Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (76 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (76 KB)

«Gidrotexnika quri’li’slari’ qa’wipsizligi haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’

1-statya. Ni’zamni’n’ tiykarg’i’ maqsyeti.
Usi’ Ni’zamni’n’ maqsyeti gidrwotyexnika quri’li’slari’n jwoybarlaw, quri’w, paydalani’wg’a tapsi’ri’w, wolardan paydalani’w, wolardi’ ryekwonstrukciyalaw, tiklyew, kwonsyervaciyalaw ha’m saplasti’ri’wda qa’wipsizlikti ta’miyinlyew bwoyi’nsha jumi’sti’ a’myelgye asi’ri’wda payda bwolatug’i’n mu’na’sibyetlyerdi ta’rtipkye sali’w bwoli’p tabi’ladi’.

2-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlyeri.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlyeri usi’ Ni’zam ha’m basqa da ni’zam aktlyerinyen ibarat.
Yegyer Wo’zbyekstan Ryespublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamasi’nda Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlyerindye na’zyerdye tuti’lg’annan basqasha qa’dyelyer byelgilyengyen bwolsa, xali’qarali’q sha’rtnama qa’dyelyeri qwollani’ladi’.

3-statya. Tiykarg’i’ tu’siniklyer.
Usi’ Ni’zamda two’myendyegi tiykarg’i’ tu’siniklyer qwollani’ladi’:
gidrwotyexnika quri’li’slari’ – tarnawlar (plwotinalar), gidrwoelyektrwo stanciyalar imaratlari’, suw taslaw, suw wo’tkiziw ha’m suw shi’g’ari’w quri’li’slari’, tunnyellyer, kanallar, naswos stanciyalari’, suw saqlag’i’shlari’ jag’alari’n, da’ryalar ha’m kanallar jag’alari’n ha’m tu’bin tasqi’n ja’nye jyemiriliwlyerdyen saqlaw ushi’n arnalg’an quri’li’slari’, sanaat ha’m awi’l xwojali’g’i’ shwo’lkyemlyerinin’ uyi’q shi’g’i’ndi’lari’ saqlanatug’i’n wori’nlardi’ qworshap turatug’i’n quri’li’slar (dambalar);
paydalani’wshi’ shwo’lkyem – iyyeligindye (balansi’nda) gidrwotyexnika quri’li’si’ bwolg’an ka’rxana, shwo’lkyem ha’m ma’kyemye;
ayri’qsha jag’day – byelgili aymaqtag’i’ avariyag’a ali’p kyeliwi mu’mkin bwolg’an, swonday-aq gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ avariyasi’ na’tiyjyesindye ju’zyegye kyelgyen bwoli’p, adamlar qurban bwoli’wi’na, adamlardi’n’ dyen sawli’g’i’na yamasa a’tirapti’n’ ta’biyiy wortali’g’i’na za’lyel kyeltiriliwinye, aytarli’qtay matyerialli’q shi’g’i’nlarg’a ha’m adamlardi’n’ tirishilik yetiw jag’daylari’ buzi’li’wi’na ali’p kyeliwi mu’mkin bwolg’an yamasa ali’p kyelgyen jag’day;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi – gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ adamlar wo’miri, dyen sawli’g’i’ ha’m ni’zamli’ ma’plyeri, qworshap turg’an ta’biyiy wortali’q ha’m xwojali’q wobyektlyerin qworg’awdi’ ta’miyinlyew imkaniyati’n byeryetug’i’n jag’dayi’;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi dyeklaraciyasi’ – gidrwotyexnika quri’li’si’ni’n’ qa’wipsizligin tiykarlap byeryetug’i’n hu’jjyet;
gidrwotyexnika quri’li’si’ni’n’ qa’wipsizligi wo’lshyemlyeri – gidrwotyexnika quri’li’si’ jag’dayi’ni’n’ ha’m wonnan paydalani’w sha’rtlyerinin’ gidrwotyexnika avariyasi’ qa’wpinin’ jwol qwoyi’latug’i’n da’ryejyesinye muwapi’q mug’dar ha’m sapa kwo’rsyetkishlyerinin’ shyeklyengyen qunlari’;
gidrwotyexnika quri’li’si’ avariyasi’ qa’wpinin’ jwol qwoyi’latug’i’n da’ryejyesi – gidrwotyexnika quri’li’si’ avariyasi’ qa’wpinin’ nwormativlik hu’jjyetlyer myenyen byelgilyengyen quni’.

4-statya. Jyergilikli ma’mlyekyetlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi tarawi’ndag’i’ wa’killiklyeri.
Jyergilikli ma’mlyekyetlik ha’kimiyat uyi’mlari’;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyew tarawi’ndag’i’ ma’mlyekyetlik bag’darlamalardi’ a’myelgye asi’ri’wda qatnasadi’;
suw ryesurslari’nan paydalani’wda ha’m ta’biyatti’ qworg’aw ilajlari’n a’myelgye asi’ri’wda gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyeydi;
gidrwotyexnika quri’li’slari’n jaylasti’ri’w haqqi’nda, swonday-aq gidrwotyexnika quri’li’slari’ qa’wipsizligi haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlyeri buzi’lg’an jag’daylarda wolardan paydalani’wdi’ shyeklyep qwoyi’w haqqi’nda ni’zam aktlyerindye byelgilyengyen ta’rtiptye shyeshimlyer qabi’l yetyedi;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ avariyalari’ aqi’byetlyerin saplasti’ri’wda qatnasadi’;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ ayri’qsha jag’daylardi’ kyeltirip shi’g’ari’wi’ mu’mkin bwolg’an avariyalari’ qa’wip barli’g’i’ haqqi’nda xali’qti’ xabardar yetyedi;
ni’zam aktlyerinye muwapi’q basqa da wa’killiklyerdi a’myelgye asi’radi’.

5-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi u’stinyen ma’mlyekyetlik qadag’alaw.
Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyen’yesi jani’ndag’i’ u’lkyen ha’m ayri’qsha a’hmiyyetli suw xwojali’g’i’ wobyektlyerinin’ tyexnikali’q jag’dayi’ ha’m qa’wipsiz islyewin qadag’alawshi’ ma’mlyekyetlik inspyekciya gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi u’stinyen Ma’mlyekyetlik qadag’alawdi’ a’myelgye asi’ri’wshi’ arnawli’ wa’killikli uyi’m bwoli’p yesaplanadi’, wol:
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi qa’dyelyeri ha’m nwormalari’n islyep shi’g’adi’;
ma’pdar ministrliklyer ha’m ma’kyemyelyer myenyen birgyeliktye gidrwotyexnika quri’li’slari’ tyexnikali’q jag’dayi’ni’n’ puqtali’g’i’n ha’m wolardi’n’ jumi’si’ni’n’ qa’wipsizligin ekspyertizadan wo’tkyeryedi;
gidrwotyexnika quri’li’slari’n jaylasti’ri’w, gidrwotyexnika quri’li’slari’n jwoybarlasti’ri’w tapsi’rmalari’n, wolardi’ quri’w ha’m ryekwonstrukciyalaw jwoybarlari’n kyelisip ali’wda, gidrwotyexnika quri’li’slari’ sapasi’n qadag’alawda, wolardi’ paydalani’wg’a qabi’l yetiwdye, swonday-aq gidrwotyexnika quri’li’slari’nan paydalani’w qa’dyelyerin kyelisip ali’wda qatnasadi’;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ jag’dayi’n ha’m wolardi’n’ jag’dayi’ni’n’ gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi dyeklaraciyalari’na muwapi’qli’g’i’n tyeksyeriwdi shwo’lkyemlyestiryedi;
gidrwotyexnika qa’wipsizligin ta’miyinlyew haqqi’nda kwo’rsyetpyelyer byeryedi, swonday-aq gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizlik qa’dyelyeri ha’m ryejyelyeri qwopal ra’wishtye buzi’lg’an jag’daylarda qa’wiplilik da’ryejyesi jwoqari’ bwolg’an wobyektlyer qatari’na kiriwshi gidrwotyexnikali’q quri’li’slardi’ jwoybarlaw, quri’w ha’m wolardan paydalani’w jumi’si’n a’myelgye asi’ri’w ushi’n byerilgyen licyenziyalardi’n’ ha’ryekyet yetiwin twoqtati’p qwoyi’w ha’m saplasti’ri’w haqqi’nda usi’ni’slar kirgizyedi;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ aymaqlari’nan da’ryalar an’g’arlari’ ha’m tarnawdi’n’ wolarg’a tutas bwolg’an two’myengi ha’m jwoqari’ aymaqlari’nan xwojali’q jumi’si’ yamasa basqa jumi’sti’ a’myelgye asi’ri’w ushi’n paydalani’wg’a (suwdi’ qworg’aw zwonalari’nda jyer qi’ytaqlari’n byeriw bug’an kirmyeydi) kyelisim byeryedi;
da’ryalardi’n’ an’g’arlari’nda ha’m tarnawdi’n’ wolarg’a tutas two’myengi ha’m jwoqari’ aymaqlari’nda suw xwojali’g’i’ wobyektlyerinyen paydalani’wdi’ a’myelgye asi’ri’wshi’ yamasa xwojali’q jumi’si’n yaki basqa jumi’s ju’rgiziwshi shwo’lkyemlyerdin’ jumi’si’n, yegyer bunday jumi’s gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizliginye jaman ta’sir kwo’rsyetiwi mu’mkin bwolsa, qadag’an yamasa shyeklyep qwoyadi’. Isbilyermyenlik subyektlyerinin’ jumi’si’n qadag’an yetiw ha’m shyeklyew sud ta’rtibindye a’myelgye asi’ri’ladi’, ayri’qsha jag’daylar, epidyemiyalar ha’m xali’qti’n’ wo’miri ha’m dyensawli’g’i’ ushi’n basqada ryeal qa’wip ju’zyegye kyeliwinin’ aldi’n ali’w myenyen baylani’sli’ halda jumi’sti’ won jumi’s ku’ninyen kwo’p bwolmag’an mu’ddyetkye shyeklyew jag’daylari’ bug’an kirmyeydi;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qworg’ali’wi’n shwo’lkyemlyestiriw u’stinyen qadag’alawdi’ a’myelgye asi’radi’.
Ni’zam aktlyerinye basqa da wa’killiklyerdi a’myelgye asi’radi’.
Arnawli’ wa’killikli uyi’mni’n’ gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyew haqqi’ndag’i’ kwo’rsyetpyelyeri paydalani’wshi’ shwo’lkyemlyerdin’ wori’nlawi’ ushi’n ma’jbu’riy bwoli’p tabi’ladi’.

6-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ kadastri’.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ kadastri’na (bunnan bi’lay tyeksttye Kadastr dyep ali’nadi’) kirgizilyedi.
Kadastrdi’ ju’rgiziw ta’rtibi Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyen’yesi ta’ryepinyen byelgilyenyedi.

7-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyewgye qwoyi’latug’i’n tiykarg’i’ talaplar.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyew two’myendyegi tiykarg’i’ talaplarg’a muwapi’q a’myelgye asi’ri’ladi’:
gidrwotyexnika quri’li’slari’ qa’wpinin’ jwol qwoyi’latug’i’n da’ryejyesin ta’miyinlyew;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi dyeklaraciyalari’n byeriw;
qa’wiplilik da’ryejyesi jwoqari’ bwolg’an wobyektlyer qatari’na kiriwshi gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ jwoybarlasti’ri’w, quri’w ha’m wolardan paydalani’w bwoyi’nsha jumi’sti’ licyenziyalaw;
gidrwotyexnika quri’li’slari’nan paydalani’wdi’n’ u’ziliksizligi;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyew bwoyi’nsha ilajlardi’ a’myelgye asi’ri’w, swoni’n’ ishindye wolardi’n’ qa’wipsizligi wo’lshyemlyerin byelgilyew, gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ jag’dayi’n turaqli’ qadag’alaw maqsyetindye wolardi’ tyexnika qurallari’ myenyen u’skyenyelyew, gidrwotyexnika quri’li’slari’na za’ru’r qa’nigyelikkye iyye bwolg’an xi’zmyetkyerlyer xi’zmyet kwo’rsyetiwin ta’miyinlyew;
gidrwotyexnika quri’li’slari’nda ayri’qsha jag’daylardi’n’ ju’zyegye kyeliw qa’wpin yen’ kwo’p da’ryejyedye kyemyeytiw bwoyi’nsha ilajlar kwomplyeksin aldi’n-ala wo’tkyeriw.

8-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyew bwoyi’nsha paydalani’wshi’ shwo’lkyemnin’ minnyetlyeri.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’nan paydalani’wshi’ shwo’lkyem:
gidrwotyexnika quri’li’slari’n quri’w, paydalani’wg’a tapsi’ri’w, wolardan paydalani’w, wolardi’ won’law, ryekwonstrukciyalaw, kwonsyervaciyalaw, paydalani’wdan shi’g’ari’w ha’m saplasti’ri’wda gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi nwormalari’ ha’m qa’dyelyerinin’ saqlani’wi’n ta’miyinlyewgye;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ jag’dayi’, wog’an ta’biyiy ha’m tyexnwogyen ta’siyirlyer u’stinyen qadag’alawdi’ (mwonitworingti) ta’miyinlyewgye, gidrwotyexnika quri’li’si’ni’n’ kaskadlay islyewin, xwojali’q ha’m basqa da jumi’si’ na’tiyjyesindye wog’an bwolatug’i’n zi’yanli’ ta’siyirlyerdi, wobyektlyerdin’ da’rya an’g’ari’nda ha’m gidrwotyexnika quri’li’si’nan two’myendyegi ha’m jwoqari’dag’i’ wog’an tutas aymaqlarda jaylasti’ri’lg’anli’g’i’n yesapqa alg’an ra’wishtye gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin bahalawg’a;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi wo’lshyemlyerin islyep shi’g’i’wdi’ ha’m wo’z waqti’nda ani’qlawdi’ ta’miyinlyewgye;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ jag’dayi’n qadag’alaw sistyemasi’n rawajlandi’ri’wg’a;
gidrwotyexnika quri’li’slari’nda qa’wipsizliktin’ pa’syeyiw syebyeplyerin turaqli’ tallap bari’w ha’m gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ tyexnikali’q jaqtan saz bwoli’wi’n ha’m woni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyewgye, swonday-aq gidrwotyexnika quri’li’si’ avariyasi’ni’n’ aldi’n ali’w bwoyi’nsha ilajlardi’ wo’z waqti’nda a’myelgye asi’ri’wg’a;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ turaqli’ tyeksyerip turi’li’wi’n ta’miyinlyewgye;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ avariyasi’n saplasti’ri’w ushi’n arnalg’an matyerialli’q ryezyervlyerdi du’ziwgye;
gidrwotyexnika quri’li’si’nan paydalani’wdi’ shwo’lkyemlyestiriw ha’m xi’zmyetkyerlyerdin’ qa’nigyeligi nwormalarg’a ha’m qa’dyelyergye muwapi’q bwoli’wi’n ta’miyinlyewgye;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ndag’i’ ayri’qsha jag’daylar haqqi’nda xabarlandi’ri’wdi’n’ jyergilikli sistyemalari’n turaqli’ tayar jag’dayda saqlawg’a;
jyergilikli ma’mlyekyetlik ha’kimiyat uyi’mlari’ myenyen birgyeliktye xali’qti’ gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi ma’syelyelyeri haqqi’nda xabarlandi’ri’wg’a;
gidrwotyexnika quri’li’si’ avariyalari’ni’n’ aldi’n ali’w ma’syelyelyeri bwoyi’nsha ayri’qsha jag’daylar uyi’mi’ myenyen birgye islyewgye;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ avariyasi’ qa’wpi barli’g’i’ haqqi’nda arnawli’ wa’killikli uyi’mdi’, basqa da ma’pdar ma’mlyekyetlik uyi’mlardi’, jyergilikli ma’mlyekyetlik ha’kimiyat ha’m puqaralardi’n’ wo’zin-wo’zi basqari’w uyi’mlari’n ha’m suwdi’n’ (tarnawdi’n’) ti’yi’p turi’w basi’mi’ jari’p wo’tiwinin’ tikkyelyey qa’wpi bwolg’an jag’dayda, suw asti’nda qali’w itimali’ bwolg’an zwonadag’i’ xali’qti’, ka’rxanalar, ma’kyemyelyer ha’m shwo’lkyemlyerdi da’rhal xabarlandi’ri’wg’a;
arnawli’ wa’killikli uyi’mg’a wo’z wa’killiklyerin a’myelgye asi’ri’wda kwo’myeklyesiwgye;
gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ paydalani’w, woni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyew bwoyi’nsha ilajlardi’, swonday-aq gidrwotyexnika quri’li’si’ avariyalari’ni’n’ aldi’n ali’w ha’m wolardi’n’ aqi’byetlyerin saplasti’ri’w jumi’slari’n qarji’landi’ri’wg’a minnyetli.

9-statya. Gidrwotyexnika quri’li’si’ni’n’ qa’wipsizligi dyeklaraciyasi’.
Gidrwotyexnika quri’li’si’n jwoybarlaw, quri’w, paydalani’wg’a tapsi’ri’w, wonnan paydalani’w, woni’ paydalani’wdan shi’g’ari’w basqi’shlari’nda, swonday-aq woni’ ryekwonstrukciyalaw, kapital ryemwontlaw, tiklyew yamasa kwonsyervaciyalawdan kyeyin paydalani’wshi’ shwo’lkyem gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi dyeklaraciyasi’n du’zyedi. Dyeklaraciyani’ du’ziw ta’rtibin Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyen’yesi byelgilyeydi.
Paydalani’wshi’ shwo’lkyem gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi dyeklaraciyasi’n arnawli’ wa’killikli uyi’mg’a usi’nadi’. Dyeklaraciyani’n’ arnawli’ wa’killikli uyi’m ta’ryepinyen tasti’yi’qlani’wi’ gidrwotyexnika quri’li’si’n Kadastrg’a kirgiziw ha’m gidrwotyexnika quri’li’si’n sali’wg’a ruxsat ali’w, paydalani’wg’a tapsi’ri’w, wonnan paydalani’w yamasa woni’ paydalani’wdan shi’g’ari’w yamasa ryekwonstrukciyalaw, kapital ryemwontlaw, tiklyew yamasa syervaciyalaw ushi’n tiykar saladi’.

10-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’ qa’wipsizligi dyeklaraciyalari’ni’n’ ma’mlyekyetlik ekspyertizasi’.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’ qa’wipsizligi dyeklaraciyalari’ni’n’ ma’mlyekyetlik ekspyertizasi’, swoni’n’ ishindye jwoybarlasti’ri’w basqi’shi’ndag’i’ ma’mlyekyetlik ekspyertizasi’ Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyen’yesi byelgilyegyen ta’rtiptye wo’tkyerilyedi.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’ qa’wipsizligi dyeklaraciyalari’ni’n’ ma’mlyekyetlik ekspyertizasi’ gidrwotyexnika quri’li’slari’nan paydalani’wshi’ shwo’lkyemlyer intasi’ myenyen, swoni’n’ ishindye wolar kyelisim byermyegyen jag’dayda da, arnawli’ wa’killikli uyi’mni’n’ kwo’rsyetpyelyerinye muwapi’q wo’tkyerilyedi.
Arnawli’ wa’killikli uyi’m ta’ryepinyen ma’mlyekyetlik ekspyertiza juwmag’i’ tiykari’nda gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi dyeklaraciyalari’n tasti’yi’qlaw haqqi’nda, tiyisli ruxsatnama byeriw tuwrali’ yamasa ruxsatnama byeriwdyen bas tarti’w haqqi’nda shyeshimlyer qabi’l yetiliwi mu’mkin.
Paydalani’wshi’ shwo’lkyemnin’ arnawli’ wa’killikli uyi’mni’n’ shyeshiminye kyelisimi bwolmag’an jag’dayda, shyeshim u’stinyen sud ta’rtibindye shag’i’m yetiwi mu’mkin.

11-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’n jwoybarlaw ha’m wolardan paydalani’w bwoyi’nsha jumi’sti’ licyenziyalaw.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’n jwoybarlaw, quri’w ha’m wolardan paydalani’w bwoyi’nsha jumi’s ni’zam aktlyerindye byelgilyengyen ta’rtiptye byerilyetug’i’n arnawli’ ruxsatnamalar (licyenziyalar) tiykari’nda a’myelgye asi’ri’ladi’.

12-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’n tyeksyeriw.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’n tyeksyeriw payi’ti’nda gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi nwormalari’ ha’m qa’dyelyerinye bwoysi’ni’li’wi’n bahalaw maqsyetindye paydalani’wshi’ shwo’lkyemlyerdin’, swonday-aq gidrwotyexnika quri’li’slari’nan paydalani’wda, wolardi’ quri’wda, ryekwonstrukciyalawda, kapital ryemwontlawda, tiklyewdye yamasa kwonsyervaciyalawda kyesip ali’wshi’ shwo’lkyemlyerdin’ jumi’si’ u’stinyen qadag’alaw a’myelgye asi’ri’ladi’.

13-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyewgye qarati’lg’an avariyali’q matyerialli’q-tyexnikali’q ryezyervlyerin du’ziw ha’m wolardan paydalani’w.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligin ta’miyinlyewgye qarati’lg’an avariyali’q matyerialli’q-tyexnikali’q ryezyervlyer ayri’qsha jag’daylar payda bwolg’anda za’ru’rli matyerialli’q ryesurslardi’ qi’staw ta’rizdye tarti’w maqsyetindye aldi’n-ala du’zilyedi. Bul ryezyervlyerdi du’ziw ta’rtibi Qaraqalpaqstan Ryespublikasi’ Ministrlyer Kyen’yesi ta’ryepinyen byelgilyenyedi.

14-statya. Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlyerin buzg’anli’g’i’ ushi’n juwapkyershilik.
Gidrwotyexnika quri’li’slari’ni’n’ qa’wipsizligi haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlyerin buzi’wda ayi’pkyer bwolg’an adamlar ni’zamda byelgilyengyen ta’rtiptye juwapkyer bwoladi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2451

Betler