Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (99 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (99 KB)

«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)

I-bap. Uli’wma rejeler

1-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ huqi’qi’y statusi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi respublikada ni’zam shi’g’ari’w ha’kimiyati’n a’melge asi’ratug’i’n joqari’ wa’killikli ma’mleketlik uyi’m boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi-bir palatali’ uyi’m. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi bir mandatli’q saylaw wokruglerinen ko’p partiyali’q tiykari’nda saylanatug’i’n seksen alti’ deputattan ibarat.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi jumi’si’ni’n’ turaqli’li’g’i’ ha’m na’tiyjeliligi Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’. Prezidiumi’, komitetleri, komissiyalari’ ha’m deputatlari’ni’n’ jumi’si’ menen ta’miyinlenedi.

2-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esin saylaw.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ saylawi’na tayarli’q ko’riw ha’m woni’ wo’tkeriw ta’rtibi «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esine saylaw haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ ha’m wog’an muwapi’q shi’g’ari’latug’i’n basqa da ni’zam aktleri menen belgilenedi.

3-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ wa’killik mu’ddeti.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ wa’killik mu’ddeti-bes ji’l.
Wo’z wa’killik mu’ddeti pitkennen son’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi jan’a shaqi’ri’q Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esininin’ jumi’si’ baslang’ang’a shekem wo’z jumi’si’n dawam yetedi.

4-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ wa’killikleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’na muwapi’q wo’z wa’killiklerine tiyisli qa’legen ma’seleni qarap shi’g’i’wg’a haqi’li’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ ayi’ri’qsha wa’killiklerine to’mendegiler kiredi:
1) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’n qabi’l yetiw, wog’an wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw;
2) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’n qabi’l yetiw, wolarg’a wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’na tu’sinik beriw;
3) Ekonomikali’q ha’m socialli’q rawajlani’wdi’n’ ma’mleketlik strategiyali’q bag’darlamalari’n qabi’l yetiw;
4) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’n ha’m woni’n’ wori’nbasari’n saylaw;
5) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’n du’ziw;
6) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidentinin’ kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’n tayi’nlaw ha’m lawazi’mi’nan bosati’w;
7) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’ lawazi’mi’na tayi’nlaw ha’m bosati’w, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ministrliklerin, ma’mleketlik komitetlerin ha’m basqa da ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’n du’ziw ha’m saplasti’ri’w;
8) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyali’q baqlaw komiteti, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Puqarali’q isler boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’n, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ji’nayat isleri boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’n ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Xojali’q sudi’n saylaw;
9) Puqarali’q ha’m ji’nayat isleri boyi’nsha rayonlararali’q, rayonli’q, qalali’q sudlardi’n’ sudyalari’n tayi’nlaw ha’m lawazi’mi’nan bosati’w;
10) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Prezidiumi’ni’n’ usi’ni’si’ boyi’nsha Wo’zbekstan Respublikasi’ Bas prokurori’ni’n’ kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’n tayi’nlaw ha’m lawazi’mi’nan bosati’w;
11) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw boyi’nsha ma’mleketlik komitetinin’ basli’g’i’n tayi’nlaw ha’m lawazi’mi’nan bosati’w;
12) xali’q deputatlari’ jergilikli ken’eslerinin’ sheshimlerin toqtati’p qoyi’w ha’m biykarlaw;
13) ha’kimshilik-aymaqli’q du’zilis ma’selelerin ni’zamlar menen retlestiriw;
14) respublikali’q ha’m jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ sistemasi’n ha’m wa’killiklerin belgilew;
15) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ usi’ni’si’ menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik byudjetin ha’m woni’n’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha yesaplari’n tasti’yi’qlaw;
16) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik si’yli’qlari’n ha’m hu’rmetli ataqlari’n sho’lkemlestiriw;
17) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine ha’m jergilikli wa’killikli uyi’mlarg’a saylawlar belgilew; Worayli’q saylaw komissiyasi’n du’ziw;
18) Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ joqari’ ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ aktlerinin’ Wo’zbekstan Respublikasi’ Konstituciyasi’na muwapi’qli’g’i’ haqqi’nda Wo’zbekstan Respublikasi’ Konstituciyali’q Sudi’na usi’ni’slar beriw;
19) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyasi’nda na’zerde tuti’lg’an basqa da wa’killiklerdi a’melge asi’ri’w.

5-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputati’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputati’ wo’zine dawi’s bergen saylawshi’lardi’n’, sonday-aq wo’zin deputatli’qqa talaban yetip ko’rsetken tiyisli siyasiy partiyani’n’ wa’kili boli’p tabi’ladi’.
Deputat wo’z minnetlerin atqari’w bari’si’nda Wo’zbekstan Respublikasi’ Konstituciyasi’n ha’m ni’zamlari’n, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’n ha’m ni’zamlari’n basshi’li’qqa aladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’ wa’killik mu’ddeti-bes ji’l.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’ wa’killikleri to’mendegidey jag’daylarda mu’ddetinen buri’n toqtati’ladi’:
-wa’killiklerinen wo’zi bas tartqanda;
-ni’zam boyi’nsha deputatli’q wa’killikleri menen qosa atqari’wg’a bolmaytug’i’n lawazi’mg’a saylang’anda yamasa tayi’nlang’anda;
-sudti’n’ wol jo’nindegi ayi’plaw hu’kimi ni’zamli’ ku’shine yengende;
-ol sud ta’repinen uqi’psi’z dep tabi’lg’anda;
-shaqi’rti’p ali’ng’anda;
-Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ puqarali’g’i’n joyi’tqanda;
-qayti’s bolg’anda.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’ wa’killikleri ni’zamda na’zerde tuti’lg’an basqa jag’daylarda da mu’ddetinen buri’n toqtati’li’wi’ mu’mkin.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’ huqi’qlari’, minnetleri ha’m jumi’si’ni’n’ kepillikleri Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zam aktleri menen belgilenedi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputatlari’na deputatli’q jumi’si’na baylani’sli’ qa’rejetler belgilengen ta’rtipte wo’teledi. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinde turaqli’ tiykarda isleytug’i’n deputatlar wo’z wa’killikleri da’wirinde to’lenetug’i’n basqa bir lawazi’mdi’ iyelewi, isbilermenlik penen shug’i’llani’wi’ mu’mkin yemes.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputati’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan paydalanadi’. Wol Joqarg’i’ Ken’estin’, al sessiyalar arali’g’i’ndag’i’ da’wirde Ken’es Prezidiumi’ni’n’ kelisimisiz ji’nayat juwapkershiligine tarti’li’wi’, qamaqqa ali’ni’wi’ yamasa sud ta’rtibinde beriletug’i’n ha’kimshilik jazasi’na tarti’li’wi’, jumi’stan bosati’li’wi’ mu’mkin yemes. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Prezidiumi’ni’n’ kelisim beriw haqqi’ndag’i’ qarari’ gezektegi sessiyada deputatlarg’a ma’limleniwi tiyis.

II-bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi jumi’si’n sho’lkemlestiriw ta’rtibi

6-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ sessiyasi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi jumi’si’n sho’lkemlestiriwshi tu’ri sessiya boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ sessiyasi’ woni’n’ ma’jilislerinde ashi’ladi’ ha’m jabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ sessiyasi’ woni’n’ ma’jilislerinen, sonday-aq Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’, komitetlerinin’, komissiyalari’ni’n’ ha’m basqa da uyi’mlari’ni’n’ sessiya arali’g’i’nda wo’tkeriletug’i’n ma’jilislerinen ibarat.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ sessiyasi’ ji’li’na keminde yeki ret shaqi’ri’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ saylawlardan keyingi birinshi ma’jilisi saylawlardan son’ yeki aydan keshiktirilmesten Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen shaqi’ri’ladi’.

7-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ ma’jilisi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ birinshi sessiyasi’ni’n’ da’slepki ma’jilisi Worayli’q saylaw komissiyasi’ni’n’ basli’g’i’ ta’repinen ashi’ladi’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’n saylag’ang’a shekem ali’p bari’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ ma’jilisi, wog’an barli’q deputatlari’ni’n’ uli’wma sani’ni’n’ keminde u’shten yekisi qatnassa toli’q huqi’qli’ boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ ha’m woni’n’ uyi’mlari’ni’n’ ma’jilislerinde Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ Prezidenti, Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisi palatalari’ni’n’ basshi’lari’ ha’m wori’nbasarlari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’, wori’nbasarlari’ ha’m ag’zalari’, Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ basli’g’i’, wori’nbasari’ ha’m ag’zalari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Puqarali’q isler boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ji’nayat isleri boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’, Xojali’q sudi’ni’n’ basli’qlari’, Prokuror qatnasi’wg’a huqi’qli’.

8-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ gezeksiz sessiyasi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ gezeksiz sessiyasi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ yamasa Joqarg’i’ Ken’esi deputatlari’ni’n’ keminde u’shten birinin’ usi’ni’si’ boyi’nsha shaqi’ri’ladi’.

III-bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ aktleri

9-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ aktleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’n. Ni’zamlari’n, qararlardi’ ha’m basqa da aktlerdi qabi’l yetedi.

10-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ aktlerdi qabi’l yetiw ta’rtibi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyasi’, Konstituciyag’a wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw haqqi’ndag’i’ ni’zamlar Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputatlari’ni’n’ uli’wma sani’ni’n’ u’shten yekisinen kem bolmag’an ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi Konstituciyag’a wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw haqqi’ndag’i’ ni’zamni’n’ ken’ tu’rde dodalani’li’wi’n yesapqa ali’p, tiyisli usi’ni’s bolg’annan keyin alti’ ay dawami’nda woni’ qabi’l yetiwge haqi’li’. Yeger Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi Konstituciyag’a wo’zgeris kirgiziw haqqi’ndag’i’ usi’ni’sti’ qaytarsa, kem degende bir ji’ldan son’ woni’ qaytalawg’a boladi’.
Ni’zamlar, qararlar ha’m basqa da aktler Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputatlari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ jumi’s islew ha’m ma’seleler boyi’nsha sheshimler qabi’l yetiw ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Reglamenti menen belgilenedi.

11-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ aktlerin ja’riyalaw ha’m wolardi’ wo’z ku’shine yengiziw.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’n ha’m Joqarg’i’ Ken’estin’ basqa da normativlik aktlerin ja’riyalaw wolardi’ qollani’wdi’n’ minnetli sha’rti boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi qabi’llag’an ni’zamlardi’ ha’m basqa da aktlerdi ja’riyalaw ha’m ku’shine yengiziw ta’rtibi ni’zam menen belgilenedi.

12-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi aktlerinin’ wori’nlani’wi’n qadag’alaw.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ha’m woni’n’ Prezidiumi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ ha’m Joqarg’i’ Ken’estin’ basqa da aktlerinin’ wori’nlani’wi’n qadag’alawdi’ a’melge asi’radi’.

IV – bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ ha’m woni’n’ wori’nbasari’

13-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ yen’ joqari’ lawazi’mli’ adami’ boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ta’repinen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputatlari’ arasi’nan jasi’ri’n ko’pshilik dawi’s beriw joli’ menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ wa’killigi mu’ddetine saylanadi’. Bir adam qatari’na yeki mu’ddetten zi’yat saylanbaydi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstitutciyasi’n ha’m ni’zamlari’n buzg’an jag’dayda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ta’repinen shaqi’rti’p ali’wi’ mu’mkin. Shaqi’rti’p ali’w haqqi’ndag’i’ sheshim Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ juwmag’i’n yesapqa ali’p, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputatlari’ni’n’ u’shten biri bo’leginin’ baslamasi’ boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputatlari’ni’n’ uli’wma sani’ni’n’ keminde u’shten yekisinin’ dawi’s beriwi menen qabi’l yetiledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ jeke arzasi’ boyi’nsha, sonday-aq Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi du’zgen Ma’mleketlik medicinali’q komissiyani’n’ juwmag’i’ menen tasti’yi’qlang’an den sawli’g’i’ni’n’ jag’dayi’na baylani’sli’ wo’z minnetlerin atqara almasa, wa’killikleri mu’ddetinen buri’n toqtati’li’wi’ mu’mkin. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputatlari’ni’n’ uli’wma sani’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’llanadi’.
Bunday jag’daylarda 10 ku’n ishinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ jan’a Basli’g’i’n saylaw wo’tkeriledi.

14-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wa’killikleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’:
1) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ joqari’ ni’zam shi’g’ari’w ha’m atqari’w ha’kimiyati’ uyi’mlari’ni’n’ wo’z-ara baylani’sli’ ha’reket yetiwin ta’miyinleydi;
2) respublikadag’i’ jag’day haqqi’nda ha’m basqa da a’hmiyetli ma’seleler boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine bayanatlar usi’nadi’;
3) Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’n ha’m Woliy Majlis palatalari’ni’n’ basqa da sheshimlerin, Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidentinin’ pa’rmanlari’n ha’m basqa da aktlerin turmi’sqa asi’ri’wdi’ sho’lkemlestiredi; Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ ha’m Joqarg’i’ Ken’estin’ qararlari’ni’n’ wori’nlani’wi’n qadag’alawdi’ sho’lkemlestiredi;
4) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ ken’esinin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ni’n’ basli’qlari’n saylaw ushi’n kandidaturalar usi’nadi’;
5) Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidentinin’ kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Basli’g’i’ lawazi’mi’na kandidatura usi’nadi’;
6) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’wi’ menen rayonli’q ha’m qalali’q ha’kimlerdi, keyin ala tiyisli xali’q deputatlari’ ken’eslerinin’ tasti’yi’qlawi’ menen tayi’nlaydi’ ha’m lawazi’mi’nan bosatadi’;
7) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Konstituciyali’q baqlaw komitetinin’ basli’g’i’ ha’m ag’zalari’ni’n’ lawazi’mi’na kandidaturalardi’ usi’nadi’;
8) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine Wo’zbekstan Respublikasi’ Prezidentinin’ kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Puqarali’q isler boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’ basli’g’i’ ha’m sudyalari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ji’nayat isleri boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’ basli’g’i’ ha’m sudyalari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Xojali’q sudi’ni’n’ basli’g’i’ ha’m sudyalari’, sonday-aq puqarali’q ha’m ji’nayat isleri boyi’nsha rayonlararali’q, rayonli’q ha’m qalali’q sudlari’ni’n’ sudyalari’ lawazi’mlari’na kandidaturalar usi’nadi’;
9) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw boyi’nsha ma’mleketlik komitetinin’ basli’g’i’ lawazi’mi’na kandidatura usi’nadi’;
10) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ qarap shi’g’i’wi’na usi’ni’latug’i’n ma’selelerdi tayarlawg’a uli’wma basshi’li’q yetedi, Joqarg’i’ Ken’estin’ ma’jilislerin shaqi’radi’, komitetler ha’m komissiyalar basli’qlari’ menen birlikte woni’n’ ku’n ta’rtibine usi’ni’slar tayarlaydi’;
11) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ ha’m woni’n’ Prezidiumi’ni’n’ jumi’si’n sho’lkemlestiredi, woni’n’ ma’jilislerine basshi’li’q yetedi, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ha’m woni’n’ Prezidiumi’ ta’repinen qabi’l yetilgen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’ ha’m basqa da aktlerine qol qoyadi’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ni’n’ jumi’slari’n bag’darlaydi’ ha’m baylani’sti’radi’;
12) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik si’yli’qlari’na ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ hu’rmetli ataqlari’na usi’nadi’;
13) Sudlang’an puqaralardi’ a’piw yetiw haqqi’nda ma’sele qozg’aydi’;
14) Ni’zam joybarlari’ni’n’ ha’m ma’mleketlik turmi’sti’n’ basqa da a’hmiyetli ma’selelerinin’ xali’qli’q dodalani’wi’n sho’lkemlestiredi;
15) Ha’rekettegi ni’zamlar menen na’zerde tuti’lg’an basqa da wa’killiklerdi a’melge asi’radi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ wo’z wa’killiklerine tiyisli ma’selelerdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Prezidiumi’ni’n’ qarap shi’g’i’wi’na usi’ni’w huqi’qi’na iye.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Basli’g’i’ wo’z wa’killigine tiyisli ma’seleler boyi’nsha biylik qabi’l yetedi.

15-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputatlari’ni’n’ arasi’nan jasi’ri’n tu’rde ko’pshilik dawi’s beriw joli’ menen Joqarg’i’ Ken’estin’ wa’killik mu’ddetine saylanadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ Basli’qti’n’ tapsi’ri’wi’ boyi’nsha woni’n’ ayi’ri’m wazi’ypalari’n atqaradi’. Basli’q bolmag’an waqi’tta yamasa wol wo’z wa’killiklerin a’melge asi’ri’w mu’mkinshiligi joq jag’dayda woni’n’ wazi’ypalari’n atqaradi’.

V-bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’

16-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ jumi’si’n sho’lkemlestiriw ha’m basqa da wa’killiklerin a’melge asi’ri’w ushi’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’ du’ziledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi Prezidiumi’ni’n’ qurami’na Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’, woni’n’ wori’nbasari’, Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ni’n’ basli’qlari’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esindegi deputatli’q frakciyalardi’n’ ha’m bloklardi’n’ basshi’lari’ kiredi.

17-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’ni’n’ wa’killikleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’:
1) Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ ku’n ta’rtibi ha’m jumi’s ta’rtibi boyi’nsha usi’ni’slar tayarlaydi’;
2) Joqarg’i’ Ken’es komitetleri menen komissiyalari’ni’n’ ju’rgizip ati’rg’an jumi’si’ haqqi’nda bildiriwlerin, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ni’n’ ha’m Joqarg’i’ Ken’estin’ sheshimlerinin’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha ma’limlemelerin ti’n’laydi’;
3) ni’zam joybarlari’ boyi’nsha jumi’sti’n’ jobalasti’ri’li’wi’n sho’lkemlestiredi;
4) Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’si’ boyi’nsha ni’zam joybarlari’n ha’m basqa da hu’jjetlerdi aldi’n ala qarap shi’g’adi’;
5) Joqarg’i’ Ken’estin’ sessiyasi’nda deputatlardi’n’ bildirgen usi’ni’slari’n, pikirlerin talqi’laydi’ ha’m wolar boyi’nsha tiyisli sheshimler qabi’l yetedi;
6) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik si’yli’qlari’ menen si’yli’qlaydi’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ hu’rmetli ataqlari’n beredi;
7) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ sessiyalari’ arali’g’i’ndag’i’ da’wirde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ usi’ni’si’ menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’n, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ ag’zalari’n tayi’nlaydi’ ha’m lawazi’mi’nan bosatadi’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ministrliklerin, ma’mleketlik komitetlerin, basqa da ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’n du’zedi ha’m saplasti’radi’, keyin ala bul ma’seleler boyi’nsha qarardi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ tasti’yi’qlawi’na usi’nadi’;
8) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine Wo’zbekstan Respublikasi’ Bas Prokurori’ni’n’ kelisimi menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Prokurori’ lawazi’mi’na kandidatura usi’nadi’;
9) sessiyalar arali’g’i’ndag’i’ da’wirde Joqarg’i’ Ken’es deputati’n ni’zam menen belgilengen jag’dayda ha’m ta’rtipte juwapkershilikke tarti’wg’a kelisim beredi;
9) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw ma’mleketlik komiteti basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’n lawazi’mg’a tayi’nlaydi’ ha’m bosatadi’;
10) Joqarg’i’ Ken’estin’ jumi’si’na ha’m deputatlardi’n’ wo’z wa’killiklerin na’tiyjeli a’melge asi’ri’wi’na baylani’sli’ basqa ma’selelerdi qaraydi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Prezidiumi’ wo’z wa’killiklerine tiyisli ma’seleler boyi’nsha qararlar qabi’l yetedi ha’m wolar belgilengen ta’rtipte ja’riyalanadi’.

VI-bap. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitetleri ha’m komissiyalari’

18-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitetleri ha’m komissiyalari’n saylaw.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ birinshi sessiyasi’nda deputatlardi’n’ arasi’nan wo’zinin’ wa’killik mu’ddetine komitetlerdi, komissiyalardi’ ha’m wolardi’n’ basli’qlari’n saylaydi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ deputati’ Joqarg’i’ Ken’estin’ tek bir komitetinin’ yamasa komissiyasi’ni’n’ ag’zasi’ boli’p saylani’wi’ mu’mkin.
Komitetler ha’m komissiyalar qurami’na Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’, woni’ wori’nbasari’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ basli’g’i’ saylani’wi’ mu’mkin yemes.
Komitetler ha’m komissiyalar qurami’na saylanbag’an deputat woni’n’ jumi’si’na ma’sla’ha’t dawi’si’ menen qatnasi’wg’a haqi’li’.
Komitetler ha’m komissiyalardi’n’ barli’q ag’zalari’ ten’ huqi’qlardan paydalanadi’.
Komitetlerde ha’m komissiyalarda deputatlardi’n’ wa’killikleri wolardi’n’ wo’tinishi boyi’nsha, sonday-aq wo’z minnetlerin atqari’wg’a tosqi’nli’q yetiwshi jag’daylarg’a baylani’sli’ Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen mu’ddetinen buri’n toqtati’li’wi’ mu’mkin.
Za’ru’r bolg’an jag’dayda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi jan’a komitetlerdi ha’m komissiyalardi’ du’ziwi, buri’n du’zilgenlerin saplasti’ri’wi’ ha’m qayta sho’lkemlestiriwi mu’mkin.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ Joqarg’i’ Ken’estin’ aldi’nda juwapkerli ha’m wog’an yesap beredi.

19-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ qurami’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetleri ha’m komissiyalari’ wolardi’n’ basli’qlari’ ha’m ag’zalari’ qurami’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ta’repinen saylanadi’. Komitet, komissiya basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ ha’m xatkeri komitet, komissiya basli’g’i’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha tiyisli komitettin’, komissiyani’n’ ag’zalari’ arasi’nan Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ ta’repinen tayi’nlanadi’.

20-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ waqi’tsha komissiyalari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ayi’ri’m tapsi’rmalardi’ wori’nlaw ushi’n deputatlardi’n’ arasi’nan waqi’tsha komissiyalardi’ du’ziwi mu’mkin. Waqi’tsha komissiyalar wo’zlerine ju’klengen wazi’ypalardi’ wori’nlag’annan keyin yamasa Joqarg’i’ Ken’estin’ sheshimi boyi’nsha mu’ddetinen buri’n wo’z jumi’si’n toqtatadi’.

21-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ jumi’si’n sho’lkemlestiriw.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komitetleri ha’m komissiyalari’ jumi’slari’n wo’z jobalari’na, Joqarg’i’ Ken’es ha’m Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’ni’n’, Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ tapsi’rmalari’na ha’m ma’sla’ha’tlerine muwapi’q sho’lkemlestiredi.

22-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ ma’jilisleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ ma’jilisleri za’ru’rligine qaray shaqi’ri’ladi’ ha’m wo’tkeriledi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ ma’jilisleri wolardi’n’ qurami’ni’n’ yari’mi’nan aslami’ qatnassa toli’q huqi’qli’ boladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ ma’jilisleri ashi’q tu’rde wo’tkeriledi. Ma’jilislerge ma’sla’hat dawi’si’ huqi’qi’ menen qatnasi’wg’a ma’mleketlik uyi’mlardi’n’, ja’miyetlik sho’lkemlerdin’ wa’killeri, qa’nigeler ha’m ilimpazlar mira’t yetiliwi mu’mkin.
Za’ru’r jag’daylarda komitetler ha’m komissiyalar jabi’q tu’rde wo’tkeriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetedi.

23-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ huqi’qlari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetleri ha’m komissiyalari’ to’mendegi huqi’qlarg’a iye:
1) Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ ku’n ta’rtibi boyi’nsha usi’ni’slar beriw;
2) Joqarg’i’ Ken’estin’ ha’m woni’n’ Prezidium ma’jilislerinde wo’zlerinin’ biyligine tiyisli ma’seleler boyi’nsha bayanatlar ha’m qosi’msha bayanatlar jasaw;
3) birlikte tayarlani’lg’an ma’seleler boyi’nsha bayanatlar ha’m qosi’msha bayanatlar islew yamasa ayi’ri’m yeskertiwler ha’m usi’ni’slar beriw;
4) wo’zlerinin’ biyligine tiyisli ma’seleler boyi’nsha ma’mleketlik uyi’mlardan ha’m ja’miyetlik birlespelerden, lawazi’mli’ adamlardan hu’jjetlerdi, jazba juwmaqlardi’, mag’li’wmatlardi’, yesaplardi’ ha’m basqa da materiallardi’ talap yetiw;
5) ni’zamlardi’n’, basqa da aktlerdin’, komitetler menen komissiyalar sheshimlerinin’ wori’nlani’wi’ haqqi’nda ministrlikler, ma’mleketlik komitetler, ha’kimiyatlar, ka’rxanalar, sho’lkemler basshi’lari’ni’n’ bildiriwlerin ti’n’law.

24-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ wa’killikleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetleri ha’m komissiyalari’:
1)Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi, woni’n’ Basli’g’i’, prezidiumi’ tapsi’rmalari’ yamasa wo’z baslamasi’ tiykari’nda wo’zlerinin’ biyligine tiyisli ma’seleler boyi’nsha ni’zamlardi’n’ ha’m Joqarg’i’ Ken’estin’ basqa sheshimlerinin’ joybarlari’n islep shi’g’adi’;
2) ni’zam shi’g’ari’wdi’ jetilistiriwge baylani’sli’ ma’selelerdi tayarlaydi’;
3) komitetler menen komissiyalar wo’z jumi’si’na qatnasi’w ushi’n ma’mleketlik uyi’mlar, ja’miyetlik sho’lkemlerdin’ wa’killeri, qa’nigeler ha’m ilimpazlardi’ shaqi’radi’;
4) komitetler ha’m komissiyalar islep shi’qqan, sonday-aq ni’zam shi’g’ari’w baslamasi’ tiykari’nda kelip tu’sken ni’zam joybari’n ekspertizag’a jiberedi, wolar boyi’nsha tiyisli uyi’mlardan, ilimpazlar ha’m qa’nigelerden pikirler aladi’;
5) u’yrenip shi’g’i’wg’a tapsi’ri’lg’an ni’zam joybari’ni’n’ na’tiyjeleri boyi’nsha Joqarg’i’ Ken’eske juwmaqlar usi’nadi’;
6) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ ma’jilislerinde ni’zam joybarlari’ni’n’ birinshi ha’m wonnan keyingi woqi’li’wi’nda ni’zam joybarlari’n usi’ng’an komitet bayanat penen, al basqa komitetler qosi’msha bayanat penen shi’g’adi’;
7) respublika byudjeti joybari’n, byudjettin’ wori’nlani’wi’ haqqi’nda yesaplardi’, ma’mleketlik startegiyali’q bag’darlamalardi’n’ joybarlari’n qarap shi’g’adi’;
8) biyligine tiyisli ma’seleler boyi’nsha usi’ni’slar menen respublikani’n’ Hu’kimetine shi’g’adi’;
9) ni’zamlardi’n’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’estinn’i, Joqarg’i’ Ken’es Prezidiumi’ni’n’ basqa da sheshimlerinin’ wori’nlani’wi’n qadag’alawdi’ a’melge asi’radi’.

25-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ sheshimleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ komiteti ha’m komissiyasi’ qaralatug’i’n ma’seleler boyi’nsha ma’sla’ha’tli si’patqa iye sheshim ha’m juwmaq qabi’l yetedi. Bir neshe komitetler ha’m komissiyalar ta’repinen qaralatug’i’n ma’seleler boyi’nsha birliktegi sheshim yamasa juwmaq qabi’l yetiledi.
Barli’q ma’seleler komitet yamasa komissiya ag’zalari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen sheshiledi.
Ma’mleketlik uyi’mlarg’a, ja’miyetlik birlespelerge jiberiletug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ sheshimleri minnetli tu’rde qarap shi’g’i’li’wi’ ha’m na’tiyjeleri yamasa ko’rilgen ilajlari’ haqqi’nda sheshimde basqa mu’ddet belgilenbese bir aydan keshiktirilmey ma’limleniwi sha’rt.

VII-bap. Juwmaqlawshi’ rejeler

26-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Sekretariati’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ jumi’si’n ta’miyinlew ushi’n Joqarg’i’ Ken’estin’ Sekretariati’ du’ziledi.
Sekretariatti’n’ du’zilisi, shtatlari’ ha’m jumi’s ta’rtibi Joqarg’i’ Ken’estin’ Basli’g’i’ ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.
Sekretariat xi’zmetkerlerinin’ miynet qatnasi’qlari’ Joqarg’i’ Ken’estin’ wa’killik mu’ddetine baylani’sli’ bolmaydi’.

27-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ qarji’lari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ qarji’lari’ respublikali’q byudjet tasti’yi’qlang’anda ha’r ji’li’ Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen belgilenedi.

28-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Reglamenti.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ ha’m woni’n’ uyi’mlari’ni’n’ jumi’s ta’rtibi Joqarg’i’ Ken’estin’ Reglamenti menen belgilenedi.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2655

Betler