Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (113 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (113 KB)

«Jeke turaq jay iyelerinin’ sheriklikleri haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’

I–bap. Uli’wma rejeler

1-statya. Usi’ Ni’zamni’n’ maqseti.
Usi’ Ni’zamni’n’ maqseti ko’p xanali’ jaylarda turaq jay qori’n birgelikte basqari’w ha’m woni’ saqlaw ja’ne won’lawdi’ ta’miyinlew ushi’n i’qti’yarli’ birlespe si’pati’nda jeke turaq jay iyeleri sherikliklerinin’ du’ziliwi ha’m jumi’si’ salasi’ndag’i’ qatnasi’qlardi’ ta’rtiplestiriwden ibarat.

2-statya. Turaq jay iyelerinin’ sheriklikleri haqqi’ndag’i’ Ni’zam hu’jjetleri.
Turaq jay iyelerinin’ sheriklikleri haqqi’ndag’i’ Ni’zam hu’jjetleri usi’ Ni’zamnan ha’m basqa da ni’zam hu’jjetlerinen ibarat.

3-statya. Turaq jay iyelerinin’ sherikligi.
Turaq jay iyelerinin’ sherikligi (bunnan bi’lay tekste – sheriklik) ko’p kvartirali’ bir yamasa jaqi’n, ti’g’i’z jaylasqan, abadanlasti’ri’w elementleri bolg’an uli’wma jer uchastkasi’ menen qamti’lg’an bir neshe jaydag’i’ turaq jay iyelerinin’ birlespesi boli’p tabi’ladi’.
Sheriklik turaq jay iyelerinin’ intasi’ menen du’ziledi, wol kommerciyali’q yemes sho’lkem boli’p, wo’z ustavi’na muwapi’q wo’zin-o’zi basqari’w tiykari’nda jumi’s ali’p baradi’.
Sheriklik wo’z minnetlemeleri boyi’nsha wo’zine tiyisli barli’q mu’lki menen juwap beredi ha’m wo’z ag’zalari’ni’n’ minnetleri boyi’nsha juwap bermeydi.

4-statya. Sheriklik jumi’si’ni’n’ tiykarg’i’ wazi’ypalari’ ha’m principleri.
Sheriklik turaq jay qori’n birgelikte basqari’w ha’m woni’ saqlaw ja’ne won’lawdi’, ko’p kvartirali’ jaylardi’ turaq jaylardi’n’ iyelerinin’ uli’wma mu’lkinen (bunnan bi’lay tekstte – uli’wma mu’lk) paydalani’wdi’ ta’miyinlew ushi’n du’ziledi.
Sherikliktin’ jumi’si’ to’mendegi principlerge tiykarlanadi’:
i’qti’yarli’li’q;
sho’lkemlestiriwshilik ha’m finansli’q jaqtan g’a’rezsizlik;
o’zin-o’zi basqari’w;
ashi’qli’q ha’m ja’riyali’li’q;
o’z jumi’si’n bazar mexanizmlerine muwapi’q sha’rtnama tiykari’nda sho’lkemlestiriw;
kommunalli’q xi’zmetler ha’m won’law xi’zmetleri bazari’ndag’i’ ba’sekilik;
turaq jay iyeleri aldi’nda turaqli’ yesap beriw.

5-statya. Ko’p xanali’ jaydag’i’ turaq jay iyesi.
Ko’p xanali’ jaydag’i’ turaq jayg’a menshik huqi’qi’na iye bolg’an yuridikali’q yamasa fizikali’q shaxs ko’p xanali’ jaydag’i’ turaq jay menshik iyesi boli’p tabi’ladi’ (bunnan bi’lay tekstte – turaq jay iyesi).
Turaq jay iyesi uli’wma mu’lkke u’lesli mu’lk qatnasi’wshi’si’ boli’p tabi’ladi’.

6-statya. Ko’p xanali’ jaydag’i’ jasaw ushi’n arnalmag’an jaylardi’n’ menshik iyeleri.
Ko’p xanali’ jaydag’i’ jasaw ushi’n arnalmag’an jayg’a menshik huqi’qi’na iye bolg’an yuridikali’q yamasa fizikali’q shaxs ko’p kvartirali’ jaydag’i’ jasaw ushi’n arnalmag’an wo’jirenin’ menshik iyesi boli’p tabi’ladi’.
Jasaw ushi’n arnalmag’an jaydi’n’ iyesi uli’wma mu’lkke qatnasli’ u’lesli mu’lk qatnasi’wshi’si’ boli’p tabi’ladi’.
Ko’p xanali’ jaydag’i’ jasaw ushi’n arnalmag’an jaydi’n’ iyesi uli’wma mu’lkti saqlaw ha’m won’law boyi’nsha uli’wma qa’rejetlerdi birgelikte moyni’na ali’wi’ sha’rt.
Jasaw ushi’n arnalmag’an jaydi’n’ iyesinin’ uli’wma qa’rejetlerdegi u’lesi jaydi’n’ uli’wma maydani’ndag’i’ menshik iyesine tiyisli jasaw ushi’n arnalmag’an jay maydani’ni’n’ u’lesine qaray ani’qlanadi’.
Sherikliktin’ ko’p xanali’ jaydag’i’ jasaw ushi’n arnalmag’an jaydi’n’ menshik iyesi menen qatnasi’qlari’ wolar arasi’nda ma’jbu’riy ta’rtipte du’ziletug’i’n sha’rtnama menen ta’rtiplestiriledi.
Ko’p xanali’ jaydag’i’ jasaw ushi’n arnalmag’an jay iyesi sha’rtnama du’ziwden bas tartqan jag’dayda, sheriklik sha’rtnama du’ziwge ma’jbu’rlew haqqi’ndag’i’ talap penen sudqa mu’ra’jat yetiwge huqi’qli’.

7-statya. Sherikliklerdi ma’mleketlik qollap-quwatlaw.
Ma’mleket sherikliklerdin’ ha’m sheriklik ag’zalari’ huqi’qlari’ni’n’ ta’miyinleniwi ja’ne ni’zamli’ ma’plerinin’ qorg’ali’wi’na kepillik beredi, sherikliklerdin’ rawajlani’wi’ ha’m bekkemleniwine ja’rdemlesedi.
Sheriklikler jumi’si’n ma’mleketlik qollap-quwatlaw to’mendegi jollar menen a’melge asi’ri’ladi’:
turaq jay salasi’nda normativlik-huqi’qi’y hu’jjetlerdi, soni’n’ ishinde standartlardi’ qabi’l yetiw;
kommunalli’q xi’zmetlerge haqi’ to’lew sistemasi’n jetilistiriw;
turaq jay-kommunalli’q tarawda xi’zmet ko’rsetiwde ba’sekilikti rawajlandi’ri’w ushi’n sha’rayatlar jarati’w;
jen’illikler ha’m kreditler beriw;
on’law-tiklew jumi’slari’ ushi’n byudjet ssudalari’n beriw;
ko’p xanali’ jaylardi’ saqlaw ha’m kommunalli’q xi’zmetlerge haqi’ to’lewde kem ta’miyinlengen shan’araqlarg’a ja’rdem ko’rsetiw;
turaqli’ paydalani’w huqi’qi’ tiykari’nda jer uchastkalari’n beriw;
o’z aldi’na bag’darlamalar qabi’l yetiw ha’m ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da ilajlar ko’riw.

8-statya. Sherikliklerdin’ jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ha’m puqaralardi’n’ wo’zin-o’zi basqari’w uyi’mlari’ menen wo’z-ara qatnasi’qlari’.
Jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ sheriklikler menen wo’z-ara qatnasi’qlari’ sherikliktin’ wo’z jumi’si’n g’a’rezsiz a’melge asi’ri’wshi’, turaq jay menshik iyeleri wo’zin-o’zi basqari’wi’ni’n’ haqi’yqi’y instituti’ si’pati’ndag’i’ statusi’nan kelip shi’g’i’p, arti’qsha jol-joba ko’rsetilmegen halda sho’lkemlestiriledi.
Sheriklikler aymaqlardi’ abadanlasti’ri’w ha’m ko’gallandi’ri’w jumi’slari’ni’n’ sho’lkemlestiriliwi, ko’p xanali’ jaylarda jasawshi’lardi’n’ turaq jay qori’nda jasaw qag’i’ydalari’na boysi’ni’wi’ ma’seleleri ha’m birgelikte sheshiwdi talap yetetug’i’n basqa da ma’selelerde puqaralardi’n’ wo’zin-o’zi basqari’w uyi’mlari’ menen birge islesedi.

9-statya. Sherikliklerdin’ birlespeleri.
Sheriklikler wo’z jumi’si’n muwapi’qlasti’ri’p bari’w, ta’jiriybe almasi’w, uli’wma ma’plerin bildiriw ha’m qorg’aw, sherikliklerdin’ ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ menen wo’z-ara birge islesiwin ta’miyinlew ja’ne jumi’si’ni’n’ basqa da uli’wma ma’selelerin sheshiw maqsetinde associaciyalarg’a (awqamlarg’a) birlesiwge huqi’qli’.
Ko’p xanali’ jaylardi’ basqari’w, wolarg’a xi’zmet ko’rsetiw ha’m wolardi’ won’law menen shug’i’llani’wshi’ sho’lkemler de sherikliklerdin’ associaciyalari’na (awqamlari’na) kiriwi mu’mkin.

II–bap. Sheriklikti sho’lkemlestiriw. Sherikliktin’ huqi’q ha’m minnetleri

10-statya. Sheriklikti sho’lkemlestiriw ta’rtibi.
Sheriklikti sho’lkemlestiriw haqqi’ndag’i’ sheshim ko’p xanali’ bir yamasa jaqi’n, ti’g’i’z jaylasqan birneshe jaydag’i’ turaq jay iyelerinin’ ko’p xanali’ ha’r bir jaydag’i’ barli’q turaq jay iyelerinin’ yamasa wolardi’n’ wa’killerinin’ yeliw procentinen aslami’ qatnasqan uli’wma ji’ynali’si’nda qabi’l yetiledi.
Turaq jay iyelerinin’ uli’wma ji’ynali’si’ qa’legen turaq jay iyesinin’ intasi’ menen shaqi’ri’ladi’.
Sheriklikti sho’lkemlestiriw haqqi’ndag’i’ sheshim, yeger barli’q turaq jay iyelerinin’ yeliw procentinen aslami’ woni’ jaqlap dawi’s bergen bolsa, qabi’l yetilgen boli’p yesaplanadi’. Ko’p xanali’ jaqi’n, ti’g’i’z jaylasqan birneshe jaydag’i’ turaq jay iyelerin birlestiretug’i’n sheriklik sho’lkemlestirilip ati’rg’anda, usi’ jaylardi’n’ ha’r birindegi turaq jay iyelerinin’ yeliw procentinen aslami’ni’n’ kelisimi ali’ng’an boli’wi’ tiyis. Turaq jay iyelerinin’ uli’wma ji’ynali’sqa jazba tu’rde berilgen dawi’slari’, yeger wonda sheriklikti sho’lkemlestiriw ma’selesi boyi’nsha menshik iyesinin’ sheshimi ha’m wog’an tiyisli jaydi’n’ ma’nzili ko’rsetilgen bolsa, yesapqa ali’ni’wi’na jol qoyi’ladi’.
Sheriklikti sho’lkemlestiriw haqqi’ndag’i’ sheshim ko’p xanali’ jaydag’i’ barli’q turaq jay iyeleri ushi’n ma’jbu’riy boli’p tabi’ladi’.
Turaq jay iyelerinin’ sho’lkemlestiriw uli’wma ji’ynali’si’, a’dette, to’mendegi ku’n ta’rtibi menen wo’tkeriledi:
sheriklikti sho’lkemlestiriw haqqi’nda;
sherikliktin’ ustavi’n tasti’yi’qlaw haqqi’nda;
sherikliktin’ basqarma basli’g’i’ ha’m ag’zalari’n saylaw haqqi’nda;
sherikliktin’ tekseriw komissiyasi’n saylaw haqqi’nda.
Turaq jay iyelerinin’ sho’lkemlestiriwshi uli’wma ji’ynali’si’nda sheriklikti sho’lkemlestiriw menen baylani’sli’ basqa da ma’seleler qarap shi’g’i’li’wi’ mu’mkin.
Turaq jay iyelerinin’ sho’lkemlestiriwshi uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ dawi’s beriw na’tiyjeleri ha’m jazba tu’rde berilgen dawi’slar sani’ ko’rsetilgen protokoli’na ji’ynali’s basqari’wshi’si’ ha’m xatkeri qol qoyadi’.

11-statya. Sherikliktin’ ustavi’.
Sherikliktin’ ustavi’nda to’mendegiler boli’wi’ tiyis:
sherikliktin’ toli’q atamasi’, jumi’s salasi’ ha’m maqseti, jaylasqan worni’ (pochta ma’nzili);
turaq jay iyeleri sheriklikke birlesken ko’p xanali’ jaydi’n’ (jaylardi’n’) ma’nzili;
sherikliktin’ huqi’q ha’m minnetleri;
sheriklik ag’zalari’ni’n’ huqi’q ha’m minnetleri;
ma’jbu’riy to’lemlerdin’ mug’darlari’n belgilew ha’m sheriklik ag’zalari’ ta’repinen wolardi’ to’lew ta’rtibi;
uli’wma mu’lkti, sherikliktin’ jer uchastkasi’n ha’m mu’lkin ja’ne basqa da jumi’si’n basqari’w ta’rtibi;
sherikliktin’ basqari’w uyi’mlari’ ha’m tekseriw komissiyasi’ni’n’ san qurami’ ha’m saylani’w mu’ddeti haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlar, wolardi’n’ wa’killikleri, sheshimler qabi’l yetiw ta’rtibi.
Sherikliktin’ ustavi’nda sherikliktin’ jumi’si’ menen baylani’sli’ bolg’an, ni’zam hu’jjetlerine qayshi’ bolmag’an basqa da qag’i’ydalar boli’wi’ mu’mkin.
Sherikliktin’ u’lgi ustavi’ Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.

12-statya. Sheriklikti ma’mleketlik dizimnen wo’tkeriw.
Sheriklik ma’mleketlik dizimnen wo’tkerilgen waqi’ttan baslap yuridikali’q shaxs statusi’na iye boladi’.
Sheriklikti ma’mleketlik dizimnen wo’tkeriw ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’nda a’melge asi’ri’ladi’.

13-statya. Sheriklikke ag’zali’q.
Turaq jay iyeleri – yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar – sheriklik ag’zalari’ boladi’.
Turaq jay basqa shaxsqa berilgen jag’dayda, woni’n’ menshik iyesi – sheriklik ag’zasi’ jan’a menshik iyesin wo’zinin’ sheriklik ag’zasi’ yekenligi ja’ne sheriklik ustavi’nda belgilengen huqi’q ha’m minnetlerge iyeligi, bul huqi’q ha’m minnetler jan’a menshik iyesine wo’tiwi haqqi’nda xabardar yetip qoyi’wi’ tiyis.
Sheriklik du’zilgen jaydan turaq jay alg’an shaxslar wo’zlerinde usi’ jayg’a bolg’an menshik huqi’qi’ ju’zege kelgen waqi’ttan baslap sheriklik ag’zasi’ boladi’.

14-statya. Sheriklikke ag’zali’qti’n’ toqtati’li’wi’.
Sheriklikke ag’zali’q to’mendegi jag’daylarda toqtati’ladi’:
jayg’a bolg’an menshik huqi’qi’ biykarlang’anda;
ayi’ri’m ko’p xanali’ jaydag’i’ turaq jay iyelerinin’ ko’pshiligi ta’repinen sheriklikten shi’g’i’w haqqi’ndag’i’ sheshim qabi’l yetilgende;
sheriklik saplasti’ri’lg’anda.

15-statya. Sherikliktin’ huqi’qlari’.
Sheriklik to’mendegi huqi’qlarg’a iye:
uli’wma mu’lkti, sherikliktin’ jer uchastkasi’n ha’m mu’lkin saqlaw usi’li’n belgilew;
sherikliktin’ ji’lli’q da’ramatlar ha’m qa’rejetler smetasi’n belgilew;
sheriklik ag’zalari’ni’n’ ma’jbu’riy to’lemleri mug’darlari’n belgilew;
uli’wma mu’lkti ha’m sherikliktin’ mu’lkin basqari’w, wolarg’a xi’zmet ko’rsetiw ha’m wolardi’ won’law, sonday-aq kommunalli’q ha’m basqa da xi’zmetler ko’rsetiw ushi’n yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar menen tan’law tiykari’nda ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q sha’rtnamalar du’ziw;
uli’wma mu’lkten, sherikliktin’ jer uchastkasi’nan ha’m mu’lkinen paydalani’w rejelerin ustavta na’zerde tuti’lg’an ta’rtipte belgilew;
banklerdin’ kreditlerinen ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an ta’rtipte ha’m sha’rtlerde paydalani’w;
o’z mu’lkin, soni’n’ ishinde aylanba qarji’lari’n ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q g’a’rezsiz jumsaw;
jer uchastkalari’n turaqli’ paydalani’w ushi’n belgilengen ta’rtipte ali’w;
jer uchastkasi’nda qala quri’li’si’ normalari’ ha’m qag’i’ydalari’na muwapi’q xojali’q imaratlari’ ha’m basqa da imaratlar quri’w;
menshik iyesinin’ jayi’ ishindegi uli’wma mu’lktin’ jag’dayi’n qadag’alaw, wog’an xi’zmet ko’rsetiw ha’m woni’ won’law maqsetinde menshik iyesine aldi’n ala xabarlap, menshik iyesinin’ jayi’na woni’n’ barli’g’i’nda kiriw yamasa avariya ju’z bergen jag’dayda belgilengen ta’rtipte da’rhal kiriw;
ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte mu’lk ali’w, sherikliktin’ mu’lkin sati’w, tapsi’ri’w, almasti’ri’w, ijarag’a beriw, balanstan shi’g’ari’w;
sheriklik ag’zalari’na jumi’slar wori’nlaw ha’m xi’zmetler ko’rsetiw;
ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q wo’z ustavli’q maqsetlerine sa’ykes keletug’i’n sheklerde isbilermenlik jumi’si’ menen shug’i’llani’w;
qarji’lari’ sherikliktin’ ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an maqsetlerge sarplanatug’i’n arnawli’ qorlardi’ sho’lkemlestiriw.
Sherikliktin’ uli’wma mu’lkin saqlawdi’ ta’miyinlew maqsetinde, menshik iyelerinin’ jaylari’n belgilengen ta’rtipte qayta quri’w, wo’zgertiw, qayta u’skenelewdi kelisip ali’wdi’ a’melge asi’radi’.
Sheriklik ni’zam hu’jjetlerine ha’m sherikliktin’ ustavi’na muwapi’q basqa da huqi’qlarg’a iye boli’wi’ mu’mkin.

16-statya. Sherikliktin’ minnetleri.
Sheriklik:
uli’wma mu’lk, sherikliktin’ jer uchastkasi’ ha’m mu’lki belgilengen rejeler, normalar ha’m standartlarg’a muwapi’q saqlani’wi’n ta’miyinlewi;
sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ha’m jaydi’n’ menshik iyeleri ji’ynali’slari’ sheshimlerinin’ wori’nlani’wi’n ta’miyinlewi;
ma’jbu’riy to’lemler ha’m basqa da to’lemler wo’z waqti’nda kelip tu’siwin ta’miyinlewi;
ha’r ji’li’ uli’wma mu’lkti saqlaw jumi’slari’ jobasi’n, soni’n’ ishinde, ko’p xanali’ ha’r bir jay ushi’n usi’nday jobani’ belgilewi ha’m woni’n’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha yesabat du’ziwi;
ha’r ji’li’ sherikliktin’ da’ramatlar ha’m qa’rejetler smetasi’ ha’m woni’n’ wori’nlani’wi’na baylani’sli’ yesabat du’ziwi, soni’n’ ishinde, ko’p xanali’ ha’r bir jay boyi’nsha smeta ha’m yesabat du’ziwi;
uli’wma mu’lkten paydalani’w sha’rtleri ha’m ta’rtibi belgilenip ati’rg’anda barli’q sheriklik ag’zalari’ni’n’ huqi’qlari’ ha’m ni’zamli’ ma’plerinin’ saqlani’wi’n ta’miyinlewi;
ni’zam hu’jjetlerinde ha’m sherikliktin’ ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda, u’shinshi shaxslar menen uli’wma mu’lkti saqlaw, wog’an iyelik yetiw ha’m wonnan paydalani’w, kommunalli’q xi’zmetler ko’rsetiw menen baylani’sli’ qatnasi’qlarda sheriklik ag’zalari’ni’n’ ma’plerin bildiriwi sha’rt.
Sherikliktin’ ni’zam hu’jjetlerine ha’m sheriklik ustavi’na muwapi’q basqa da minnetleri boli’wi’ mu’mkin.

17-statya. Sheriklikti qayta sho’lkemlestiriw ha’m saplasti’ri’w.
Sheriklikti qayta sho’lkemlestiriw qosi’p jiberiw, qosi’p ali’w, bo’liw ha’m aji’rati’p shi’g’ari’w tu’rinde a’melge asi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Sheriklikti qayta sho’lkemlestiriw sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ yeliw procentinen aslam dawi’si’ menen qabi’l yetken sheshimine muwapi’q a’melge asi’ri’ladi’.
Qayta sho’lkemlestirilip ati’rg’an sherikliktin’ mu’lkin aji’rati’p yamasa bo’lip beriw sheriklik ag’zalari’ni’n’ sherikliktin’ mu’lkin qa’liplestiriwdegi qatnasi’na sa’ykes ra’wishte a’melge asi’ri’ladi’.
Sheriklik qayta du’zilip ati’rg’anda uli’wma mu’lkke tiyisli texnikali’q ha’m basqa da hu’jjetlerdi qabi’l yetip ali’w – tapsi’ri’w a’melge asi’ri’ladi’.
Sheriklikti saplasti’ri’w ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen jag’daylarda ha’m ta’rtipte a’melge asi’ri’ladi’.
Sheriklik saplasti’ri’li’p ati’rg’anda, sherikliktin’ kreditorlari’ni’n’ talaplari’ qanaatlandi’ri’lg’annan keyin qalg’an mu’lki sheriklik ag’zalari’ arasi’nda sheriklik ag’zalari’ni’n’ sheriklik mu’lkin qa’liplestiriwdegi qatnasi’na sa’ykes ra’wishte bo’listiriledi.

III–bap. Sheriklikti basqari’w

18-statya. Sherikliktin’ basqari’w uyi’mlari’.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ha’m sherikliktin’ basqarmasi’ sherikliktin’ basqari’w uyi’mlari’ boli’p tabi’ladi’.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ sherikliktin’ joqarg’i’ uyi’mi’ boli’p tabi’ladi’. Basqarma sherikliktin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ boli’p, sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’na yesap beredi.

19-statya. Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killikleri.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killiklerine to’mendegiler kiredi:
sherikliktin’ ustavi’n tasti’yi’qlaw ha’m wog’an wo’zgerisler ja’ne qosi’mshalar kirgiziw;
sherikliktin’ basqarmasi’n, basqarma basli’g’i’n ha’m tekseriw komissiyasi’n saylaw ja’ne wolardi’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w;
uli’wma mu’lkti ha’m sherikliktin’ mu’lkin basqari’w, wolarg’a xi’zmet ko’rsetiw ha’m wolardi’ won’law usi’li’n tan’law;
uli’wma mu’lkti, sherikliktin’ jer uchastkasi’n ha’m mu’lkin saqlaw jumi’slari’ni’n’ ji’lli’q jobasi’n ha’m woni’n’ wori’nlani’wi’ haqqi’ndag’i’ yesabatti’ tasti’yi’qlaw;
sherikliktin’ ji’lli’q da’ramatlar ha’m qa’rejetler smetasi’n ha’m woni’n’ wori’nlani’wi’ haqqi’ndag’i’ yesabatti’ tasti’yi’qlaw;
sheriklik ag’zalari’ni’n’ ma’jbu’riy to’lemlerinin’ mug’dari’n tasti’yi’qlaw;
basqari’wshi’g’a (atqari’wshi’ direktorg’a) talabandi’ yamasa basqari’wshi’ sho’lkemdi tasti’yi’qlaw;
sheriklik basqarmasi’ basli’g’i’na, ag’zalari’na ha’m tekseriw komissiyasi’ ag’zalari’na to’lenetug’i’n haqi’ mug’dari’n belgilew;
sheriklik xi’zmetkerlerinin’, soni’n’ ishinde, basqari’wshi’ni’n’ (atqari’wshi’ direktordi’n’) is haqi’ mug’dari’n ha’m wolardi’ si’yli’qlaw haqqi’ndag’i’ rejeni tasti’yi’qlaw;
sherikliqtin’ arnawli’ qorlari’n du’ziw ha’m wolardan qarji’ sarplaw ta’rtibin belgilew;
uli’wma mu’lkten, sherikliktin’ jer uchastkasi’nan ha’m mu’lkinen paydalani’w qag’i’ydalari’n belgilew;
sheriklik ag’zalari’ni’n’ sherikliktin’ basqarma basli’g’i’, ag’zalari’ ha’m tekseriw komissiyasi’ jumi’si’na baylani’sli’ arza ha’m shag’i’mlari’n qarap shi’g’i’w;
ko’p xanali’ jaydag’i’ xanalardi’ qayta quri’w, wo’zgertiw ha’m qayta u’skenelewdi kelisip ali’w ta’rtibin belgilew;
uli’wma mu’lkti ijarag’a beriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
xojali’q imaratlari’ ha’m basqa da imaratlardi’ quri’w haqqi’nda sheshimlerdi qabi’l yetiw;
qari’zg’a qarji’ ali’w, soni’n’ ishinde, bank kreditlerin ali’w, sonday-aq bir jaydag’i’ turaq jay menshik iyelerinin’ qarji’lari’n sherikliktegi basqa jaydi’n’ mu’ta’jlikleri ushi’n ali’p turi’w (qayta bo’listiriw) haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
sherikliktin’ isbilermenlik jumi’si’nan ali’ng’an da’ramattan (paydadan) paydalani’w bag’darlari’n belgilew;
sheriklikler associaciyalari’na (awqamlari’na) ha’m basqa da birlespelerge kiriw ha’m wolardan shi’g’i’w haqqi’nda sheshimlerdi qabi’l yetiw;
sheriklikti qayta sho’lkemlestiriw ha’m saplasti’ri’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
basqarma basli’g’i’ ha’m basqari’wshi’ (atqari’wshi’ direktor) sheriklik ag’zalari’ni’n’ huqi’qlari’ ha’m ni’zamli’ ma’plerine boysi’nbag’an jag’dayda, jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mi’ni’n’ basqarma basli’g’i’n shaqi’ri’p ali’w ha’m basqari’wshi’ni’ (atqari’wshi’ direktordi’) lawazi’mi’nan bosati’w haqqi’ndag’i’ usi’ni’slari’n, sonday-aq usi’ lawazi’mlarg’a talabanlar boyi’nsha usi’ni’slardi’ qarap shi’g’i’w;
sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ wa’killigine ni’zam hu’jjetlerine ha’m sherikliktin’ ustavi’na muwapi’q basqa da ma’seleler kirgiziliwi mu’mkin.

20-statya. Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w ha’m ali’p bari’w ta’rtibi.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ji’li’na keminde bir ma’rte sheriklik ustavi’nda belgilengen ta’rtipte shaqi’ri’ladi’.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ ha’r ji’lg’i’ uli’wma ji’ynali’si’ finans ji’li’ tamamlang’annan keyin alpi’s ku’nnen keshiktirmey shaqi’ri’ladi’.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ basqarmani’n’, sheriklikte keminde won procent dawi’sqa iye bolg’an sheriklik ag’zalari’ni’n’ intasi’na, sonday-aq tekseriw komissiyasi’ni’n’ talabi’na muwapi’q shaqi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Sheriklik ni’zam hu’jjetlerinin’ buzi’li’wi’na jol qoyg’an jag’dayda sheriklik ag’zalari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ta’repinen shaqi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriletug’i’n wori’n, sa’ne, waqi’t, ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibi haqqi’nda sheriklik ag’zalari’na xabarlaw sherikliktin’ ustavi’nda belgilengen ta’rtipte a’melge asi’ri’ladi’.
Yeger sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ku’n ta’rtibine uli’wma mu’lkti saqlaw jumi’slari’ni’n’ jobalari’n, da’ramatlar ha’m qa’rejetler smetalari’n, wolardi’n’ wori’nlani’wi’ haqqi’ndag’i’ yesabatlardi’, ma’jbu’riy to’lemler mug’darlari’n qarap shi’g’i’w ha’m tasti’yi’qlaw kirgizilgen bolsa, sheriklik basqarmasi’ uli’wma ji’ynali’s wo’tkerilgenge shekem sheriklik ag’zalari’na usi’ hu’jjetlerdin’ joybarlari’ menen tani’si’p shi’g’i’w imkaniyati’n ta’miyinlewi sha’rt. Bunday tani’si’w ta’rtibi sherikliktin’ ustavi’nda belgilenedi.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’, yeger ji’ynali’sta sheriklik ag’zalari’ni’n’ yamasa wolardi’n’ wa’killerinin’ yeliw procentinen aslami’ qatnassa, wa’killikli boli’p yesaplanadi’. Birden arti’q jaydag’i’ turaq jay iyelerin birlestiretug’i’n sherikliklerdegi ji’ynali’sta ko’p xanali’ ha’r bir jaydag’i’ turaq jay menshik iyelerinin’ yamasa wolardi’n’ wa’killerinin’ keminde yeliw procenti qatnasi’wi’ tiyis.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n a’piwayi’ ko’pshilik dawi’s penen saylanatug’i’n ji’ynali’s basqari’wshi’si’ ali’p baradi’.
Sherikliktin’ ha’r bir ag’zasi’ uli’wma ji’ynali’sta bir dawi’sqa iye boladi’. Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ protokol menen ra’smiylestiriledi. Protokolg’a ji’ynali’s basli’g’i’ ha’m xatkeri qol qoyadi’.

21-statya. Sheriklik ag’zasi’ni’n’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ndag’i’ wa’kili.
Turaq jay iyelerinin’ a’piwayi’ jazba tu’rdegi isenim qag’azi’na iye bolg’an shaxs sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’nda sheriklik ag’zasi’ni’n’ wa’kili boli’wi’ mu’mkin.
Sheriklik ag’zasi’ni’n’ – fizikali’q shaxsti’n’ isenim qag’azi’nda woni’n’ pasporti’ndag’i’ mag’li’wmatlar ko’rsetiledi ha’m jeke qoli’ menen tasti’yi’qlanadi’. Sheriklik ag’zasi’ni’n’ – yuridikali’q shaxsti’n’ isenim qag’azi’ basshi’ni’n’ qoli’ ha’m mo’r menen tasti’yi’qlanadi’.
Isenim qag’azi’ sheriklik ag’zasi’ni’n’ wa’kiline sheriklik ag’zalari’ni’n’ bir uli’wma ji’ynali’si’nda yamasa isenim qag’azda ko’rsetilgen waqi’t dawami’nda barli’q ji’ynali’slari’nda sheriklik ag’zasi’ni’n’ ati’nan ha’m woni’n’ ma’plerin go’zlep so’zge shi’g’i’w, sonday-aq bir ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibindegi ma’seleler boyi’nsha yamasa barli’q jag’daylarda dawi’s beriw wa’killigin beriwi mu’mkin.
Yeger bir shaxs turaq jay iyelerinin’ bir neshesinin’ wa’kili bolsa, wol sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’nda ma’plerin bildirip ati’rg’an ha’r bir sheriklik ag’zasi’ni’n’ ati’na wo’z aldi’na dawi’s beredi.

22-statya. Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen sheshimlerdi qabi’l yetiw.
Yeger sheriklik ag’zalari’ni’n’ yeliw procentinen aslami’ woni’ jaqlap dawi’s bergen bolsa, sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killigine kirgizilgen ma’seleler boyi’nsha sheshim qabi’l yetilgen boli’p yesaplanadi’.
Sheshim qabi’llani’p ati’rg’anda ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibindegi ma’seleler boyi’nsha sheriklik ag’zalari’ni’n’ sheshimi ko’rsetilgen ha’m qoli’ qoyi’lg’an halda ji’ynali’sqa jazba tu’rde berilgen sheriklik ag’zalari’ni’n’ dawi’slari’ yesapqa ali’ni’wi’ sherikliktin’ ustavi’nda belgilep qoyi’li’wi’ mu’mkin.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’nda qabi’l yetilgen sheshim sherikliktin’ barli’q ag’zalari’ ushi’n ma’jbu’riy boli’p tabi’ladi’.

23-statya. Sherikliktegi ha’r bir jaydi’n’ turaq jay iyeleri ji’ynali’si’.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ ha’r ji’lg’i’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkerilgenge shekem sherikliktegi ha’r bir jaydi’n’ turaq jay iyeleri ji’ynali’slari’ wo’tkeriliwi sha’rt.
Sherikliktegi ha’r bir jaydi’n’ turaq jay iyeleri ji’ynali’si’ to’mendegilerdi tasti’yi’qlaw haqqi’nda sheshimler qabi’l yetiledi:
uli’wma mu’lkti, sherikliktin’ jer uchastkasi’n ha’m mu’lkti saqlaw jumi’slari’ jobasi’ni’n’ bir bo’legi si’pati’nda ha’r jaydag’i’ uli’wma mu’lkti saqlaw jumi’slari’ jobasi’n;
sherikliktin’ da’ramatlar ha’m qa’rejetler smetasi’ni’n’ bir bo’legi si’pati’nda ha’r bir jaydag’i’ uli’wma mu’lkti saqlaw menen baylani’sli’ da’ramatlar ha’m qa’rejeteler smetasi’n;
uli’wma mu’lkti saqlaw jumi’slari’ jobalari’ni’n’ ha’m da’ramatlar ja’ne qa’rejetler smetalari’ni’n’ wori’nlani’wi’ boyi’nsha yesabatti’.
Turaq jay menshik iyelerinin’ ji’ynali’si’ qabi’l yetken sheshim usi’ jaydag’i’ barli’q turaq jay menshik iyeleri ushi’n ma’jbu’riy boli’p tabi’ladi’.

24-statya. Sheriklik basqarmasi’.
Sheriklik basqarmasi’ sherikliktin’ ku’ndelikli jumi’si’na basshi’li’qti’ a’melge asi’radi’.
Sheriklik basqarmasi’ sheriklik ag’zalari’ arasi’nan sherikliktin’ ustavi’nda belgilengen quramda ha’m mu’ddetke uli’wma ji’ynali’s ta’repinen saylanadi’.
Sheriklik basqarmasi’ sheriklik basqarmasi’ni’n’ basli’g’i’ ta’repinen sherikliktin’ ustavi’nda belgilengen mu’ddetlerde, lekin ayi’na keminde bir ma’rte shaqi’ri’ladi’.
Sheriklik basqarmasi’ni’n’ ma’jilisi wonda basqarma ag’zalari’ni’n’ keminde u’shten yeki bo’legi qatnasqan jag’dayda wa’killikli dep tabi’ladi’.
Sheriklik basqarmasi’ni’n’ ag’zasi’ basqarma ma’jilisinde bir dawi’sqa iye boladi’.
Sheriklik basqarmasi’ni’n’ sheshimleri basqarma ag’zalari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Sheriklik basqarmasi’ni’n’ ma’jilisi protokol menen ra’smiylestiriledi.
Sheriklik ag’zalari’ sheriklik basqarmasi’ni’n’ ma’jlislerinde ma’sla’ha’t dawi’si’ huqi’qi’ menen qatnasi’wi’ mu’mkin.

25-statya. Sheriklik basqarmasi’ni’n’ wa’killikleri.
Sheriklik basqarmasi’ sheriklik jumi’si’ni’n’ barli’q ma’seleleri boyi’nsha sheshim qabi’l yetiwge huqi’qli’, sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killigine kirgizilgen ma’seleler bug’an kirmeydi.
Sheriklik basqarmasi’ni’n’ wa’killiklerine to’mendegiler kiredi:
sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n ha’m turaq jay iyeleri ji’ynali’si’n shaqi’ri’w ha’m woni’n’ wo’tkeriliwin sho’lkemlestiriw;
uli’wma mu’lkti, sherikliktin’ jer uchastkasi’n ha’m mu’lkin saqlaw jumi’slari’ jobasi’ni’n’ joybari’n ha’m woni’n’ wori’nlani’wi’ haqqi’ndag’i’ yesabatti’ du’ziw;
sherikliktin’ ji’lli’q da’ramatlar ha’m qa’rejetler smetasi’ joybari’n ha’m woni’n’ wori’nlani’wi’ haqqi’ndag’i’ yesabatti’ du’ziw;
sheriklik ustavi’ talaplari’ni’n’ ha’m sheriklik ag’zalari’ uli’wma ji’ynali’si’ sheshimlerinin’ wori’nlani’wi’n ta’miyinlew;
basqari’wshi’g’a (atqari’wshi’ direktorg’a) talabanlardi’n’ yamasa basqari’wshi’ sho’lkemnin’ konkurs tiykari’nda tan’lap ali’ni’wi’n sho’lkemlestiriw;
kesip ali’wshi’lardi’ konkurs tyikari’nda tan’lag’an jag’dayda uli’wma mu’lkke, sherikliktin’ mu’lkine xi’zmet ko’rsetiw ha’m wolardi’ won’law ushi’n buyi’rtpashi’ wazi’ypasi’n atqari’w;
konkurs jen’impazi’ menen uli’wma mu’lkti ha’m sherikliktin’ mu’lkin basqari’w, wolarg’a xi’zmet ko’rsetiw ha’m wolardi’ won’law ushi’n sha’rtnamalar du’ziw;
uli’wma mu’lk, sherikliktin’ jer uchastkasi’ ha’m mu’lktin’ saqlani’wi’n qadag’alaw;
a’sbap-u’skeneler ha’m basqa da materialli’q bayli’qlardi’ ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte ali’w, wolardi’ sati’w, tapsi’ri’w, almasti’ri’w, ijarag’a beriw, sonday-aq, wolardi’ sherikliktin’ balansi’nan shi’g’ari’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
ishki miynet ta’rtibi qag’i’ydalari’n tasti’yi’qlaw;
sheriklik ag’zalari’ni’n’ arza ha’m shag’i’mlari’n qarap shi’g’i’w;
is ju’rgiziw, buxgalteriya yesabi’ ha’m yesabati’n, qarji’lar tu’simi ha’m wolardi’ sarplaw yesabi’n sherikliktegi ko’p xanali’ ha’r bir jay boyi’nsha wo’z aldi’na ju’rgiziw;
sheriklik ag’zalari’ belgilengen ma’jbu’riy to’lemlerdi wo’z waqti’nda to’lewi u’stinen qadag’alaw ju’rgiziw ha’m qari’zdarli’qti’ saplasti’ri’w ilajlari’n ko’riw;
sherikliktin’ qarji’lari’n sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ tasti’yi’qlag’an sheriklik da’ramatlari’ ha’m qa’rejetleri smetasi’na muwapi’q jumsaw.
Sheriklik basqarmasi’ ni’zam hu’jjetlerine ha’m sherikliktin’ ustavi’na muwapi’q basqa da wa’killiklerge iye boli’wi’ mu’mkin.
Sheriklik ag’zalari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimine muwapi’q, sheriklik basqarmasi’ni’n’ ayi’ri’m wa’killikleri sha’rtnama boyi’nsha basqari’wshi’g’a (atqari’wshi’ direktorg’a) yamasa basqari’wshi’ sho’lkemge wo’tkeriliwi mu’mkin.
Usi’ statyani’n’ 2-bo’liminin’ yekinshi, alti’nshi’, segizinshi, tog’i’zi’nshi’, woni’nshi’ ha’m won besinshi abzaclari’nda na’zerde tuti’lg’an wa’killikler basqa shaxsqa wo’tkeriliwi mu’mkin yemes.
Sheriklik basqarmasi’:
turaq jay qori’na xi’zmet ko’rsetiw ha’m woni’ won’law jumi’slari’ tan’law tiykari’nda du’zilgen sha’rtnamalarg’a muwapi’q sho’lkemlestiriliwi;
injenerlik tarmaqlari’ ha’m basqa da uli’wma mu’lkke talap da’rejesinde xi’zmet ko’rsetiliwi ta’miyinleniwi;
on’law jumi’slari’ni’n’ belgilengen normalar ha’m talaplarg’a muwapi’q sapali’ boli’wi’ ha’m wo’z waqti’nda wori’nlani’wi’;
sherikliktin’ qarji’lari’nan turaq jay qori’n saqlaw ha’m won’law ushi’n maqsetli paydalani’li’wi’;
jer uchastkasi’ni’n’ sanitariyali’q jag’dayi’ talap da’rejesinde boli’wi’, abadanlasti’ri’w ha’m suwg’ari’w tarmag’i’ni’n’ saqlani’wi’ ushi’n sheriklik ag’zalari’ aldi’nda juwapker boladi’.
Sheriklik basqarmasi’ uli’wma mu’lkti saqlaw jumi’slari’ jobasi’ni’n’ wori’nlani’wi’, a’melge asi’ri’lg’an ha’m jobalasti’ri’li’p ati’rg’an qa’rejetler, ma’jbu’riy to’lemlerdin’ ji’yi’mi’, isbilermenlik jumi’si’nan ali’ng’an da’ramatlar (payda) haqqi’nda sheriklik ag’zalari’ aldi’nda turaqli’ ra’wishte, keminde u’sh ayda bir ma’rte yesabat beredi.
Yesabatti’ tapsi’ri’w tu’ri sherikliktin’ barli’q ag’zalari’ ushi’n yesabattan paydalani’w yerkinligin ta’miyinlewi tiyis ha’m wol sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi menen belgilenedi.

26-statya. Sherikliktin’ basqarma basli’g’i’.
Sherikliktin’ basqarma basli’g’i’ uli’wma ji’ynali’s ta’repinen sheriklik ag’zalari’ arasi’nan sheriklik ustavi’nda belgilengen mu’ddetke saylanadi’.
Sherikliktin’ basqarma basli’g’i’:
sherikliktin’ basqarmasi’ jumi’si’na basshi’li’q yetedi;
sherikliktin’ ma’plerin bildiredi;
sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ha’m sheriklik basqarmasi’ni’n’ sheshimlerinin’ wori’nlani’wi’n ta’miyinleydi;
sheriklik ag’zalari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ yamasa sheriklik basqarmasi’ni’n’ sheshimlerine muwapi’q, finansli’q hu’jjetlerge, sha’rtnamalarg’a qol qoyadi’;
uli’wma mu’lkti ha’m sherikliktin’ mu’lkin basqari’w, wolarg’a xi’zmet ko’rsetiw ha’m wolardi’ won’law usi’llari’ boyi’nsha, basqari’wshi’g’a (atqari’wshi’ direktorg’a) talaban yamasa basqari’wshi’ sho’lkem boyi’nsha basqarma ta’repinen tayarlang’an usi’ni’slardi’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ dodalawi’na kirgizedi;
sheriklik xi’zmetkerlerinin’ is haqi’ mug’dari’ ha’m wolardi’ si’yli’qlaw haqqi’nda reje, sherikliktin’ basqa rejeleri ha’m qag’i’ydalari’ boyi’nsha usi’ni’slardi’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ dodalawi’na usi’nadi’;
ni’zam hu’jjetlerine ha’m ishki miynet ta’rtibi qag’i’ydalari’na muwapi’q, sheriklik xi’zmetkerleri menen miynet sha’rtnamalari’n du’zedi ha’m wolardi’ biykarlaydi’.
Sherikliktin’ basqarma basli’g’i’ni’n’ usi’ statyani’n’ yekinshi bo’liminin’ to’rtinshi, jetinshi ha’m segizinshi abzaclari’nda na’zerde tuti’lg’an wa’killikleri basqari’wshi’g’a (atqari’wshi’ direktorg’a) yamasa basqari’wshi’ sho’lkemge sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimine muwapi’q sha’rtnama boyi’nsha wo’tkeriliwi mu’mkin.

27-statya. Sherikliktin’ tekseriw komissiyasi’.
Sherikliktin’ tekseriw komissiyasi’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen sheriklik ag’zalari’ arasi’nan keminde u’sh adamnan ibarat quramda yen’ ko’bi yeki ji’l mu’ddetke saylanadi’.
Sherikliktin’ tekseriw komissiyasi’ ag’zalari’ bir waqi’tti’n’ wo’zinde sheriklik basqarmasi’ni’n’ ag’zalari’ boli’wi’ mu’mkin yemes.
Sherikliktin’ tekseriw komissiyasi’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’na yesap beredi.
Sherikliktin’ tekseriw komissiyasi’ sherikliktin’ finans-xojali’q jumi’si’n tekseredi.
Sherikliktin’ tekseriw komissiyasi’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’na sherikliktin’ finans-xojali’q jumi’si’n tekseriw na’tiyjeleri haqqi’nda ha’r ji’li’ yesabat beriwi sha’rt.
Sherikliktin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ sherikliktin’ finans-xojali’q jumi’si’n tekseriw na’tiyjeleri haqqi’ndag’i’ yesabati’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’nda qarap shi’g’i’lg’ang’a shekem u’shinshi shaxslarg’a beriliwi mu’mkin yemes.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ sherikliktin’ finans-xojali’q jumi’si’n tekseriw ushi’n belgilengen ta’rtipte auditorli’q sho’lkemdi tarti’wg’a huqi’qli’.

IV–bap. Sheriklikte menshik huqi’qi’ ha’m mu’lk

28-statya. Uli’wma mu’lk.
Ko’p xanali’ jaydi’n’ uli’wma xanalari’, tirewshi ha’m tosi’q konstrukciyalar, xanalar arali’g’i’ndag’i’ aylanba teksheler, teksheler, liftler, lifttin’ shaxtalari’ ha’m basqa da shaxtalar, da’lizler, texnikali’q qabatlar, podvallar, cherdaklar ha’m jaylardi’n’ to’beleri, jaydi’n’ ishindegi injenerlik tarmaqlar ha’m kommunikaciyalar, jaylardi’n’ si’rti’nda yamasa ishinde jaylasqan ha’m birden aslam jayg’a xi’zmet ko’rsetetug’i’n mexanikali’q, elektr, sanitariyali’q-texnikali’q u’skeneler ha’m quri’lmalar ja’ne de basqa da u’skene ha’m quri’lmalar uli’wma mu’lk boli’p tabi’ladi’.

29-statya. Uli’wma mu’lkke bolg’an menshik huqi’qi’.
Uli’wma mu’lk turaq jay iyelerine uli’wma u’lesli mu’lk huqi’qi’ tiykari’nda tiyisli boladi’.
Uli’wma mu’lkten paydalani’w huqi’qi’ turaq jay iyelerinin’ uli’wma mu’lkke bolg’an menshik huqi’qi’ndag’i’ menshik u’lesine baylani’sli’ yemes.
Uli’wma mu’lktin’ ayi’ri’m bo’lekleri sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ belgilegen ta’rtipte sheriklik ag’zalari’na yamasa basqa da shaxslarg’a paydalani’wg’a beriliwi mu’mkin.
Uli’wma mu’lktin’ ayi’ri’m bo’leklerinen tek g’ana wo’z ma’pleri ushi’n paydalani’wshi’ sheriklik ag’zasi’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ belgilegen mug’darda sheriklikke haqi’ to’lewi sha’rt.
Turaq jay iyelerinin’ uli’wma mu’lkttegi u’lesi natura hali’nda aji’rati’p beriliwi mu’mkin yemes.

30-statya. Sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma qa’rejetleri ha’m ma’jbu’riy to’lemleri.
Turaq jay iyeleri uli’wma mu’lkti saqlaw boyi’nsha uli’wma qa’rejetlerdi birgelikte moyni’na ali’wi’ sha’rt.
Uli’wma qa’rejetler sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma mu’lkti, sherikliktin’ jer uchastkasi’n ha’m mu’lkin saqlaw menen baylani’sli’ qa’rejeteleri boli’p tabi’ladi’.
Turaq jay iyelerinin’ uli’wma qa’rejetlerdegi qatnasi’ni’n’ u’lesi jaydi’n’ uli’wma maydani’ndag’i’ menshik iyesine qarasli’ jay maydani’na sa’ykes ra’wishte belgilenedi.
Sheriklik ag’zalari’ uli’wma qa’rejetlerdi qaplaw ushi’n ha’r ayda, a’dette, aqshalay ma’jbu’riy to’lemler to’leydi.
Sheriklik ag’zalari’ni’n’ ma’jbu’riy to’lemlerinin’ mug’dari’ sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi menen belgilenedi.
Ayi’ri’m jag’daylarda sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ turaq jay iyeleri ta’repinen ma’jbu’riy to’lemlerdin’ bir bo’legin to’lewdin’ aqshalay tu’rin woni’n’ uli’wma qa’rejetlerdegi qatnasi’ni’n’ basqa tu’rlerine almasti’ri’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetiwi mu’mkin.
Menshik iyesinin’ wo’zine qarasli’ jaydan paydalanbawi’ yamasa uli’wma mu’lkten paydalani’wdan bas tarti’wi’ woni’ uli’wma qa’rejetlerde toli’q yamasa bir bo’leginde qatnasi’wdan azat yetpeydi.
Turaq jay iyesi wo’zinin’ uli’wma qa’rejetlerdegi qatnasi’ boyi’nsha minnetlemesin ijara (arenda) sha’rtnamasi’ tiykari’nda jaydi’ ijarag’a (arendag’a) ali’wshi’g’a wo’tkeriwi mu’mkin.
Turaq jay iyesi ma’jbu’riy to’lemlerdi to’lew boyi’nsha minnetlemeler ijarag’a (arendag’a) ali’wshi’g’a wo’tkerilgenligi haqqi’nda sheriklikti xabardar yetiwi sha’rt.
Sheriklik ha’m woni’n’ ag’zalari’ arasi’ndag’i’ uli’wma mu’lkti saqlaw menen baylani’sli’ wo’z-ara qatnasi’qlar usi’ Ni’zam ha’m sheriklik ag’zalari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimleri menen retlestiriledi.

31-statya. Sheriklik ag’zalari’ni’n’ ma’jbu’riy to’lemleri.
Sheriklik ag’zalari’ wo’zlerine ko’rsetilip ati’rg’an kommunalli’q xi’zmetler ushi’n to’leytug’i’n ha’r ayli’q to’lemler ma’jbu’riy to’lemler boli’p yesaplanadi’.
Ma’jbu’riy to’lemlerdi to’lew mu’ddeti ha’m wolardi’n’ mug’dari’ ni’zam hu’jjetlerinde ha’m kommunalli’q xi’zmetler ko’rsetiwshi ka’rxanalar (ori’nlawshi’lar) menen du’zilgen sha’rtnamalar tiykari’nda belgilenedi.

32-statya. Uli’wma mu’lkti saqlaw.
Uli’wma mu’lkti saqlaw uli’wma mu’lktin’ tiyisli da’rejedegi texnikali’q ha’m sanitariyali’q jag’dayi’n ta’miyinlewge qarati’lg’an.
Uli’wma mu’lkti saqlaw woni’ basqari’wdi’, texnikali’q ha’m sanitariyali’q jag’dayi’n saqlap turi’wdi’ (xi’zmet ko’rsetiwdi), won’lawdi’ ha’m bul mu’lkti saqlawg’a ha’m wonnan paydalani’w boyi’nsha za’ru’r sha’rayatlar jarati’wg’a qarati’lg’an basqa da jumi’sti’ wo’z ishine aladi’.

33-statya. Uli’wma mu’lkti basqari’w.
Uli’wma mu’lkti basqari’w:
sherikliktin’ basqari’w uyi’mlari’;
basqari’wshi’ (atqari’wshi’ direktor) – fizikali’q shaxs, soni’n’ ishinde jeke ta’rtiptegi isbilermen;
basqari’wshi’ sho’lkem – ha’r qanday sho’lkemlestiriw -huqi’qi’y formadag’i’ yuridikali’q shaxs ta’repinen a’melge asri’li’wi’ mu’mkin.
Basqari’wshi’ (atqari’wshi’ direktor) yamasa basqari’wshi’ sho’lkem uli’wma mu’lkti sheriklik penen du’zilgen sha’rtnama tiykari’nda berilgen wa’killikler sheklerinde basqaradi’.

34-statya. Uli’wma mu’lkke xi’zmet ko’rsetiw ha’m woni’ won’law.
Uli’wma mu’lkke xi’zmet ko’rsetiw ha’m woni’ won’law boyi’nsha jumi’s:
sheriklik;
turaq jay iyeleri;
kesip ali’wshi’lar (yuridikali’q yamasa fizikali’q shaxslar) ta’repinen a’melge asi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Kesip ali’wshi’lar uli’wma mu’lkke xi’zmet ko’rsetiwdi ha’m woni’ won’lawdi’ sheriklik, basqari’wshi’ (atqari’wshi’ direktor) yamasa basqari’wshi’ sho’lkem menen du’zilgen sha’rtnamalar tiykari’nda a’melge asi’radi’.

35-statya. Sherikliktin’ jer uchastkalari’.
Jer uchastkalari’ sheriklikkke belgilengen ta’rtipte turaqli’ paydalani’w huqi’qi’ tiykari’nda beriledi.
Sheriklikler qayta du’zilgende, sonday-aq, turaq jay iyeleri sheriklik ag’zali’g’i’nan shi’qqanda (sheriklikke ag’za boli’p kirgende), sherikliktin’ jer uchastkalari’ shegaralari’ (o’lshemleri) belgilengen ta’rtipte wo’zgeredi.
Sheriklik qurami’nan woni’n’ ag’zalari’ – turaq jay iyelerinin’ bir bo’legi shi’g’i’wi’ menen baylani’sli’ bolmag’an halda jer uchastkasi’ni’n’ bir bo’legi ali’p qoyi’li’wi’ sheriklikke keltirilgen zi’yanni’n’ worni’ tiyisli ra’wishte qaplani’p, jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ta’repinen sherikliktin’ kelisimi menen a’melge asi’ri’ladi’.
Sheriklikke qatnasli’ bolmag’an wobektlerdi sherikliktin’ jer uchastkasi’nda jaylasti’ri’w sheriklik ag’zalari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ kelisimi menen jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.
Sherikliktin’ jan’adan quri’latug’i’n wobektleri ushi’n aji’rati’latug’i’n jer uchastkalari’ni’n’ wo’lshemleri jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ta’repinen qala quri’li’si’ normalari’ ha’m qag’i’ydalari’ talaplari’na muwapi’q belgilenedi.

36-statya. Sherikliktin’ sheriklik jer uchastkalari’nda jaylasqan wobektlerdin’ menshik iyeleri menen qatnasi’qlari’.
Sherikliktin’ sheriklik jer uchastkalari’nda jaylasqan, wo’z aldi’na turg’an wobektlerdin’ menshik iyeleri menen qatnasi’qlari&rsqu

Ko'rip shi'g'i'ldi': 2173

Betler