Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (113 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (113 KB)

«Juwapkershiligi sheklengen ha’m qosi’msha juwapkershilikli ja’miyetlyer haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (II-yari’m)

IV–bap. Ja’miyettegi basqari’w

29-statya. Ja’miyettin’ basqari’w uyi’mlari’.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ja’miyet basqari’wi’ni’n’ joqari’ uyi’mi’ yesaplanadi’.
Ja’miyettin’ ustavi’nda ja’miyettin’ baqlaw ken’esin du’ziw na’zerde tuti’li’wi’ mu’mkin.
Ja’miyettin’ ku’ndelikli jumi’si’na basshi’li’q yetiw ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ta’repinen yamasa ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’. Ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’na ha’m, yeger du’ziliwi ja’miyettin’ ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an bolsa, ja’miyettin’ baqlaw ken’esine yesap beredi.

30-statya. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killikleri.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killikleri ja’miyettin’ ustavi’ menen usi’ Ni’zamg’a muwapi’q belgilenedi.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ toli’q wa’killikleri qatari’na to’mendegiler kiredi:
ja’miyet jumi’si’ni’n’ tiykarg’i’ bag’darlari’n belgilew, sonday-aq, kommerciyali’q sho’lkemlerdin’ basqa birlespelerde qatnasi’wi’ haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
ja’miyettin’ ustavli’q qori’ni’n’ (ustavli’q kapitali’ni’n’) mug’dari’n wo’zgertiw;
sho’lkemlestiriw hu’jjetlerine wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw;
ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mlari’n du’ziw ha’m wolardi’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w;
ja’miyettin’ reviziyali’q komissiyasi’n (revizori’n) saylaw ha’m woni’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w;
eger ja’miyettin’ ustavi’nda baqlaw ken’esin du’ziw na’zerde tuti’lg’an bolsa, woni’ saylaw ha’m woni’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w;
ji’lli’q yesabatlardi’ ha’m ji’lli’q buxgalteriyali’q balanslardi’ tasti’yi’qlaw;
ja’miyettin’ sap paydasi’n ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ arasi’nda bo’listiriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
ja’miyet uyi’mlari’ni’n’ jumi’si’n ta’rtiplestiriwshi hu’jjetlerdi tasti’yi’qlaw (qabi’l yetiw);
auditorli’q tekseriwdi wo’tkeriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw, auditorli’q sho’lkemler ha’m wolardi’n’ xi’zmetlerine to’lenetug’i’n haqi’ni’n’ yen’ ko’p mug’dari’n ani’qlaw;
basqa yuridikali’q shaxslardi’, wa’kilxanalar ha’m filiallardi’ du’ziw haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
ja’miyetti qayta sho’lkemlestiriw yamasa saplasti’ri’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetiw;
saplasti’ri’wshi’ni’ tayi’nlaw ha’m saplasti’ri’w balanslari’n tasti’yi’qlaw;
usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an basqa ma’selelerdi sheshiw.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ toli’q wa’killik-leri qatari’na kirgizilgen ma’seleler, usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an jag’daylardi’ yesapqa almag’anda, woni’n’ ta’repinen ja’miyettin’ baqlaw ken’esi sheshiwi ushi’n, sonday-aq ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ sheshiwi ushi’n tapsi’ri’li’wi’ mu’mkin yemes.

31-statya. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ na’wbettegi uli’wma ji’ynali’si’.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ na’wbettegi uli’wma ji’ynali’si’ ja’miyettin’ ustavi’nda belgilengen mu’ddetlerde, lekin ji’li’na keminde bir ma’rte wo’tkeriledi. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ na’wbettegi uli’wma ji’ynali’si’ ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ta’repinen shaqi’ri’ladi’. Ja’miyettin’ ustavi’nda ja’miyet jumi’si’ni’n’ ji’lli’q na’tiyjeleri tasti’yi’qlanatug’i’n ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ na’wbettegi uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw mu’ddeti belgileniwi kerek. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ usi’ uli’wma ji’ynali’si’ finans ji’li’ tamamlang’annan son’ alti’ aydan keshiktirmey wo’tkeriliwi kerek.

32-statya. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ ja’miyettin’ ustavi’nda belgilengen jag’daylarda, sonday-aq, yeger bunday uli’wma ji’ynali’sti’ wo’tkeriwdi ja’miyettin’ ha’m woni’n’ qatnasi’wshi’lari’ni’n’ ma’pleri talap yetse, basqa jag’daylarda da wo’tkeriledi.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ta’repinen:
ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma dawi’slar sani’ni’n’ ja’mi keminde wonnan birine iye bolg’an ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’;
ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’;
ja’miyettin’ reviziyali’q komissiyasi’ni’n’ (revizori’ni’n’) talabi’na muwapi’q shaqi’ri’ladi’.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ za’ru’r jag’daylarda ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ta’repinen woni’n’ intasi’na muwapi’q shaqi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ talapnama ali’ng’an sa’neden baslap u’sh ku’n ishinde usi’ talapti’ qarap shi’g’i’wi’ ha’m ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda yamasa woni’ wo’tkeriwden bas tarti’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetiwi sha’rt.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriwden bas tarti’w haqqi’ndag’i’ sheshim ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ta’repinen tek to’mendegi jag’daylarda qabi’l yetiliwi mu’mkin:
eger ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ talapti’ qoyi’wdi’n’ usi’ Ni’zamda belgilengen ta’rtibine boysi’ni’lg’an bolmasa;
eger ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziw ushi’n usi’ni’lg’an ma’selelerden birde-birewi de woni’n’ wa’killiklerine kirmese.
Yeger ja’miyettin’ ustavi’nda baqlaw ken’esin du’ziw na’zerde tuti’lg’an bolsa, ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ talap ali’ng’an sa’neden baslap u’sh ku’n ishinde bul talapti’ baqlaw ken’esi qarap shi’g’i’wi’ ushi’n kirgiziwi sha’rt. Baqlaw ken’esi u’sh ku’n ishinde usi’ talapti’ qarap shi’g’i’wi’ ha’m ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda yamasa usi’ statyani’n’ besinshi bo’liminde ko’rsetilgen tiykarlar boyi’nsha woni’ wo’tkeriwden bas tarti’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetiwi sha’rt.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziw ushi’n usi’ni’lg’an ma’selelerdin’ biri yamasa bir neshesi ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killikleri qatari’na kirmese yamasa ni’zam hu’jjetlerinin’ talaplari’na sa’ykes bolmasa, usi’ ma’seleler ku’n ta’rtibine kirgizilmeydi.
Ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziw ushi’n usi’ni’lg’an ma’seleler ta’riyplemesine wo’zgerisler kirgiziwge, sonday-aq ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriwdin’ usi’ni’lg’an formasi’n wo’zgertiwge haqi’li’ yemes.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziw ushi’n usi’ni’lg’an ma’seleler menen bir qatarda, ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ wo’z intasi’ menen wog’an, ku’n ta’rtibi ra’smiy tu’rde woqi’p yesittiriletug’i’n ku’nnen keshiktirmey qosi’msha ma’seleler kirgiziwge haqi’li’.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetilgen jag’dayda, bunday uli’wma ji’ynali’s woni’ wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ talapnama ali’ng’an ku’nnen baslap qi’ri’q bes ku’nnen keshiktirmey wo’tkeriliwi sha’rt.
Yeger usi’ Ni’zamda belgilengen mu’ddet ishinde ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’nda sheshim qabi’l yetilmegen yamasa woni’ wo’tkeriwden bas tarti’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetilgen bolsa, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ woni’ wo’tkeriwdi talap yetip ati’rg’an uyi’mlar yamasa shaxslar ta’repinen shaqi’ri’li’wi’ mu’mkin. Bunday halda ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ usi’ uyi’mlar yamasa shaxslarg’a ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ ma’nzilleri ko’rsetilgen dizimdi usi’ni’wi’ sha’rt. Uli’wma ji’ynali’sqa tayarli’q ko’riw, woni’ shaqi’ri’w ha’m wo’tkeriw shi’g’i’nlari’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimine muwapi’q ja’miyettin’ qarji’lari’ yesabi’nan qaplani’wi’ mu’mkin.

33-statya. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’w ta’rtibi.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wshi’ uyi’m yamasa shaxslar woni’ wo’tkeriwden keminde woti’z ku’n buri’n bul haqqi’nda ja’miyettin’ ha’r bir qatnasi’wshi’si’n ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ diziminde ko’rsetilgen ma’nzil boyi’nsha buyi’rtpa xat penen yamasa ja’miyettin’ ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an basqa usi’lda xabardar yetiwi sha’rt.
Xabarnamada ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriletug’i’n waqi’t ha’m wori’n, sonday-aq usi’ni’li’p ati’rg’an ku’n ta’rtibi ko’rsetiliwi kerek.
Ja’miyettin’ qa’legen qatnasi’wshi’si’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine qosi’msha ma’selelerdi qirgiziw haqqi’nda woni’ wo’tkeriwden keminde won bes ku’n buri’n usi’ni’slar kirgiziwge haqi’li’. Qosi’msha ma’seleler, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killikleri qatari’na kirmeytug’i’n ma’selelerdi yesapqa almag’anda, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziledi.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wshi’ uyi’m yamasa shaxslar ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ku’n ta’rtibine kirgiziw ushi’n usi’ni’lg’an qosi’msha ma’seleler ta’riplemesine wo’zgerisler kirgiziwge haqi’li’ yemes.
Yeger ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ usi’ni’si’na muwapi’q ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ da’slepki ku’n ta’rtibine wo’zgerisler kirgiziletug’i’n bolsa, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wshi’ uyi’m yamasa shaxslar uli’wma ji’ynali’s wo’tkeriletug’i’n ku’nnen keminde won ku’n buri’n usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde ko’rsetilgen usi’lda ku’n ta’rtibine kirgizilgen wo’zgerisler haqqi’nda ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’n xabardar yetiwi sha’rt.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’na tayarli’q ko’riw payi’ti’nda ja’miyet qatnasi’wshi’lari’na usi’ni’li’wi’ sha’rt bolg’an mag’li’wmat ha’m materiallar qatari’na to’mendegiler kiredi:
ja’miyettin’ ji’lli’q yesabati’;
ja’miyettin’ ji’lli’q yesabatlari’ ha’m ji’lli’q buxgalteriyali’q balanslari’n tekseriw na’tiyjeleri boyi’nsha ja’miyettin’ reviziyali’q komissiyasi’ni’n’ (revizori’ni’n’) juwmag’i’;
finansli’q yesabatlardi’n’ duri’sli’g’i’ ha’m buxgalteriyali’q yesapti’ ju’rgiziw ta’rtibi belgilengen talaplarg’a muwapi’qli’g’i’ haqqi’ndag’i’ auditorli’q juwmag’i’;
ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mlari’na, ja’miyettin’ baqlaw ken’esine ha’m ja’miyettin’ reviziyali’q komissiyasi’na (revizori’na) talaban (talabanlar) haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlar;
ja’miyettin’ ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an basqa mag’li’wmat (materiallar).
Yeger ja’miyettin’ ustavi’nda ja’miyet qatnasi’wshi’lari’n mag’li’wmat ha’m materiallar menen tani’sti’ri’wdi’n’ basqasha ta’rtibi na’zerde tuti’lg’an bolmasa, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wshi’ uyi’m yamasa shaxslar wolarg’a mag’li’wmat ha’m materiallardi’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ xabarnama menen birge jiberiwi sha’rt, ku’n ta’rtibi wo’zgertilgen jag’dayda, tiyisli mag’li’wmat ha’m materiallar usi’nday wo’zgeris haqqi’ndag’i’ xabarnama menen birgelikte jiberiledi. Ko’rsetilgen mag’li’wmat ha’m materiallar ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriliwden aldi’n woti’z ku’n dawami’nda ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ imarati’nda tani’si’w ushi’n ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’na usi’ni’li’wi’ kerek. Ja’miyettin’ ustavi’nda usi’ statyada ko’rsetip wo’tilgeninen qi’sqaraq mu’ddetler na’zerde tuti’li’wi’ mu’mkin.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n shaqi’ri’wdi’n’ usi’ statyada belgilengen ta’rtibi buzi’lg’an jag’dayda, yeger bunday uli’wma ji’ynali’sta ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’ qatnasi’p ati’rg’an bolsa, wol wa’killikli dep tabi’ladi’.

34-statya. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw ta’rtibi.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ usi’ Ni’zamda, ja’miyettin’ ustavi’nda ha’m woni’n’ hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte wo’tkeriledi. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw ta’rtibi usi’ Ni’zam, ja’miyettin’ ustavi’ ha’m hu’jjetleri menen ta’rtiplestirilmegen bo’leginde ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi menen belgilenedi.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’sta jeke wo’zi yamasa wo’z wa’killeri arqali’ qatnasi’wg’a haqi’li’. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ wa’killeri wo’z wa’killiklerin tasti’yi’qlawshi’ hu’jjetti (isenim qag’azi’n) ko’rsetiwi sha’rt. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ wa’kiline berilgen isenim qag’azi’ Ni’zam talaplari’na muwapi’q ra’smiylestirilgen ha’m notarial ta’rtipte tasti’yi’qlang’an boli’wi’ kerek.
Ja’miyettin’ qatnasi’wshi’lari’ yamasa wolardi’n’ wa’killeri ku’n ta’rtibindegi ma’selelerdi dodalawda qatnasi’w ha’m sheshimlerdi qabi’l yetiwde dawi’s beriw huqi’qi’na iye. Ja’miyettin’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ atap wo’tilgen huqi’qlari’n sheklewshi sho’lkemlestiriw hu’jjetlerinin’ qa’deleri yamasa ja’miyet uyi’mlari’ni’n’ sheshimleri haqi’yqi’y yemes.
Ja’miyettin’ ha’r bir qatnasi’wshi’si’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’nda ja’miyettin’ ustavli’q qori’ndag’i’ (ustavli’q kapitali’ndag’i’) wo’z u’lesine sa’ykes dawi’slar sani’na iye boladi’, usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an jag’daylar bug’an kirmeydi.
Ja’miyetti sho’lkemlestiriw payi’ti’nda ja’miyettin’ ustavi’na muwapi’q yamasa ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’ ta’repinen bir awi’zdan qabi’l yetilgen sheshimine muwapi’q, ja’miyettin’ ustavi’na wo’zgerisler kirgiziw joli’ menen ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ dawi’slari’ni’n’ sani’n ani’qlawdi’n’ basqasha ta’rtibi belgilep qoyi’li’wi’ mu’mkin. Ja’miyet ustavi’ni’n’ bunday ta’rtipti belgilep qoyi’wshi’ qa’delerin wo’zgertiw ha’m ali’p taslaw ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’ ta’repinen bir awi’zdan qabi’l yetilgen sheshimi tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.
Ja’miyettin’ dizimnen wo’tpegen qatnasi’wshi’si’ (ja’miyet qatnasi’wshi’si’ni’n’ wa’kili) dawi’s beriwde qatnasi’wg’a haqi’li’ yemes.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’n wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ xabarnamada ko’rsetilgen waqi’tta yamasa, yeger ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’ dizimnen wo’tip bolg’an bolsa, aldi’ni’raq ashi’ladi’.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ usi’ Ni’zamni’n’ 33-statyasi’ni’n’ birinshi, yekinshi, u’shinshi ha’m besinshi bo’limlerine muwapi’q, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’na xabar yetilgen ku’n ta’rtibindegi ma’seleler boyi’nsha g’ana sheshimler qabi’l yetiwge haqi’li’, usi’ uli’wma ji’ynali’sta ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’ qatnasi’p ati’rg’an jag’daylar bug’an kirmeydi.
Usi’ Ni’zamni’n’ 30-statyasi’ni’n’ yekinshi bo’limi, yekinshi abzaci’nda ko’rsetilgen ma’seleler boyi’nsha, sonday-aq ja’miyettin’ ustavi’nda belgilengen basqa ma’seleler boyi’nsha sheshimler, yeger usi’nday sheshimdi qabi’l yetiw ushi’n usi’ Ni’zamda yamasa ja’miyettin’ ustavi’nda ko’birek dawi’slar sani’ za’ru’rligi na’zerde tuti’lg’an bolmasa, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma dawi’slar sani’ni’n’ keminde u’shten yeki bo’leginen ibarat ko’pshilik dawi’slari’ menen qabi’l yetiledi.
Usi’ Ni’zamni’n’ 30-statyasi’ni’n’ yekinshi bo’liminin’ u’shinshi ha’m won u’shinshi abzaclari’nda ko’rsetilgen ma’seleler boyi’nsha sheshimler, ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshalari’ ta’repinen bir awi’zdan qabi’l yetiledi. Qalg’an sheshimler, yeger bunday sheshimlerdi qabi’l yetiw ushi’n usi’ Ni’zamda yamasa ja’miyettin’ ustavi’nda ko’birek dawi’slar sani’ za’ru’rligi na’zerde tuti’lg’an bolmasa, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma dawi’slar sani’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Ja’miyet qatnasi’wshalari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimleri, yeger ja’miyettin’ ustavi’nda sheshimlerdi qabi’l yetiwdin’ basqasha ta’rtibi na’zerde tuti’lg’an bolmasa, ashi’q dawi’s beriw joli’ menen qabi’l yetiledi.
Ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’ ju’rgiziliwin sho’lkemlestiredi.

35-statya. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’.
Qatnasi’wshi’lardi’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’nda to’mendegiler ko’rsetiledi:
qatnasi’wshi’lardi’n’ uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriletug’i’n waqi’t ha’m wori’n;
ji’ynali’sta qatnasi’p ati’rg’an qatnasi’wshi’lar iye bolg’an dawi’slardi’n’ uli’wma sani’;
ji’ynali’sti’n’ basli’g’i’ (basqarmasi’) ha’m xatkeri, ji’ynali’sti’n’ ku’n ta’rtibi.
Qatnasi’wshi’lardi’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’nda bayanatlardi’n’ tiykarg’i’ qag’i’ydalari’, dawi’sqa qoyi’lg’an ma’seleler ha’m wolar boyi’nsha dawi’s beriw juwmaqlari’, ji’ynali’sta qabi’l yetilgen sheshimler sa’wlelendirilgen boli’wi’ sha’rt.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ protokoli’na ji’ynali’s wo’tkerilgennen son’ u’sh ku’nnen keshiktirilmey uli’wma ji’ynali’sti’n’ basli’g’i’ ha’m xatkeri ta’repinen qol qoyi’ladi’.

36-statya. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ si’rttan dawi’s beriw joli’ menen (soraw joli’ menen) qabi’l yetiletug’i’n sheshimi.
Ja’miyet qatnasi’wshalari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi ji’ynali’sti’ wo’tkermey (ku’n ta’rtibindegi ma’selelerdi dodalaw ha’m dawi’sqa qoyi’lg’an ma’seleler boyi’nsha sheshimler qabi’l yetiw ushi’n ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ birgelikte qatnaspay) si’rttan dawi’s beriw joli’ menen (soraw joli’ menen) qabi’l yetiliwi mu’mkin. Bunday dawi’s beriw pochta, telegraf, teletayp, telefon, elektron baylani’s yamasa beriletug’i’n ha’m qabi’l yetiletug’i’n xabarlardi’n’ duri’s boli’wi’n ha’m wolardi’n’ hu’jjetler menen tasti’yi’qlani’wi’n ta’miyinlewshi basqa baylani’s qurali’nda hu’jjetlerdi almasti’ri’w joli’ menen wo’tkeriliwi mu’mkin.
Usi’ Ni’zamni’n’ 30-statyasi’ni’n’ yekinshi bo’liminde ko’rsetilgen ma’seleler boyi’nsha ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi yeger ja’miyet ustavi’nda basqasha qa’de na’zerde tuti’lg’an bolmasa, si’rttan dawi’s beriw joli’ menen (soraw joli’ menen) qabi’l yetiliwi mu’mkin yemes.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimin si’rttan dawi’s beriw joli’ menen (soraw joli’ menen) qabi’l yetiw payi’ti’nda usi’ Ni’zamni’n’ 34-statyasi’ni’n’ yekinshi, alti’nshi’, jetinshi ha’m segizinshi bo’limleri, sonday-aq usi’ Ni’zamni’n’ 33-statyasi’ni’n’ birinshi, u’shinshi, besinshi ha’m jetinshi bo’limlerinin’ rejeleri wolarda na’zerde tuti’lg’an mu’ddetlerge baylani’sli’ bo’leginde qollani’lmaydi’.
Si’rttan (soraw joli’ menen) dawi’s beriw ta’rtibi usi’ni’li’p ati’rg’an ku’n ta’rtibin ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’na xabarlawdi’n’ ma’jbu’riyligin, ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’ dawi’s beriw baslang’ang’a shekem barli’q za’ru’rli mag’li’wmat ha’m materiallar menen tani’si’p shi’g’i’wi’ imkaniyati’n, ku’n ta’rtibine qosi’msha ma’selelerdi kirgiziw haqqi’nda usi’ni’slar kirgiziw imkaniyati’n, dawi’s beriw baslang’ang’a shekem ja’miyettin’ barli’q qatnasi’wshi’lari’na wo’zgertilgen ku’n ta’rtibin, sonday-aq dawi’s beriw procedurasi’ni’n’ tamamlani’w mu’ddetin xabar yetiwdin’ ma’jbu’riyligin na’zerde tutqan boli’wi’ tiyis.

37-statya. Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ wa’killikleri qatari’na kiriwshi ma’seleler boyi’nsha ja’miyettin’ jalg’i’z qatnasi’wshi’si’ ta’repinen sheshimler qabi’l yetiliwi.
Bir qatnasi’wshi’dan ibarat bolg’an ja’miyette ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ wa’killiklerine kiriwshi ma’seleler boyi’nsha qararlar ja’miyettin’ jalg’i’z qatnasi’wshi’si’ ta’repinen jeke ta’rtipte qabi’l yetiledi ha’m jazba ra’wishte ra’smiylestiriledi.

38-statya. Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wa’killikleri.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wa’killikleri usi’ Ni’zamg’a muwapi’q ja’miyettin’ ustavi’ menen belgilenedi.
Ja’miyettin’ ustavi’nda ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wa’killiklerine ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mlari’n du’ziw, wolardi’n’ wa’killiklerin mu’ddetinen buri’n toqtati’w, ishki audit xi’zmetin sho’lkemlestiriw ha’m woni’n’ xi’zmetkerlerin tayi’nlaw, usi’ Ni’zamni’n’ 44-statyasi’nda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda iri kelisimler du’ziw haqqi’ndag’i’ ma’selelerdi sheshiw, ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’na tayarli’q ko’riw, woni’ shaqi’ri’w ha’m wo’tkeriw menen baylani’sli’ ma’selelerdi sheshiw, sonday-aq, usi’ ni’zamda na’zerde tuti’lg’an basqa da ma’selelerdi sheshiw kirgiziliwi na’zerde tuti’li’wi’ mu’mkin. Yeger ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’na tayarli’q ko’riw, woni’ shaqi’ri’w ha’m wo’tkeriwge baylani’sli’ ma’selelerdi sheshiw ja’miyettin’ ustavi’ menen ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wa’killiklerine kirgizilgen bolsa, ja’miyettin’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ gezeksiz uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriliwin talap yetiw huqi’qi’na iye boladi’.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esin du’ziw ha’m woni’n’ jumi’s ta’rtibi, sonday-aq, ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ag’zalari’ni’n’ wa’killiklerin ha’m ja’miyettin’ baqlaw ken’esi basli’g’i’ni’n’ wa’killiklerin toqtati’w ta’rtibi ja’miyettin’ ustavi’ menen belgilenedi.
Ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ ha’m kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ ag’zalari’ ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’ boli’wi’ mu’mkin yemes.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimine muwapi’q, ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’na haqi’ to’leniwi ha’m (yamasa) wolardi’n’ wo’z minnetlemelerin wori’nlawi’ menen baylani’sli’ shi’g’i’nlari’ wo’teliwi mu’mkin. Haqi’lar ha’m to’lemler mug’darlari’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi menen belgilenedi.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ wazi’ypasi’n a’melge asi’ri’wshi’ shaxs ha’m ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ ja’miyettin’ qatnasi’wshi’lari’ bolmag’an ag’zalari’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’nda ma’sla’ha’t dawi’si’ huqi’qi’ menen qatnasi’wi’ mu’mkin.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ag’zasi’ni’n’ dawi’s beriw huqi’qi’n basqa shaxslarg’a, soni’n’ ishinde baqlaw ken’esinin’ basqa ag’zalari’na wo’tkeriwge jol qoyi’lmaydi’.

39-statya. Ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’.
Ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ (direktor) ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen ja’miyettin’ ustavi’nda belgilengen mu’ddetke saylanadi’. Ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ woni’n’ qatnasi’wshi’lari’ bolmag’anlar arasi’nan da saylani’wi’ mu’mkin.
Ja’miyet ha’m woni’n’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ wazi’ypasi’n a’melge asi’ri’wshi’ shaxs arasi’ndag’i’ sha’rtnamag’a ja’miyettin’ ati’nan ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ wazi’ypasi’n a’melge asi’ri’wshi’ shaxs saylang’an uli’wma ji’ynali’stag’i’ basshi’li’q yetiwshi shaxs ta’repinen yamasa ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimi menen wa’killik berilgen ja’miyet qatnasi’wshi’si’ ta’repinen qol qoyi’ladi’.
Ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ si’pati’nda tek g’ana fizikali’q shaxs jumi’s ju’rgiziwi mu’mkin.
Ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’:
ja’miyettin’ ati’nan isenim qag’azsi’z jumi’s ju’rgizedi, soni’n’ ishinde woni’n’ ma’plerin bildiredi ha’m kelisimler du’zedi;
ja’miyettin’ ati’nan wa’killik yetiw huqi’qi’ ushi’n isenim qag’azlar beredi;
ja’miyet xi’zmetkerleri menen miynet sha’rtnamalari’n du’zedi ha’m wolardi’ biykarlaydi’, xi’zmetkerlerge xoshametlew ilajlari’n ha’m intizamli’ jazalardi’ qollanadi’;
usi’ Ni’zam ha’m ja’miyettin’ ustavi’ menen ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ha’m ja’miyettin’ baqlaw ken’esi wa’killiklerine kirgizilmegen basqa da wa’killiklerdi a’melge asi’radi’.
Ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ jumi’si’ ha’m wol ta’repinen sheshimler qabi’l yetiw ta’rtibi ja’miyettin’ hu’jjetleri menen, sonday-aq ja’miyet ha’m woni’n’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ wazi’ypasi’n a’melge asi’ri’wshi’ shaxs arasi’ndag’i’ du’zilgen sha’rtnama menen belgilenedi.

40-statya. Ja’miyettiq kollegialli’q atqari’wshi’ uyi’mi’.
Yeger ja’miyettin’ ustavi’nda ja’miyettin’ kollegialli’q atqari’wshi’ uyi’mi’ (basqarmasi’, direkciyasi’ ha’m basqalardi’) du’ziw na’zerde tuti’lg’an bolsa, bunday uyi’m ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen ja’miyettin’ ustavi’nda belgilengen mug’darda ha’m mu’ddetke saylanadi’.
Ja’miyettin’ kollegialli’q atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ ag’zasi’ yetip tek g’ana fizikali’q shaxs saylanadi’, wol ja’miyettin’ qatnasi’wshi’si’ bolmawi’ mu’mkin.
Ja’miyettin’ kollegialli’q atqari’wshi’ uyi’mi’ ja’miyettin’ ustavi’ menen wo’z wa’killikleri qatari’na kirgizilgen wa’killiklerdi a’melge asi’radi’.
Ja’miyettin’ kollegialli’q atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ basli’g’i’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen saylanadi’.
Ja’miyettin’ kollegialli’q atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ jumi’si’ ha’m wol ta’repinen sheshimler qabi’l yetiw ta’rtibi ja’miyettin’ hu’jjetleri menen belgilenedi.
Ja’miyettin’ kollegialli’q atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ ag’zasi’ dawi’s beriw huqi’qi’n basqa shaxslarg’a, soni’n’ ishinde ja’miyettin’ kollegialli’q atqari’w uyi’mi’ni’n’ basqa ag’zalari’na beriwine jol qoyi’lmaydi’.

41-statya. Ja’miyettin’ basqari’w uyi’mlari’ni’n’ sheshimleri u’stinen shag’i’m yetiw.
Ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ usi’ Ni’zam ha’m basqa ni’zam hu’jjetleri, ja’miyettin’ ustavi’ni’n’ talaplari’ buzi’lg’an halda qabi’l yetilgen ha’m ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ huqi’qlari’ ja’ne ni’zamli’ ma’plerin buzatug’i’n sheshimi dawi’s beriwde qatnaspag’an yamasa tarti’sli’ sheshimge qarsi’ dawi’s bergen ja’miyet qatnasi’wshi’si’ni’n’ arzasi’na muwapi’q sud ta’repinen haqi’yqi’y yemes dep tabi’li’wi’ mu’mkin. Bunday arza ja’miyet qatnasi’wshi’si’ qabi’l yetilgen arza haqqi’nda bilgen yamasa biliwi sha’rt bolg’an ku’nnen baslap yeki ay ishinde beriliwi mu’mkin. Yeger ja’miyet qatnasi’wshi’si’ shag’i’mg’a sebep bolg’an sheshimdi qabi’l yetken ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’nda qatnasqan bolsa, usi’ arza usi’nday sheshim qabi’l yetilgen ku’nnen baslap yeki ay ishinde beriliwi mu’mkin.
Sud istin’ barli’q jag’daylari’n yesapqa alg’an halda, yeger arza bergen ja’miyet qatnasi’wshi’si’ni’n’ dawi’si’ dawi’s beriw na’tiyjelerine ta’sir ko’rsete ali’wi’ mu’mkin bolmasa ha’m (yamasa) jol qoyi’lg’an qag’i’yda buzarli’q a’hmiyetli bolmasa ha’m (yamasa) sheshim ja’miyettin’ usi’ qatnasi’wshi’si’na zi’yan tiygizbegen bolsa, shag’i’mg’a sebep bolg’an sheshimdi wo’z ku’shinde qaldi’ri’wg’a haqi’li’.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’, ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ usi’ Ni’zam ha’m basqa ni’zam hu’jjetlerinin’, ja’miyettin’ ustavi’ talaplari’ buzi’lg’an halda qabi’l yetilgen ha’m ja’miyet qatnasi’wshi’si’ni’n’ huqi’qlari’ ja’ne ni’zamli’ ma’plerin buzatug’i’n sheshimi ja’miyettin’ usi’ qatnasi’wshi’si’ni’n’ arzasi’na muwapi’q sud ta’repinen haqi’yqi’y yemes dep tabi’li’wi’ mu’mkin.

42-statya. Ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ag’zalari’ni’n’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’, ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ ag’zalari’ni’n’ juwapkershiligi.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykardag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’, ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ ag’zalari’ wo’z huqi’qlari’n a’melge asi’ri’wda ha’m minnetlemelerin wori’nlawda ja’miyettin’ ma’plerin go’zlep hadal ha’m aqi’lg’a ug’ras ha’reket yetiwi kerek.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’, ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ ag’zalari’ wog’an wo’zlerinin’ ayi’pli’ ha’reketleri (ha’reketsizligi) sebepli keltirilgen za’lel ushi’n, yeger ni’zamlarda basqa tiykarlar ha’m juwapkerlik mug’darlari’ ko’rsetilgen bolmasa, ja’miyettin’ aldi’nda juwapker boladi’. Bunda ja’miyetke za’lel keltiriwge ali’p kelgen sheshimge qarsi’ dawi’s bergen yamasa dawi’s beriwde qatnaspag’an ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’, ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’ ag’zalari’ juwapker bolmaydi’.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esi ag’zalari’ni’n’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ni’n’, ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ ag’zalari’ni’n’ juwapkerligi tiykarlari’ ha’m mug’dari’n ani’qlawda is aylani’si’ da’stu’rleri ha’m is ushi’n a’hmiyetli basqa jag’daylar itibarg’a ali’ni’wi’ tiyis.
Yeger usi’ statyani’n’ qa’delerine muwapi’q bir neshe shaxs juwapker bolsa, wolardi’n’ ja’miyet aldi’ndag’i’ juwapkerligi solidar boladi’.
Ja’miyet yamasa woni’n’ qatnasi’wshi’si’ ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zasi’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykardag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ ha’m ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ ag’zasi’ ta’repinen ja’miyetke keltirilgen za’leldin’ worni’n qaplaw haqqi’ndag’i’ dawa menen sudqa mu’ra’jat yetiwge haqi’li’.

V–bap. Ja’miyettin’ kelisim du’ziwden ma’pdarli’g’i’. Iri kelisimler

43-statya. Ja’miyettin’ kelisim du’ziwden ma’pdarli’g’i’.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zasi’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykardag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ wazi’ypasi’n a’melge asi’ri’wshi’ shaxslar, ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ ag’zasi’ du’ziliwinen ma’pdar bolg’an yamasa wo’z affillengen shaxslari’ menen birgelikte ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma dawi’slari’ sani’ni’n’ jigirma ha’m wonnan arti’q procentine iye bolg’an ja’miyet qatnasi’wshi’si’ni’n’ ma’pdarli’g’i’ bolg’an kelisimler ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ kelisimisiz ja’miyet ta’repinen du’ziliwine jol qoyi’lmaydi’.
Usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde ko’rsetilgen shaxslar, wolardi’n’ yerleri (hayallari’), ata-analari’, balalari’, ag’a-inileri, apa-sin’lileri ha’m (yamasa) wolardi’n’ affillengen shaxslari’ to’mendegi jag’daylarda ja’miyet ta’repinen kelisim du’ziliwinen ma’pdar shaxslar dep moyi’nlanadi’:
kelisim ta’repleri yesaplansa yamasa ja’miyet penen qatnasi’qlarda u’shinshi shaxslardi’n’ ma’plerin bildirse;
kelisim ta’repi yesaplani’wshi’ yamasa ja’miyet penen qatnasi’qlarda u’shinshi shaxslardi’n’ ma’plerin qorg’awshi’ yuridikali’q shaxsti’n’ akciyalari’ni’n’ (paylari’, u’leslerinin’) jigirma ha’m wonnan arti’q procentine iye bolsa (ha’r biri wo’z aldi’na yamasa ja’mlengen halda);
kelisim ta’repi yesaplani’wshi’ yamasa ja’miyet penen qatnasi’qlarda u’shinshi shaxslardi’n’ ma’plerin qorg’awshi’ yuridikali’q shaxsti’n’ basqari’w uyi’mlari’nda lawazi’m iyelep turg’an bolsa.
Usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde ko’rsetilgen shaxslar ja’miyettin’ ustavi’nda belgilengen basqa jag’daylarda da ja’miyettin’ kelisim du’ziwinen ma’pdar shaxslar dep ta’n ali’nadi’.
Usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde ko’rsetilgen shaxslar:
olar, wolardi’n’ yerleri (hayallari’), ata-analari’, balalari’, ag’a-inileri, apa-sin’lileri ha’m (yamasa) affillengen shaxslari’ akciyalari’ni’n’ (paylari’ u’leslerinin’) jigirma ha’m wonnan arti’q procentine iye bolg’an yuridikali’q shaxslar haqqi’ndag’i’;
olar, wolardi’n’ yerleri (hayallari’), ata-analari’, balalari’, ag’a-inileri, apa-sin’lileri ha’m (yamasa) affillengen shaxslari’ basqari’w uyi’mlari’nda lawazi’m iyelep turg’an yuridikali’q shaxslar haqqi’ndag’i’;
olar du’ziliwinen ma’pdar dep ta’n ali’ni’wi’ mu’mkin bolg’an du’zilip ati’rg’an yamasa du’ziliwi na’zerde tuti’lg’an kelisimler haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatti’ ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ di’qqati’na jetkeriwi kerek.
Du’ziliwinen ma’pdarli’q bolg’an kelisimlerdi ja’miyettin’ du’ziwi haqqi’ndag’i’ sheshim ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen woni’n’ du’ziliwinen ma’pdar bolmag’an ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma dawi’slari’ni’n’ ko’pshilik dawi’si’ menen qabi’l yetiledi.
Yeger kelisim ja’miyet penen basqa ta’rep arasi’nda kelisim du’ziliwinen ma’pdar shaxs usi’ statyani’n’ birinshi ha’m yekinshgi bo’limlerine muwapi’q usi’nday shaxs dep ta’n ali’natug’i’n payi’tqa shekem bolg’an, a’dettegi xojali’q jumi’si’ bari’si’nda du’zilgen bolsa, ma’pdarli’q bolg’an kelisimdi du’ziw usi’ statyani’n’ besinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ uli’wma ji’ynali’si’ni’n’ sheshimin talap yetpeydi (ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ keyingi uli’wma ji’ynali’si’ wo’tkeriletug’i’n sa’nege shekem sheshim talap yetilmeydi).
Du’ziliwinen ma’pdarli’q bolg’an ha’m usi’ statyada na’zerde tuti’lg’an talaplar buzi’lg’an jag’dayda du’zilgen kelisimler ja’miyettin’ yamasa woni’n’ qatnasi’wshi’si’ni’n’ dawasi’ tiykari’nda sud ta’repinen haqi’yqi’y yemes dep tabi’li’wi’ mu’mkin.
Ma’pdar shaxs ja’miyet aldi’nda wo’zi ta’repinen ja’miyetke keltirilgen za’lel mug’dari’nda juwapker boladi’. Yeger bir neshe shaxs juwapker bolsa, wolardi’n’ ja’miyet aldi’ndag’i’ juwapkerligi solidar boladi’.
Ja’miyette ja’miyettin’ baqlaw ken’esi du’zilgen jag’dayda, du’ziliwinen ma’pdarli’q bolg’an kelisimlerdi du’ziw haqqi’ndag’i’ sheshimdi qabi’l yetiw ja’miyettin’ ustavi’ menen woni’n’ wa’killiklerine kirgiziliwi mu’mkin, kelisim yamasa kelisimnin’ predmeti bolg’an mu’lktin’ bahasi’ boyi’nsha haqi’ to’lew summasi’ ja’miyettin’ son’g’i’ yesabat da’wirindegi buxgalteriyali’q yesabatlari’, mag’li’wmatlari’ tiykari’nda ani’qlang’an mu’lki bahasi’ni’n’ bes procentinen arti’q bolg’an jag’daylar bug’an kirmeydi.

44-statya. Iri kelisimler.
Yeger ja’miyettin’ ustavi’nda iri kelisimlerdin’ biraz u’lken mug’dari’ na’zerde tuti’lg’an bolmasa, bunday kelisimlerdi du’ziw haqqi’ndag’i’ sheshim qabi’l yetiletug’i’n ku’nnen aldi’n’g’i’ son’g’i’ yesabat da’wiri ushi’n buxgalteriyali’q yesabatlardi’n’ mag’li’wmatlari’ tiykari’nda ani’qlang’an ja’miyet mu’lki bahasi’ni’n’ jigirma bes procentinen arti’q bahag’a iye bolg’an mu’lkin ja’miyettin’ ali’wi’, iyeliginen shi’g’ari’wi’ yamasa ja’miyettin’ tikkeley yaki tikkeley yemes mu’lkin iyeliginen shi’g’ari’wi’ itimali’ menen baylani’sli’ bolg’an kelisim yamasa wo’z-ara baylani’sli’ bir neshe kelisim iri kelisim dep yesaplanadi’. Ja’miyettin’ a’dettegi xojali’q jumi’si’ bari’si’nda du’ziletug’i’n kelisimler iri kelisim dep ta’n ali’nbaydi’.
Usi’ statyani’n’ maqsetleri ushi’n iri kelisim na’tiyjesinde ja’miyettin’ iyeliginen shi’g’ari’latug’i’n mu’lktin’ bahasi’ woni’n’ buxgalteriyali’q yesabi’ mag’li’wmatlari’ tiykari’nda, ja’miyet alatug’i’n mu’lktin’ bahasi’ bolsa-usi’ni’lg’an baha tiykari’nda ani’qlanadi’.
Iri kelisimdi du’ziw haqqi’ndag’i’ sheshim ja’miyet qatnasi’wshi’lari’ni’n’ uli’wma ji’ynali’si’ ta’repinen qabi’l yetiledi.
Ja’miyetke ja’miyettin’ baqlaw ken’esi du’zilgen jag’dayda, bahasi’ ja’miyettin’ mu’lki bahasi’ni’n’ jigirma besten yeliw procentine shekem quraytug’i’n mu’lkti ali’w, iyeliginen shi’g’ari’w yamasa ja’miyettin’ tikkeley yaki tikkeley yemes iyeliginen shi’g’ari’wi’ itimali’ menen baylani’sli’ bolg’an iri kelisimlerdi du’ziw haqqi’ndag’i’ sheshimlerdi qabi’l yetiw ja’miyettin’ ustavi’na muwapi’q ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ wa’killigine kirgiziliwi mu’mkin. Bunda baqlaw ken’esinin’ ayi’bi’ menen iri kelisim du’ziliwi na’tiyjesinde keltirilgen za’lel ushi’n ja’miyettin’ baqlaw ken’esi uli’wma ji’ynali’si’ aldi’nda juwapker boladi’.
Usi’ statyada na’zerde tuti’lg’an talaplar buzi’lg’an halda du’zilgen iri kelisim ja’miyettin’ yamasa woni’n’ qatnasi’wshi’si’ni’n’ dawasi’na muwapi’q sud ta’repinen haqi’yqi’y yemes dep tabi’li’wi’ mu’mkin.

VI–bap. Ja’miyettin’ jumi’si’n qadag’alaw

45-statya. Ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ (revizori’).
Ja’miyettin’ ustavi’nda ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’n du’ziw (revizori’n saylaw) na’zerde tuti’li’wi’ mu’mkin. Won bes adamnan arti’q qatnasi’wshi’si’ bolg’an ja’miyetlerde ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’n du’ziw (revizori’n saylaw) sha’rt. Ja’miyettin’ qatnasi’wshi’si’ bolmag’an shaxs ta ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ ag’zasi’ (revizor) boli’wi’ mu’mkin.
Yeger ja’miyettin’ ustavi’nda na’zerde tuti’lg’an bolsa, ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ (revizori’) wazi’ypasi’n ja’miyet penen, ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’ menen, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ wazi’ypasi’n atqari’wshi’ shaxs penen, ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ ag’zalari’ ha’m ja’miyettin’ qatnasi’wshi’lari’ menen mu’lklik ma’pler menen baylani’sli’ bolmag’an auditorli’q sho’lkem a’melge asi’ri’wi’ mu’mkin.
Ja’miyettin’ baqlaw ken’esinin’ ag’zalari’, ja’miyettin’ jeke basshi’li’q tiykari’ndag’i’ atqari’wshi’ uyi’mi’ wazi’ypasi’n a’melge asi’ri’wshi’ shaxs ha’m ja’miyettin’ kollegial atqari’wshi’ uyi’mi’ ag’zalari’ ja’miyettin’ tekseriw komissiyasi’ni’n’ ag’zalari’ (revizori’) boli’wi’ mu’mkin yemes.
Ja’miyettin’ tekseriw komis

Ko'rip shi'g'i'ldi': 2329

Betler