Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (73 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (73 KB)

«Koncessiyalar haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyasi’)

I. Uli’wma rejeler

1-statya. Koncessiya tu’sinigi.
Koncessiya si’rt yel investori’na xojali’q jumi’si’ni’n’ belgili bir tu’ri menen shug’i’llani’w ushi’n ma’mleket ati’nan beriletug’i’n ruqsatnama boli’p, bul jumi’sti’ a’melge asi’ri’w ushi’n ma’mleket wog’an koncessiya sha’rtnamasi’n du’ziw tiykari’nda mu’lklerdi, jer qi’ytaqlari’n ha’m jer asti’ bayli’qlari’n tapsi’radi’.

2-statya. Koncessiyali’q jumi’sti’ ni’zamlar menen ta’rtipke sali’w.
Koncessiyali’q jumi’s processinde payda bolatug’i’n huqi’qi’y qatnasi’qlar usi’ ni’zam menen ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqa da ni’zam aktleri menen ta’rtipke sali’nadi’.

3-statya. Koncessiyali’q jumi’sti’n’ tiykari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda koncessiyali’q jumi’s to’mendegiler tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’:
o’z-ara paydali’li’q;
koncessiyashi’lardi’ tan’law, aukcion tiykari’nda saylap ali’w;
koncessiyashi’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ha’rekettegi ni’zamlari’na muwapi’q a’melge asi’ri’p ati’rg’an xojali’q jumi’si’na aralaspaw;
miynetti qorg’aw, ta’biyattan paydalani’w ha’m qorshap turg’an wortali’qti’ qorg’aw, ekologiyali’q ha’m sanitariya-gigienali’q qa’wipsizlik tarawi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda ha’reket yetip turg’an ni’zamlardi’ saqlaw;
eger Wo’zbekstan Respublikasi’ qatnasqan xali’q arali’q sha’rtnamalar yamasa kelisimlerde basqa sha’rtler na’zerde tuti’lg’an bolmasa, Wo’zbekstan Respublikasi’nda ha’reket yetip turg’an standartlar ha’m normativlik xu’jjetlerge muwapi’q islenetug’i’n wo’nim islep shi’g’ari’li’wi’n ta’miyinlew.

4-statya. Koncessiya wobektleri.
Si’rt yel investori’na mu’lklerdi, jer qi’ytaqlari’n ha’m jer asti’ bayli’qlari’n beriw menen baylani’sli’ bolg’an xojali’q jumi’si’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ menen qadag’an yetilmegen ayi’ri’m tu’rleri koncessiya wobektleri boli’p tabi’ladi’.

5-statya. Koncessiyali’q huqi’qi’y qatnasi’qlardi’n’ subektleri.
Koncessiyali’q huqi’qi’y qatnasi’qlardi’n’ subektleri to’mendegiler boli’p tabi’ladi’:
koncessiya uyi’mlari’ – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esi ta’repinen wa’killik berilgen ma’mleketlik basqari’w uyi’mi’, sonday-aq, wori’nlardag’i’ ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’;
koncessiyashi’ -koncessiyali’q sha’rtnama du’zgen si’rt yel investori’.

6-statya. Koncessiyali’q jumi’sta menshik qatnasi’qlari’.
Ma’mleket koncessiyashi’g’a koncessiyali’q jumi’s penen baylani’sli’ mu’liklerge, jer qi’ytaqlari’na ha’m jer asti’ bayli’qlari’na iyelik yetiw ja’ne wolardan paydalani’w huqi’qi’n bere woti’ri’p, wolarg’a biylik yetiwden ibarat ayri’qsha huqi’qti’ wo’zinde saqlap qaladi’.
Koncessiyashi’ni’n’ koncessiyali’q jumi’s na’tiyjesinde alg’an wo’nimleri ha’m da’ramatlari’ koncessiyali’q sha’rtnamada belgilengen ko’lemlerde woni’n’ menshigi boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ koncessiyashi’dan wo’nim sati’p ali’wda arti’qmash huqi’qqa iye boladi’.

II. Ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ni’n’ koncessiyali’q qatnasi’qlardi’ ta’rtipke sali’wdag’i’ wa’killikleri

7-statya. Koncessiyali’q qatnasi’qlar tarawi’nda ma’mleketlik basqari’w.
Koncessiyali’q qatnasi’qlar tarawi’nda ma’mleketlik basqari’w Ministrler Ken’esi, tiyisli wa’killik berilgen ma’mleketlik basqari’w uyi’mi’, sonday-aq, wori’nlardag’i’ ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.

8-statya. Ministrler Ken’esinin’ wa’killikleri.
Koncessiyali’q qatnasi’qlar tarawi’nda to’mendegi Ministrler Ken’sinin’ biyliginde boladi’:
koncessiyali’q jumi’sti’n’ arti’qmashli’q berilgen bag’darlari’ni’n’ programmalari’n islep shi’g’i’w;
koncessiya beriw ushi’n tan’lawlar ha’m aukcionlar wo’tkeriwdin’ ta’rtibin ja’ne sha’rtlerin belgilew;
koncessiyali’q joybarlar ha’m programmalardi’ ma’mleketlik ekspertizadan wo’tkeriwdin’ ta’rtibin belgilew;
koncessiyali’q sha’rtnamalardi’ dizimge ali’w ta’rtibin belgilew;
koncessiyag’a beriwge bolmaytug’i’n yamasa beriw sheklengen wobektlerdin’ dizimin belgilew;
koncessiyali’q sha’rtnamalar sha’rtlerinin’ saqlani’wi’n qadag’alawdi’ sho’lkemlestiriw;
koncessiyali’q qatnasi’qlar tarawi’nda basqa da ma’selelerdi ni’zamlarg’a muwapi’q sheshiw.

9-statya. Wa’killik berilgen ma’mleketlik basqari’w uyi’mi’ni’n’ huqi’qlari’.
Koncessiyali’q qatnasi’qlar tarawi’nda to’mendegiler wa’killik berilgen ma’mleketlik basqari’w uyi’mi’ni’n’ biyliginde boladi’:
tan’lawlar ha’m aukcionlardi’ sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriw;
o’zine berilgen wa’killikler sheklerinde koncessiyali’q sha’rtnamalar du’ziw;
ni’zamlarg’a muwapi’q basqa da ma’selelerdi sheshiw.

10-statya. Wori’nlardag’i’ ma’mleketlik ha’kimiyat wyi’mlari’ni’n’ wa’killikleri.
Koncessiyali’q qatnasi’wlar tarawi’nda to’mendegiler wori’nlardag’i’ ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ biyligine kiredi:
koncessiyali’q sha’rtnamalar du’ziliwi mu’mkin bolg’an wo’z qarawi’ndag’i’ wobektlerdi ani’qlaw;
o’z qarawi’ndag’i’ wobektler boyi’nsha tan’lawlar ha’m aukcionlar sho’lkemlestiriw ja’ne wo’tkeriw;
o’zlerine berilgen wa’killikler sheklerinde koncessiyali’q sha’rtnamalar du’ziw, sonday-aq wo’zlerinin’ aymaqlari’ndag’i’ wobektler boyi’nsha basqa koncessiyali’q sha’rtnamalardi’n’ sha’rtlerin kelisiw;
koncessiyali’q qatnasi’qlar tarawi’nda basqa da ma’selelerdi ni’zamlarg’a muwapi’q sheshiw.

III. Koncessiyalar beriw ta’rtibi ha’m sha’rtleri

11-statya. Koncessiyali’q usi’ni’slardi’ tayarlaw.
Koncessiyali’q usi’ni’slar koncessiyali’q uyi’mlar ta’repinen koncessiyalardi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ushi’n a’hmiyetli ha’m ekonomikali’q ta’repinen maqsetke muwapi’qli’g’i’na qarap tayarlanadi’ ha’m jumi’s tu’rin ani’qlawdi’ ja’ne beriletug’i’n mu’liktin’ dizimin wo’z ishine aladi’.

12-statya. Koncessiyalardi’ beriw ta’rtibi.
Koncessiyalardi’ beriw tan’lawlar, aukcionlar tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’. Ayri’qsha jag’daylarda, koncessiyalar beriw koncessiyali’q uyi’m ha’m potencial investor arasi’nda tikkeley so’ylesiwler ju’rgiziw tiykari’nda, Ministrler Ken’esinin’ usi’ni’si’ menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Joqarg’i’ Ken’esi sheshimi boyi’nsha a’melge asi’ri’ladi’.
Koncessiyalar birewdin’ tan’law yamasa aukcionli’q usi’li’n koncessiyali’q uyi’mi’ tan’lap aladi’.

13-statya. Tan’lawlardi’, aukcionlardi’ sho’lkemlestiriw ha’m koncessiyali’q sha’rtnamalardi’ du’ziw.
Koncessiya boyi’nsha tan’law, aukcion wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ xabar u’sh ay buri’n, ayri’qsha jag’daylarda bes ay buri’n g’alaba xabar qurallari’nda ja’riyalani’p, wolardi’ wo’tkeriw ha’m worni’, sonday-aq arzalar beriw mu’ddeti ko’rsetiledi.
Tan’lawda, aukcionda qatnasi’w ushi’n arzalar potencial koncessiyashi’lar ta’repinen koncessiyali’q uyi’mg’a jiberiledi.
Koncessiyali’q sha’rtnama si’rt yel investori’ ha’m tiyisli koncessiyali’q uyi’m arasi’nda du’ziledi ha’m dizimnen wo’tkizilgen waqti’nan baslap ku’shine kiredi.

14-statya. Tan’lawda, aukcionda qatnasi’w ushi’n arzani’ qabi’l yetiwden bas tarti’w.
Tan’lawda ha’m (yamasa) aukcionda qatnasi’w ushi’n arzani’ qabi’l yetiwden to’mendegi jag’daylarda bas tarti’li’wi’ mu’mkin:
koncessiya beriw haqqi’ndag’i’ arzani’ belgilengen talaplardi’ buzi’w menen beriw;
arza beriwshinin’ wo’zinin’ finans ha’m texnikali’q mu’mkinshilikleri haqqi’nda natuwri’ mag’li’wmatlar beriwi;

15-statya. Koncessiyali’q sha’rtnamalardi’n’ mazmuni’.
Koncessiyali’q sha’rtnama to’mendegilerdi wo’z ishine aladi’:
sha’rtnamani’n’ nege tiyisli yekenligi, berilip ati’rg’an mu’liktin’ qurami’ ha’m quni’;
jer qi’ytaqlari’ ha’m jer asti’ bayli’qlari’ni’n’ ken’islik shegaralari’;koncessiyali’q sha’rtnamani’n’ ha’reket yetiw ha’m jumi’sti’n’ baslani’w mu’ddetleri;
ta’replerdin’ huqi’qlari’ ha’m minnetleri;
belgilengen sali’qlar ha’m basqa da to’lemlerdin’ mug’dari’, wolardi’ to’lew ta’rtibi mu’ddetleri;
ha’r ji’lg’a investiciyalardi’n’ sarras belgilengen mug’dari’ ha’m wolardi’ aji’rati’w mu’ddetleri, sonday-aq islep shi’g’i’lg’an biznes-jobag’a muwapi’q shi’g’ari’latug’i’n wo’nim ko’lemi;
qorshap turg’an wortali’qti’ qorg’aw ha’m jumi’slardi’ qa’wipsiz ali’p bari’w talaplari’;
koncessiyali’q jumi’s processinde ali’natug’i’n ma’limlemege ta’replerdin’ huqi’qi’;
xi’zmetkerlerdi jallaw, woqi’ti’w, jumi’s u’yretiw ha’m qamsi’zlandi’ri’wdi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’na qayshi’ kelmeytug’i’n sha’rtleri;
mu’likti, jer qi’ytaqlari’n ha’m jer asti’ bayli’qlari’n basqi’shpa-basqi’sh qaytari’p beriw ta’rtibi ha’m sha’rtleri;
ayri’qsha ha’m aldi’n ali’p bolmaytug’i’n jag’daylardi’n’ yuridikali’q, ekonomikali’q ha’m sho’lkemlestiriwshilik aqi’betleri;
dawlardi’ sheshiw ta’rtibi, sha’rtnama sha’rtlerin buzg’ani’ ushi’n ta’replerdin’ juwapkershiligi;
ta’replerdin’ finansli’q kepillikleri, yuridikali’q ma’kan jayi’ ha’m bank rekvizitleri;
koncessiyali’q sha’rtnamani’ wo’zgertiw ha’m toqtati’w sha’rtleri.
Koncessiyali’q sha’rtnamag’a ha’reket yetip turg’an ni’zamlarg’a qayshi’ kelmeytug’i’n basqa da sha’rtler kirgiziliwi mu’mkin.

16-statya. Koncessiyashi’ni’n’ to’leytug’i’n to’lemleri.
Koncessiyashi’ to’mendegi to’lemlerdi to’leydi:
koncessiyali’q sha’rtnamani’ dizimge wo’tkergeni ushi’n to’lem;
koncessiya ushi’n koncessiyali’q sha’rtnamada belgilengen ta’rtipte to’lenetug’i’n to’lem;
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’ menen na’zerde tuti’lg’an sali’qlar ha’m basqa da to’lemler;

17-statya. Koncessiyali’q sha’rtnamani’n’ ha’reket yetiw mu’ddeti.
Koncessiyali’q sha’rtnama won bes ji’lg’a deyingi mu’ddetke du’ziledi. Za’ru’r bolg’an jag’daylarda Ministrler Ken’esinin’ sheshimi menen sha’rtnama sozi’li’wi’ mu’mkin.

18-statya. Koncessiyali’q sha’rtnamalardi’ wo’zgertiw ha’m biykar yetiw.
Koncessiyali’q sha’rtnama sha’rtlerin wo’zgertiwge sha’rtnamada belgilengen ta’rtipte yamasa ta’replerdin’ kelisimi boyi’nsha jol qoyi’ladi’.
Koncessiyali’q sha’rtnama ta’replerdin’ wo’z-ara kelisimi boyi’nsha yamasa ta’replerdin’ biri sha’rtnama sha’rtlerin buzg’an jag’dayda sudti’n’ qarari’ menen, sonday-aq, koncessiyali’q sha’rtnama du’ziw waqti’nda usi’ng’an maqlawmatlari’ natuwri’ yekenligi ani’qlang’an jag’dayda koncessiyali’q uyi’m ta’repinen biykar yetiliwi mu’mkin.
Koncessiyali’q sha’rtnama Ma’mleketlik reestrden shi’g’ari’p taslang’an waqti’nan baslap toqtati’ladi’.

19-statya. Koncessiyali’q sha’rtnamalar boyi’nsha huqi’qlar ha’m minnetlerdin’ basqalarg’a wo’tiwi.
Koncessiyali’q sha’rtnama ta’replerinin’ biri qayta sho’lkemlestirilgen jag’dayda woni’n’ huqi’qlari’ ha’m minnetleri, yeger Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’nda yamasa sha’rtnama sha’rtlerinde basqasha ta’rtip na’zerde tuti’lg’an bolmasa, woni’n’ huqi’qi’y miyrasxorlari’na wo’tedi.
Koncessiyashi’ni’n’ huqi’qlari’n, koncessiyali’q sha’rtnama wobektlerinin’ ha’mmesin yamasa bir bo’legin u’shinshi ta’replerge beriw koncessiyali’q uyi’mni’n’ kelisimi boyi’nsha a’melge asi’ri’ladi’.

20-statya. Qamsi’zlandi’ri’w.
Koncessiyashi’ koncessiyali’q sha’rtnamag’a baylani’sli’ ta’wekelshilikti, koncessiyali’q jumi’sti’ ha’m wo’zinin’ xi’zmetkerlerin wo’z betinshe g’a’rezsiz tu’rde qamsi’zlandi’radi’.

IV. Koncessiyashi’ni’n’ huqi’qlari’ ha’m minnetleri

21-statya. Koncessiyashi’ni’n’ huqi’qlari’.
Koncessiyashi’ to’mendegi huqi’qlarg’a iye boladi’:
aji’rati’lg’an jer qi’ytaqlari’nan, suw resurslari’nan, energiya beriwshi da’reklerden, injenerlik kommunikaciyalardan Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’na muwapi’q paydalani’w, paydalani’p ati’rg’an aymaqta imaratlar, quri’li’slar, shaqapsha jollari’, tas jollari’, telegraf ha’m telefon baylani’s liniyalari’n quri’wi’;
mu’liktin’ qurami’na woni’n’ quni’n asi’ratug’i’n wo’zgerislerdi wo’z betinshe kirgiziw, woni’ qayta quri’w, ken’eytiw, texnika menen qayta qurallandi’ri’w;
o’zinin’ wo’ndirislik mu’ta’jlikleri ha’m xi’zmetkerlerdin’ jeke mu’ta’jlikleri ushi’n mu’likler ha’m za’ru’rli materiallar ali’p keliw;
o’zinin’ mu’lkin ha’m wo’zi islep shi’g’arg’an wo’nimdi ali’p shi’g’i’p ketiw;
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’mleketlik uyi’mlari’ni’n’ ha’m lawazi’mli’ adamlardi’n’ ni’zamsi’z ha’reketleri u’stinen sudqa shag’i’m yetiw.
Koncessiyashi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’ menen na’zerde tuti’lg’an basqa da huqi’qlarg’a iye boladi’.

22-statya. Koncessiyashi’ni’n’ minnetleri.
Koncessiyashi’ to’mendegilerge minnetli boladi’:
koncessiyali’q sha’rtnamani’n’ sha’rtlerin saqlaw;
xojali’q jumi’si’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’na ha’m koncessiyali’q sha’rtnamag’a qatan’ muwapi’q tu’rde a’melge asi’ri’w;
koncessiyali’q sha’rtnamani’n’ ha’reket yetiwi tamam bolg’annan yamasa wol biykar yetilgennen keyin yeki ay mu’ddet ishinde sha’rtnamag’a muwapi’q wo’zine berip qoyi’lg’an mu’likti ha’m wobektlerdi koncessiyali’q uyi’mlarg’a qaytari’p tapsi’ri’w, sonday-aq, wo’zinin’ mu’lkine biylik yetiw;
esap ju’rgiziw ha’m yesap beriwdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’ menen belgilengen ta’rtipte ali’p bari’w;
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’nda na’zerde tuti’lg’an basqa da minnetlerdi atqari’w.

23-statya. Koncessiyashi’ni’n’ alatug’i’n paydasi’.
Sali’qlardi’ ha’m basqa da to’lemlerdi to’legennen keyin koncessiyashi’da qalatug’i’n payda woni’n’ toli’q biyligine wo’tedi.

V. Juwmaqlawshi’ rejeler

24-statya. Dawlardi’ qarap shi’g’i’w ta’rtibi.
Koncessiyashi’ menen koncessiyali’q uyi’m arasi’ndag’i’ dawlar, yeger Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’q arali’q sha’rtnamalari’ ha’m kelisimlerinde basqa ta’rtip na’zerde tuti’lg’an bolmasa, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ xojali’q sudlari’nda qarap shi’g’i’li’wi’ tiyis.
Koncessiyashi’ni’n’ wo’z jumi’si’na baylani’sli’ ma’seleler boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik ka’rxanalar, ja’miyetlik birlespeleri ha’m basqa da yuridikali’q ja’ne fizikali’q ta’rtipler menen dawlari’, sonday-aq koncessiyashi’lar arasi’ndag’i’ dawlar Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ sudlari’nda, sonday-aq, ta’rtiplerdin’ kelisimi boyi’nsha si’rt yelde arbitrajli’q ha’m basqa ma’pdar yemes ta’repler tamani’nan ko’rip shi’g’i’li’wi’ kerek.

25-statya. Koncessiyali’q qatnasi’qlar subektlerinin’ juwapkershiligi.
Koncessiyali’q sha’rtnama du’zgen ta’repler woni’n’ wori’nlani’wi’ ushi’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’nda ha’m sha’rtnamada na’zerde tuti’lg’an ta’rtipte juwapker boladi’.

26-statya. Xali’q arali’q sha’rtnamalar ha’m kelisimler.
Yeger Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’q arali’q sha’rtnamalari’nda yamasa kelisimlerinde usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’annan basqa rejeler belgilengen bolsa, wonda xali’q arali’q sha’rtnama yamasa kelisimnin’ rejeleri qollani’ladi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2495

Betler