Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (77 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (77 KB)

«Xali’q deputatlari’ rayonli’q ha’m qalali’q ken’esi deputati’ni’n’ statusi’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’

Xali’q deputatlari’ rayonli’q ha’m qalali’q Ken’esi deputati’ni’n’ (bunnan bi’lay tekstte deputat dep ju’rgiziledi) huqi’qlari’n, minnetlerin ha’m deputatli’q jumi’slari’ni’n’ tiykarg’i’ kepilliklerin belgileydi

I. Uli’wma rejeler

1-statya. Deputat.
Tiyisli xali’q deputatlari’ rayonli’q ha’m qalali’q Ken’esine (bunnan bi’lay tekste xali’q deputatlari’ Ken’esi dep ju’rgiziledi) saylang’an ha’m «Xali’q deputatlari’ rayonli’q ha’m qalali’q Ken’eslerine saylaw haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’na muwapi’q tiyislisinshe rayonli’q ha’m qalali’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen dizimge ali’ng’an Wo’zbekstan Respublikasi’ puqarasi’ deputat boli’p yesaplanadi’.

2-statya. Deputat jumi’si’ni’n’ huqi’qi’y tiykarlari’.
Deputat wo’z jumi’si’n Wo’zbekstan ha’m Qaraqalpaqstan Respublikalari’ni’n’ Konstituciyalari’, «Wori’nlardag’i’ ma’mleketlik ha’kimiyat haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’, usi’ Ni’zam ha’m basqa da ni’zamlarg’a muwapi’q a’melge asi’radi’.

3-statya. Deputatti’n’ wa’killik mu’ddeti.
Deputat tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’estin’ wa’killikleri mu’ddetine saylanadi’.
Deputatti’n’ wa’killikleri to’mendegi jag’daylarda mu’ddetinen buri’n toqtati’ladi’:
– wol wo’z wa’killiklerin tapsi’ri’w haqqi’nda jazba arza bergen jag’dayda;
– wol ni’zamg’a muwapi’q deputatli’q wa’killiklerin a’melge asi’ri’wg’a sa’ykes kelmeytug’i’n lawazi’mg’a saylang’an yamasaa tayi’nlang’an jag’dayda;
– woni’n’ qarsi’si’na sudti’n’ ayi’plaw hu’kimi ni’zamli’ ku’shine kirgen jag’dayda:
– wol shaqi’rti’p ali’ng’an jag’dayda;
– wol sud ta’repinen qatnasi’qlarg’a uqi’psi’z dep tabi’lg’an jag’dayda;
– wol sudti’n’ ni’zamli’ ku’shine kirgen qarari’ tiykari’nda dereksiz jog’alg’an dep tabi’lg’an yamasa qayti’s bolg’an dep ja’riyalang’an jag’dayda;
– wol Wo’zbekstan Respublikasi’ puqarali’g’i’n joytqan jag’dayda;
– wol qayti’s bolg’an jag’dayda.
Ayi’ri’m jag’daylarda deputatti’n’ wa’killikleri tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ qarari’na muwapi’q mu’ddetinen buri’n toqtati’li’wi’ mu’mkin.
Deputat degen joqari’ ataqqa daq tu’siriwshi ju’ris-turi’si’ bunday ma’seleni qarap shi’g’i’wi’ ushi’n tiykar boli’wi’ mu’mkin.
Deputatti’n’ wa’killiklerin basqa shaxsqa tapsi’ri’wg’a jol qoyi’lmaydi’.

4-statya. Deputatti’n’ gu’wali’g’i’ ha’m wo’n’irge tag’atug’i’n belgisi.
Deputatta gu’wali’q ha’m wo’n’irge tag’atug’i’n belgi boladi’, bul gu’wali’q penen belgi wog’an deputat si’pati’nda dizimge ali’ng’annan keyin rayonli’q, qalali’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen beriledi. Deputat gu’wali’q ha’m wo’n’irge tag’atug’i’n belgiden wo’z wa’killikleri mu’ddeti dawami’nda paydalanadi’.
Deputatti’n’ gu’wali’g’i’ ha’m wo’n’irge tag’atug’i’n belgisi haqqi’ndag’i’ u’lgi reje, sonday-aq bunday gu’wali’q ha’m belginin’ u’lgileri ja’ne ta’riplemesi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Worayli’q saylaw komissiyasi’ ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.

II. Deputatti’n’ huqi’q ha’m minnetleri

5-statya. Deputatti’n’ huqi’qlari’.
Deputat tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi ma’jilislerinde qarap shi’g’i’li’p ati’rg’an barli’q ma’seleler boyi’nsha sheshiwshi dawi’s huqi’qi’nan paydalanadi’.
Deputat:
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ turaqli’ ha’m waqti’nsha komissiyalari’na saylaw ha’m saylani’wg’a;
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ ma’jilisinde qarap shi’g’i’li’wi’ ushi’n ma’seleler usi’ni’wg’a;
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi ma’jilisinin’ ku’n ta’rtibi, dodalani’p ati’rg’an ma’selelerdi qarap shi’g’i’w ta’rtibi ha’m bul ma’selelerdin’ mazmuni’ boyi’nsha usi’ni’slar kirgiziw ha’m pikirler bildiriwge;
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi ta’repinen saylanatug’i’n, tayi’nlanatug’i’n yamasa tasti’yi’qlanatug’i’n lawazi’mli’ shaxslardi’n’ kandidaturalari’ boyi’nsha pikir bildiriwge;
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ ma’jilisinde jari’s so’zlerde qatnasi’wg’a, bayanatshi’ ha’m basqari’wshi’g’a sorawlar beriwge;
– deputatli’q talapnama menen mu’ra’jat yetiwge;
– wo’z usi’ni’slari’n tiykarlap beriw ushi’n so’zge shi’g’i’wg’a ha’m dawi’s beriwge, sebepleri boyi’nsha tu’sinik beriwge;
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ ma’jilisin basqari’wshi’g’a ma’jiliste dodalani’p ati’rg’an ma’sele boyi’nsha wo’z so’zi, usi’ni’si’ yamasa pikirinin’ tekstin tapsi’ri’wg’a;
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi qurami’ndag’i’ wo’zi ag’za bolg’an uyi’mni’n’ qarari’na qosi’lmag’an jag’dayda wo’z ko’z qarasi’n tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ ma’jilisinde bayan yetiwge yamasa bul haqqi’nda usi’ xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ basshi’si’na jazba ra’wishte ma’lim yetiwge;
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esine yesap beriwshi yamasa woni’n’ qadag’alawi’ndag’i’ ha’r qanday uyi’m yamasa lawazi’mli’ shaxsti’n’ yesabati’, yaki ma’limlemesin usi’ xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ ma’jilislerinde ti’n’law haqqi’nda usi’ni’s kirgiziwge;
– Wo’zbekstan ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zamlari’ni’n’ wori’nlani’wi’, sonday-aq tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi qararlari’ni’n’ wori’nlani’wi’n tekseriw haqqi’nda qarap shi’g’i’li’wi’ ushi’n ma’seleler kirgiziwge;
– tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi ma’jilislerinin’ stenogrammalari’ menen tani’si’wg’a;
– saylawshi’lar menen, puqaralardi’n’ wo’zin-o’zi basqari’w uyi’mi’, siyasiy partiya sho’lkemi menen ushi’rasi’wlar wo’tkeriwge;
– puqaralardi’n’ huqi’qlari’ ha’m ni’zam menen qorg’alatug’i’n ma’plerinin’ buzi’li’wi’ jag’daylari’ yamasa ni’zam hu’jjetlerin buzi’wdi’n’ basqa jag’daylari’ ani’qlang’an jag’dayda wolarg’a da’rhal shek qoyi’w ilajlari’n ko’riw talabi’ menen tiyisli uyi’mlar ha’m lawazi’mli’ shaxslarg’a mu’ra’jat yetiwge haqi’li’.
Deputat ni’zamlarg’a muwapi’q basqa da huqi’qlarg’a iye boli’wi’ mu’mkin.

6-statya. Deputatti’n’ minnetleri.
Deputat tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ ma’jilislerinde ha’m usi’ Ken’es ta’repinen du’zilgen qaysi’ komissiya qurami’na saylang’an bolsa, usi’ komissiyani’n’ ma’jilislerinde qatnasi’wi’, dawi’s beriwde tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ reglamentinde belgilengen ta’rtipte jeke wo’zi qatnasi’wi’ sha’rt.
Deputatti’n’ tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ ha’m qaysi’ komissiya qurami’nda bolsa, sol komissiya ma’jilisinde qatnasi’w imkaniyati’ bolmag’an jag’dayda deputat bul haqqi’nda usi’ xali’q deputatlari’ Ken’esi yamasa komissiya basli’g’i’na aldi’n ala xabar yetiwi sha’rt.
Deputatti’n’ juwapkershiliginde ni’zamlarg’a muwapi’q basqa minnetlemeler de boli’wi’ mu’mkin.

7-statya. Deputatti’n’ saylawshi’lar menen, woni’ deputatli’qqa talaban yetip usi’ng’an siyasiy partiya ha’m puqaralardi’n’ wo’zin-o’zi basqari’w uyi’mi’ menen ali’p baratug’i’n jumi’slari’.
Tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ deputati’ wo’z wokrugi saylawshi’lari’ menen, woni’ deputatli’qqa talaban yetip ko’rsetken siyasiy partiya ha’m puqaralardi’n’ wo’zin-o’zi basqari’w uyi’mi’ menen baylani’sta boladi’, tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinde wolardi’n’ ma’plerin bildiredi.
Deputat wo’zine saylawshi’lardan tu’sken mu’ra’jatlardi’ ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte qarap shi’g’adi’, wolardi’ sheshiw ilajlari’n ko’redi, puqaralardi’ qabi’l yetedi.
Deputat waqti’-waqti’ menen lekin, ji’li’na keminde yeki ma’rte saylawshi’larg’a wo’z jumi’si’ haqqi’nda mag’li’wmat beredi.
Deputatqa saylawshi’lar menen ali’p bari’latug’i’n jumi’slar ushi’n tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ Reglamentinde belgilenetug’i’n ta’rtipte ani’q bir ku’nler aji’rati’ladi’.
Saylawshi’lar menen ushi’rasi’wlar wo’tkeriw ushi’n deputatqa za’ru’r sharayatlar ta’miyinlenedi. Atqari’wshi’ ha’kimiyat uyi’mlari’ woni’n’ wo’tinishi boyi’nsha jay aji’rati’li’wi’n sho’lkemlestiredi, deputatti’n’ saylawshi’lar menen ushi’rasi’wlari’ wo’tkeriletug’i’n, deputat ta’repinen puqaralar qabi’l yetiletug’i’n waqi’t ha’m wori’n haqqi’nda puqaralarg’a xabar beredi, qabi’llaw ha’m ushi’rasi’wlarda qatnasi’w ushi’n deputatti’n’ usi’ni’si’na muwapi’q wo’zlerinin’ juwapker wa’killerin jiberedi, sonday-aq deputatti’n’ wori’nlardag’i’ jumi’si’na ko’meklesiw boyi’nsha basqa da ilajlardi’ ko’redi.
Saylawshi’lardi’n’ isenimin aqlay almag’an deputat ni’zamda belgilengen ta’rtipte shaqi’ri’p ali’ni’wi’ mu’mkin.

8-statya. Deputatli’q talapnama.
Deputat tiyisli aymaqta jaylasqan ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ni’n’ lawazi’mli’ shaxslari’na wolardi’n’ wa’killiklerine kiretug’i’n ma’seleler boyi’nsha tiykarlang’an tu’sinik beriw yamasa wo’z ko’z qarasi’n bayan yetiw talabi’ menen deputatli’q talapnama jiberiwge haqi’li’.
Ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ni’n’ lawazi’mli’ shaxslari’ deputatli’q talapnamag’a juwapti’ deputatqa usi’ soraw ali’ng’an ku’nnen baslap won ku’nnen keshiktirmey jiberedi.
Sudlardi’n’ basli’qlari’na, prokurorlarg’a, sorasti’ri’w ha’m tergew uyi’mlari’ni’n’ basshi’lari’na jollang’an deputatli’q talapnama wolardi’n’ is ju’rgiziwdegi belgili jumi’slari’ ha’m materiallari’na tiyisli boli’wi’ mu’mkin yemes.
Deputatli’q talapnamalar boyi’nsha ma’limleme tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi ma’jilisinde dodalani’wi’ mu’mkin.

9-statya. Deputatli’q a’deplilik.
Deputat a’deplilik qag’i’ydalari’na qatan’ boysi’ni’wi’ sha’rt. Deputatti’n’ wo’z statusi’n puqaralardi’n’, ja’miyet ha’m ma’mlekettin’ ni’zamli’ ma’plerine zi’yan keltiretug’i’n ta’rizde paydalani’wi’na jol qoyi’lmaydi’.
Deputatli’q a’deplilik buzi’lg’an jag’dayda deputatti’n’ ju’ris-turi’si’ haqqi’ndag’i’ ma’sele tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi ta’repinen yamasa woni’n’ tapsi’rmasi’na muwapi’q tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ uyi’mi’ ta’repinen qarap shi’g’i’li’wi’ mu’mkin.

III. Deputat jumi’si’ni’n’ tiykarg’i’ kepillikleri

10-statya. Deputatti’n’ huqi’qlari’n, abi’rayi’n ha’m ar-nami’si’n qorg’aw.
Ha’r bir deputatqa wo’z wa’killiklerin irkinishsiz ja’ne na’tiyjeli a’melge asi’ri’w ushi’n sharayatlar kepillenedi, woni’n’ huqi’qlari’, abi’rayi’ ha’m ar-namasi’ qorg’aladi’.
Deputatti’n’ abi’rayi’ ha’m ar-nami’si’na tiygen shaxslar ni’zamg’a muwapi’q ha’kimshilik, ji’nayi’ yamasa basqa ta’rizde juwapker boladi’. Deputatti’n’ nami’si’na tiyiwi, sonday-aq wog’an jala jabi’w ni’zamda belgilengen juwapkershilikke sebep boladi’.
Deputatli’q wa’killiklerdi a’melge asi’ri’wg’a tosqi’nli’q yetiw maqsetinde deputatqa qanday ta’rizde bolmasi’n ta’sir jasawg’a jol qoyi’lmaydi’.
Deputatti’n’ aldi’ndag’i’ wo’z wazi’ypalari’n wori’nlamaytug’i’n woni’n’ jumi’si’na tosqi’nli’q yetetug’i’n, bile tura wog’an jalg’an mag’li’wmat beretug’i’n, deputatti’n’ jumi’si’ni’n’ kepilliklerin buzatug’i’n lawazi’mli’ shaxslar ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q juwapker boladi’.

11-statya. Deputatti’n’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’.
Deputat wo’zinin’ wa’killikleri mu’ddeti dawami’nda qol qati’lmasli’q huqi’qi’na iye boladi’.
Tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ kelisimisiz deputat usi’ aymaqta ji’nayi’ juwapkershilikke tarti’li’wi’, irkiwge ali’ni’wi’, qamaqqa ali’ni’wi’ yamasa sud ta’repinen beriletug’i’n ha’kimshilik jazag’a tarti’li’wi’ mu’mkin yemes.
Deputat, tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinde dawi’s beriw payi’ti’nda pikir bildirgenligi yamasa ko’z qarasi’n bayan yetkenligi ushi’n ha’m wo’z wa’killiklerin a’melge asi’ri’w menen baylani’sli’ basqa ha’reketleri ushi’n juwapkershilikke tarti’li’wi’ mu’mkin yemes. Soni’n’ ishinde wa’killikleri mu’ddeti tamamlang’annan keyin de juwapkershilikke tarti’li’wi’ mu’mkin yemes. Yeger usi’nday ha’reketlerine baylani’sli’ deputat nami’sqa tiyiwge, jala jabi’wg’a yamasa ni’zam hu’jjetlerinde juwapkershilik na’zerde tuti’lg’an basqa ni’zam buzi’wshi’li’qlarg’a jol qoyg’an bolsa, wol qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’lg’an jag’dayda juwapkershilikke tarti’ladi’.

12-statya. Deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’w ta’rtibi.
Deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’w haqqi’ndag’i’ ma’sele tiyislisinshe rayon, qala prokurori’ni’n’ yamasa joqari’ turi’wshi’ prokurordi’n’ usi’ni’si’na muwapi’q xali’q deputatlari’ Ken’esi ta’repinen won ku’n ishinde sheshiledi. Senator yetip saylang’an deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’w ma’selesi «Wo’zbekstan Respublikasi’ Woliy Majlisi Ni’zamshi’li’q palatasi’ deputati’ni’n’ ha’m Senati’ ag’zasi’ni’n’ statusi’ haqqi’nda»g’i’ Wo’zbekstan Respublikasi’ ni’zami’nda belgilengen ta’rtipte sheshiledi.
Deputatti’ juwapkershilikke tarti’wg’a kelisim ali’w haqqi’nda to’mengi prokuror ta’repinen kirgizilgen usi’ni’sti’ joqari’ turi’wshi’ prokuror shaqi’rti’p ali’wi’ mu’mkin.
Deputatti’ ji’nayi’ juwapkershilikke tarti’wg’a, irkiwge ali’wg’a, qamaqqa ali’wg’a yamasa wog’an baylani’sli’ sud ta’rtibinde beriletug’i’n ha’kimshilik jazani’ qollani’wg’a kelisim ali’w haqqi’ndag’i’ prokurordi’n’ usi’ni’s tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi ta’repinen qarap shi’g’i’ladi’, sessiyalar arali’g’i’ndag’i’ da’wirde bolsa usi’ xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ basshi’si’ yamasa woni’n’ wazi’ypasi’n atqari’wshi’ lawazi’mli’ shaxs ta’repinen qarap shi’g’i’li’p, qabi’l yetilgen qarar keyin ala tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.
Xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ deputati’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’wg’a kelisim beriw ma’selesine baylani’sli’ qarari’ da’rhal tiyisli prokurorg’a jiberiledi.
Deputatti’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’wg’a kelisim alg’an prokuror is ju’rgiziw tamamlang’annan ku’nnen baslap u’sh ku’n mu’ddet ishinde tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esine isti tergew, sudta qarap shi’g’i’w na’tiyjeler haqqi’nda qarar yetiwi sha’rt.
Tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ deputati’ qol qati’lmasli’q huqi’qi’nan ayi’ri’wg’a kelisim beriwden bas tarti’wi’ wog’an baylani’sli’ ji’nayi’ isti ju’rgiziwdi yamasa sud ta’rtibinde beriletug’i’n ha’kimshilik jazani’ na’zerde tutatug’i’n ha’kimshilik huqi’q buzarli’q haqqi’ndag’i’ isti ju’rgiziwge jol qoyi’lmaytug’i’n ha’m bunday islerdi toqtati’wg’a sebep bolatug’i’n jag’day yesaplanadi’.
Xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ qarari’na kelisim bermegen jag’dayda, joqari’ turi’wshi’ prokuror tiyislisinshe Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esine qarardi’ biykarlaw ha’m ma’seleni tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi qayta qarap shi’g’i’wi’ ushi’n tapsi’ri’w haqqi’nda usi’ni’s kirgiziwge haqi’li’.
Yeger deputat wo’zi xali’q deputatlari’ Ken’esinin’ deputati’ bolg’an rayon yamasa qala aymag’i’nan ti’sqari’da ji’nayat yamasa ha’kimshilik huqi’qbuzarli’k islegen bolsa, deputatti’ ji’nayi’ juwapkershilikke tarti’wg’a, irkiwge ali’wga, qamaqqa ali’wg’a yamasa wog’an baylani’sli’ sud ta’rtibinde beriletug’i’n ha’kimshilik jazani’ qollani’wg’a kelisim ali’w talap yetilmeydi.

13-statya. Deputatti’n’ lawazi’mli’ shaxslar ta’repinen da’rhal qabi’l yetiliwi huqi’qi’.
Deputat wo’z wa’killiklerin a’melge asi’ri’p ati’rg’anda gu’wali’g’i’n ko’rsetip, tiyisli rayon ha’m qala aymag’i’nda jaylasqan ka’rxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemlerge irkinishsiz kiriw huqi’qi’nan sonday-aq wolardi’n’ basshi’lari’ ha’m basqa da lawazi’mli’ shaxslari’ ta’repinen qabi’l yetiw huqi’qi’nan paydalanadi’.
Jumi’si’ ma’mleketlik si’r ha’m ni’zam menen qorg’alatug’i’n basqa da si’r menen baylani’sli’ bolg’an ka’rxanalar, ma’kemeler, sho’lkemlerge deputatti’n’ kiriw ta’rtibi ni’zamda belgilenedi.

14-statya. Deputatli’q jumi’si’n wo’ndirislik yamasa xi’zmet wazi’ypasi’n atqari’w menen u’ylesimli ta’rizde ali’p bari’w.
Deputat wo’z wa’killiklerin wo’ndirislik yamasa xi’zmet wazi’ypalari’nan qol u’zbegen halda a’melge asi’radi’.
Ka’rxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemlerdin’ basshi’lari’ deputatti’ wol wo’z deputatli’q wazi’ypalari’n atqaratug’i’n waqi’tta woni’n’ jumi’s worni’n (lawazi’mi’n) saqlag’an halda, jumi’stan azat yetiwi sha’rt.
Deputatli’q wazi’ypalari’n atqari’p ati’rg’an waqi’tta deputatti’n’ wortasha is haqi’si’ saqlani’p qaladi’.

15-statya. Deputati’ a’skeriy ji’yi’nlardan azat yetiw.
Deputat wo’z wa’killikleri ha’reket yetip ati’rg’an mu’ddet dawami’nda a’skeriy ji’yi’nlardan azat yetiledi.

16-statya. Deputatli’q jumi’sti’n’ ma’limleme ha’m materialli’q texnikali’q ta’miyinleniwi.
Rayon, qala ha’kimshilikleri tiyisli xali’q deputatlari’ Ken’esi deputati’n hu’jjetler, za’ru’r ma’limleme ha’m mag’li’wmat materiallari’ menen ta’miyinleydi, sonday-aq deputatli’q jumi’si’ menen baylani’sli’ ma’seleler boyi’nsha qa’nigelerdin’ ma’sla’ha’tlerin sho’lkemlestiredi.
Deputatqa texnikali’q qurallar, baylani’s qurallari’ ha’m mag’li’wmatlar bazari’nan paydalani’w ushi’n sharayatlar jarati’ladi’.

17-statya. Deputatti’n’ transportta tegin ju’riw huqi’qi’.
Deputat tiyisli rayon, qala aymag’i’nda temir jol, avtomobil jolawshi’lar transporti’nda (taksi ha’m qalali’q jo’nelisli transporti’ bug’an kirmeydi) tegin ju’riw, sonday-aq jolawshi’ biletlerin gezeksiz sati’p ali’w huqi’qi’nan paydalanadi’.
Deputatti’n’ transportta tegin ju’riw ta’rtibi ha’m sha’rtleri, transport sho’lkemleri menen bul boyi’nsha yesaplasi’wlar ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ hu’kimeti ta’repinen belgilenedi.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2580

Betler