Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (78 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (78 KB)

«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’ statusi’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)

 

Usi’ Ni’zam Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi deputati’ni’n’ (bunnan bi’lay tekstte deputat dep ju’rgiziledi) huqi’qlari’n, minnetlemelerin ha’m deputatli’q jumi’si’ni’n’ tiykarg’i’ kepilliklerin belgileydi.

I–bap. Uli’wma rejeler

1-statya. Deputat.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine (bunnan bi’lay tekste Joqarg’i’ Ken’es dep ataladi’) saylang’an ha’m «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine saylaw haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’na muwapi’q Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen dizimge ali’ng’an Wo’zbekstan Respublikasi’ puqarasi’ deputat boli’p yesaplanadi’.

2-statya. Deputat jumi’si’ni’n’ huqi’qi’y tiykarlari’.
Deputat wo’z jumi’si’n Wo’zbekstan ha’m Qaraqalpaqstan Respublikalari’ni’n’ Konstituciyalari’, «Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’na, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Reglamentine ha’m basqa da ni’zamlarg’a muwapi’q a’melge asi’radi’.

3-statya. Deputatti’n’ wa’killik mu’ddeti.
Deputat Joqarg’i’ Ken’estin’ wa’killik mu’ddetine saylanadi’.

Deputatti’n’ wa’killikleri to’mendegi jag’dayda mu’ddetinen buri’n toqtati’ladi’:
ol wo’z wa’killiklerin toqtati’w haqqi’nda jazba arza bergen jag’dayda;
ol ni’zamg’a muwapi’q deputatti’n’ wa’killiklerin a’melge asi’ri’wg’a sa’ykes kelmeytug’i’n lawazi’mg’a saylang’an yamasa tayi’nlang’an jag’dayda;
oni’n’ qarsi’si’na sudti’n’ ayi’plani’w hu’kimi ni’zamli’ ku’shine kirgen jag’dayda:
ol shaqi’rti’p ali’ng’an jag’dayda;
ol sud ta’repinen qatnasi’qlarg’a uqi’psi’z dep tabi’lg’an jag’dayda;
ol sudti’n’ ni’zamli’ ku’shine kirgen qarari’ tiykari’nda dereksiz jog’alg’an dep tabi’lg’an yamasa qayti’s bolg’an dep ja’riyalang’an jag’dayda;
ol Wo’zbekstan Respublikasi’ puqarali’g’i’n joytqan jag’dayda;
ol qayti’s bolg’an jag’dayda.
Ayi’ri’m jag’daylarda deputatti’n’ wa’killikleri Joqarg’i’ Ken’estin’ qarari’na muwapi’q mu’ddetinen buri’n toqtati’li’wi’ mu’mkin.
Deputat degen joqari’ atqa daq tu’siriwshi ju’ris-turi’si’ bunday ma’seleni ko’rip shi’g’i’w ushi’n tiykar boli’wi’ mu’mkin.

4-statya. Deputatti’n’ gu’wali’g’i’ ha’m wo’n’irge tag’atug’i’n belgisi.
Deputatta gu’wali’q ha’m wo’n’irge tag’atug’i’n belgi boladi’, bul gu’wali’q penen belgi wog’an deputat si’pati’nda dizimge ali’ng’annan keyin Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen beriledi. Deputat gu’wali’q ha’m wo’n’irge tag’atug’i’n belgiden wo’z wa’killikleri mu’ddeti dawami’nda paydalanadi’.
Deputatti’n’ gu’wali’g’i’ ha’m wo’n’irge tag’atug’i’n belgisi haqqi’ndag’i’ u’lgi reje, sonday-aq bunday gu’wali’q ha’m belginin’ u’lgileri ja’ne ta’riplemesi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.

II–bap. Deputatti’n’ huqi’q ha’m minnetleri

5-statya. Deputatti’n’ huqi’qlari’.
Deputat Joqarg’i’ Ken’estin’ sessiyasi’nda qarali’p ati’rg’an barli’q ma’seleler boyi’nsha sheshiwshi dawi’s huqi’qi’nan paydalanadi’.
Deputat:
Joqarg’i’ Ken’estin’ komitetleri ha’m komissiyalari’na saylaw ha’m saylani’wg’a;
Joqarg’i’ Ken’estin’ sessiyalari’nda qarap shi’g’i’w ushi’n ma’seleler usi’ni’wg’a;
Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’ni’n’ ku’n ta’rtibi, dodalani’p ati’rg’an ma’selelerdi, qarap shi’g’i’w ta’rtibi ha’m bul ma’selelerdin’ a’hmiyeti boyi’nsha usi’ni’slar kirgiziw ha’m pikir bildiriwge;
qarar joybarlari’ ha’m wolarg’a du’zetiwler kirgiziwge;
Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen du’ziletug’i’n komitetlerdin’ ha’m komissiyalardi’n’ jeke qurami’ ha’m saylanatug’i’n, tayi’nlanatug’i’n yamasa tasti’yi’qlanatug’i’n lawazi’mli’ shaxslardi’n’ kandidaturalari’ boyi’nsha pikir bildiriwge;
dodalawda qatnasi’wg’a, bayanatshi’ ha’m basqari’wshi’g’a sorawlar beriwge;
deputat sorawi’ menen mu’ra’jat yetiwge;
o’z usi’ni’slari’n tiykarlap beriw ushi’n so’zge shi’g’i’wg’a ha’m dawi’s beriw sebepleri boyi’nsha tu’sinik beriwge;
Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’n basqari’wshi’g’a dodalani’p ati’rg’an ma’sele boyi’nsha wo’z so’zi, usi’ni’si’ yamasa pikirinin’ tekstin tapsi’ri’wg’a;
o’zi ag’za bolg’an Joqarg’i’ Ken’es komitetlerinin’ ha’m komissiyalari’ni’n’ qarari’na qosi’lmag’an jag’dayda wo’z ko’z qarasi’n sessiya ma’jilisinde bayan yetiwge yamasa bul haqqi’nda Joqarg’i’ Ken’es Basli’g’i’na jazba ra’wishte bildiriwge;
Joqarg’i’ Ken’eske yesap beriwshi yamasa woni’n’ qadag’alawi’ asti’ndag’i’ ha’r qanday uyi’m yamasa lawazi’mli’ shaxsti’n’ yesabati’ yaki ma’limlemesin sessiya ma’jilislerinde ti’n’law haqqi’nda usi’ni’s kirgiziwge;
Wo’zbekstan ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zamlari’ni’n’ wori’nlani’wi’, sonday-aq Joqarg’i’ Ken’es qararlari’ni’n’ wori’nlani’wi’n tekseriw haqqi’nda qarap shi’g’i’w ushi’n ma’seleler kirgiziwge;
sessiya ma’jilislerinin’ stenogrammalari’ menen tani’si’wg’a;
puqaralardi’n’ huqi’qlari’ ha’m ni’zam menen qorg’alatug’i’n ma’plerin buzi’w jag’daylari’ yamasa ni’zam hu’jjetlerin buzi’wdi’n’ basqa jag’daylari’ ani’qlang’an jag’dayda wolarg’a shek qoyi’wsharalari’n ko’riw talabi’ menen tiyisli uyi’mlarg’a ha’m lawazi’mli’ shaxslarg’a mu’ra’jat yetiwge haqi’li’.
Deputat usi’ statyani’n’ birinshi ha’m yekinshi bo’limlerinde na’zerde tuti’lg’an huqi’qlardan ti’sqari’, ni’zamshi’li’q baslamasi’, huqi’qi’na iye ha’mde Joqarg’i’ Ken’estegi deputatlar birlespesi jumi’si’na qatnasi’w huqi’qi’na iye.
Deputat ni’zamlarg’a muwapi’q basqa huqi’qlarg’a iye boli’wi’ mu’mkin.

6-statya. Deputatti’n’ minnetleri.
Deputat Joqarg’i’ Ken’estin’ sessiyalari’nda, sonday-aq Joqarg’i’ Ken’estin’ qaysi’ komiteti, komissiyasi’ qurami’na saylang’an bolsa, usi’ komitet, komissiyani’n’ ma’jilislerinde belgilengen ta’rtipte jeke wo’zi qatnasi’wi’ sha’rt.
Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’nda, komitet ha’m komissiya ma’jilislerinde qatnasi’w imkaniyati’ bolmag’an jag’dayda deputat bul haqqi’nda Joqarg’i’ Ken’eske, komitet, komissiya basli’g’i’na aldi’n ala xabar yetiwi sha’rt.
Deputatti’n’ juwapkershiliginde ni’zamlarg’a muwapi’q basqa da wazi’ypalar boli’wi’ mu’mkin.

7-statya. Deputatti’n’ saylawshi’lar menen, siyasiy partiya menen ali’p baratug’i’n jumi’slari’.
Deputat wo’z wokrugi saylawshi’lari’ menen, woni’ deputatli’qqa talaban yetip usi’ng’an siyasiy partiya menen baylani’sta boladi’, Joqarg’i’ Ken’este wolardi’n’ ma’plerin bildiredi.
Deputat wo’zine saylawshi’lardan kelip tu’sken mu’ra’jatlardi’ ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte qarap shi’g’adi’, wolardi’ sheshiw ilajlari’n ko’redi, puqaralardi’ qabi’llaydi’. Deputat waqti’ waqti’ menen, lekin ji’li’na keminde bir ma’rte saylawshi’larg’a wo’z jumi’si’ haqqi’nda mag’li’wmat beredi.
Deputatqa saylawshi’lar menen ali’p bari’latug’i’n jumi’slar ushi’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ Reglamentinde belgilenetug’i’n ta’rtipte ani’q bir ku’nler aji’rati’ladi’.
Saylawshi’lar menen ushi’rasi’wlar wo’tkeriw ushi’n deputatqa za’ru’r sharayatlar ta’miyinlenedi. Atqari’wshi’ ha’kimiyat uyi’mlari’ woni’n’ wo’tinishi boyi’nsha jay aji’rati’li’wi’n sho’lkemlestiredi, deputatti’n’ saylawshi’lar menen ushi’rasi’wlari’ wo’tkeriletug’i’n, deputat ta’repinen puqaralar qabi’l yetiletug’i’n waqi’t ha’m wori’n haqqi’nda puqaralarg’a xabar beredi, qabi’llaw ha’m ushi’rasi’wlarda qatnasi’w ushi’n deputatti’n’ usi’ni’si’na muwapi’q wo’zlerinin’ juwapker wa’killerin jiberedi, sonday-aq deputatti’n’ wori’nlardag’i’ jumi’si’na ko’meklesiw boyi’nsha basqa da ilajlardi’ ko’redi.
Saylawshi’lardi’n’ isenimin aqlay almag’an deputat ni’zamda belgilengen ta’rtipte shaqi’rti’p ali’ni’wi’ mu’mkin.

8-statya. Deputatti’n’ deputatli’q talapnamasi’.
Deputat ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ni’n’ lawazi’mli’ shaxslari’na wolardi’n’ wa’killiklerine kiretug’i’n ma’seleler boyi’nsha tiykarlang’an tu’sinik beriw yamasa wo’z ko’z qarasi’n bayanlaw talabi’ menen deputatli’q talapnama jiberiwge haqi’li’.
Ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ni’n’ lawazi’mli’ shaxslari’ deputat sorawi’na juwapti’ belgilegen mu’ddetlerde Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’na beredi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ji’nayat isleri boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’ basli’g’i’na, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Puqarali’q isler boyi’nsha Joqarg’i’ sudi’ni’n’ basli’g’i’na, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Xojali’q sudi’ni’n’ basli’g’i’na, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’na, sorasti’ri’w ha’m tergew uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’na jollang’an deputatli’q talapnama wolardi’n’ is ju’rgiziwindegi belgili jumi’slar ha’m materiallarg’a tiyisli boli’wi’ mu’mkin yemes.
Deputatli’q talapnamalar boyi’nsha mag’li’wmat tiyislisinshe Joqarg’i’ Ken’estin’ sessiyasi’nda dodalani’wi’ mu’mkin.

9-statya. Deputatli’q a’deplilik.
Deputat a’deplilik qa’delerine qatan’ boysi’ni’wi’ sha’rt. Deputatti’n’ wo’z statusi’nan puqaralardi’n’, ja’miyet ha’m ma’mlekettin’ ni’zamli’ ma’plerine zi’yan keltiretug’i’n ta’rizde paydalani’wg’a paydalani’wi’na jol qoyi’lmaydi’.
Deputatli’q a’deplilik buzi’lg’an jag’dayda deputatti’n’ ju’ris-turi’si’ haqqi’ndag’i’ ma’sele Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen yamasa woni’n’ tapsi’rmasi’na muwapi’q Joqarg’i’ Ken’estin’ tiyisli komissiyasi’ ta’repinen qarap shi’g’i’li’wi’ mu’mkin.

III–bap. Deputat jumi’si’ni’n’ tiykarg’i’ kepillikleri

10-statya. Deputatti’n’ huqi’qlari’n, abi’rayi’n ha’m ar-nami’si’n qorg’aw.
Ha’r bir deputatqa wo’z wa’killiklerin tosqi’nli’qsi’z ha’m na’tiyjeli a’melge asi’ri’w ushi’n jag’daylar kepillenedi, woni’n’ huqi’qlari’, abi’rayi’ ha’m ar-namasi’ qorg’aladi’.
Deputatti’n’ abi’rayi’ ha’m ar-nami’si’na tiygen shaxslar ni’zamg’a muwapi’q ha’kimshilik, ji’nayi’ yamasa basqa da juwapkershilikke tarti’ladi’. Deputatti’n’ nami’si’na tiyiw, sonday-aq wog’an jala jabi’w ni’zamda belgilengen juwapkershilikke ali’p keledi.
Deputatli’q wa’killiklerdi a’melge asi’ri’wg’a tosqi’nli’q yetiw maqsetinde deputatqa qanday ta’rizde bolmasi’n ta’sir jasawg’a jol qoyi’lmaydi’.
Deputat aldi’ndag’i’ wo’z wazi’ypalari’n wori’nlamaytug’i’n, woni’n’ jumi’si’na tosqi’nli’q jasaytug’i’n, bile tura wog’an jalg’an mag’li’wmat beretug’i’n, deputat jumi’si’ni’n’ kepilliklerin buzatug’i’n lawazi’mli’ shaxslar ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q juwapker boladi’.

11-statya. Deputatti’n’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’.
Deputat wo’z wa’killikleri mu’ddet lawazi’mi’na qol qati’lmasli’q huqi’qi’na iye boladi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ kelisimisiz deputat ji’nayatli’ juwapkershilikke tarti’li’wi’, irkiwge ali’ni’wi’, qamaqqa ali’ni’wi’ yamasa sud ta’rtibinde beriletug’i’n ha’kimshilik jazag’a tarti’li’wi’ mu’mkin yemes.
Deputatti’n’ ma’jbu’rlep ali’p keliwge, sonday-aq woni’n’ turaq jayi’, xi’zmet xanasi’, ju’gin, jeke ha’m xi’zmet transport qurallari’n, jazi’lmalari’n, wol paydalani’p ati’rg’an baylani’s qurallari’n, sonday-aq wog’an tiyisli hu’jjetlerdi ko’zden wo’tkeriwge jol qoyi’lmaydi’.
Deputat Joqarg’i’ Ken’este dawi’s beriw payti’nda pikir bildirilgenligi yamasa ko’z qarasi’n bayan yetkenligi ushi’n ha’m wo’z wa’killiklerin a’melge asi’ri’wi’ menen baylani’sli’ basqa ha’reketleri ushi’n juwapkershilikke tarti’li’wi’ mu’mkin yemes, sonday-aq wa’killik mu’ddeti tamamlang’annan son’da juwapkershilikke tarti’li’wi’ mu’mkin yemes. Yeger usi’nday ha’reketlerine baylani’sli’ deputat nami’si’na tiyiwge, jala jabi’wg’a yamasa ni’zam hu’jjetlerinde juwapkerlik na’zerde tuti’lg’an basqa da ni’zam buzi’wshi’li’qlarg’a jol qoyg’an bolsa, wol qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayri’lg’an jag’dayda juwapkershilikke tarti’ladi’.

12-statya. Deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’w ta’rtibi.
Deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’w haqqi’ndag’i’ ma’sele Wo’zbekstan Respublikasi’ Bas Prokurori’ni’n’ yamasa Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’ni’n’ usi’ni’si’na muwapi’q Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen won ku’n ishinde sheshiledi. Senator yetip saylang’an deputati’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’w ma’selesi «Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ deputati’ni’n’ ha’m Senati’ ag’zasi’ni’n’ statusi’ haqqi’nda»g’i’ Wo’zbekstan Respublikasi’ ni’zami’na belgilengen ta’rtipte sheshiledi.
Wo’zbekstan Respublikasi’ Bas Prokurori’ni’n’ yamasa Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’ni’n’ deputatti’ ji’nayi’ juwapkershilikke tarti’w, irkiwge ali’w, qamaqqa ali’w yamasa sud ta’rtibinde beriletug’i’n ha’kimshilik jazani’ qollani’wg’a kelisim ali’w haqqi’ndag’i’ usi’ni’si’ Joqarg’i’ Ken’es ta’repinen qarap shi’g’i’ladi’, Joqarg’i’ Ken’es sessiyalari’ arali’g’i’ndag’i’ da’wirde woni’n’ Prezidiumi’ ta’repinen qarap shi’g’i’li’p, Prezidiumni’n’ usi’ ma’selege tiyisli qarari’ keyin ala Joqarg’i’ Ken’es sessiyasi’nda tasti’yi’qlanadi’.
Joqarg’i’ Ken’estin’ yamasa woni’n’ Prezidiumi’ni’n’ deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’wg’a kelisim beriw ma’selesine baylani’sli’ qarari’ da’rhal Wo’zbekstan Respublikasi’ Bas Prokurori’na yamasa Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’na jiberiledi.
Deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’wg’a kelisim alg’an Wo’zbekstan Respublikasi’ Bas Prokurori’ yamasa Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Prokurori’ is ju’rgiziw tamamlang’an ku’nnen baslap u’sh ku’n mu’ddet ishinde Joqarg’i’ Ken’eske isti tergew, sudta qarap shi’g’i’w na’tiyjeleri haqqi’nda xabar yetiwi sha’rt.
Joqarg’i’ Ken’estin’ deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’wg’a kelisim beriwden bas tarti’wi’ wog’an baylani’sli’ ji’nayi’ isti ju’rgiziwdi yamasa sud ta’rtibinde beriletug’i’n ha’kimshilik jazani’ na’zerde tutatug’i’n ha’kimshilik huqi’qbuzarli’q haqqi’nda isti ju’rgiziwge jol qoyi’lmaytug’i’n ha’m bunday islerdi toqtati’wg’a sebep bolatug’i’n jag’day yesaplanadi’. Tiyisli isti toqtati’w haqqi’ndag’i’ qarar tek g’ana jan’adan ani’qlang’an jag’daylar bar bolsa g’ana biykar yetiliwi mu’mkin.

13-statya. Deputatti’n’ lawazi’mli’ shaxslar ta’repinen da’rhal qabi’l yetiw huqi’qi’.
Deputat wo’z wa’killiklerin a’melge asi’ri’p ati’rg’anda gu’wali’g’i’n ko’rsetip, Wo’zbekstan Respublikasi’ aymag’i’ndag’i’ karxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemlerge tosqi’nli’qsi’z kiriw huqi’qi’nan, sonday-aq wolardi’n’ basshi’lari’ ha’m basqa da lawazi’mli’ shaxslari’ ta’repinen da’rhal qabi’l yetiliw huqi’qi’nan paydalanadi’.
Jumi’si’ ma’mleketlik si’r ha’m ni’zam menen qorg’alatug’i’n basqa da si’r menen baylani’sli’ ka’rxanalar, ma’kemeler, sho’lkemlerge deputatti’n’ kiriw ta’rtibi ni’zamda belgilenedi.

14-statya. Deputatli’q jumi’si’n wo’ndirislik yamasa xi’zmet wazi’ypasi’n atqari’w menen u’ylesimli ta’rizde ali’p bari’w.
Deputat wo’z wa’killiklerin wo’ndirislik yamasa xi’zmet wazi’ypalari’nan qol u’zbegen halda a’melge asi’radi’.
Ka’rxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemlerdin’ basshi’lari’ deputati’ wol wo’z deputatli’q wazi’ypalari’n atqaratug’i’n waqi’tta woni’n’ jumi’s worni’n (lawazi’mi’n) saqlag’an halda, jumi’stan azat yetiwi sha’rt.
Deputatli’q wazi’ypalari’n atqari’p atqari’p ati’rg’an waqi’tta deputatti’n’ wortasha is haqi’si’ saqlani’p qaladi’.

15-statya. Deputati’ a’skeriy ji’yi’nlardan azat yetiw.
Deputat wo’z wa’killikleri ha’reket yetip turg’an mu’ddet lawazi’mi’nda a’skeriy ji’yi’nlardan azat yetiledi.

16-statya. Deputat ha’m senator jumi’si’ni’n’ ma’limleme ha’m materialli’q texnikali’q ta’miyinleniwi.
Joqarg’i’ Ken’es deputati’ hu’jjetler, za’ru’r ma’limleme ha’m mag’li’wmat materiallari’ menen ta’miyinleydi, sonday-aq deputatli’q jumi’si’ menen baylani’sli’ ma’seleler boyi’nsha qa’nigelerdin’ ma’sla’ha’tlerin sho’lkemlestiredi.
Deputatqa texnikali’q qurallar, baylani’s qurallari’ ha’m mag’li’wmatlar bazari’nan paydalani’w ushi’n jag’day jarati’ladi’.
Deputatqa deputatli’q jumi’si’ menen baylani’sli’ shi’g’i’nlar ushi’n ha’r ayda yen’ kem is haqi’ni’n’ bes yesesi mug’dari’nda fizikali’q shaxslardan ali’natug’i’n da’ramat sali’g’i’ sali’nbaytug’i’n qarji’ to’lenedi.

17-statya. Deputatti’n’ transportta tegin qatnaw huqi’qi’.
Deputat Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda hawa, temir jol, avtomobil jolawshi’lar transporti’nda (taksi ha’m qala jo’nelisli transporti’ bug’an kirmeydi) tegin ju’riw huqi’qi’nan paydalanadi’.
Deputat aeroportlar ha’m aerovokzallar, temir jol vokzallari’ ha’m stanciyalari’ni’n’ ra’smiy shaxslar ha’m delegaciyalar ushi’n arnalg’an zallari’nan tegin paydalani’w huqi’qi’na iye.
Deputat wo’z gu’wali’g’i’n ko’rsetkennen keyin temir jol vokzallari’ ha’m stanciyalari’ni’n’ bilet satatug’i’n kassalari’, puqarali’q aviaciya agentligi yamasa aeroportlar wog’an poezddi’n’ jataqli’ yamasa jumsaq wori’nli’qli’ vagoni’nan samolyot saloni’nan gezeksiz wori’n beriwi sha’rt.
Biletinde wori’nli’qti’n’ ta’rtip sani’ da ko’rsetiletug’i’n qalalar arali’q, sonday-aq qala a’tirapi’nda qatnaytug’i’n avtobuslarda deputat avtovokzallar ha’m avtostanciyalardi’ kassalari’nan gezeksiz ali’natug’i’n tegin bilet penen ju’redi. Qalg’an barli’q jag’daylarda deputatti’n’ jolawshi’lar transporti’nda ju’riwi (taksi ha’m qalali’q jo’nelisli transporti’ bug’an kirmeydi) deputatti’n’ gu’wali’g’i’ boyi’nsha a’melge asi’ri’ladi’.
Deputat ha’r bir transport tu’rinde ha’rekettegi normalarg’a sa’ykes qol ju’gin tegin ali’p ju’riw huqi’qi’na iye.
Transport sho’lkemleri menen saplasi’w ta’rtibi ni’zam hu’jjetlerinde belgilenedi.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2400

Betler