Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

«Bir jola ji’yi’m haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’

1-statya. Bir jola ji’yi’m to’lewshi.
Bir jola ji’yi’mdi’ tovarlardi’, buyi’mlardi’ ha’m awi’l xojali’g’i’ wo’nimlerin bazarlarda, yarmarkalarda ha’m basqa da arnawli’ belgilengen sati’w wori’nlari’nda sati’wdi’ a’melge asi’ratug’i’n fizikali’q ta’repler to’leydi.

2-statya. Bir jola ji’yi’mdi’ wo’ndiriw wobekti.
Bir jola ji’yi’m ha’r bir sawda ku’nine ha’r bir sati’w worni’ yamasa ha’r bir dana buyi’m (mal sani’) ushi’n wo’ndiriledi. Ijara sha’rtnamasi’ boyi’nsha sati’w worni’ ushi’n ijara haqi’ to’lenetug’i’n jag’daylarda, bir jola ji’yi’m ijara haqi’g’a qosi’ladi’.

3-statya. Bir jola ji’yi’mdi’ wo’ndiriw ta’rtibi.
Bir jola ji’yi’m ha’r bir to’lewshiden naqlay, usi’ waqi’tti’n’ wo’zinde bir jola ji’yi’m kvitanciyasi’n beriw menen wo’ndiriledi. Ji’yi’m bazar, yarmarka ha’m basqa da sati’w wori’nlari’ xi’zmetkerleri ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.

4-statya. Bir jola ji’yi’m ko’lemi.
Bir jola ji’yi’m ko’lemi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ta’repinen belgilenedi.

5-statya. Bir jola ji’yi’mdi’ to’lewshilerdin’ ha’m woni’ wo’ndirip ali’wshi’lardi’n’ miyneti ha’m juwapkershiligi.
Tovarlardi’ ha’m wo’nimlerdi bazarlarda, yarmarkalarda ha’m basqa da sati’w wori’nlari’nda bir jola ji’yi’m to’lemesten sati’w qadag’an yetiledi.
Bazarlardi’n’, yarmarkalardi’n’ ha’m basqa da sati’w wori’nlari’ni’n’ ha’kimshiligi bir jola ji’yi’mni’n’ duri’s ha’m wo’z waqti’nda wo’ndirip ali’ni’wi’n saqlawg’a minnetli. Bir jola ji’yi’m qarji’lari’n byudjetke wo’tkeriw ayi’nda bir ret, biraq yesap beriwden keyingi aydi’n’ 15 ku’ninen keshiktirilmesten a’melge asi’ri’ladi’. Bir jola ji’yi’m qarji’lari’n wo’z waqti’nda wo’tkermegenligi ushi’n keshiktirilgen ha’r bir ku’nge 0,5 procent ko’leminde penya wo’ndiriledi.

6-statya. Bir jola ji’yi’m qarji’lari’n paydalani’w ta’rtibi.
Bir jola ji’yi’m qarji’lari’n paydalani’w ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ministrler Ken’esi ta’repinen belgilenedi ha’m usi’ qarji’lardi’n’ yari’mi’nan az bolmag’an bo’legi bazardi’n’, yarmarkani’n’ yamasa tovarlardi’, buyi’mlardi’ ha’m awi’l xojali’q wo’nimlerin sati’w ushi’n arnawli’ aji’rati’lg’an wori’nlardi’ paydalani’w huqi’qi’na iye bolg’an basqa da sho’lkemnin’ biyliginde qaldi’ri’ladi’.
Bir jola ji’yi’mni’n’ qalg’an bo’legi jergilikli byudjettin’ da’ramati’na wo’tkeriledi».

7-statya. Bir jola ji’yi’mdi’ wo’ndiriwdin’ duri’sli’g’i’n qadag’alaw.
Bir jola ji’yi’mdi’ wo’ndiriwdin’ duri’sli’g’i’n qadag’alaw ma’mleketlik sali’q uyi’mlari’ ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.

8-statya. Usi’ Ni’zamni’n’ qollani’li’wi’.
Usi’ Ni’zamdi’ paydalani’w boyi’nsha qollanba Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Qarji’ ministrliginin’ kelisimi boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’mleketlik sali’q basqarmasi’ ta’repinen ja’riyalanadi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2586

Betler