U’y-jay kommunal xojali’g’i’

Hukimyetimiz ta’ryepinyen kabi’l yetilgyen kararlarga tiykarlani’p, kwommunalli’k xi’zmyet kworsyetiw tarawi’nda ryefwormalar dawam yetpyektye. Xwojali’kta 98 payi’z ka’rxana ha’m birlyespyelyer myenshiklyestirilip, akciwonyerlik jamiyyetlyerinye, juwapkyershiligi shyeklyengyen ja’miyyetlyergye ha’m myenshik ka’rxanalarga aylandi’ri’ldi’. Ryespublikami’zdagi’ 1611,7 mi’n’ kv. m. turak jay fwondi’na iyye 1039 k­wo’p kabatli’ turak-jaylarga 130 turak jaylar iyyelyeri shyerikliklyeri xi’zmyet kworsyetpyektye (Wortasha 1 shyeriklikkye 8 kwo’p kabatli’ turak jaydan tuwra kyelyedi). Wozbyekstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kabinyetinin 2006-ji’l 25-iyuldagi’ PK-425 sanli’ karari’ tiykari’nda 1991-ji’lga shyekyem kuri’lgan 406 kwo’p kabatli’ turak jaylarga 2007-2010-ji’llarda kapital won’law jumi’slari’ni’n’ tamamlani’wi’ ryejyelyestirilgyen. Usi’ karardi’n wori’nlani’ui’n tamiyinlyeu maksyetindye Ministrlyer Kyen’yesinin’ 2010-ji’l 5-marttagi’ 01-08/8-03/109-sanli’ bayanlamasi’na muwapi’k usi’ ji’lga ryejyelyestirilgyen 102 turak jaylardi’n’ kapital won’law jumi’slari’na 2142,2 mln. swm karji’ aji’rati’li’wi’, swonnan byudjyet paramyetrlyerindye nazyerdye tuti’lgan 424,5 mln. swm, jyergilikli byudjyetti’n kwosi’msha dyeryeklyeri yesabi’nan 1075,0 mln. swm, turak jaylar iyyelyeri shyerikliklyeri xam kauyendyerlik karji’lari’ yesabi’nan 642,7 mln. swm aji’rati’li’ui’ byelgilyengyen. 2011-ji’l 1-yanvar jagdayi’na jami 1948,6 mln. swm (91%), swonnan byudjyet paramyetrlyerindye nazyerdye tuti’lgan 424,5 mln. swm (100%), jyergilikli byudjyetti’n kwosi’msha dyeryeklyeri yesabi’nan 879,5 mln. swm (82%), turak jaylar iyyelyeri shyerikliklyeri xam kauyendyerlik karji’lari’ yesabi’nan 644,5 mln. swm (100,3%) karji’landi’ri’lgan. Jami kwo’p kabatli’ jaylardi’ kapital wonlau bwoyi’nsha wori’nlangan jumi’s kwolyemi 2159,6 mln. swmdi’ kurap, ryejyedyegi 102 kwo’p kabatli’ turak jaylar twoli’k wonlandi’.

mln. swmda

-//- 2010 ji’l ryejyesi 2010 ji’l xaki’ykatta 2010 ji’l ryejyesinye sali’sti’rganda, %
Xammyesi 2142,2 1948,6 91,0
Shyerikliklyer yesabi’nan 27,4 27,4 100,0
Qa’wyendyerlyer yesabi’nan 615,3 617,1 100,3
Ja’mi byudjyettyen ti’skari’ 642,7 644,5 100,3
Bank kryediti yesabi’nan 0 500,0 0
Jyergilikli byudjyet yesabi’nan 0 0 0
Ryezyerv kwori’ 200,0 40,0 20,0
1-yanvar 2010-j. jagdayi’na yerkin kaldi’gi’ yesabi’nan 0 0 0
Ryespublika jyergilikli byudjyeti yesabi’nan 424,5 424,5 100,0
Jyergilikli byudjyet tusimlyerinin’ arti’k wori’nlangani’ yesabi’nan 825,0 339,5 41,2
Myenshiklyestiriwdyen 50,0 0 0
Ja’mi byudjyet yesabi’nan 1499,5 804,0 53,6

Ryespublika xalki’ni’n’ woraylasti’ri’lgan ishimlik suw myenyen tamiyinlyeniw daryejyesi 70,9 payi’zdi’, tabiygi’y gaz byenyen tamiyinlyeniw daryejyesi 95,0 payi’zdi’ kuradi’, hamdye ha’r bir adamg’a turak jay myenyen tamiyinlyeniwi 15,4 jyerdyen tuwra kyelyedi.

Woraylasti’ri’lgan ishimlik suw myenyen tamiyinlyeniui twomyen daryejyedyegi raywonlar katari’na Byeruniy (40,7%) ha’m Amudarya (47,5%) raywonlari’, tabiygi’y gaz byenyen tamiyinlyeniwi two’myen daryejyedyegi raywonlar katari’na Byeruniy (77,9%) xam Mwoynak (81,2%) raywonlari’, har bir adamga turak jay myenyen tamiyinlyeniw daryejyesi two’myen raywonlar katari’na Shwomanay (10,2 ) xam Mwoynak (11,0 ) raywonlari’ tuura kyelyedi.

Xali’kti’n’ kwommunal xi’zmyetlyerdyen uli’wma dyebitwor kari’zi’ 94602,5 mln. swmdi’, swonnan tabiygi’y gazdyen 77578,7 mln. swmdi’, ishimlik suw ha’m kanalizaciyadan 1246,5 mln. swmdi’, i’ssi’li’k ha’m i’ssi’ suwdan 168,0 mln. swmdi’, elyektrenyergiyasi’nan 15344,2 mln. swmdi’ ha’m elyektr baylani’stan 265,1 mln. swmdi’ kuradi’.

Ji’l basi’na sali’sti’rganda xali’kti’n’ uli’uma dyebitwor kari’zdarli’gi’ 16367,9 mln. swmga, swonnan tabiygi’y gazdyen 16451,4 mln. swmga, ishimlik suu xam kanalizaciyadan 137,3 mln. swmga arti’p kyetti.

Ji’l basi’na sali’sti’rganda xali’kti’n’ dyebitwor kari’zdarli’gi’ elyektr enyergiyadan 204,6 mln. swmga, i’ssi’li’k xam i’ssi’ suudan 10,5 mln. swmga, elyektr baylani’stan 5,7 mln. swmga azaygan.

Dyebitwor kari’zdarli’gi’ kwop raywonlar katari’na, tabiygi’y gazdyen Nwo’kis kalasi’ (18156,8 mln. swm), Xwojyeyli raywoni’ (11637,7 mln. swm), ishimlik suwdan Nwo’kis kalasi’ (372,6 mln. swm) ha’m Byeruniy raywoni’ (197,7 mln. swm), elyektrenyergiyasi’nan Nwo’kis kalasi’ (5252,2 mln. swm) ha’m Two’rtkul raywoni’ (3805,6 mln. swm), i’ssi’li’k ha’m i’ssi’ suwdan Nwo’kis kalasi’ (113,1 mln. swm) ha’m Xwojyeli raywoni’ (45,7 mln. swm), elyektr baylani’stan Nwo’kis kalasi’ (105,0 mln. swm) ha’m Xwojyeli raywonlari’n (26,6 mln. swm) ayti’uga bwoladi’.

Yesabat dauirindye ji’l basi’na sali’sti’rganda xali’kka kwommunal xi’zmyetlyer ushi’n tarif tabiygi’y gazdyen 50,0 payi’zga, ishimlik suw ha’m kanalizaciyadan 43,4 payi’zga i’ssi’li’ktan 26,2 payi’zga xam elyektrenyergiyadan 18,5 payi’zga artti’.

Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ Worayli’k banki ha’m Karji’ ministrliginin’ 2001-ji’l 15-maydagi’ Adillik ministrliginyen dizimnyen wo’tkyen 1031-sanli’ ryejyesi tiykari’nda, UP «Shimwolgaztaminwot» unitar karxanasi’, «Tuyamuyun-Nukus» baskarmasi’ ha’m baskada kwommunalli’k xi’zmyet kworsyetiw ka’rxanalari’ xali’kti’n’ kwommunal two’lyemlyerdyen dyebitwor kari’zlari’n kyemyeytiw maksyetindye jyergilikli makan pukaralar ji’yi’nlari’ myenyen birgyeliktye jumi’slar ali’p barmakta.

Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin’ 2010-ji’l 16-iyundagi’ PK-1353-sanli’ «Ryespublika ekwonwomika tarmaklari’n 2010-2011-ji’llar guz-ki’s da’wirindye uzliksiz islyeugye tayarlaudi’ ta’miyinlyew is-ilajlari’ xakki’nda» gi’ karari’ ha’m swol kararga tiykarlani’p Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyenyesinin 2010-ji’l 21-iyundagi’ №117/6 sanli’ kararlari’ tiykari’nda 2010/2011-ji’llari’ guz-ki’s dawirinye tiykargi’ injyenyerlik kwommunikaciyalari’, tyexnwolwogiya asbap-uskyenyelyeri, swocial xam uy-jay fwondi’ wobyektlyerin tayarlap kwoyi’u xam wonlau bwoyi’nsha ryejye islyep shi’gi’ldi’ xam swol ryejyegye tiykarlani’p Ryespublika aymagi’nda twomyendyegi jumi’slar amyelgye asi’ri’ldi’.

Kararga tiykarlani’p kapital wonlau bwoyi’nsha 9 dana (100%) kazanxanalar, 16 dana (100%) kazanlar, 2,0 km (100%) i’ssi’li’k tarmaklari’, 23,7 km (109,0%) gaz tarmaklari’ xam 4,3 km (108,0%) suu tarmaklari’ xam 102 dana (100%) 1991-ji’lga dyeyin kuri’lgan turak jaylarda wonlau jumi’slari’ twoli’k juwmaklangan.

Agi’mdagi’ wonlau bwoyi’nsha kwop kabatli’ 234 dana (104%) uy-jay fwondi’n, 25 dana (100%) kazanxanalar, 69 dana (100%) kazanlar, 5,9 km (101%) i’ssi’li’k tarmaklari’, 13,3 km (120%) gaz tarmaklari’, 2,05 km (100%) suu tarmaklari’, 2 dana (100%) myektyeplyer, 8 dana (100%) bakshalar, 2 dana (100%) yemlyeuxanalardi’, 2212 kv.m (100%) myektyeplyerdin si’ngan aynalari’n almasti’ri’u, 5,6 km (101%) i’ssi’li’k trassalari’n izwolyaciyalau xam 5826 dana (100%) GTSh-lardi’ kworiktyen wotkiziu jumi’slari’ amyelgye asi’ri’lgan.

Swonday ak 13,8 mi’n twonna kwomir, swonnan xali’k ushi’n 11,0 mi’n twonna xam byudjyet karxanalari’na 2,8 mi’n twonna, bunnan ti’skari’ 114,0 twonna suyi’lti’ri’lgan gaz, 2,0 mi’n twonna suyi’k jani’lgi’ xam 0,2 mi’n twonna tyexnik duz jamlyeu ryejyelyestirilgyen.

2011-ji’ldi’n 1-yanvar jagdayi’na jamlyeu bwoyi’nsha kwomir 16,8 mi’n twonna (121,7%) swonnan xali’kka 14,0 mi’n twonna (127,3%), byudjyet karxanalari’na 2,8 mi’n twonna (100,0%), bunnan ti’skari’ suyi’lti’ri’lgan gaz 114,1 twonna (100,0%), 0,2 mi’n twonna (100,0%) tyexnik duz xam 1,0 mi’n twonna (51,0%) suyi’k jani’lgi’ jamlyengyen. Ryejyeni’n wori’nlanbaganli’gi’ni’n tiykargi’ syebyebi, nyeftti kayta islyeushi karxanalari’ taryepinyen suyi’k jani’lgi’ mugdarlari’n woz uakti’nda juklyeudye mashkalalardi’n barli’gi’.

Wozbyekstan Ryespublikasi’ Pryezidyentinin PK-1045 sanli’ karari’ wori’nlani’ui’n tamiyinlyeu maksyetindye Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyenyesinin 2009-ji’l 2-fyevralda 6/2 sanli’ karari’ kabi’l ki’li’ni’p, ryespublika aymagi’ndagi’ yelatli’ punktlyerdi zamanagwoylyestiriu, abadanlasti’ri’udi’ jaksi’lau, abadanlasti’ri’u baskarmalari’n zamanagwoy transpwortlar myenyen tamiyinlyeu xam jumi’ssi’zlardi’ jumi’ska wornalasti’ri’u maksyetindyegi dasturi tasti’yklandi’.

Usi’ dastur tiykari’nda kala xam raywonlar yelatli’ punktlyerin abadanlasti’ri’u bwoyi’nsha zarur uazi’ypalar byelgilyep ali’ndi’, swonnan:

– abadanlasti’ri’u wobyektlyerin sanitar talaplarga saykyes taza saklau. – jana jumi’s wori’nlari’n jarati’u arkali’ xali’kti’n jumi’ssi’zli’gi’n kyemyeytiu xam wolardi’n natiyjyeliligin asi’ri’u. – abadanlasti’ri’u baskarmalari’ni’n matyerialli’k tyexnikali’k bazalari’n rauajlandi’ri’u. – abadanlasti’ri’u jumi’slari’ni’n sapasi’na karap ayli’k twolyeniui.

Dasturgye muuapi’k 2009-2011-ji’llar kala xam raywonlardi’ abadanlasti’ri’udi’ jaksi’lau maksyetindye jami 85 dana zamanagwoy transpwortlar myenyen tamiyinlyeu 2010-ji’lda kala xam raywonlardi’ jami 31 dana zamanagwoy transpwortlar myenyen tamiyinlyeu. Swonnan Samarkand avtwozavwodi’nan jami 13 turli tyexnika: 1 dana suu tasi’ushi’ (vwodwovwoz), 6 dana taslandi’ tasi’ushi’, 6 dana kwop tarmakli’ dala tazalau xam juui’u mashinasi’, Tashkyent traktwor zavwodi’nan 17 turli pricyepli traktwor (TTZ-80.1) mashinalari’n xam baska islyep shi’gari’ushi’li’r taryepinyen 1 dana juk mashinasi’ (YuMZ-80) sati’p ali’ni’ui’ byelgilyengyen.

Kala xam raywonlardi’n abadanlasti’ri’u bwolimlyeri taryepinyen arnauli’ transpwortlardi’ sati’p ali’u bwoyi’nsha 2011-ji’ldi’n 1-yanvar jagdayi’na Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ abadanlasti’ri’u bwolimlyeri taryepinyen 2243,4 mln. swmga shartnama duzilgyen xam 31 dana tyexnika ali’p kyelingyen. Usi’ kararga tiykarlani’p 47 jana jumi’s wori’nlari’n jarati’u ryejyelyestirilgyen bwoli’p, xaki’ykatta ryejye 100,0 % ga wori’nlandi’.

«Tuyamuyun-Nukus» baskarmasi’ taryepinyen 2010-ji’l dauami’nda 2256 dana suui’k suu wolshyeu asbaplari’n kuri’u ryejyelyestirilgyen. Ji’l juumagi’nda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ bwoyi’nsha jami 2666 dana (118,5%), swonnan «Tuyamuyun-Nukus» baskarmasi’ taryepinyen 2256 dana xam «Kkaui’lxwojali’ksuutarmaklari’» tryesti taryepinyen 410 dana suu wolshyeu asbaplari’ wornati’ldi’.

Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’nda 100,0 payi’z tabiygi’y gaz wolshyeu asbaplari’ wornati’lgan. Swonnan jan’adan kuri’lgan turak jaylarga 4070 dana gaz wo’lshyew uskyenyelyeri wornati’lgan.

«Ekwonwomika» bwo’limnin’ basi’na qayti’w Aldi’n’g’i’ bwo’lim: Kapital quri’li’s Kyeyingi bwo’lim: Awi’l xwojali’g’i’


Ko'rip shi'g'i'ldi': 13829