetilistiriw, basyekyegye shi’damli’ tayar wonim islyep shi’gari’wdi’ shwolkyemlyestiriwdi jyedyellyestiriw, ekspwort kwolyemin tiykari’nan tayar wonim yesabi’nan kwobyeyttiriw xamdye ishki ryesurslarga tayangan qarji’-bank sistyemasi’n xwoshamyetlyewgye bagdarlangan. Wozbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin 2008-ji’l 28-nwoyabrdyegi, «Ekwonwomikani’n ryeal syektwori’ karxanalari’n qwollap-quwatlaw wolardi’n turaqli’ islyewin tamiynlyew xam ekspwort pwotyenciali’n asi’ri’w is-ilajlari’ bagdarlamasi’ xaqqi’nda»gi PP-4958-sanli’ Parmani’ qabi’l qi’li’ni’wi’ jaxan finans xam islyep shi’gari’w tarawlari’ndagi’ krizistin mamlyekyetimiz ekwonwomikasi’na unamsi’z tasirinyen qworgaw, ekwonwomikami’z tarmaqlari’ni’n bir qaliptyegi iskyerligin tamiynlyew, ekspwortbap wonimlyer islyep shi’gari’wshi’ karxanalar xamdye kishi biznyesti qwollap-quwatlaw, uy-jay quri’li’si’n kyenyeyttiriwgye tiyisli amyelgye asi’ri’latugi’n jumi’slardi’ byelgilyep byerdi. Wozbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin 2009-ji’l 20-yanvardagi’ «Islyep shi’gari’w xam swocialli’q strukturani’ janyedye rawajlandi’ri’wga tiyisli qwosi’msha is-ilajlar xaqqi’nda» gi’ PK-1041-sanli’ karari’ tiykari’nda amyelgye asi’ri’li’p ati’ri’lgan jumi’slar. Qarar tiykari’nda byelgilyengyen ilajlar «Wztransgaz» AK lari’ni’n karji’lari’ yesabi’nan amyelgye asi’ri’li’wi’ kwozdye tuti’lgan, swonnan Kwoni’rat kwompryesswor stanciyasi’n kyenyeyttiriw (prwoyekt baxasi’ 102716,0 mln. swm) byelgilyenip, bul wobyekt bwoyi’nsha yesabat dawirindye 1598,6 mln. swmli’q qarji’ wozlyestirildi. Swonday-aq, Kwoni’rat kwompryesswor stanciyasi’nda gazdi’ kyeptiriw uskyenyesin quri’w (prwoyekt baxasi’ 56400,0 mln. swm) jumi’slari’ ali’p bari’lmaqta. Yesabat dawirindye 6657,3 mln. swm qarji’ wozlyestirildi. «Ekwonwomika» bwo’limnin’ basi’na qayti’w Aldi’n’g’i’ bwo’lim: Transpwort ha’m baylani’s Kyeyingi bwo’lim: Uy-jay kwommunal xwojali’g’i’
Ko'rip shi'g'i'ldi': 12031