Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (113 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (113 KB)

«Akcionerlik ja’miyetler ha’m akcionerlerdin’ huqi’qlari’n qorg’aw haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (II-yari’m)

VII–bo’lim. Akcionerlik ja’miyetti basqari’w

63-statya. Akcionerlik ja’miyetti basqari’w.
Akcionerlik ja’miyetti akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’, baqlaw ken’esi ha’m atqari’w uyi’mi’ basqaradi’.

64-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ja’miyetti basqari’wdi’n’ joqari’ uyi’mi’ boli’p tabi’ladi’.
Ja’miyet ha’r ji’li’ akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n (akcionerlerdin’ yesap beriw uli’wma ji’ynali’si’n) wo’tkeriwge minnetli.
«Akcionerlerdin’ uli’wma yesap beriw ji’ynali’si’ ja’miyet ustavi’nda belgilengen mu’ddetlerde, lekin finans ji’li’ tamam bolg’annan keyin alti’ aydan keshiktirilmey wo’tkeriledi. Akcionerlerdin’ uli’wma yesap beriw ji’ynali’si’nda ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ha’m tekseriw komissiyasi’n (tekseriwshini) saylaw haqqi’ndag’i’, jeke basshi’li’q tiykari’nda atqari’wshi’ uyi’m menen kollegialli’q atqari’wshi’ uyi’mni’n’ ag’zalari’, basqari’wshi’ sho’lkem yamasa basqari’wshi’ menen du’zilgen sha’rtnamani’n’ ha’reket yetiw mu’ddetin sozi’w (sha’rtnamani’ qayta du’ziw yamasa woni’ toqtati’w (biykarlaw)) mu’mkinshiligi haqqi’ndag’i’ auditorli’q tekseriw wo’tkeriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw tuwrali’ ma’seleler, auditorli’q sho’lkem ha’m woni’n’ xi’zmetine to’lenetug’i’n haqi’si’ mug’dari’ni’n’ shegarasi’n belgilew ma’seleleri sheshiledi, sonday-aq usi’ Ni’zamni’n’ 65-statyasi’ birinshi bo’liminin’ won u’shinshi abzaci’na muwapi’q ja’miyettin’ bir ji’lli’q yesabati’ ha’m basqa hu’jjetler qarap shi’g’i’ladi’.».
Akcionerlerdin’ ji’lli’q ji’ynali’si’nan ti’sqari’ wo’tkeriletug’i’n uli’wma ji’ynali’slari’ gezeksiz boli’p tabi’ladi’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw sa’nesi ha’m ta’rtibi, woni’ wo’tkeriw haqqi’nda akcionerlerge xabarlaw akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’na tayarli’q bari’si’nda akcionerlerge beriletug’i’n materiallar (ma’limlemeler) dizimi ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ta’repinen belgilenedi.

65-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ biyligindegi ma’seleler.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ pu’tkilley biyligindegi ma’selelerge to’mendegiler kiredi:
ja’miyettin’ ustavi’na wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw yamasa ja’miyettin’ jan’a redakciyadag’i’ ustavi’n tasti’yi’qlaw;
ja’miyetti qayta sho’lkemlestiriw;
ja’miyetti saplasti’ri’w, saplasti’ri’wshi’ni’ tayi’nlaw ha’m arali’q ja’ne aqi’rg’i’ saplasti’ri’w, balanslari’n tasti’yi’qlaw;
ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ sanli’q qurami’n ani’qlaw, wolardi’n’ ag’zalari’n saylaw ha’m wolardi’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w;
ja’riyalang’an akciyalardi’n’ barg’an shektegi mug’dari’n ani’qlaw;
ja’miyettin’ ustavli’q qori’n ko’beytiw;
ja’miyettin’ ustavli’q qori’n azayti’w;
o’z akciyalari’n qayta sati’p ali’w;
eger ja’miyettin’ ustavi’na bul ma’selelerdin’ sheshimi ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ biyligine kiredi dep ko’rsetilgen bolmasa, ja’miyettin’ atqari’w uyi’mi’n du’ziw (saylaw, tayi’nlaw, jallaw ha’m basqalar), woni’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w;
ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ ag’zalari’n (revizordi’) saylaw ha’m wolardi’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w;
«auditorli’q tekseriw wo’tkeriw haqqi’nda, auditorli’q sho’lkemnin’ ha’m woni’n’ xi’zmetine to’lenetug’i’n haqi’si’ mug’dari’ shegarasi’n belgilew haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw»;
ja’miyettin’ ji’lli’q biznes-jobasi’n, ji’lli’q yesabatlari’n, buxgalterlik balanslari’n, paydalar ha’m zi’yanlari’ni’n’ yesaplari’n tasti’yi’qlaw, woni’n’ paydalari’n ha’m zi’yanlari’n bo’listiriw;
ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wo’z wa’killigine kiretug’i’n ma’selelerge baylani’sli’, soni’n’ ishinde ja’miyetti basqari’w boyi’nsha ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen talaplarg’a baylani’sli’ bolg’an yesabatlardi’ ti’n’law;
usi’ Ni’zamni’n’ 39-statyasi’nda na’zerde tuti’lg’an akcionerdin’ akciyalardi’ ha’m akciyalarg’a konvertaciyalanatug’i’n bahali’ qag’azlardi’ sati’p ali’wi’ni’n’ arti’qmashli’q berilgen huqi’qi’n qollanbaw haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
uli’wma ji’ynali’sti’n’ reglamentin tasti’yi’qlaw;
akciyalardi’ bo’lsheklew ha’m bekkemlew;
usi’ Ni’zamni’n’ 93-statyasi’nda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda kelisimler du’ziw;
usi’ Ni’zamni’n’ 90-statyasi’nda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda ja’miyet ta’repinen mu’lklerdi sati’p ali’wg’a ha’m ali’p qoyi’wg’a baylani’sli’ iri kelisimlerdi a’melge asi’ri’w;
usi’ Ni’zam menen na’zerde tuti’lg’an basqa da ma’selelerdi sheshiw.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ pu’tkilley wa’killiklerine kirgizilgen ma’seleler ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ sheshiwi ushi’n beriliwi mu’mkin yemes, to’mendegiler bug’an kirmeydi:
usi’ Ni’zamni’n’ 16 ha’m 21-statyalari’na muwapi’q ja’miyettin’ ustavi’na woni’n’ ustavli’q qori’n ko’beytiw menen baylani’sli’ wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw haqqi’ndag’i’ ma’selelerdi sheshiw;
usi’ Ni’zamni’n’ 86-statyasi’ni’n’ won birinshi bo’limine muwapi’q ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ wori’nlawshi’ uyi’mi’ menen, kollegialli’q atqari’wshi’, wori’nlawshi’ ag’zalari’, basqari’wshi’ sho’lkem yamasa basqari’wshi’ menen du’zilgen sha’rtnamani’ mu’ddetinen buri’n toqtati’w (biykarlaw) haqqi’ndag’i’ ma’seleni sheshiw;
usi’ Ni’zamni’n’ 82-statyasi’ni’n’ birinshi bo’liminin’ won birinshi abzaci’na muwapi’q ji’lli’q biznes-jobani’ tasti’yi’qlaw.
Usi’ Ni’zamni’n’ 16 ha’m 26-statyalari’na muwapi’q, ja’miyettin’ ustavli’q qarji’si’n ko’beytiwge baylani’sli’ ja’miyettin’ ustavi’na wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw haqqi’nda ma’selelerdin’ sheshiminen basqa akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ pu’tkilley biyligine berilgen ma’seleler ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ sheshimine beriliwi mu’mkin yemes.

66-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda dawi’sqa qoyi’lg’an ma’seleler boyi’nsha dawi’s beriw huqi’qi’na to’mendegiler iye boladi’:
ja’miyettin’ a’piwayi’ (a’dettegi) akciyalari’ni’n’ iyeleri bolg’an akcionerler;
usi’ Ni’zamda ha’m ja’miyettin’ ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda ja’miyettin’ arti’qmashli’q berilgen akciyalari’ni’n’ iyeleri bolg’an akcionerler.
Dawi’sqa qoyi’lg’an ma’seleni sheshiwde woni’n’ iyesi bolg’an akcionerlerge dawi’s beriw huqi’qi’n beretug’i’n a’piwayi’ (a’dettegi) akciya yamasa arti’qmashli’q berilgen akciya – ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyasi’ boli’p tabi’ladi’. Yeger arti’qmashli’q berilgen akciya, dawi’s beriwshi akciyalardi’n’ sani’ ani’qlang’anda, woni’n’ iyesine bir dawi’stan ko’p dawi’s bergen jag’dayda, usi’nday arti’qmashli’q berilgen akciya boyi’nsha ha’r bir dawi’s, ayi’ri’m dawi’s beriwshi akciya si’pati’nda yesapqa ali’nadi’.
Yeger sheshim qabi’l yetiw ushi’n usi’ Ni’zamda yamasa ja’miyettin’ ustavi’nda akcionerler bergen dawi’sti’n’ ko’birek sani’ belgilengen bolmasa, dawi’s beriwge qoyi’lg’an ma’sele boyi’nsha akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi, ji’ynali’sqa qatnasqan ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ iyeleri bolg’an akcionerlerdin’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Usi’ Ni’zamni’n’ 21-statyasi’ni’n’ yekinshi ha’m to’rtinshi bo’limlerinde ko’rsetilgen ma’seleler boyi’nsha sheshim, yeger usi’ sheshimdi qabi’l yetiw wa’killigi ja’miyettin’ baqlaw ken’esine berilmegen bolsa, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda qatnasi’p ati’rg’an, ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ iyeleri bolg’an akcionerlerdin’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Qoyi’lg’an ma’seleni sheshiwde dawi’s beriw huqi’qi’na ja’miyettin’ a’piwayi’ ha’m arti’qmashli’q berilgen akciyalari’ni’n’ iyeleri bolg’an akcionerler ja’miyetinin’ uli’wma ji’ynali’si’nda, dawi’sqa qoyi’lg’an ma’sele boyi’nsha dawi’slardi’ yesaplaw, yeger usi’ Ni’zamda yamasa ja’miyettin’ ustavi’nda basqa na’rse belgilengen bolmasa, barli’q dawi’s beriwshi akciyalar boyi’nsha birlikte a’melge asi’ri’ladi’.
Usi’ Ni’zamni’n’ 65-statyasi’ 1-bo’liminin’ 2 ha’m 12-abzaclari’nda ko’rsetilgen ma’seleler boyi’nsha sheshim, yeger ja’miyettin’ ustavi’nda basqa na’rse belgilengen bolmasa, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen, tek ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ usi’ni’si’ boyi’nsha a’melge asi’ri’ladi’.
Usi’ Ni’zamni’n’ 65-statyasi’ 1-bo’liminin’ 2-4,6 ha’m 18-abzaclari’nda ko’rsetilgen ma’seleler boyi’nsha sheshim, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’na qatnasqan dawi’s beriwshi akciyalardi’n’ iyeleri bolg’an akcionerlerdin’ to’rtten u’sh ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n ali’p bari’w ta’rtibi boyi’nsha sheshim qabi’l yetiw ta’rtibi ja’miyettin’ ustavi’ yamasa akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi menen tasti’yi’qlang’an ja’miyettin’ hu’jjetleri menen belgilenedi.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibine kirgizilmegen ma’seleler boyi’nsha sheshim qabi’l yetiwge sonday-aq, ku’n ta’rtibine wo’zgerisler kirgiziwge haqi’li’ yemes.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen qabi’l yetilgen sheshim,sonday-aq, dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’, usi’ Ni’zamda ha’m ja’miyettin’ ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an ta’rtipte ha’m mu’ddetlerde, biraq usi’ sheshimler qabi’l yetilgen sa’neden qi’ri’q bes ku’nnen keshiktirmey akcionerlerdin’ di’qqati’na jetkeriledi.
Akcionerlerdin uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen ma’mleket wa’kili qatnasi’wi’si’z qabi’l yetilgen sheshimler, sonday-aq veto qoyi’lg’an sheshimler wori’nlanbaydi’.
Yeger, wol akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’na unamli’ sebep penen qatnaspag’an yamasa usi’nday sheshimdi qabi’l yetiwge qarsi’ dawi’s bergen ha’m usi’ ko’rsetilgen sheshim menen woni’n’ huqi’qlari’ ha’m ni’zamli’ ma’pleri buzi’lg’an jag’dayda akcioner, akcionerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen usi’ Ni’zamni’n’ talaplari’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqa da huqi’qi’y aktlerinin’, ja’miyettin’ ustavi’ni’n’ talaplari’n buzi’w menen qabi’l yetilgen sheshimge baylani’sli’ sudqa shag’i’m yetiwge haqi’li’.

67-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ si’rttan dawi’s beriwdi wo’tkeriw joli’ menen (soraw ju’rgiziw joli’ menen) qabi’l yetiletug’i’n sheshimi.
Jabi’q akcionerlik ja’miyet akcionerleri uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi ji’ynali’s wo’tkerilmesten, si’rttan dawi’s beriwdi wo’tkeriw joli’ menen (soraw ju’rgiziw joli’ menen) ja’miyet ustavi’nda belgilengen ta’rtipte qabi’l yetiliwi mu’mkin.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ pu’tkilley biyligindegi ma’seleler boyi’nsha sheshimi si’rttan dawi’s beriwdi wo’tkeriw joli’ menen (soraw ju’rgiziw joli’ menen) qabi’l yetiliwi mu’mkin yemes.
Yeger, dawi’s beriwge ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ ja’mi keminde jetpis bes procentine iye bolg’an akcionerler qatnassa, akcionerlerdin’ si’rttan dawi’s beriw joli’ menen (soraw ju’rgiziw joli’ menen) qabi’l yetilgen sheshimi haqi’yqi’y boli’p yesaplanadi’.
Si’rttan dawi’s beriw, usi’ Ni’zamni’n’ ww-statyasi’ni’n’ talaplari’na juwap beretug’i’n, dawi’s beretug’i’n byulletenlerin paydalani’w menen wo’tkeriledi. Akcionerlerge dawi’s beriw ushi’n byulletenler beriw sa’nesi ja’miyet ta’repinen byulletenlerdi qabi’l yetiw tamamlanatug’i’n ku’nnen keminde woti’z ku’n buri’n belgileniwi tiyis.
Ma’mleket wa’kili akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ si’rttan dawi’s beriw joli’ menen (soraw joli’ menen) qabi’l yetilgen sheshimine veto qoyi’wg’a haqi’li’.

68-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda qatnasi’w huqi’qi’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda qatnasi’w huqi’qi’na akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriletug’i’n ra’smiy ja’riyalang’an sa’neden 3 kalendarli’q ku’n aldi’n qa’liplesken ja’miyet akcionerleri reestrinde dizimge ali’ng’an akcionerler iye boladi’.
Akcionerdin’ talabi’na muwapi’q ja’miyet akcionerge akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw ushi’n qa’liplesken ja’miyet akcionerleri reestrine kirgizilgenligi haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatti’ beriwi sha’rt.
Ja’miyet akcionerlerinin’ qa’liplesken reestrine wo’zgerisler usi’ reestr du’zilgen sa’nede wog’an kirgizilmey qalg’an shaxslardi’n’ buzi’lg’an huqi’qlari’ tiklengen yamasa reestrdi du’ziwde jol qoyi’lg’an qa’teler du’zetilgen jag’dayda g’ana ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte kirgiziliwi mu’mkin.

69-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ xabar.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda akcionerlerge ha’m ma’mleket wa’kiline xabar beriw tiyisli xabardi’ gazetada ja’riyalaw ha’mde akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriliwi ra’smiy ja’riyalang’an sa’neden 30 kalendarli’q ku’n aldi’n qa’liplesken ja’miyet akcionerleri reestri tiykari’nda wolarg’a bildiriwnama jiberiw arqali’ a’melge asi’ri’ladi’.
Akcionerlik ja’miyet akcionerge ha’m ma’mleket wa’kiline bildiriwnamani’ g’a’rezsiz ra’wishte yaki ja’miyet ha’m bahali’ qag’azlar bazari’ni’n’ professional qatnasi’wshi’si’ wortasi’nda tiyisli xi’zmetler ko’rsetiliwi ushi’n du’ziletug’i’n.
sha’rtnamag’a muwapi’q bahali’ qag’azlar bazari’ni’n’ professional qatnasi’wshi’si’ arqali’ jiberiwge haqi’li’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriliwi haqqi’nda akcionerlerge ha’m ma’mleket wa’kiline xabar yetiw mu’ddeti ja’miyet ustavi’nda belgilep qoyi’ladi’. Ashi’q akcionerlik ja’miyet akcionerlerine ha’m ma’mleket wa’kiline akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ bildiriwnama ji’ynali’s wo’tkeriletug’i’n sa’neden keminde 10 kalendarli’q ku’n aldi’n jiberiliwi kerek.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ xabarda to’mendegiler ko’rsetiliwi kerek:
ja’miyettin’ atamasi’ ha’m jaylasqan jeri (pochta ma’nzili);
uli’wma ji’ynali’s wo’tkeriletug’i’n sa’ne, waqi’t ha’m wori’n;
ja’miyet akcionerleri reestri du’ziletug’i’n sa’ne;
uli’wma ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibine kirgizilgen ma’seleler;
uli’wma ji’ynali’sti’ wo’tkeriwge tayarli’q ko’riwde akcionerlerge ha’m ma’mleket wa’kiline usi’ni’li’wi’ tiyis bolg’an mag’li’wmat (materiallar) menen akcionerlerdi ha’m ma’mleket wa’kilin tani’sti’ri’w ta’rtibi.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriwge tayarli’q ko’riwde akcionerlerge ha’m ma’mleket wa’kiline usi’ni’li’wi’ tiyis bolg’an mag’li’wmatqa (materiallarg’a) ja’miyettin’ ji’lli’q yesabati’, ja’miyettin’ ji’lli’q finans-xojali’q jumi’si’n tekseriw na’tiyjeleri boyi’nsha ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ (tekseriwshinin’) ha’m auditorli’q sho’lkemnin’ juwmag’i’, ja’miyet baqlaw ken’esinin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’w uyi’mi’ menen, kollegial atqari’w uyi’mi’ni’n’ ag’zalari’, basqari’wshi’ sho’lkem yamasa basqari’wshi’ menen du’zilgen sha’rtnamani’n’ ha’reket yetiw mu’ddetin uzayti’w, sha’rtnamani’ qayta du’ziw yamasa woni’ biykarlaw mu’mkinligi haqqi’nda juwmag’i’, ja’miyet baqlaw ken’esi ha’m tekseriw komissiyasi’ ag’zali’g’i’na (tekseriwshilikke) talabanlar haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlar, ja’miyet ustavi’na kirgiziletug’i’n wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar joybari’ yamasa ja’miyettin’ jan’a redakciyadag’i’ ustavi’ni’n’ joybari’ kiredi.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriwge tayarli’q ko’riwge akcionerlerge ha’m ma’mleket wa’kiline usi’ni’li’wi’ ma’jbu’riy bolg’an qosi’msha mag’li’wmat (materiallar) dizimi bahali’ qag’azlar bazari’n ta’rtiplestiriw boyi’nsha wa’killikli ma’mleketlik uyi’m ta’repinen belgilep qoyi’li’wi’ mu’mkin.

70-statya. Ja’miyet akcionerlerinin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ta’rtibine usi’ni’slar.
Ja’mi qosa alg’anda ja’miyettin’ keminde bir procent dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ iyeleri bolg’an ja’miyet akcionerleri (akcioneri), yeger ja’miyettin’ ustavi’nda wonnan keshirek mu’ddet belgilengen bolmasa, ja’miyettin’ finans ji’li’ tamamlang’annan keyin woti’z ku’nnen keshiktirilmegen mu’ddet ishinde, akcionerlerdin’ uli’wma ji’lli’q ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine yeki usi’ni’stan ko’p bolmag’an usi’ni’s kirgiziwge ha’m ja’miyettin’ baqlaw ken’esine ja’ne ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’na (tekseriwshilikke) wolardi’n’ sani’ uyi’mni’n’ sanli’q qurami’nan arti’q bolmag’an talabanlardi’ usi’ni’wg’a haqi’li’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine ma’sele jazba tu’rde woni’ qoyi’w sebeplerin, ma’sele kirgizgen akcionerdin’ (akcionerlerdin’) ati’n, wog’an tiyisli akciyalardi’n’ sani’n ha’m tu’rin ko’rsetiw menen kirgiziledi.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esine ha’m tekseriw komissiyasi’na (tekseriwshilikke) talabanlar ko’rsetiw haqqi’nda usi’ni’slar kirgizgende, soni’n’ ishinde wo’zin-o’zi usi’ni’w jag’dayi’nda kandidatti’n’ ati’, wog’an tiyisli akciyalardi’n’ sani’ ha’m tu’ri (eger kandidat ja’miyettin’ akcioneri bolg’an jag’dayda), sonday-aq, kandidati’ ko’rsetilgen akcionerlerdin’ ati’, wolarg’a tiyisli akciyalardi’n’ sani’ ha’m tu’ri ko’rsetiledi.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esi, usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde belgilengen mu’ddet pitkennen keyin, won bes ku’nnen keshiktirmesten, kelip tu’sken usi’ni’slardi’ qarap shi’g’i’wg’a ha’m wolardi’ akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziw yamasa ku’n ta’rtibine kirgiziwden bas tarti’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetiwge minnetli. Akcioner (akcionerler) ta’repinen kirgizilgen ma’sele akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziliwi tiyis boladi’, tap sonday-aq ko’rsetilgen talabanlarda ja’miyettin’ baqlaw ken’esine ha’m tekseriw komissiyasi’na (tekseriwshilikke) saqlaw boyi’nsha dawi’s beriw ushi’n talabanlardi’n’ dizimine kirgiziliw tiyis boladi’, to’mendegi jag’daylar bug’an kirmeydi:
akcioner (akcionerler) ta’repinen usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde belgilengen mu’ddet saqlanbasa;
akcioner (akcionerler) ja’miyettin’ usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ sani’ni’n’ iyesi bolmasa;
usi’ statyani’n’ u’shinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an mag’li’wmatlar toli’q bolmasa;
usi’ni’slar usi’ Ni’zamni’n’ yamasa basqa da ni’zam aktlerinin’ talaplari’na muwapi’q kelmese.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine ma’seleni kirgiziwden yamasa ja’miyettin’ baqlaw ken’esine ha’m tekseriw komissiyasi’na (tekseriwshilikke) saqlaw boyi’nsha dawi’s beriw ushi’n talabanlardi’n’ dizimine kandidatti’ kirgiziwden bas tarti’w haqqi’nda ja’miyet baqlaw ken’esinin’ tiykarlang’an sheshimi, wol qabi’l yetilgen sa’neden keyin u’sh ku’nnen keshiktirmesten, ma’seleni kirgizgen yamasa usi’ni’s bergen akcionerge (akcionerlerge) jiberiledi.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine ma’sele kirgiziwden yamasa ja’miyettin’ baqlaw ken’esine ha’m tekseriw komissiyasi’na (tekseriwshilerge) saylaw boyi’nsha dawi’s beriw ushi’n talabanlar dizimine talabandi’ kirgiziwden bas tarti’w haqqi’nda ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ sheshimine baylani’sli’ sudqa shag’i’m yetiliwi mu’mkin.

71-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriwge tayarli’q.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriwge tayarli’q ko’rilip ati’rg’anda ja’miyettin’ baqlaw ken’esi, usi’ Ni’zamni’n’ 72-statyasi’ni’n’ won yekinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda bolsa uli’wma ji’ynali’sti’ shaqi’ri’wshi’ shaxslar to’mendegilerdi belgileydi:
uli’wma ji’ynali’s wo’tkeriletug’i’n sa’ne, waqi’t ha’m wori’ndi’;
uli’wma ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibin;
uli’wma ji’ynali’s wo’tkeriliwi haqqi’nda xabarlaw ushi’n ja’miyet akcionerleri reestri du’ziletug’i’n sa’neni;
uli’wma ji’ynali’sti’ wo’tkeriw ushi’n ja’miyet akcionerleri reestri du’ziletug’i’n sa’neni;
uli’wma ji’ynali’s wo’tkeriliwi haqqi’nda akcionerlerge ha’m ma’mleket wa’kiline xabar yetiw ta’rtibin;
uli’wma ji’ynali’sti’ wo’tkeriwge tayarli’q ko’rilip ati’rg’anda akcionerlerge ha’m ma’mleket wa’kiline usi’ni’latug’i’n mag’li’wmat (materiallar) dizimin;
dawi’s beriw byulleteninin’ formasi’ ha’m tekstin.
Ani’q ma’sele qoyi’li’wi’n sa’wlelendirmeytug’i’n ta’riyplerdin’ (soni’n’ ishinde, «tu’rli ma’seleler», «basqa ma’seleler», «o’zge ma’seleler» ha’m t.b.) akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziliwine jol qoyi’lmaydi’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriletug’i’n sa’ne woni’ wo’tkeriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetilgen ku’nnen baslap 30 ku’nnen kem ha’m 45 ku’nnen ko’p belgileniwi mu’mkin yemes.

72-statya. Akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’.
Akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ sheshimi boyi’nsha woni’n’ wo’z intasi’, tekseriw komissiyasi’ni’n’ talaplari’, sonday-aq, talap qoyi’lg’an sa’nege ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ keminde won procentinin’ iyesi bolg’an akcionerdin’ (akcionerlerdin’) talaplari’ tiykari’nda wo’tkeriledi.
Ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ yamasa ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ keminde won procentinin’ iyesi bolg’an akcionerdin’ (akcionerlerdin’) talap yetiwi boyi’nsha akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w, ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ta’repinen akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda talapti’n’ qoyi’li’w waqti’nan baslap qi’ri’q bes ku’nnen keshiktirmesten a’melge asi’ri’ladi’.
Akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda talapta, wolardi’n’ kirgiziw sebebin ko’rsetiw menen, ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibinde kirgiziliwi tiyis bolg’an ma’seleler keltirilgen boli’wi’ tiyis.
Ja’miyetti baqlaw ken’esi ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ yamasa ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ keminde won procentinin’ iyesi bolg’an akcionerdin’ (akcionerlerdin’) talap yetiwi boyi’nsha shaqi’ri’lg’an akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziletug’i’n ma’selelerdin’ ma’nisine wo’zgerisler kirgiziwge haqi’li’ yemes.
Yeger akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w haqqi’ndag’i’ talap akcionerden (akcionerlerden) kelip tu’sken jag’dayda, wonda akcionerge tiyisli akciyalardi’n’ sani’, tipi ko’rsetilgen menen ji’ynali’sti’ shaqi’ri’wdi’ talap yetiwshi akcionerdin’ (akcionerlerdin’) ati’ (atamasi’) boli’wi’ tiyis.
Akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w haqqi’nda talapqa akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wdi’ talap yetken adam (adamlar) qol qoyadi’.
Ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ yamasa ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ keminde won procentinin’ iyesi bolg’an akcionerdin’ (akcionerlerdin’) gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w haqqi’nda talabi’ qoyi’lg’an sa’neden baslap won ku’n dawami’nda ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ta’repinen akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w haqqi’nda yamasa shaqi’ri’wdan bas tarti’w haqqi’nda sheshimi qabi’l yetiliwi tiyis.
Ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ (revizordi’n’) yamasa ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ keminde won procentinin’ iyesi bolg’an akcionerdin’ (akcionerlerdin’) talap yetiwi boyi’nsha gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wdan bas tarti’w haqqi’nda sheshim, to’mendegi jag’daylarda qabi’l yetiliwi mu’mkin, yeger:
akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wdi’ talap yetiwshi akcioner (akcionerler), ja’miyettin’ usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ sani’ni’n’ iyesi boli’p tabi’lmasa;
ja’miyet akcionerlerinin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziw ushi’n usi’ni’lg’an ma’selelerdin’ birde-birewi de woni’n’ biyligine kirmese;
ku’n ta’rtibine kirgiziw ushi’n usi’ni’lg’an ma’sele, usi’ Ni’zamni’n’ ha’m basqa da ni’zam aktlerinin’ talaplari’na muwapi’q kelmese.
Akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w haqqi’nda ja’miyet baqlaw ken’esinin’ sheshimi yamasa woni’ shaqi’ri’wdan bas tarti’w haqqi’nda tiykarlang’an sheshimi, usi’ sheshim qabi’l yetilgen waqi’ttan baslap u’sh ku’nnen keshiktirmey, woni’ shaqi’ri’wdi’ talap yetken adamlarg’a jiberiledi.
Akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wda bas tarti’w haqqi’nda ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ sheshimine baylani’sli’ sudqa shag’i’m yetiliwi mu’mkin.
Yeger, usi’ Ni’zam menen belgilengen mu’ddetler ishinde, ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ta’repinen akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetilmese, yamasa woni’ wo’tkiziwden bas tarti’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetilse, akcionerlerdin’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’, woni’ shaqi’ri’wdi’ talap yetiwshi adamlar ta’repinen shaqi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Bul jag’dayda akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriwge tayarli’q boyi’nsha shi’g’i’nlar akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi menen ja’miyet qarji’lari’ni’n’ yesabi’nan wo’teliwi mu’mkin.

73-statya. Yesaplaw komissiyasi’.
Dawi’slardi’ sanap shi’g’i’w, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda qatnasi’wi’ ushi’n akcionerlerdi dizimge ali’w, sonday-aq, dawi’s beriw byulletenlerin tarqati’w ushi’n ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ta’repinen yesap-sanaq komissiyasi’ du’zilip, woni’n’ ag’zalari’, sani’ ha’m jeke qurami’ akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.
Yesaplaw komissiyasi’ni’n’ qurami’ u’sh adamnan kem boli’wi’ mu’mkin yemes. Yesaplaw komissiyasi’na ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’, ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ ag’zalari’, kollegialli’q atqari’w uyi’mi’ni’n’ ag’zalari’, birden-bir atqari’w uyi’mi’, sonday-aq basqari’wshi’ sho’lkem yamasa basqari’wshi’, soni’n’ menen qatar usi’ lawazi’mlarg’a talabanlar yetip ko’rsetilgen adamlar kiriwi mu’mkin yemes.
Yesaplaw komissiyasi’ akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda kvorumni’n’ bar yekenligin ani’qlaydi’, akcionerlerdin’ (olardi’n’ wa’killerinin’) dawi’s beriw huqi’qi’n uli’wma ji’ynali’sta a’melge asi’ri’wi’na baylani’sli’ payda bolg’an ma’selelerdi tu’sindiredi, dawi’sqa qoyi’lg’an ma’seleler boyi’nsha dawi’s beriw ta’rtibin tu’sindiredi, dawi’s beriwdin’ belgilengen ta’rtibin ha’m dawi’s beriwge akcionerlerdin’ qatnasi’w huqi’qlari’n ta’miyinleydi, dawi’slardi’ sanaydi’ ha’m dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’n shi’g’aradi’, dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’ haqqi’nda protokol du’zedi, dawi’s beriw byulletenlerin arxivke tapsi’radi’.

74-statya. Akcionerlerdin’ ha’m ma’mleket wa’kilinin’ uli’wma ji’ynali’sqa qatnasi’w ta’rtibi.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda qatnasi’w huqi’qi’ akcionerdin’ jeke wo’zi ta’repinen yamasa woni’n’ wa’kili arqali’ a’melge asi’ri’ladi’. Ma’mleket wa’kilinin’ akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda qatnasi’w huqi’qi’ woni’n’ jeke wo’zi ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.
Akcioner, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda wo’zinin’ wa’kilin qa’legen waqi’tta almasti’ri’wg’a yamasa wog’an jeke wo’zi qatnasi’wg’a haqi’li’.
Akcionerdin’ wa’kili akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda, jazba tu’rde du’zilgen isenim xatqa tiykarlani’p ha’reket yetedi. Dawi’s beriw ushi’n isenim xatta wa’killik beriwshi ha’m wa’kil haqqi’nda mag’li’wmatlar (ati’ yamasa atamasi’, ma’kan jayi’ yamasa bolatug’i’n worni’, pasporti’na tiyisli da’rekler) boli’wi’ tiyis. Fizikali’q shaxs ati’nan berilgen dawi’s beriwge baylani’sli’ isenim xati’ notarial tu’rde tasti’yi’qlang’an boli’wi’ kerek. Yuridikali’q shaxs ati’nan beriletug’i’n dawi’s beriwge baylani’sli’ isenim xati’ ni’zam talaplari’nda belgilengen ta’rtipte beriledi.
Yeger ja’miyettin’ akciyasi’ bir neshe adamlardi’n’ uli’wma u’leslik menshiginde bolsa, wonda akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda dawi’s beriw boyi’nsha huqi’qlar, wolardi’n’ i’qti’yari’ boyi’nsha uli’wma u’leslik menshik qatnasi’wshi’lari’ni’n’ biri ta’repinen yamasa wolardi’n’ uli’wma wa’kili ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’. Usi’ ko’rsetilgen adamlardi’n’ ha’r birinin’ wa’killikleri tiyisli tu’rde ra’smiylestirilgen boli’wi’ tiyis.

75-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ kvorumi’.
Yeger akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda qatnasi’w ushi’n dizimge ali’wdi’n’ tamamlani’wi’ waqti’na ja’mi boli’p ja’miyettin’ tarati’lg’an ha’m jaylasti’ri’lg’an dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ alpi’s procentinen aslami’ni’n’ iyeleri bolg’an akcionerler (olardi’n’ wa’killeri) dizimge ali’ng’an bolsa, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ toli’q huqi’qqa (kvorumg’a) iye boladi’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw ushi’n kvorum bolmag’an jag’dayda, akcionerlerdin’ jan’adan uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw sa’nesi ja’riyalanadi’. Akcionerlerdin’ jan’adan uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkerilgende ku’n ta’rtibin wo’zgertiwge jol qoyi’lmaydi’.
Bolmag’an ji’ynali’sti’n’ worni’na shaqi’ri’lg’an akcionerlerdin’ jan’adan wo’tkeriletug’i’n uli’wma ji’ynali’si’, yeger wonda qatnasi’w ushi’n dizimge ali’w tamamlang’an waqti’na ja’mi boli’p ja’miyettin’ jaylasti’rg’an dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ keminde alpi’s procent dawi’si’na iye bolg’an akcionerler (olardi’n’ wa’killeri) dizimge ali’ng’an bolsa, toli’q huqi’qli’ boladi’.
Akcionerlerdin’ jan’adan uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda ma’lim yetiw, usi’ Ni’zamni’n’ 69-statyasi’nda na’zerde tuti’lg’an tu’rde, woni’ wo’tkeriw sa’nesine won ku’n qalg’an mu’ddetten keshiktirmesten a’melge asi’ri’ladi’.
Kvorumni’n’ joqli’g’i’na baylani’sli’ akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw sa’nesi jigirma ku’nnen az bolg’an basqa waqi’tqa ko’shirilgen jag’dayda, uli’wma ji’ynali’sta qatnasi’w huqi’qi’na iye bolg’an akcionerler bolmay qalg’an uli’wma ji’ynali’sqa qatnasi’w huqi’qi’na iye bolg’an akcionerlerdin’ reestrine muwapi’q ani’qlanadi’.

76-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda dawi’s beriw.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda dawi’s beriw «ja’miyettin’ dawi’s beriwshi bir akciyasi’ – bir dawi’s» principine muwapi’q wo’tkiziledi, ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ag’zalari’n saylaw boyi’nsha, kumulyativ dawi’s beriw jag’daylari’ ha’m basqa da usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an jag’daylar bul principten ti’sqari’ a’melge asi’ri’ladi’.

77-statya. Dawi’s beriw byulleteni.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda ku’n ta’rtibindegi ma’seleler boyi’nsha dawi’s beriw – dawi’s beriw byulletenleri menen a’melge asi’ri’ladi’.
Dawi’s beriw byulleteninin’ tu’ri ha’m woni’n’ teksti ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ta’repinen tasti’yi’qlanadi’. Dawi’s beriw byulleteni uli’wma ji’ynali’sta qatnasi’w ushi’n dizimnen wo’tken akcionerge (oni’n’ wa’kiline) beriledi.
Dawi’s beriw byulleteninde ja’miyettin’ toli’q firmali’q atamasi’, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw sa’nesi ha’m waqti’, dawi’sqa qoyi’lg’an ha’r bir ma’selenin’ ma’nisi ha’m woni’ qarap shi’g’i’w gezegi, dawi’s beriwge qoyi’lg’an ha’r bir ma’sele boyi’nsha «jaqlap», «qarsi’», yamasa «biyta’rep» so’zleri menen bildiriletug’i’n dawi’s beriw variantlari’, dawi’s beriw byulletenine akcionerdin’ qol qoyi’wi’ tiyis yekenligi haqqi’nda ko’rsetpe boladi’.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ yamasa tekseriw komissiyasi’ni’n’ ag’zasi’n (tekseriwshisin) saylaw haqqi’nda ma’sele boyi’nsha dawi’s beriwdi wo’tkergen jag’dayda, dawi’s beriw byulleteninde talaban haqqi’nda woni’n’ familiyasi’, ismi, a’kesinin’ ismi ko’rsetilgen mag’li’wmatlar boli’wi’ tiyis.

78-statya. Dawi’s beriw byulletenleri ja’rdeminde dawi’s beriwde dawi’slardi’ sanaw.
Dawi’s beriw byulletenleri ja’rdeminde dawi’s berilgeninde, dawi’s beriwshi wolar boyi’nsha dawi’s beriwdin’ mu’mkin bolg’an variantlari’nan tek birewi qaldi’ri’lg’an bolsa, tek sol ma’sele boyi’nsha g’ana dawi’slar yesapqa ali’nadi’. Joqari’da ko’rsetken talaplardi’ buzi’w menen tolti’ri’lg’an dawi’s beriw byulleteni haqi’yqi’y yemes dep tani’ladi’ ha’m wondag’i’ ma’seleler boyi’nsha berilgen dawi’slar yesaplanbaydi’.
Yeger, dawi’s beriw byulleteninde dawi’sqa qoyi’lg’an bir neshe ma’seleler bolsa, joqari’da ko’rsetilgen talaplardi’n’ bir ma’selege yamasa bir neshe ma’selege baylani’sli’ saqlanbawi’, tutas alg’anda dawi’s beriw byulletenine haqi’yqi’y yemes dep tabi’wg’a ali’p kelmeydi.

79-statya. Dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’ haqqi’nda protokol.
Dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’ boyi’nsha yesaplaw komissiyasi’ dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’ haqqi’nda protokol du’zedi, wog’an yesaplaw komissiyasi’ni’n’ ag’zalari’ yamasa woni’n’ wazi’ypalari’n atqari’wshi’ adam qol qoyadi’. Dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’ haqqi’nda protokol du’zilgennen ha’m akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’na qol qoyi’lg’annan keyin, dawi’s beriw byulletenleri yesaplaw komissiyasi’ ta’repinen mo’r basi’li’p jabi’ladi’ ha’m saqlaw ushi’n ja’miyettin’ arxivine tapsi’ri’ladi’.
Dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’ haqqi’nda protokoldi’ akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’na qosi’li’wi’ tiyis boladi’.
Dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’, woni’n’ bari’si’nda dawi’s beriw wo’tkerilgen akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda ja’riyalanadi’ yamasa akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ jabi’lg’annan keyin, dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’ haqqi’nda yesapti’ ja’riyalaw yamasa woni’ akcionerlerge jiberiw joli’ menen akcionerlerdin’ di’qqati’na jetkeriledi.

80-statya. Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’, akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ jabi’lg’annan keyin won bes ku’nnen keshiktirmesten yeki nusqada du’ziledi. Yeki nusqag’a da uli’wma ji’ynali’sti’ basqari’wshi’ ha’m uli’wma ji’ynali’sti’n’ xatkeri ta’repinen qol qoyi’ladi’.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ protokoli’nda to’mendegiler ko’rsetiledi:
akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw worni’ ha’m waqti’:
ja’miyettin’ dawi’s beriwshi akciyalari’ni’n’ iyeleri bolg’an akcionerler dawi’slari’ni’n’ uli’wma sani’:
ji’ynali’sqa qatnasqan akcionerler iye bolg’an dawi’slardi’n’ sani’:
ji’ynali’sti’ basqari’wshi’ (prezidiumi’) ha’m xatkeri, ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibi.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’nda shi’g’i’p so’ylewshilerdin’ so’zlerinin’ tiykarg’i’ rejeleri, dawi’s beriw ushi’n qoyi’lg’an ma’seleler ha’m wolar boyi’nsha dawi’s beriwdin’ juwmaqlari’, ji’ynali’s ta’repinen qabi’l yetilgen sheshimler boli’wi’ tiyis.

81-statya. Ja’miyettin’ baqlaw ken’esi.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esi, usi’ Ni’zam menen akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ pu’tkilley biyligine kirgizilgen ma’selelerdin’ sheshiminen basqa, ja’miyettin’ jumi’si’na uli’wma basshi’li’qti’ a’melge asi’radi’.
Dawi’s beriwshi akciyalardi’n’ iyeleri bolg’an akcionerlerdin’ sani’ woti’zdan az bolg’an ja’miyette, ja’miyettin’ ustavi’ menen baqlaw ken’esinin’ wazi’ypalari’ akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’na ju’kleniwi mu’mkin. Bul jag’dayda, ja’miyettin’ ustavi’nda akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda ma’seleni sheshiw biyligi tiyisli bolg’an belgili bir adam yamasa ja’miyettin’ uyi’mi’ haqqi’nda ko’rsetpe boli’wi’ tiyis.
Akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi boyi’nsha ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’na, wolardi’ wo’z minnetlerin atqari’w da’wirinde si’yli’qlar to’leniwi ha’m (yamasa) baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’ni’n’ wazi’ypalari’n atqari’wg’a baylani’sli’ shi’g’i’nlardi’n’ worni’ wo’teliwi mu’mkin.

82-statya. Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wa’killikleri.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wa’killiklerine to’mendegiler kiredi:
ja’miyet jumi’si’ni’n’ basli’ bag’darlari’n belgilew;
ja’miyet akcionerlerinin’ ji’lli’q ha’m gezeksiz uli’wma ji’ynali’slari’n shaqi’ri’w, usi’ Ni’zamni’n’ 72-statyasi’ni’n’ won birinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an jag’daylar bug’an kirmeydi;
akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibin tayarlaw;
akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriletug’i’n sa’neni belgilew;
akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriliwi haqqi’nda xabar yetiwi ushi’n ja’miyet akcionerleri reestrin qa’liplestiriw sa’nesin belgilew;
usi’ Ni’zamni’n’ 65-statyasi’ birinshi bo’liminin’ yekinshi, won yekinshi abzaclari’nda na’zerde tuti’lg’an ma’selelerdi sheshiwdi akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’na kirgiziw;
akciyalardi’n’ nominal bahasi’n ko’beytiw arqali’ yamasa ja’riyalang’an akciyalardi’n’ sani’ ha’m tu’rleri sheklerinde ja’miyet ta’repinen qosi’msha akciyalardi’ jaylasti’ri’w arqali’ ja’miyettin’ ustavli’q fondi’n ko’beytiw, yeger ja’miyet ustavi’na muwapi’q yamasa akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimine muwapi’q baqlaw ken’esine usi’nday huqi’q berilgen bolsa;
emissiyali’q bahali’ qag’azlardi’ jaylasti’ri’w haqqi’nda sheshimler qabi’l yetiw, yeger ja’miyet ustavi’nda basqasha qag’i’yda na’zerde tuti’lmag’an bolsa;
mu’lktin’ bazar bahasi’n ani’qlaw;
usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda ja’miyet ta’repinen jaylasti’ri’lg’an akciyalar, wobligaciyalar ha’m basqa da bahali’ qag’azlardi’ ali’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw, yeger ja’miyet ustavi’na muwapi’q yamasa akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimine muwapi’q baqlaw ken’esine usi’nday huqi’q berilgen bolsa;
eger ja’miyettin’ ji’lli’q biznes jobasi’n tasti’yi’qlaw ja’miyet ustavi’nda baqlaw ken’esinin’ wa’killigi sheklerine kirgizilgen bolsa yamasa bul ma’seleni sheshiw akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’nda baqlaw ken’esine tapsi’ri’lg’an bolsa, bunday biznes jobani’ tasti’yi’qlaw;
eger ja’miyet ustavi’nda bunday lawazi’mdi’ yengiziw na’zerde tuti’lg’an bolsa, korporativ ma’sla’ha’tshini tayi’nlaw;
eger ja’miyettin’ ji’lli’q biznes-jobasi’n tasti’yi’qlaw ja’miyet ustavi’nda baqlaw ken’esinin’ wa’killigine kirgizilmegen bolsa yaki akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen baqlaw ken’esine tapsi’ri’lmag’an bolsa, ja’miyettin’ ji’lli’q biznes-jobasi’n maqullaw. Bunda ja’miyettin’ kelesi ji’lg’a belgilengen biznes-jobasi’ baqlaw ken’esi ma’jlisinde sol ji’ldi’n’ 1-dekabrinen keshiktirilmey maqullani’wi’ tiyis;
ishki audit xi’zmetin sho’lkemlestiriw ha’m woni’n’ xi’zmetkerlerin tayi’nlaw;
ja’miyettin’ atqari’w uyi’mi’ jumi’si’na baylani’sli’ ha’r qanday hu’jjetinen yerkin paydalani’w ha’m atqari’w uyi’mi’nan baqlaw ken’esine ju’klengen wazi’ypalardi’ wori’nlaw ushi’n wolardi’ ali’w. Ali’ng’an hu’jjetlerden baqlaw ken’esi ha’m woni’n’ ag’zalari’ tek xi’zmet babi’nda paydalani’wi’ mu’mkin;
eger ja’miyettin’ ustavi’nda baqlaw ken’esinin’ wa’killigine kirgizilgen bolsa, atqari’w uyi’mi’na to’lenetug’i’n to’lem ha’m kompensaciyalar mug’dari’n belgilew;
ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ ag’zalari’na (tekseriwshisine) to’lenetug’i’n to’lem ha’m kompensaciya mug’dari’ boyi’nsha ha’mde auditorli’q sho’lkemnin’ xi’zmetlerine to’lenetug’i’n to’lem mug’dari’ shegarasi’n belgilew boyi’nsha usi’ni’slar beriw;
akciyalar boyi’nsha dividendler mug’dari’ ha’m wolardi’ to’lew ta’rtibi haqqi’nda usi’ni’slar beriw;
ja’miyettin’ rezervlik ha’m basqa qorlari’nan paydalani’w;
ja’miyettin’ basqari’w uyi’mlari’ni’n’ jumi’s ta’rtibin belgilewshi hu’jjetlerin tasti’yi’qlaw;
ja’miyettin’ si’n’ar ha’m qaramag’i’ndag’i’ ka’rxanalari’n du’ziw;
ja’miyetke qarasli’ ha’m si’n’ar ka’rxanalari’n du’ziw;
usi’ Ni’zamni’n’ VIII bo’liminde na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda mu’lkti ali’w ha’m mu’lkti basqa shaxsqa wo’tkeriwge baylani’sli’ iri kelisimler du’ziw;
eger kelisimler du’ziwden basqa ma’pdarli’q payda bolatug’i’n bolsa, usi’ Ni’zamni’n’ IX bo’liminde na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda kelisimler du’ziw;
Akcionerlik ja’miyettin’ basqa xojali’q ja’miyetlerde qatnasi’wi’ menen baylani’sli’ kelisimler du’ziw.
usi’ Ni’zam ha’m ja’miyet ustavi’na muwapi’q baqlaw ken’esi wa’killiklerine kirgizilgen basqa ma’selelerdi de sheshiw.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wa’killiklerine kirgizilgen ma’selelerdi sheshiw ushi’n ja’miyettin’ atqari’w uyi’mi’na wo’tkeriwi mu’mkin yemes».

83-statya. Ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ag’zalari’n saylaw, tayi’nlaw.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’ usi’ Ni’zam ha’m ja’miyet ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an ta’rtipte akcionerlerdin’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen bir ji’lli’q mu’ddetke saylanadi’.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ qurami’na saylang’an adamlar sheklewsiz tu’rde qayta saylani’wi’, tayi’nlani’wi’ mu’mkin. Ja’miyettin’ kollegialli’q

Ko'rip shi'g'i'ldi': 2547

Betler