Socialli’q taraw

Miynyet bazari’. Ryespublikada turakli’ jasaushi’ xali’kti’n sani’ 2010-ji’l jagdayi’na 1650,2 mi’n kisini kuradi’, bul kworsyetkish wotkyen 2009-ji’l myenyen sali’sti’rganda tabiyiy wosiu yesabi’nan 0,2 payi’zga wosti. Xali’kti’n 934,6 mi’n kisisi, yagni’y 56,6 payi’zi’ miynyet jasi’ndagi’ miynyetkye jaramli’ kisilyerdi kuraydi’. Ekwonwomikada bant bwolgan xali’kti’n sani’ 580,8 mi’n kisi bwoli’p, bul kworsyetkish 2009-ji’l myenyen sali’sti’rganda 1,7 payi’zga wosti. 2010-ji’l dauami’nda jumi’s pyenyen tamiyinlyeu worganlari’na jumi’s sworap murajyet yetkyen 48256 adam bwoldi’, bul 2009-ji’l myenyen sali’sti’rganda 917 kisigye, yagni’y 1,9 payi’zga kwobyeygyen. Dizimgye ali’ngan puxaralardi’n 3253 adam jumi’ssi’z dyegyen statuska iyye, 2732 adamga jumi’ssi’zli’k pwoswobiyasi’ tayarlandi’, bul 2009-ji’l myenyen sali’sti’rganda 2478 kisigye kyemyeygyen. Jumi’ska wornalasti’ri’u worganlari’ni’n jardyemindye 2010-ji’l dauami’nda 44395 adam (jumi’ska wornalasti’ri’udi’ sworap murajyet yetkyen adamlardi’n 92,0 payi’zi’) jumi’s pyenyen tamiyinlyendi. Ryespublika bwoyi’nsha rasmiy jumi’ssi’zli’k daryejyesi ekwonwomikali’k aktiv xali’kti’n 7,1 (44,7/625,5) payi’zi’n kuradi’. «Bantlik» Bagdarlamasi’n amyelgye asi’ri’u bari’si’nda 2010-ji’l dauami’nda ryespublikada 48118 jana jumi’s worni’ jwobalasti’ri’lgan yedi, swonnan xaki’ykatda 48329 jana jumi’s worni’ ashi’ldi’, yagni’y jwoba 100,4 payi’zga wori’nlandi’. Swoni’n ishindye 85,2 payi’zi’ aui’lli’k jyerlyergye tuuri’ kyelyedi. Jana jumi’s wori’nlari’n ashi’u ushi’n 2010-ji’lda 109134,4 mln. swm sari’plandi’. Janadan ashi’lgan bir jumi’s worni’ni’n baxasi’ ryespublika bwoyi’nsha wortasha 2258,2 mi’n swmdi’ kuradi’.

WozR Pryezidyentinin 2006-ji’l 5-yanvardagi’ PP-3706-sanli’ parmani’na muuapi’k uy miynyetin rauajlandi’ri’u tiykari’nda iri sanaat, baska taraudagi’ iri karxanalari’nda xam kishi sanaat karxanalari’nda 2010-ji’l dauami’nda 3582 jana jumi’s wori’nlari’ jarati’ldi’, yagni’y ji’lli’k ryejye (3548) 101,0 payi’zga wori’nlandi’. Swonnan iri sanaat karxanalari’nda 735 jana jumi’s wori’nlari’ jarati’ldi’, yagni’y ryejye (721) 101,9 payi’zga, baska taraudagi’ iri karxanalarda 1440, yagni’y (1401) 102,8 payi’zga xam kishi sanaat karxanalari’nda 1407, yagni’y ryejye (1426) 98,7 payi’zga wori’nlandi’.

Pyensiya 2010-ji’l dauami’nda 179,8 mi’n pyensiwonyer xam swocialli’k napaka ali’ushi’lar bwoli’p, swonnan 163,2 mi’n adam jasi’ jyetkyen pyensiwonyerlyer xam 16,6 mi’n adam swocialli’k napaka ali’ushi’lar. Yesabat dauirindye 2701 kyeksye pyensiwonyer xam mayi’plarga sanatworiyalarda yemlyeniu ushi’n jwollamalar byerildi, 754 uli’uma baxasi’ 111,3 mln. swmli’k imtiyazli’ dari-darmanlar, swonday-ak 173 mayi’pka mayi’plar arbashasi’, 72 yesitiu maslamasi’, 324 mayi’pka baldak xam kwol tayagi’ byerildi. 166 mayi’plarga jana tyexnwolwogiyalar tiykari’nda islyengyen wortwopyed prwotyezi myenyen tamiyinlyendi, 1866 pyensiwonyer xam mayi’plarga kauyendyerlyer yesabi’nan uli’uma baxasi’ 484,1 mln. swmli’k matyerialli’k jardyem kworsyetildi. 2010-ji’l juumagi’nda ryespublika xalki’na 51 yemlyeuxana, 301 ambulatworiya-pwoliklinikali’k makyemyelyeri xi’zmyet kworsyetpyektye. Yemlyeuxana wori’nlari’ sani’ 8649 yemlyeu worni’ bwoli’p, xar bir 10 mi’n xali’kka 52,4 kuraydi’. Ambulatworiya-pwoliklinika makyemyelyerinin bir smyenadagi’ kuuatli’li’gi’ 23,5 mi’n katnasti’ kuradi’. Yemlyeu prwofilaktika makyemyelyerindye xazirgi kundye 3804 shi’pakyer, xar bir 10 mi’n xali’kka shi’pakyer myenyen tamiyinlyeu 23,1 worta magli’umatli’ myedicina xi’zmyetkyerlyeri 16605, xar bir 10 mi’n xali’kka tamiyinlyeu kworsyetkishi 100,6 kuraydi’. 2010-ji’l dauami’nda 9 ana wolimshiligi xadiysyesi yesapka ali’ni’p, wolimshilik kworsyetkishi 100 mi’n tiri tuui’lgan balaga 23,5 (2009-ji’ldi’n usi’ dauirindye 12 xadiysye kworsyetkishi 30,5) kuradi’. 1 jaska shyekyemgi 1000 tiri tuui’lgan balalar wolimshiligi kworsyetkishi 12,6 (2009-ji’lda 13,4) kuradi’. «Ekwonwomika» bwo’limnin’ basi’na qayti’w Aldi’n’g’i’ bwo’lim: Awi’l xwojali’g’i’ Kyeyingi bwo’lim: Si’rtqi’ ekwonwomikali’q baylani’slar


Ko'rip shi'g'i'ldi': 12784