Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (83 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (83 KB)

«Avtomobil jollari’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)

I-bap. Uli’wma rejeler

1-statya. Usi’ Ni’zamni’n’ maqseti.
Usi’ Ni’zamni’n’ maqseti avtomobil jollari’n joybarlaw, quri’w, rekonstrukciyalaw, won’law, saqlaw ha’m wolardan paydalani’w salasi’ndag’i’ (bunnan bi’lay tekstte avtomobil jollari’ salasi’ndag’i’ dep ali’nadi’) qatnasi’qlardi’ ta’rtiplestiriwden ibarat.

2-statya. Avtomobil jollari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetleri.
Avtomobil jollari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetleri usi’ Ni’zam ha’m basqa da ni’zam hu’jjetlerinen ibarat.
Haqi’ to’lenetug’i’n avtomobil jollari’ salasi’ndag’i’ qatnasi’qlar wo’z aldi’na ni’zam menen retlestiriledi.
Yeger Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamasi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ avtomobil jollari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’ani’nan basqasha qag’i’ydalar belgilengen bolsa, xali’qarali’q sha’rtnama qag’i’ydalari’ qollani’ladi’.

3-statya. Tiykarg’i’ tu’sinikler.
Usi’ Ni’zamda to’mendegi tiykarg’i’ tu’sinikler qollani’ladi’:
Avtomobil joli’ – transport qurallari’ni’n’ ha’reketi ushi’n arnalg’an, wolardi’n’ belgilengen tezlikte, awi’rli’qta, wo’lshemlerde yerkin ha’m qa’wipsiz ha’reketin ta’miyinleytug’i’n injenerlik quri’lmalar kompleksi, sonday-aq, usi’ kompleksti jaylasti’ri’w ushi’n berilgen jer uchastkalari’ ha’m belgilengen shegaradag’i’ woni’n’ kompleks u’stindegi bosli’q;
avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lar – jol ha’reketinin’ qatnasi’wshi’lari’ bolg’an yamasa aji’rati’lg’an zona ha’m jol boyi’ zonasi’ sheklerinde belgilengen ta’rtipte ruxsat yetilgen jumi’sti’ a’melge asi’ri’wshi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar;
aji’rati’lg’an zona – avtomobil joli’, woni’n’ tiyisli konstruktivlik elementleri ha’m injenerlik quri’lmalari’, sonday-aq avtomobil joli’nan paydalani’w ushi’n za’ru’r bolg’an imaratlardi’, quri’lmalardi’ jaylasti’ri’w, qorg’awshi’ puta ha’m terekliklerdi, dekorativ tereklerdi yegiw ushi’n turaqli’ paydalani’wg’a ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte beriletug’i’n jer uchastkasi’;
jol boyi’ zonasi’ – aji’rati’lg’an zonag’a tutasqan, shegaralari’nda adamlardi’n’ qa’wipsizligin ha’m transport ha’reketi qa’wipsizligin ta’miyinlew ushi’n jerden paydalani’wdi’n’ ayri’qsha sha’rtleri belgilenetug’i’n jer uchastkasi’;
xojali’qlar arali’q awi’lli’q avtomobil jollari’ – awi’lli’q jerlerden wo’tetug’i’n ha’m xojali’qlardi’ wo’z-ara baylani’sti’ratug’i’n avtomobil jollari’. Xojali’qlar arali’q awi’lli’q avtomobil jollari’, yeger ni’zam hu’jjetlerinde basqasha qag’i’yda na’zerde tuti’lmag’an bolsa, jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ i’qti’yari’nda boladi’.

II-bap. Avtomobil jollari’ salasi’n basqari’w

4-statya. Avtomobil jollari’ salasi’nda ma’mleketlik basqari’w.
Avtomobil jollari’ salasi’ndag’i’ ma’mleketlik basqari’w Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi, uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ salasi’ndag’i’ arnawli’ wa’killikli uyi’m (bunnan bi’lay tekstte arnawli’ wa’killikli uyi’m dep ali’nadi’) ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.

5-statya. Arnawli’ wa’killikli uyi’mni’n’ wa’killikleri.
Arnawli’ wa’killikli uyi’m:
uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’n rawajlandi’ri’wdi’n’ ma’mleketlik bag’darlamasi’n islep shi’g’adi’ ha’m a’melge asi’radi’;
avtomobil jollari’ tarmaqlari’n rawajlandi’ri’w ha’m jetilistiriwdin’ keleshegin belgileydi;
avtomobil jollari’ salasi’nda birden-bir texnikali’q siyasatti’ ali’p baradi’;
uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’n joybarlaw salasi’ndag’i’ normalar ha’m standartlardi’n’ saqlani’wi’n ta’miyinleydi;
uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’n quri’w, rekonstrukciyalaw, won’law ha’m saqlaw sapasi’ u’stinen qadag’alawdi’ a’melge asi’radi’;
uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ni’n’ ma’mleketlik kadastri’n ju’rgizedi;
Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ dizimi boyi’nsha usi’ni’slar islep shi’g’adi’ ha’m wolardi’ Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabinetine kirgizedi;
avtomobil jollari’ salasi’nda kadrlardi’ tayarlaw ha’m qayta tayarlaw jumi’slari’n a’melge asi’radi’;
ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da wa’killiklerdi a’melge asi’radi’.

6-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ avtomobil jollari’ salasi’ndag’i’ wa’killikleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi:
qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ transport infrastrukturasi’n rawajlandi’ri’w bag’darlamalari’n islep shi’g’adi’ ha’m a’melge asi’radi’;
qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’shelerin joybarlaw salasi’ndag’i’ normalar ha’m standartlarg’a boysi’ni’li’wi’n ta’miyinleydi;
qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’shelerin, sonday-aq, xojali’qlar arali’q awi’lli’q avtomobil jollari’n quri’w, rekonstrukciyalaw, won’law ha’m saqlawdi’ ta’miyinleydi;
qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktler ko’shelerinin’ yesabi’n ju’rgizedi;
ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da wa’killiklerdi a’melge asi’radi’.

III-bap. Avtomobil jollari’n klassifikaciyalaw ha’m wolardi’n’ taypalari’

7-statya. Avtomobil jollari’n klassifikaciyalaw.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda avtomobil jollari’ to’mendegishe klassifikaciyalanadi’:
uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’;
qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’sheleri;
xojali’q avtomobil jollari’.

8-statya. Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’.
Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ ma’mleketlik mu’lk boli’p, avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lar ushi’n ashi’q boli’p tabi’ladi’. Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ xali’qti’n’ talaplari’n, ma’mlekettin’ socialli’q-ekonomikali’q ha’m qorg’ani’w mu’ta’jliklerin qanaatlandi’ri’w ushi’n qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktler arasi’nda ju’kler ha’m jolawshi’lardi’ tasi’wdi’ ta’miyinleydi.
Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ xali’qarali’q ma’mleketlik ha’m jergilikli a’hmiyetke iye bolg’an avtomobil jollari’na bo’linedi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’na muwapi’q, xali’qarali’q avtomobil jollari’ tarmag’i’na kiretug’i’n jollar xali’qarali’q a’hmiyetke iye bolg’an avtomobil jollari’ qatari’na kiredi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ha’m woni’n’ rayonlari’ni’n’ ha’kimshilik woraylari’, respublikag’a boysi’ni’wshi’ qalalar, ma’deniyat ha’m sanaat woraylari’ arasi’nda transport qatnawi’n ta’miyinleytug’i’n, usi’ woraylardi’ xali’qarali’q a’hmiyetke iye bolg’an jollar, aeroportlar, temir jol stanciyalari’, portlar ha’m keme toqtaw wori’nlari’, sonday-aq, qon’si’las ma’mleketler menen baylani’sti’ratug’i’n jollar ma’mleketlik a’hmiyetke iye bolg’an avtomobil jollari’ qatari’na kiredi.
Rayonlardi’n’ ha’kimshilik woraylari’n poselkalar, awi’llar menen, sonday-aq, ma’mleketlik a’hmiyetke iye bolg’an jollar menen baylani’sti’ratug’i’n jollar jergilikli a’hmiyetke iye avtomobil jollari’ qatari’na kiredi.
Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ arnawli’ wa’killikli uyi’mni’n’ i’qti’yari’nda boladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ dizimi belgilengen ta’rtipte tasti’yi’qlanadi’.

9-statya. Qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’sheleri.
Qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’sheleri qalalar, qalali’q poselkalar, awi’llar sheklerinde wo’tedi, usi’ ko’shelerdin’ Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’ dizimine belgilengen ta’rtipte kirgizilgen uchastkalari’ bug’an kirmeydi.
Qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’sheleri ma’mleketlik mu’lk boli’p, jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ i’qti’yari’nda boladi’.

10-statya. Xojali’q avtomobil jollari’.
Xojali’q avtomobil jollari’ ma’mleketlik yamasa yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ mu’lki boli’p tabi’ladi’. Texnologiyali’q maqsetlerge xi’zmet yetetug’i’n jollar, shaqapsha, xi’zmet, patrul ha’m basqa da usi’g’an usas avtomobil jollari’ xojali’q avtomobil jollari’ qatari’na kiredi.

11-statya. Avtomobil jollari’ni’n’ taypalari’.
Avtomobil jollari’ texnikali’q wazi’ypasi’ boyi’nsha ni’zam xu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte taypalarg’a bo’linedi.

IV-bap. Avtomobil jollari’n qarji’landi’ri’w, quri’w ha’m saqlaw

12-statya. Avtomobil jollari’n qarji’landi’ri’w.
Uli’wma paydalani’wdi’g’i’ avtomobil jollari’n qarji’landi’ri’w Wo’zbekstan Respublikasi’ Qarji’ ministrligi jani’ndag’i’ Respublikali’q jol qori’ qarji’lari’ yesabi’nan a’melge asi’ri’ladi’.
Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’n qarji’landi’ri’wg’a aji’rati’lg’an qarji’lar belgilengen maqsetke iye boladi’ ha’m tiyisli avtomobil jollari’n won’law, saqlaw ha’m rawajlandi’ri’w menen baylani’sli’ bolmag’an mu’ta’jlikler ushi’n ali’p qoyi’lmaydi’ yamasa sarplanbaydi’, ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an jag’daylar bug’an kirmeydi.
Qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’shelerin, sonday-aq, xojali’qlar arali’q awi’lli’q avtomobil jollari’n qarji’landi’ri’w jergilikli byudjet qarji’lari’ yesabi’nan a’melge asi’ri’ladi’.
Xojali’q avtomobil jollari’n qarji’landi’ri’w wolar qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.

13-statya. Avtomobil jollari’n joybarlaw, quri’w ha’m rekonstrukciyalaw.
Avtomobil jollari’n joybarlaw, quri’w ha’m rekonstrukciyalaw ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte yuridikali’q shaxslar ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.
Avtomobil jollari’n quri’w ha’m rekonstrukciyalaw ushi’n islep shi’g’i’lg’an qala quri’li’si’ hu’jjetleri ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte ma’mleketlik ekspertizadan wo’tkeriliwi tiyis.
Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil joli’ menen tutasatug’i’n yamasa kesisetug’i’n avtomobil joli’n quri’w ushi’n ruxsatnama belgilengen ta’rtipte arnawli’ wa’killikli uyi’m yamasa woni’n’ tiyisli aymaqli’q bo’limi ta’repinen beriledi. Yeger joldi’n’ tutasqan yamasa kesisken jeri tiyisli ruxsatnamasi’z yamasa qala quri’li’si’ normalari’ ha’m qag’i’ydalari’ buzi’lg’an halda quri’lg’an bolsa, arnawli’ wa’killikli uyi’m yamasa woni’n’ tiyisli aymaqli’q bo’limi wolardi’ rekonstrukciyalaw haqqi’nda yamasa aymaqti’ da’slepki jag’dayi’na keltiriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetiwge huqi’qli’.
Aji’rati’lg’an zonada injenerlik kommunikaciyalardi’ quri’w ha’m barlari’n rekonstrukciyalaw joybarlari’ avtomobil joli’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar menen kelisip ali’ni’wi’ tiyis.
Avtomobil joli’n quri’w yamasa rekonstrukciyalawda injenerlik kommunikaciyalardi’ ko’shiriw boyi’nsha ali’p bari’latug’i’n jumi’slar ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q a’melge asi’ri’ladi’.

14-statya. Avtomobil jollari’n won’law ha’m saqlaw.
Avtomobil jollari’n won’law ha’m saqlaw usi’ jollar qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar ta’repinen ta’miyinlenedi.
Avtomobil jollari’n won’law ha’m saqlaw avtomobil jollari’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar ta’repinen sho’lkemlestiretug’i’n yamasa tarti’latug’i’n arnawli’ sho’lkemler (bunnan bi’lay tekstte jol sho’lkemleri dep ali’nadi’) ta’repinen a’melge asi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Temir jollardi’ kesip wo’tiw wori’nlari’n, aspa ko’pirlerdi, parom keshiwlerin, tramvay jollari’n ha’m avtomobil jollari’ndag’i’ basqa da quri’lmalardi’ won’law ha’m saqlaw usi’ quri’lmalar qaysi’ yuridikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q shaxslar ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.

15-statya. Jol sho’lkemlerinin’ huqi’q ha’m minnetleri.
Qolaysi’z hawa rayi’ ha’m i’qli’m sha’rayatlari’nda, ta’biyg’i’y apatshi’li’qlar, wo’rtler ju’z bergende, avtomobil joli’ ko’teriw qa’biletin joytqanda ha’m basqa da usi’g’an uqsas jag’daylarda, sonday-aq won’law-quri’li’s jumi’slari’ ali’p bari’li’p ati’rg’anda jol sho’lkemleri jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’na bul haqqi’nda bildirip, avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lardi’ g’alaba xabar qurallari’ arqali’ ja’riyalaw joli’ menen xabardar yetip ha’m tiyisli belgiler wornati’p, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ishki isler ministrliginin’ Ma’mleketlik jol ha’reketi qa’wipsizligi basqarmasi’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ayi’ri’qsha jag’daylar boyi’nsha basqarma menen birgelikte transport qurallari’ ha’reketin sheklew yamasa qadag’an yetiw huqi’qi’na iye.
Jol sho’lkemleri avtomobil jollari’ni’n’ saz jag’dayda boli’wi’n, wolardan transport qurallari’ turaqli’ ha’m qa’wipsiz wo’tiwin ta’miyinlewi sha’rt.

V-bap. Avtomobil jollari’nan paydalani’w

16-statya. Avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lardi’n’ huqi’qlari’.
Avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lar to’mendegi huqi’qlarg’a iye:
uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’nan, qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’shelerinen, sonday-aq basqa shaxslardi’n’ paydalani’wi’ ushi’n ashi’q bolg’an xojali’q avtomobil jollari’nan wo’tiw;
turaqli’, ji’l dawami’nda, qa’wipsiz ha’m qolay sharayatlarda ha’reket yetiw;
ha’reket yetiwdin’ jol sharayatlari’ haqqi’nda woperativ mag’li’wmat ali’w;
avtomobil joli’ndag’i’ nasazli’qlar sebepli keltirilgen zi’yandi’ belgilengen ta’rtipte wo’ndirip ali’w.
Avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lar ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da huqi’qlarg’a iye boli’wi’ mu’mkin.

17-statya. Avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lardi’n’ minnetleri.
Avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lar:
ha’reket qa’wipsizligin ha’m avtomobil jollari’n saqlawdi’ ta’miyinley alatug’i’n jag’daydag’i’ transport qurallari’nan paydalani’wi’;
aji’rati’lg’an zonani’ pataslamawi’;
avtomobil jollari’ni’n’ bu’liniwi jag’daylari’na jol qoymawi’ tiyis.
Avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lardi’n’ juwapkershiliginde ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da minnetler boli’wi’ mu’mkin.

18-ctatya. Avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lardi’n’ juwapkerligi.
Avtomobil joli’ni’n’ elementleri bu’liniwine jol qoyg’an avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’lar belgilengen ta’rtipte juwapkershilikke tarti’ladi’ ha’m ko’rsetilgen elementlerdin’ ja’ne wolardi’ tiklew jumi’slari’ bahasi’ni’n’ worni’n qaplaydi’.

19-statya. Avtomobil jollari’nan paydalani’w ta’rtibi.
Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil jollari’nan paydalani’w ta’rtibi arnawli’ wa’killikli uyi’m ta’repinen belgilenedi.
Qalalar ha’m basqa da yelatli’ punktlerdin’ ko’shelerinen, sonday-aq, xojali’qlar arali’q awi’lli’q avtomobil jollari’nan paydalani’w ta’rtibi jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ta’repinen belgilenedi.
Xojali’q avtomobil jollari’nan paydalani’w ta’rtibi usi’ avtomobil jollari’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar ta’repinen belgilenedi.
Avtomobil jollari’nan awi’rmanshi’li’g’i’ ko’sherine tu’setug’i’n ju’k ha’m awi’rli’g’i’ belgilengen normalardan arti’q bolmag’an transport qurallari’, wo’zi ju’retug’i’n mashinalar ha’m mexanizmlerdin’ wo’tiwine ruxsat beriledi.
Ko’sherge tu’setug’i’n ju’k ha’m wo’lshemleri belgili bir avtomobil joli’ ushi’n belgilengen normalardan arti’q bolg’an transport qurallari’ni’n’ wo’tiwi ushi’n ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte haqi’ wo’ndiriledi. Avtomobil joli’ elementleri bu’lingen jag’dayda, avtomobil joli’nan paydalani’w ushi’n ruxsat berilgenligi bunday transport qurallari’ iyelerin juwapkershilikten azat yetpeydi.
Shet ma’mleketlerdin’ transport qurallari’ni’n’ avtomobil jollari’nan wo’tiwi ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte a’melge asi’ri’ladi’.

20-statya. Avtomobil jollari’nan wolardi’n’ tiykarg’i’ wazi’ypasi’ menen baylani’sli’ bolmag’an hallarda paydalani’w.
Avtomobil jollari’nan wolardi’n’ tiykarg’i’ wazi’ypasi’ menen baylani’sli’ bolmag’an hallarda paydalani’w avtomobil jollari’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar ta’repinen ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q belgilenedi.
Yeger ni’zamda basqasha jag’day na’zerde tuti’lmag’an bolsa, avtomobil jollari’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar menen kelisilmesten:
aji’rati’lg’an zonada jol ma’limlemesine baylani’sli’ bolmag’an reklama chitleri, plakatlar, dag’azalar wornati’w ha’m jaylasti’ri’wg’a;
sport jari’slari’ ha’m ja’miyetlik ilajlar wo’tkeriwge;
aji’rati’lg’an zona sheklerinde ko’gallandi’ri’w jumi’slari’n ali’p bari’wg’a;
kanallar, baylani’s ha’m elektr liniyalari’, trubalar, temir jollar ha’m basqa da kommunikaciyalardi’n’ avtomobil jollari’n kesip wo’tiwine;
tutasatug’i’n ha’m aji’rali’p shi’g’atug’i’n jollar quri’wg’a;
ko’pirler ha’m suw trubalari’na jaqi’n jerlerde melioraciya ha’m basqa da maqsetler ushi’n da’ryalar ha’m izeykeshlerdin’ an’g’arlari’n teren’lestiriwge;
avtomobil joli’na qosi’li’p ketken shlyuzlar, bo’getler ha’m basqa da melioraciya ja’ne gidrotexnika quri’lmalari’n won’lawg’a;
avtomobil jollari’ shetlerinde ha’m jol ko’termeleri yamasa woyi’mlari’ni’n’ qi’yali’qlari’nda jaylasqan, paydalani’li’p ati’rg’an baylani’s ha’m elektr liniyalari’n rekonstrukciyalaw jumi’slari’n ju’rgiziwge jol qoyi’lmaydi’.

21-statya. Aji’rati’lg’an zonadan paydalani’w ta’rtibi.
Yeger Ni’zamda basqasha jag’day na’zerde tuti’lmag’an bolsa, aji’rati’lg’an zonadan wonda jumi’slardi’ ju’rgiziw ushi’n avtomobil joli’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, tek g’ana usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ ruxsati’ menen paydalani’li’wi’ mu’mkin.
Aji’rati’lg’an zonani’n’ uchastkalari’ qorshap turg’an wortali’qti’ qorg’aw ha’m ha’reket qa’wipsizligi qag’i’ydalari’ talaplari’n ta’miyinlew sha’rti menen servis wobektlerin jaylasti’ri’w ushi’n waqi’tsha paydalani’wg’a belgilengen ta’rtipte beriliwi mu’mkin.

22-statya. Avtomobil jollari’nda ha’reketleniwdi sheklew yamasa qadag’an yetiw.
Usi’ Ni’zamni’n’ 15-statyasi’ni’n’ birinshi bo’liminde ko’rsetilgen jag’daylarda ha’m ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an basqa da jag’daylarda avtomobil jollari’nda ha’rekettin’ shekleniwi yamasa qadag’an yetiliwi mu’mkin.
Avtomobil jollari’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar aji’rati’lg’an aymaqta jumi’s ali’p bari’p ati’rg’anda da, yeger bunday jumi’slar transport qurallari’ ha’m piyadalardi’n’ ha’reket qa’wipsizligine qa’wip tuwdi’rsa, avtomobil jollari’ndag’i’ yamasa wolardi’n’ ayi’ri’m uchastkalari’ndag’i’ ha’reketleniwge sheklew yamasa qadag’an yetiwge huqi’qli’.
Jumi’slardi’ ali’p bari’w ushi’n avtomobil jollari’ndag’i’ yaki wolardi’n’ ayi’ri’m uchastkalari’ndag’i’ ha’reketti sheklew yamasa qadag’an yetiw avtomobil jollari’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar ta’repinen berilgen ruxsatnamalar tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.
Qi’stawli’, keshiktiriwge bolmaytug’i’n jag’daylarda avtomobil jollari’nda ha’reketti sheklew yamasa qadag’an yetiw jumi’slardi’ ali’p bari’w ushi’n aldi’n ala ruxsatnama almag’an halda qollani’li’wi’ mu’mkin, biraq bunda avtomobil jollari’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar ha’mde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ishki isler ministrliginin’ Ma’mleketlik jol ha’reketi qa’wipsizligi basqarmasi’ bul haqqi’nda xabarlandi’ri’li’wi’ sha’rt.

23-statya. Avtomobil joli’na tutas jer uchastkalari’ni’n’ mu’lkdarlari’, iyeleri ha’m wolardan paydalani’wshi’lardi’n’ minnetleri.
Avtomobil joli’na tutas jer uchastkalari’ni’n’ mu’lkdarlari’, iyeleri ha’m wolardan paydalani’wshi’lar:
avtomobil joli’na qosi’latug’i’n ha’m shaqapsha jollardi’ texnikali’q jaqtan saz jag’dayda saqlawi’;
aji’rati’lg’an zonadag’i’ tereklerdi saqlaw ha’m ku’tiwge ko’meklesiwi;
avtomobil joli’na tutas putalardi’ ku’tip qaraw ha’m imaratlardi’ saz jag’dayda saqlawi’ sha’rt.
Uli’wma paydalani’wdag’i’ avtomobil joli’na tutas jer uchastkalari’ni’n’ mu’lkdarlari’, iyeleri ha’m wolardan paydalani’wshi’lar avtomobil joli’ yerneginen yeliw metrden kem bolg’an jaqi’nli’qta taslar, sho’p-sharlar, konstrukciyalar ha’m basqa da materiallar toplani’wi’na jol qoymawi’ sha’rt.

24-statya. Avtomobil jollari’nan paydalani’w ta’rtibine boysi’nbag’ani’ ushi’n yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ juwapkerligi.
Avtomobil jollari’ qaysi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ i’qti’yari’nda bolsa, usi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar avtomobil jollari’nan paydalani’wshi’larg’a avtomobil joli’ndag’i’ nasazli’qlar sebepli keltirilgen zi’yanni’n’ worni’n belgilengen ta’rtipte qaplawi’ sha’rt.
Avtomobil joli’nan wo’tiw sharayatlari’ni’n’ jamanlasi’wi’na sebep bolatug’i’n jumi’slardi’ ju’rgizip ati’rg’an yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar avtomobil jollari’nan paydalani’w ta’rtibi saqlamag’ani’, sonday-aq avtomobil joli’ni’n’ tiyisli uchastkalari’nda ha’m aylani’p wo’tiw wori’nlari’nda transport qurallari’ni’n’ qa’wipsiz ha’reketleniwin ta’miyinlemegeni ushi’n belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.

VI-bap. Juwmaqlawshi’ rejeler

25-statya. Dawlardi’ sheshiw.
Avtomobil jollari’ salasi’ndag’i’ dawlar ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte sheshiledi.

26-statya. Avtomobil jollari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’g’i’ ushi’n juwapkershilik.
Avtomobil jollari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’qta ayi’pli’ bolg’an shaxslar belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2413

Betler