Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (87 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (87 KB)

«Wo’nimlerdi ha’m xi’zmetlerdi sertifikatlasti’ri’w haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)

Usi’ Ni’zam Qaraqalpaqstan Respublikasi’ wo’nimler, xi’zmetler ha’m basqa wobektlerdi (bunnan keyin «o’nimler» dep ayti’ladi’) sertifikatlasti’ri’wdi’n’ huqi’qi’y, ekonomikali’q ha’m sho’lkemlestiriw tiykarlari’n, sonday-aq, sertifikatlasti’ri’w qatnasi’qlari’ni’n’ huqi’qlari’, minnetleri ha’m juwapkershiligin belgilep beredi.

I–bap. Uli’wma rejeler

1-statya. Tiykarg’i’ tu’sinikler.
Usi’ Ni’zamda to’mendegi tiykarg’i’ tu’sinikler qollani’ladi’:
«sertifikatlasti’ri’w milliy sistemasi’»-ma’mleketlik da’rejede ha’reket yetetug’i’n, sertifikatlasti’ri’w wo’tkeriwde wo’z ta’rtip ha’m basqari’w qa’delerine iye bolg’an sistema;
«o’nimlerdi sertifikatlasti’ri’w» (bunnan keyin «sertifikatlasti’ri’w» dep ayti’ladi’)-o’nimlerdin’ belgilengen talaplarg’a muwapi’qli’g’i’n tasti’yi’qlawg’a baylani’sli’ jumi’s;
«muwapi’qli’q sertifikati’»-sertifikatlang’an wo’nimnin’ belgilengen talaplarg’a muwapi’qli’g’i’n tasti’yi’qlaw ushi’n sertifikatlasti’ri’w sistemasi’ qa’delerine muwapi’q berilgen hu’jjet;
«muwapi’qli’q belgisi»-o’nim yamasa xi’zmet ani’q standartqa yaki basqa da normativ hu’jjetlerge muwapi’q yekenligin ko’rsetiw ushi’n wo’nimge yamasa ko’rsetilgen xi’zmetke baylani’sli’ hu’jjetke qoyi’latug’i’n, belgilengen ta’rtipte dizimge ali’ng’an belgi;
«bir tu’rdegi wo’nimlerdi (jumi’slardi’, xi’zmetlerdi) sertifikatlasti’ri’w sistemasi’»-da’l bir tu’rdegi standartlar ha’m qa’deler qoyi’latug’i’n belgili bir wo’nimler, jumi’slar yamasa xi’zmetlerge baylani’sli’ sertifikatlasti’ri’w sistemasi’;
«si’naw laboratoriyasi’n akkreditaciyalaw»-si’naw laboratoriyasi’ni’n’ (orayi’ni’n’) belgili bir wo’nimdi si’nawdi’ yamasa belgili bir si’naw tu’rin a’melge asi’ri’wg’a baylani’sli’ wa’killiklerinin’ ra’smiy moyi’nlani’wi’;
«sapa boyi’nsha ekspert-auditor» – ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte akkreditaciyalang’an, sertifikaciyalasti’ri’w, akkreditaciyalaw yetiw ha’m qadag’alaw tarawi’ndag’i’ jumi’slardi’ ju’rgiziw ushi’n tiyisli bilimge iye bolg’an qa’nige;
«sertifikaciyalaw tarawi’ndag’i’ qadag’alaw uyi’mi’» – sertifikatlasti’ri’w boyi’nsha uyi’mlardi’n’ tapsi’rmasi’na muwapi’q sertifikatlang’an wo’nimdi ha’m sapani’ basqari’w sistemalari’n bahalawdi’ a’melge asi’ri’wshi’, belgilengen ta’rtipte akkreditaciyalang’an uyi’m;
«inspekciyali’q qadag’alaw» – sertifikatlang’an wo’nimdi ha’m sapani’ basqari’w sistemalari’ni’n’, yamasa wo’ndiristin’, sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ni’n’, si’naw laboratoriyalari’ni’n’ (oraylari’ni’n’) jumi’si’n sertifikatlasti’ri’w ha’m akkreditaciyalawdi’n’ belgilengen talaplari’na muwapi’qli’g’i’n tasti’yi’qlaw maqsetinde wo’tkeriletug’i’n qayta bahalaw procedurasi’.

2-statya. Sertifikatlasti’ri’wdi’n’ maqsetleri ha’m wazi’ypalari’.
Sertifikatlasti’ri’w:
Adamlardi’n’ wo’miri, den sawli’g’i’, yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ mu’lki ja’ne qorshap turg’an wortali’q ushi’n qa’wipli bolg’an wo’nimlerdin’ sati’li’wi’n qadag’alaw;
o’nimlerdin’ du’nya bazari’nda ba’sekige uqi’pli’li’g’i’n ta’miyinlew;
ma’mleketimiz ka’rxanalari’ ha’m qospa ka’rxanalardi’, isbilermenlerdi xali’q arali’q da’rejedegi ekonomikali’q, ilimiy-texnikali’q birge islesiwge ha’m xali’q arali’q sawda-sati’qqa qatnasi’wi’ ushi’n jag’day tuwg’i’zi’w;
tuti’ni’wshi’ni’ tayarlawshi’ni’n’ (sati’wshi’ni’n’, atqari’wshi’ni’n’) hu’jdansi’zli’g’i’nan qorg’aw;
o’nim tayarlawshi’si’ (sati’wshi’si’, atqari’wshi’si’) bildirgen sapa ko’rsetkishlerin tasti’yi’qlaw maqsetinde a’melge asi’ri’ladi’:
Sertifikatlasti’ri’w ma’jbu’riy ha’m i’qti’yarli’ tu’rde boladi’.

3-statya. Sertifikatlasti’ri’w haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetleri.
Sertifikatlasti’ri’w salasi’ndag’i’ mu’na’sibetler usi’ Ni’zamg’a ha’m wog’an muwapi’q shi’g’ari’latug’i’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqa da ni’zam hu’jjetleri menen de retlestiredi.

4-statya. Xali’q arali’q sha’rtnamalar ha’m kelisimler.
Yeger xali’q arali’q sha’rtnama yamasa kelisimde sertifikatlasti’ri’w haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’annan basqada qa’deleri belgilengen bolsa, wonday jag’dayda xali’q arali’q sha’rtnama yamasa kelisimnin’ qa’deleri qollani’ladi’.

5-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’.
Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ milliy sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’ boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’:
sertifikatlasti’ri’w salasi’nda, Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda ma’mleketlik siyasatti’ a’melge asi’radi’, sertifikatlasti’ri’w wo’tkeriw boyi’nsha uli’wma qa’delerdi belgileydi, wolar haqqi’nda ra’smiy ma’limlemeler ja’riyalap baradi’;
sertifikatlasti’ri’w sistemasi’n jetilistiriw boyi’nsha bag’darlamalardi’n’ joybarlari’n islep shi’g’adi’ ha’m wolardi’ hu’kimettin’ qarap shi’g’i’wi’na usi’nadi’;
bir tu’rdegi wo’nimlerdi sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’n akkreditaciyalawg’a qatnasadi’, si’naw laboratoriyalari’n (oraylari’n) akkreditaciyalawg’a qatnasadi’;
bir tu’rdegi wo’nimlerdi sertifikatlasti’ri’wg’a akkreditaciyalang’an uyi’mlar ha’m si’naw laboratoriyalari’ (oraylari’) sertifikatlasti’ri’w qa’delerine boysi’ni’wi’ u’stinen ha’m sertifikatlang’an wo’nimler u’stinen ma’mleketlik tekseriw ha’m qadag’alawg’a qatnasadi’;
ni’zam hu’jjetlerinin’ qa’deleri buzi’lg’anli’g’i’ ushi’n muwapi’qli’q sertifikatlari’ ha’m muwapi’qli’q belgilerin biykarlaydi’ ha’m ha’reketin toqtatadi’;
Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ni’n’ sertifikatlasti’ri’w salasi’ndag’i’ jumi’si’n materialli’q ta’miyinlew deregi- ma’mleketlik byudjet qarji’lari’, sonday-aq Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ ko’rsetip ati’rg’an xi’zmetler ushi’n ali’natug’i’n haqi’dan ibarat.
Bir tu’rdegi wo’nimlerdi sertifikatlasti’ri’wg’a akkreditaciyalang’an uyi’mlar:
sertifikatlasti’ri’wdi’ sho’lkemlestiredi ha’m wo’tkeredi;
Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ muwapi’qli’q sertifikatlari’n ra’smiylestiredi, beredi yamasa si’rt yel muwapi’qli’q sertifikatlari’n ta’n aladi’;
sertifikatlang’an wo’nimler u’stinen inspekciyali’q qadag’alawdi’ a’melge asi’radi’.
Si’naw laboratoriyalari’n (oraylari’n) ha’m sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’n akkreditaciyalawg’a baylani’sli’ shi’g’i’nlardi’ arza beriwshi qaplaydi’.
Tiyisli sertifikatlasti’ri’w sistemasi’ belgilengen ta’rtipte akkreditaciyalang’an si’naw laboratoriyalari’ (oraylari’) belgili bir wo’nimlerdin’ si’nawi’n yamasa belgili bir si’naw tu’rin a’melge asi’radi’ ha’m sertifikatlasti’ri’w maqsetleri ushi’n protokollar beredi.
Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ wo’z wazi’ypalari’ni’n’ bir bo’legin bir tu’rdegi wo’nimlerdi sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’na ha’m si’naw laboratoriyalari’na (oraylari’na) wo’tkeriwge haqi’li’.

6-statya. Sertifikatlasti’ri’w wobektleri ha’m subektleri.
Wo’nimler (soni’n’ ishinde bag’darlamali’q ha’m basqa da ilimiy-texnikali’q wo’nimler), xi’zmetler, sonday-aq sapa sistemalari’ sertifikatlasti’ri’w wobektleri boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ni’n’ wo’zi, wol ta’repinen akkreditaciyalang’an yamasa ta’n ali’ng’an sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’, si’naw laboratoriyalari’ (oraylari’), sertifikatlasti’ri’w salasi’ndag’i’ qadag’alaw uyi’mlari’, sapa boyi’nsha ekspert-auditorlar, sonday-aq wo’nimleri sertifikatlasti’ri’li’wi’ za’ru’r bolg’an ka’rxanalar, ma’kemeler, sho’lkemler, fizikali’q shaxslar sertifikatlasti’ri’w subektleri boli’p yesaplanadi’.
Sertifikatlasti’ri’w subektleri-yuridikali’q shaxslar sertifikat-lasti’ri’wdi’n’ milliy sistemasi’ sheklerinde sertifikatlasti’ri’w sistemalari’n du’ziwi mu’mkin. Yuridikali’q shaxslardi’n’ sertifikatlasti’ri’w sistemalari’ Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ belgilegen ta’rtipte ma’mleketlik dizimnen wo’tkeriliwi sha’rt.

II–bap. Sertifikatlasti’ri’w jumi’si’na qoyi’latug’i’n uli’wma talaplar

7-statya. Muwapi’qli’q sertifikati’ ha’m muwapi’qli’q belgi.
Wo’nimnin’ belgilengen talaplarg’a muwapi’qli’g’i’ tasti’yi’qlang’an jag’dayda sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’ muwapi’qli’q sertifikati’n beredi, tayarlawshi’ usi’ sertifikat tiykari’nda muwapi’qli’q belgisin paydalani’w huqi’qi’na iye boladi’.
Sertifikatlasti’ri’w sistemasi’nda paydalani’latug’i’n muwapi’qli’q sertifikatlari’ni’n’ akkreditaciyalang’anli’g’i’ haqqi’nda gu’wali’qlardi’n’ u’lgileri, milliy muwapi’qli’q belgisinin’ tu’rleri ha’m ko’lemleri «Wo’zstandart» agentligi ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.
Muwapi’qli’q sertifikatlari’, muwapi’qli’q belgileri, sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ ha’m si’naw laboratoriyalari’ni’n’ (oraylari’ni’n’) akkreditaciyalang’anli’g’i’ haqqi’ndag’i’ gu’wali’qlari’ «Wo’zstandart» agentligi ta’repinen belgilengen ta’rtipte Ma’mleketlik reestrden wo’tkeriliwi tiyis.
Ma’mleketlik reestrde dizimnen wo’tkerilmegen muwapi’qli’q sertifikatlari’, muwapi’qli’q belgileri, sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ ha’m si’naw laboratoriyalari’ni’n’ (oraylari’ni’n’) akkreditaciyalang’anli’g’i’ haqqi’ndag’i’ gu’wali’qlari’ haqi’yqi’y yemes.
Muwapi’qli’q sertifikati’nan, muwapi’qli’q belgisinen paydalani’w huqi’qi’n ha’m sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ ha’m si’naw laboratoriyalari’ni’n’ (oraylari’ni’n’) akkreditaciyalang’anli’g’i’ haqqi’ndag’i’ gu’wali’qlardi’ arza iyesi basqa yuridikali’q yamasa fizikali’q ta’repke beriwi qadag’an yetiledi.

8-statya.Sertifikatlasti’ri’w jumi’slari’n ali’p bari’w.
Akkreditaciyalang’an sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’ ha’m si’naw laboratoriyalari’ (oraylari’) sertifikatlasti’ri’w ha’m sertifikatlasti’ri’w maqsetinde ali’p bari’lg’an si’naw jumi’slari’n ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte berilgen akkreditaciyalang’anli’g’i’ haqqi’ndag’i’ gu’wali’q tiykari’nda a’melge asi’radi’.
Wo’nimlerdi sertifikatlasti’ri’w waqti’nda arza iyesine-muwapi’qli’q sertifikati’n yamasa muwapi’qli’q belgisin qollani’w huqi’qi’, akkreditaciyalang’an tiyisli uyi’m menen du’zilgen kelisim tiykari’nda beriledi.

9-statya. Sertifikatlasti’ri’w haqqi’ndag’i’ ma’limleme.
Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ tayarlawshi’lardi’ (ori’nlawshi’lardi’), sati’wshi’lardi’, tuti’ni’wshi’lardi’ ha’m basqa da ma’pdar ta’replerdi sertifikatlasti’ri’wdi’n’ ha’rekettegi sistemalari’, wolardi’n’ uyi’mlari’, si’naw laboratoriyalari’ (oraylari’), ekspertler haqqi’nda, sonday-aq muwapi’qli’q sertifikatlari’, muwapi’qli’q belgileri ha’m wolardi’ qollani’w qa’deleri haqqi’nda xabardar yetedi.
Sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ arza iyesine woni’n’ talabi’na muwapi’q wo’nimdi sertifikatlasti’ri’w ushi’n kerekli ma’limlemeni beriwi sha’rt.
Arza iyesi sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’ni’n’ talabi’na muwapi’q, sertifikatlasti’ri’wg’a baylani’sli’, kommerciyali’q si’r boli’p yesaplanatug’i’n mag’li’wmatlardan basqa, ma’limlemeni beriwi sha’rt.

III–bap. Wo’nimlerdi ma’jbu’riy ha’m i’qti’yarli’ sertifikatlasti’ri’w

10-sttaya. Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’wdi’ yengiziw.
Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’wdi’ wo’tkeriw jumi’slari’n sho’lkemlestiriw Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’na yamasa woni’n’ tapsi’rmasi’na muwapi’q basqa da akkreditaciyalang’an uyi’mlarg’a ju’klenedi.
Sertifikatlasti’ri’li’wi’ sha’rt bolg’an wo’nimler Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti tasti’yi’qlag’an dizim boyi’nsha ju’rgiziledi.
Adamlardi’n’ wo’miri, den sawli’g’i’, yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ mu’lkine ha’m qorshap turg’an wortali’qqa zi’yan tiygiziwi mu’mkin bolg’an wo’nimlerdi tayarlaw, wolardan paydalani’w, wolardi’ tasi’w yamasa saqlaw qa’wipsizligin ta’miyinlewshi talaplar bolmag’an jag’dayda «Wo’zstandart» agentligi ma’mleketlik basqari’wdi’n’ tiyisli uyi’mlari’ menen birgelikte bunday talaplardi’ islep shi’g’aradi’ ha’m ha’reketke keltiredi.

11-statya. Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’wdi’ wo’tkeriw sha’rtleri.
Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w wo’nimdi tekseriwdi, wo’nimnin’ qa’siyetin normativ hu’jjetlerdin’ talaplari’na muwapi’qli’g’i’n ani’qlaw maqsetinde si’nawdi’, inspekciyali’q qadag’alaw ha’m sertifikatlang’an wo’nim u’stinen baqlawdi’ wo’z ishine aladi’.
Si’nawlar akkreditaciyalang’an si’naw laboratoriyalari’ (oraylari’) ta’repinen tiyisli normativ hu’jjetlerde belgilengen usi’llarda, bunday hu’jetler bolmag’an jag’dayda tiyisli sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ islep shi’qqan usi’llarda a’melge asi’ri’ladi’.
Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w jumi’slari’ ushi’n arza iyesi ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte haqi’ to’leydi.
Arza iyesinin’ wo’z wo’nimlerin ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’wdan wo’tkeriwge sari’plang’an qarji’lari’ni’n’ mug’dari’ usi’ wo’nimnin’ wo’zine tu’ser bahasi’na qosi’ladi’.
Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’li’wi’ sha’rt bolg’an, lekin muwapi’qli’q sertifikati’na iye bolmag’an wo’nimdi reklama qi’li’w qadag’an yetiledi.

12-statya. Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’li’wi’ sha’rt bolg’an wo’nimlerge qoyi’latug’i’n talaplar.
Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’li’wi’ sha’rt bolg’an wo’nimler to’mendegi jag’daylarda:
sertifikatlasti’ri’wg’a usi’ni’lmag’an bolsa;
sertifikatlasti’ri’w talaplari’na muwapi’q yemesligi sebepli sertifikatlasti’ri’wdan wo’tpegen bolsa;
eger sertifikatti’n’ ha’reket yetiw mu’ddeti tamam bolg’an yamasa woni’n’ ha’reket yetiwi toqtati’p qoyi’lg’an (biykarlang’an) bolsa, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda sati’li’wi’ mu’mkin yemes.
Ni’zamg’a qi’lapli’q yetip muwapi’qli’q belgisi basi’lg’an wo’nimlerdi sati’w qadag’an yetiledi.

13-statya. Tayarlawshi’lardi’n’ (isbilermenlerdin’) wo’nimlerdi ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w waqti’ndag’i’ minnetleri.
Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’li’wi’ sha’rt bolg’an wo’nimlerdi satatug’i’n tayarlawshi’lar (isbilermenler);
ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’li’wi’ sha’rt bolg’an wo’nimdi sertifikatlasti’ri’wg’a usi’ni’wi’;
sertifikatlang’an wo’nimdi sertifikatlaw uyi’mlari’ni’n’ wo’zi yamasa wolar ta’n alg’an uyi’mlar bergen sertifikati’ bar bolg’an jag’dayda g’ana sati’li’wi’ ha’m woni’n’ normativlik hu’jjetleri talaplari’na sa’ykes boli’wi’n ta’miyinlewi;
sertifikatlang’an wo’nimdi, yeger wol normativlik hu’jjet talaplari’na muwapi’q kelmese, sonday-aq sertifikatti’n’ ha’reket yetiw mu’ddeti pitken yamasa woni’n’ ha’reket yetiwi sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’ni’n’ sheshimi menen toqtati’p qoyi’lg’an yamasa biykarlang’an bolsa, sati’wdi’ toqtati’p turi’w yamasa toqtati’w;
ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’wi’ sha’rt bolg’an wo’nimdi sertifikatlasti’ri’wshi’ ha’m sertifikatlang’an wo’nimdi qadag’alawshi’ uyi’mlardi’n’ ma’pdar adamlari’ wo’z wa’killiklerin irkinishsiz wori’nlawi’ ushi’n sharayatlar jarati’wi’;
sertifikatlang’an wo’nim islep shi’g’ari’wdi’n’ normativlik hu’jjetlerine yamasa texnologiyali’q processine kirgizilgen wo’zgerisler haqqi’nda sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’n belgilengen ta’rtipte xabarlandi’ri’wi’;
jollama texnikali’q hu’jjette wo’nim muwapi’q keliwi sha’rt bolg’an sertifikatlasti’ri’w haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlardi’ ha’m normativlik hu’jjetlerdi ko’rsetiwi ha’m bul ma’limlemenin’ tuti’ni’wshi’g’a (qari’ydarg’a, buyi’rtpashi’g’a) jetkeriliwin ta’miyinlew sha’rt.

14-statya. Si’rttan ali’p kelinetug’i’n ha’m si’rtqa ali’p shi’g’i’p ketiletug’i’n wo’nimlerdi ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w.
Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’li’wi’ sha’rt bolg’an wo’nimlerdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’na jetkerip beriw ushi’n du’ziletug’i’n kontraktlar (sha’rtnamalar) sha’rtinde wo’nimlerdin’ belgilengen talaplarg’a muwapi’qli’g’i’n tasti’yi’qlawshi’ «Wo’zstandart» agentligi ta’repinen berilgen yamasa moyi’nlang’an muwapi’qli’q sertifikatlari’ ha’m muwapi’qli’q belgileri boli’wi’ na’zerde tuti’li’wi’ kerek.
Milliy muwapi’qli’q sertifikatlar ha’m muwapi’qli’q belgileri yamasa basqa ma’mleketlerdin’ «Wo’zstandart» agentligi ta’repinen ta’n ali’ng’an muwapi’qli’q sertifikatlari’ ha’m muwapi’qli’q belgileri arza beriwshi (o’nim jetkerip beriwshi) ta’repinen baji’xana qadag’alaw uyi’mlari’na ju’kke baylani’sli’ baji’ deklaraciyasi’ menen birge usi’ni’ladi’ ha’m wolar wo’nimdi respublika aymag’i’na ali’p kiriwge ruxsatnama ali’w ushi’n za’ru’r hu’jjetler boli’p yesaplanadi’.
Si’rttan ali’p kelinip ati’rg’an wo’nimnin’ qa’wipsiz yekenligin tasti’yi’qlawshi’ hu’jjeti bolmag’an jag’dayda baji’xana, qadag’alaw uyi’mlari’ bul haqqi’nda «Wo’zstandart» agentligine xabarlaydi’ ha’m wo’nimdi sertifikatlasti’ri’wdan wo’tkeriw yamasa si’rt yel sertifikati’n ta’n ali’w haqqi’ndag’i’ ma’selenin’ milliy sistemasi’ qa’delerine muwapi’q sheshilgenine shekem bul wo’nimdi si’rttan ali’p kiriwdi qadag’an yetip qoyadi’.
Sertifikatlasti’ri’li’wi’ sha’rt bolg’an wo’nimlerdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nan ali’p shi’g’i’w Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti belgilegen ta’rtip boyi’nsha a’melge asi’ri’ladi’.

15-statya. Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w jumi’slari’ni’n’ ma’mleket ta’repinen materialli’q ta’miyinleniwi.
To’mendegi jumi’slar:
sertifikatlasti’ri’wdi’ rawajlandi’ri’wdi’n’ boljawlari’n, woni’ wo’tkeriw qa’deleri ha’m usi’ni’slari’n islep shi’g’i’w;
sertifikatlasti’ri’w salasi’nda ra’smiy xabarlar menen ta’miyinlew;
xali’q arali’q (regionalli’q) sertifikatlasti’ri’w sho’lkemleri jumi’si’na qatnasi’w ha’m si’rt yeller milliy sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ menen birge jumi’s ali’p bari’w;
sertifikatlasti’ri’w boyi’nsha xali’q arali’q (regionalli’q) qa’deler ha’m usi’ni’slar islep shi’g’i’w ha’m wolardi’ islep shi’g’i’wg’a qatnasi’w;
sertifikatlasti’ri’w boyi’nsha uli’wma ma’mleketlik a’hmiyetke iye ilimiy-izertlew jumi’slari’n ha’m basqa da jumi’slar ali’p bari’w;
sertifikatlasti’ri’w qa’delerin saqlaw ha’m sertifikatlang’an wo’nim u’stinen ma’mleketlik tekseriw ha’m qadag’alaw ali’p bari’w jumi’slari’ ma’mleket ta’repinen qarji’landi’ri’ladi’.

16-statya. Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w qa’delerinin’ saqlani’wi’n ma’mleket ta’repinen tekseriw ha’m qadag’alaw.
Tayarlawshi’lardi’n’ (isbilermenlerdin’, sati’wshi’lardi’n’, atqari’wshi’lardi’n’) ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w qa’delerine boysi’ni’wi’ u’stinen ma’mleketlik tekseriwdi ha’m qadag’alawdi’ Qaraqalpaqstan si’naw ha’m sertifikatlasti’ri’w worayi’ ma’mleketlik inspektorlari’ ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte a’melge asi’radi’.

16-statya. Inspekciyali’q qadag’alaw.
Sertifikatlang’an wo’nimler u’stinen inspekciyali’q qadag’alaw wo’nimlerdi sertifikatlasti’rg’an akkreditaciyalang’an sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’ni’n’ sapa boyi’nsha ekspert-auditori’ ta’repinen belgilengen ta’rtipte a’melge asi’radi’.

17-statya. I’qti’yarli’ sertifikatlasti’ri’w.
Ha’r qanday wo’nim normativlik hu’jjetlerdin’ talaplari’na muwapi’q yekenligin tasti’yi’qlaw ushi’n wol yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxsti’n’ usi’ni’si’ menen i’qti’yarli’ sertifikatlasti’ri’wdan wo’tkeriliwi mu’mkin.

18-statya. I’qti’yarli’ sertifikatlasti’ri’wdi’ a’melge asi’ri’wshi’ subektler.
I’qti’yarli’ sertifikatlasti’ri’wdi’ «Wo’zstandart» agentligi belgilep qoyg’an ta’rtipte akkreditaciyalang’an yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar a’melge asi’ri’wg’a haqi’li’.

19-statya. I’qti’yarli’ sertifikatlasti’ri’w sistemalari’.
Sertifikatlasti’ri’w qa’delerin ha’m ta’rtibin ani’qlawshi’ i’qti’yarli’ sertifikatlasti’ri’w sistemalari’ «Wo’zstandart» agentligi menen kelisilip, akkreditaciyalang’an uyi’mlar ta’repinen belgilenedi.

IV–bap. Dawlardi’ qarap shi’g’i’w. Sertifikatlasti’ri’w haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’g’i’ ushi’n juwapkershilik

20-statya. Usi’ Ni’zamdi’ qollani’wg’a baylani’sli’ dawlardi’ qarap shi’g’i’w.
Usi’ Ni’zamdi’ qollani’wg’a baylani’sli’ dawlar sud ta’repinen Wo’zbekstan Respublikasi’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte qarap shgi’g’i’ladi’.

21-statya. Shag’i’mlardi’ qarap shi’g’i’w.
Sertifikatlasti’ri’w na’tiyjelerinen narazi’ bolg’an jag’dayda ma’pdar ta’rep «Wo’zstandart» agentliginin’ shag’i’mlardi’ qarap shi’g’i’w ken’esine murajat yetiwge haqi’li’.
Shag’i’mlardi’ qarap shi’g’i’w ken’esi haqqi’ndag’i’ rejeni «Wo’zstandart» agentligi islep shi’g’adi’ ha’m tasti’yi’qlaydi’.
«Wo’zstandart» agentliginin’ shag’i’mlardi’ qarap shi’g’i’w ken’esi sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ ha’m si’naw laboratoriyalari’ni’n’ (oraylari’ni’n’) sheshimleri u’stinen berilgen shag’i’m arzalardi’ qarap shi’g’adi’.
«Wo’zstandart» agentliginin’ shag’i’mlardi’ qarap shi’g’i’w ken’esinin’ sheshimleri u’stinen ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte sudqa shag’i’m yetiw mu’mkin.

22-statya. Sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ni’n’ ha’m si’naw laboratoriyalari’ni’n’ (oraylari’ni’n’) juwapkershiligi.
Sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’:
muwapi’qli’q sertifikati’n tiykarsi’z ha’m ni’zamg’a qi’lapli’q yetip bergenligi ushi’n;
arza beriwshige ni’zamsi’z ha’rektler islegeni ushi’n;
arza beriwshinin’ kommerciyali’q si’ri’ boli’p yesaplanatug’i’n mag’li’wmatlardi’ ja’riya yetkenligi ushi’n juwapker boladi’.
Akkreditaciyalang’an si’naw laboratoriyasi’ (orayi’) sertifikatlasti’ri’w uyi’mi’na si’nawlardi’n’ na’tiyjeleri haqqi’nda naduri’s mag’li’wmat bergenligi ushi’n juwapker boladi’.
Sertifikatlasti’ri’w uyi’mlari’ ha’m si’naw laboratoriyalari’ (oraylari’) usi’ Ni’zamda ayti’p wo’tilgen ha’reketler na’tiyjesinde arza iyesine keltirilgen za’la’ldin’ worni’n ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte toli’q ko’lemde qaplawi’ sha’rt.

23-statya. Tayarlawshi’lardi’n’ (isbilermenlerdin’) ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w qa’delerin buzg’anli’g’i’ ushi’n juwapkershiligi.
Tayarlawshi’dar (isbilermenler) ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w qa’delerin buzg’anli’g’i’ ushi’n ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q juwapker boladi’.
Ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’li’wi’ tiyis bolg’an, biraq sertifikatlanbag’an wo’nimdi realizaciya yetkenligi ushi’n tayarlawshi’g’a (isbilermenge) realizaciya yetilgen wo’nimnin’ bahasi’ mug’dari’nda ja’riyma sali’nadi’. Ja’riyma sudti’n’ qarari’na tiykarlani’p, al tayarlawshi’ (isbilermen) islegen huqi’qbuzarli’qtag’i’ ayi’bi’n ta’n alg’an ha’m ja’riymani’ i’qti’yarli’ ra’wishte to’legen jag’dayda bolsa, ni’zam hu’jjetleri menen ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w qag’i’ydalari’ni’n’ saqlani’wi’n qadag’alaw juwapkershiligi ju’klengen ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ni’n’ lawazi’mli’ shaxslari’ni’n’ qarari’na muwapi’q wo’ndiriledi. Tayarlawshi’ni’n’ (isbilermennin’) son’g’i’ yesabat sa’nesindegi ag’i’mdag’i’ aktivleri summasi’ni’n’ ja’mi 20 procentinen arti’q mug’darda ja’riyma wo’ndiriw wog’an wo’ndiriletug’i’n summani’ wo’ndiriw haqqi’nda qarar qabi’l yetilgen ku’ninen baslap alti’ ay ishinde ayma-ay bo’lip to’lew imkaniyati’ berilgen halda a’melge asi’ri’ladi’. Ja’riymani’n’ to’leniwi tayarlawshi’ni’ (isbilermendi) ma’jbu’riy sertifikatlasti’ri’w wo’tkeriwden azat yetpeydi.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2508

Betler