Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (90 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (90 KB)

«Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’

I. Uli’wma rejeler

1-statya. Usi’ Ni’zamni’n’ maqseti.
Usi’ Ni’zamni’n’ maqseti poselka, awi’l ha’m de qaladag’i’, poselkadag’i’ ha’m awi’ldag’i’ ma’kan puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n), sonday-aq woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemles-tiriw ha’m wo’tkeriw boyi’nsha qatnasi’qlardi’ ta’rtiplestiriwden ibarat.

2-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw haqqi’ndag’i’ ni’zam xu’jjetleri.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw haqqi’ndag’i’ ni’zam xu’jjetleri usi’ Ni’zamnan, “Puqaralardi’n’ wo’zin-o’zi basqari’w uyi’mlari’ haqqi’nda”g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’nan ha’m basqa da ni’zam hu’jjetlerinen ibarat.

3-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esg’o’ylerin saylawdi’n’ tiykarg’i’ principleri.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw demokratizm, ja’riyali’li’q ha’m ten’dey saylaw huqi’qi’ tiykari’nda wo’tkeriledi.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda tiyisli aymaqta turaqli’ jasawshi’ Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ puqaralari’ (bunnan bi’lay tekstte puqaralar dep ju’rgiziledi), ji’ni’si’na, rasasi’na ha’mde qaysi’ milletke tiyisliligine, tiline, dinge qatnasi’g’i’na, socialli’q shi’g’i’si’na, jeke ha’m ja’miyetlik jag’dayi’na, bilimine, shug’i’llanatug’i’n jumi’si’ni’n’ tu’rine ha’m wo’zgesheligine qaramastan ten’dey saylaw huqi’qi’na iye boladi’.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ ha’r bir qatnasi’wshi’si’ bir dawi’sqa iye boladi’.

4-statya. Puqaralardi’n’ puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda qatnasi’w huqi’qi’.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda puqaralardi’n’ qatnasi’wi’ i’qti’yarli’ ha’m yerkin boli’p tabi’ladi’. Puqaralarg’a wolardi’ saylawg’a qatnasi’wg’a yamasa qatnaspawg’a ma’jbu’r yetiw maqsetinde, sonday-aq wolardi’n’ wo’z yerk-i’qrari’n yerkin bildiriwine ta’sir ko’rsetiwge hesh kim haqi’li’ yemes.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw huqi’qi’na saylaw ku’ni 18 jasqa shi’qqan puqaralar iye boladi’.
Sud ta’repinen uqi’psi’z dep tabi’lg’an puqaralardi’n’ puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda qatnasi’wi’ mu’mkin yemes.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda puqaralardi’n’ qatnasi’w huqi’qlari’n qanday da bir ta’rizde tikkeley yamasa janapay tu’rde sheklew qadag’an yetiledi.

5-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriwde ha’m wo’tkeriwde ja’riyali’li’q.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ha’m wo’tkeriw ashi’q tu’rde ha’m ja’riyali’li’q penen a’melge asi’ri’ladi’.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestirgende ha’m wo’tkergende puqaralar ji’yi’ni’ wo’tkeriletug’i’n ku’n, waqi’t ha’m wo’tkeriletug’i’n wori’n haqqi’nda puqaralar xabardar yetiledi, puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na ko’rsetilgen talabanlar, dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’ haqqi’nda ma’lim yetiledi.
Qaraqalapqstan Respublikasi’ni’n’ g’alaba xabar qurallari’ puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawg’a tayarli’q bari’si’n ha’m saylawdi’n’ qalay wo’tip ati’rg’ani’n sa’wlelendirip baradi’.

6-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’yleri puqaralar ji’yi’ni’ ta’repinen, al ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda puqaralar wa’killerinin’ ji’ynali’si’ ta’repinen 2,5 (eki yari’m) ji’l mu’ddetke saylanadi’.

7-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriwdi ma’mleket ta’repinen qollap-quwatlaw.
Ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriwde puqaralar ji’yi’nlari’na ja’rdem yetiwleri, za’ru’r bolg’an jag’daylarda wolardi’ jaylar, transport ha’m baylani’s qurallari’ menen ta’miyinlewi sha’rt.

II. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw

8-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ wo’tkeriw mu’ddetleri.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ wo’tkeriw mu’ddetleri ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q belgilenedi.

9-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne de wo’tkeriwge ja’rdemlesiwshi komissiyalardi’ du’ziw.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ha’m wo’tkeriwde puqaralar ji’yi’nlari’na a’meliy ja’rdem ko’rsetiw ushi’n rayonlar ha’m qalalar aymaqlari’nda tiyisli puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’ basli’qlari’n (aqsaqallari’n) ha’m wolardi’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriwge ja’rdemlesiwshi respublikali’q, rayonli’q ha’m qalali’q komissiyalari’ (bunnan bi’lay tekstte komissiyalar dep ju’rgiziledi) du’ziledi.
Komissiyalar tiyisli ma’mleketlik ha’kimiyatti’n’ wa’killikli uyi’mi’ni’n’ qarari’ menen puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriw da’wiri ushi’n du’ziledi.
Komissiyalardi’n’ qurami’na, a’dette, puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’, ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ni’n’, ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’ wa’killeri kirgiziledi.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) yamasa woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na talabanlar komissiyag’a ag’za bolg’an shaxslar arasi’nan ko’rsetilgen bolsa, wolar komissiya qurami’nan shi’g’ari’ladi’.

10-statya. Komissiyalardi’n’ wa’killikleri.
Komissiyalar:
usi’ Ni’zamni’n’ wori’nlani’wi’n ta’miyinlewdi ha’mde puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne de wo’tkeriw ma’seleleri boyi’nsha tu’sinikler beredi;
puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’ basli’qlari’n (aqsaqallari’n) ha’m wolardi’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne de wo’tkeriw boyi’nsha tiyisli jumi’sshi’ toparlardi’n’ jumi’si’n bag’darlap baradi’;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ wo’tkeriw ma’seleleri boyi’nsha xali’q arasi’nda tu’sindiriw jumi’slari’ni’n’ ali’p bari’li’wi’n sho’lkemlestiredi;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne de wo’tkeriw boyi’nsha jumi’sshi’ toparlardi’n’ son’i’nan tiyisli rayonlardi’n’, qalalardi’n’ ha’kimleri menen kelisip ali’w ushi’n basli’qlar (aqsaqallar) wazi’ypasi’na ko’rsetilgen talabanlarg’a baylani’sli’ hu’jjetlerdi qabi’l yetip aladi’;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawg’a baylani’sli’ hu’jjetlerdin’ u’lgilerin tasti’yi’qlaydi’;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriw boyi’nsha jumi’sshi’ toparlardi’n’ puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’ basli’qlari’n (aqsaqallari’n) ha’m wolardi’n’ ken’esgo’ylerin saylawg’a tayarli’q ko’riw ja’ne woni’ wo’tkeriw menen baylani’sli’ ma’selelerge tiyisli ma’limlemelerin ti’n’laydi’;
tiyisli aymaqta puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’ basli’qlari’n (aqsaqallari’n) ha’m wolardi’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’n’ juwmaqlari’n shi’g’aradi’;
puqaralardi’n’ puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriw ma’selelerine baylani’sli’ mu’ra’jatlari’n qarap shi’g’adi’;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriw menen baylani’sli’ hu’jjetlerdin’ arxivke tapsi’ri’li’wi’n ta’miyinleydi;
Komissiyalar ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa wa’killiklerdi de a’melge asi’ri’wi’ mu’mkin.

11-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ha’m de wo’tkeriw boyi’nsha jumi’sshi’ topardi’ du’ziw.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ha’m de wo’tkeriw ushi’n puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ yamasa woni’n’ ken’esinin’ qarari’ menen saylaw da’wiri ushi’n puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriw boyi’nsha jumi’sshi’ topari’ (bunnan bi’lay tekstte jumi’sshi’ topari’ dep ju’rgiziledi) du’ziledi.
Jumi’sshi’ topari’ni’n’ qurami’na, a’dette, puqaralar ji’yi’ni’ni’n’, tiyisli aymaqta jaylasqan ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkemlerdin’, ka’rxanalardi’n’, ma’kemelerdin’ ha’m sho’lkemlerdin’ wa’killeri kirgiziledi. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’yleri jumi’sshi’ topardi’n’ qurami’na kirgiziliwi mu’mkin yemes.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerinin’ wazi’ypasi’na talabanlar jumi’sshi’ toparg’a ag’za shaxslar arasi’nan ko’rsetilgen bolsa, wolar jumi’sshi’ topardi’n’ qurami’nan shi’g’ari’ladi’.

12-statya. Jumi’sshi’ toparlardi’n’ wa’killikleri.
Jumi’sshi’ topar:
puqaralar ji’yi’ni’ wo’tkeriletug’i’n ku’n, waqi’t ha’m wori’ndi’ belgileydi ja’ne ji’yi’n wo’tkeriliwden keminde bes ku’n buri’n bul haqqi’nda tiyisli aymaqta jasaytug’i’n puqaralardi’ xabardar yetedi;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ qatnasi’wshi’lari’n dizimge aladi’;
tiyisli aymaqta jasaytug’i’n xali’qti’n’ pikirin yesapqa ali’w menen puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) wazi’ypasi’na talabanlar boyi’nsha usi’ni’slar tayarlaydi’;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ wo’tkeriw ma’selelerine baylani’sli’ xali’q arasi’nda tu’sindiriw jumi’slari’n ali’p baradi’;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin qayta saylawdi’ wo’tkeriwdi sho’lkemlestiredi;
puqaralardi’n’ puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriw ma’selelerine baylani’sli’ mu’ra’jatlari’n qarap shi’g’adi’;
Jumi’sshi’ topar ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da wa’killiklerdi a’melge asi’ri’wi’ mu’mkin.

13-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ wo’tkeriw ushi’n puqaralar ji’yi’ni’n (wa’killer ji’ynali’si’n) shaqi’ri’w.
Puqaralar ji’yi’ni’ (wa’killer ji’ynali’si’) ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte shaqi’ri’ladi’.
Puqaralar wa’killerinin’ ji’ynali’si’na turaq jaylar, ko’sheler, ma’kanlar, kishi rayonlar, kvartallardan wolarda jasawshi’lardi’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ qarari’ menen saylanatug’i’n wa’killer jiberiledi. Wa’killer normasi’n puqaralardi’n’ wo’zin-o’zi basqari’w isleri boyi’nsha tiyisli rayon yamasa qalani’n’ muwapi’qlasti’ri’w ken’esi belgileydi.

III. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na talabanlar ko’rsetiw.

14-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na talabanlar ko’rsetiw.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na talabanlar ko’rsetiw tiyisli aymaqta jasaytug’i’n xali’qti’n’ pikirin yesapqa ali’w menen jumi’sshi’ topar ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) wazi’ypasi’na ko’rsetilgen talabanlarg’a baylani’sli’ hu’jjetler rayon yamasa qala ha’kimi menen kelisip ali’w ushi’n tiyisli rayonli’q yamasa qalali’q komissiyag’a saylawdan keminde won ku’n buri’n tapsi’ri’ladi’.

15-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) wazi’ypasi’na talabanlarg’a koyi’latug’i’n talaplar.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) wazi’ypasi’na talabanlar, a’dette, joqarg’i’ bilimge iye boli’wi’ ha’m saylaw ku’ni tiyisli aymaqta turaqli’ jasap ati’rg’an boli’wi’, sonday-aq sho’lkemlestiriwshilik uqi’bi’na, turmi’s ta’jriybesine ha’m xali’q arasi’nda abi’rayg’a iye boli’wi’ tiyis.
Sud ta’repinen uqi’psi’z dep tabi’lg’an shaxslar, sonday-aq sudti’n’ hu’kimi menen jazani’ wo’tew wori’nlari’nda boli’p ati’rg’an shaxslar puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) wazi’ypasi’na saylani’w ushi’n talaban yetip ko’rsetiliwi mu’mkin yemes.

16-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ken’es-go’ylerinin’ sanlіq quramіn belgilew.
Puqaralar ji’yi’ni’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ken’esgo’ylerinin’ sanli’q qurami’ turaq jaylar, ko’sheler, ma’kanlar, kishi rayonlar ha’m kvartallardan wa’killikti yesapqa ali’w menen puqaralar ji’yi’ni’ ta’repinen belgilenedi.

17-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ken’esgo’ylerinin’ wazi’ypasi’na talabanlar usi’ni’w.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ken’esgo’ylerinin’ wazi’ypasi’na talabanlar puqaralar ji’yi’ni’ qarap shi’g’i’w ushi’n puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ta’repinen usi’ni’ladi’.

IV. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda dawi’s beriw ja’ne na’tiyjelerdi ani’qlaw

18-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda dawi’s beriwdin’ tu’rleri.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw ashi’q yamasa jasi’ri’n dawi’s beriw arqali’ a’melge asi’ri’ladi’.
Dawi’s beriwdin’ tu’ri haqqi’ndag’i’ qarar puqaralar ji’yi’ni’ ta’repinen ashi’q dawi’s beriw arqali’ qabi’l yetiledi.

19-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw boyi’nsha yesap-sanaq komissiyasi’.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw boyi’nsha dawi’s beriwdin’ na’tiyjelerin ani’qlaw ushi’n puqaralar ji’yi’ni’ ta’repinen keminde u’sh shaxstan ibarat quramda yesap-sanaq komissiyasi’ saylanadi’.

20-statya. Ashi’q dawi’s beriwdi wo’tkeriw ta’rtibi.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw ashi’q dawi’s beriw arqali’ wo’tkerilgende dawi’s beriw ha’r bir talaban boyi’nsha usi’ni’slardi’n’ kelip tu’siw ta’rtibine qaray, qol ko’teriw joli’ menen wo’tkeriledi.

21-statya. Jasi’ri’n dawi’s beriwdi wo’tkeriw ta’rtibi.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw jasi’ri’n dawi’s beriw arqali’ wo’tkerilgende puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ qatnasi’wshi’lari’na yesap-sanaq komissiyasi’ ta’repinen dawi’s beriw byulletenleri beriledi.
Jasi’ri’n dawi’s beriw byulletenine puqaralar ji’yi’ni’ basli’g’i’ (aqsaqali’) yamasa woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na talabanlardi’n’ familiyasi’, ismi, a’kesinin’ ismi a’lipbe ta’rtibinde kirgiziledi.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda jasi’ri’n dawi’s beriw byulletenlerin beriw tikkeley dawi’s beriwden aldi’n baslanadi’.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw byulleteni dawi’s beriwshi ta’repinen jasi’ri’n dawi’s beriw kabinasi’nda yamasa bo’lmesinde tolti’ri’ladi’. Dawi’s beriwshi wo’zi qarsi’ dawi’s beretug’i’n talabanlardi’n’ byulletendegi familiyalari’n si’zadi’.
Dawi’s beriwshi tolti’rg’an dawi’s beriw byulletenin saylaw quti’si’na taslaydi’.
Saylaw quti’lari’ dawi’s beriw juwmaqlang’annan keyin yesap-sanaq komissiyasi’ ta’repinen ashi’ladi’.

22-statya. Dawi’slardi’ sanap shi’g’i’w.
Dawi’slar yesap-sanaq komissiyasi’ ta’repinen, puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) yamasa woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na ha’r bir talaban boyi’nsha sanap shi’g’i’ladi’.

23-statya. Yesap-sanaq komissiyasi’ni’n’ protokoli’.
Dawi’slardi’ sanawdi’n’ na’tiyjeleri boyi’nsha yesap-sanaq komissiyasi’ ta’repinen protokol du’ziledi.
Yesap-sanaq komissiyasi’ni’n’ protokoli’na to’mendegiler ko’rsetiledi:
puqaralar ji’yi’ni’ qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma sani’;
dawi’s beriwge qatnasqan puqaralar ji’yi’ni’ qatnasi’wshi’lari’ni’n’ sani’;
jasi’ri’n dawi’s beriw wo’tkerilgende byulleten alg’an puqaralar ji’yi’ni’ qatnasi’wshi’lari’ni’n’ sani’;
puqaralar ji’yi’ni’ basli’g’i’ (aqsaqali’) yamasa woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na ha’r bir talabandi’ jaqlap ha’m wog’an qarsi’ berilgen dawi’slardi’n’ sani’;
jasi’ri’n dawi’s beriw wo’tkerilgende haqi’yqi’y yemes dep tabi’lg’an byulletenlerdin’ sani’;
protokolg’a yesap-sanaq komissiyasi’ni’n’ basli’g’i’ ha’m ag’zalari’ ta’repinen qol qoyi’ladi’.
Protokol yesap-sanaq komissiyasi’ni’n’ basli’g’i’ ta’repinen woqi’p yesittiriledi ha’m puqaralar ji’yi’ni’ ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.

24-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’n’ juwmaqlari’n shi’g’ari’w.
Puqaralar ji’yi’ni’na qatnasqan puqaralardi’n’ yari’mi’ni’n’ aslami’ni’n’ dawi’si’n alg’an talaban puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) yamasa woni’n’ ken’esgo’yi wazi’ypasi’na saylang’an boli’p yesaplanadi’.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’n’ juwmaqlari’ boyi’nsha puqaralar ji’yi’ni’ qarar qabi’l yetedi ha’m de bul qarar puqaralar ji’yi’ni’na basshi’li’q yetiwshi ta’repinen woqi’p yesittiriledi.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ protokoli’ yeki nusqada du’zilip, bir nusqasi’ saylawdi’n’ juwmaqlari’n uli’wmalasti’ri’wi’ ushi’n tiyisli rayonli’q yamasa qalali’q komissiyag’a usi’ni’ladi’.
Rayonli’q ha’m qalali’q komissiyalar puqaralar ji’yi’nlari’ni’n’ basli’qlari’n (aqsaqallari’n) ha’m wolardi’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’n’ juwmaqlari’na baylani’sli’ uli’wmalasti’ri’lg’an mag’li’wmatlardi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ komissiyasi’na tapsi’radi’.

25-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’ wo’tpegen yamasa haqi’yqi’y yemes dep tabi’w.
Yeger puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda puqaralar ji’yi’ni’nda qatnasi’wshi’lar dizimine kirgizilgen puqaralardi’n’ yari’mi’nan azi’ qatnasqan bolsa, saylaw wo’tpegen dep tabi’ladi’. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw puqaralar wa’killerinin’ ji’ynali’slari’nda wo’tkerilgen jag’dayda, yeger ji’ynali’sqa puqaralar wa’killerinin’ u’shten yeki bo’leginen azi’ qatnasqan bolsa, saylaw wo’tpegen dep tabi’ladi’.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) yamasa woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw waqti’nda jol qoyi’li’p, na’tiyjede dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’na ta’sir yetken ta’rtip buzi’wlar sebebinen saylaw sud ta’repinen huquqi’y yemes dep tabi’li’wi’ mu’mkin.

26-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawda qayta dawi’s beriw.
Yeger puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’yleri wazi’ypasi’na yekewden arti’q talaban ko’rsetilgen ha’m wolardi’n’ birde-birewi saylanbag’an bolsa, puqaralar ji’yi’ni’ yen’ ko’p dawi’s alg’an yeki talaban boyi’nsha qayta dawi’s beriwdi wo’tkeriw haqqi’nda qarar qabi’l yetedi. Qayta dawi’s beriw usi’ Ni’zamni’n’ talaplari’ saqlang’an haldi’ wo’tkeriledi.
Qayta dawi’s beriwge qatnasqan puqaralardi’n’ dawi’si’n basqa talabang’a qarag’anda ko’birek alg’an talaban, yeger woni’ jaqlap berilgen dawi’slardi’n’ sani’nan ko’p bolsa, puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) yamasa woni’n’ ken’esgo’yi wazi’ypasi’na saylang’an boli’p yesaplanadi’.

27-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin qayta saylaw.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin qayta saylaw to’mendegi jag’daylarda wo’tkeriledi:
bunnan aldi’n’g’i’ saylaw wo’tpegen yamasa haqi’yqi’y yemes dep tabi’lg’an bolsa;
qayta dawi’s beriw puqaralar ji’yi’ni’ basli’g’i’ni’n’ (aqsaqali’ni’n’) yamasa woni’n’ ken’esgo’yinin’ saylang’ani’n ani’qlaw imkaniyati’n bermese;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’yi wazi’ypasi’na ko’rsetilgen talabanlar sani’ yekewden ko’p bolmasa ha’mde wolardan birde biri saylanbag’an bolsa;
puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin qayta saylaw usi’ Ni’zamni’n’ talaplari’ saqlang’an halda bir ayli’q mu’ddetten keshiktirmesten wo’tkeriledi.

28-statya. Bosap qalg’an wori’nlarg’a puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’yin saylaw.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) yamasa woni’n’ ken’esgo’ylerinin’ wa’killikleri mu’ddetinen buri’n toqtati’lg’an bolsa, tiyisli puqaralar ji’yi’nlari’nda usi’ Ni’zamni’n’ talaplari’ saqlang’an halda jan’a saylaw wo’tkeriledi.

V. Juwmaqlawshi’ rejeler

29-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’n’ na’tiyjeleri boyi’nsha puqaralar ji’yi’ni’ uyi’mlari’n qa’liplestiriw.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’n’ na’tiyjeleri tiykari’nda puqaralar ji’yi’ni’ ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ ken’esin du’zedi, puqaralar ji’yi’ni’ jumi’si’ni’n’ tiykarg’i’ bag’darlari’ boyi’nsha komissiyalardi’ ha’m puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ tekseriw komissiyasi’n, sonday-aq ha’kimshilik komissiyasi’n saylaydi’.

30-statya. Saylaw komissiyalari’ni’n’ ha’m jumi’sshi’ toparlar-di’n’ ha’reketleri u’stinen shag’i’m yetiw.
Saylaw komissiyalari’ni’n’ ha’m jumi’sshi’ toparlardi’n’ u’stinen saylawg’a alti’ ku’n qalg’ang’a deyin shag’i’m yetiliwi mu’mkin.

31-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’n’ na’tiyjeleri u’stinen shag’i’m yetiw.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’ (aqsaqali’) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylawdi’n’ na’tiyjelerine baylani’sli’ puqaralar ji’yi’ni’ qabi’l yetken qarar u’stinen sudqa shag’i’m yetiliwi mu’mkin.

32-statya. Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’ani’ ushi’n juwapkershilik.
Puqaralar ji’yi’ni’ni’n’ basli’g’i’n (aqsaqali’n) ha’m woni’n’ ken’esgo’ylerin saylaw haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzi’wda ayi’pker shaxslar belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2535

Betler