Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (79 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (79 KB)

«Standartlasti’ri’w haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)

I–bo’lim. Uli’wma rejeler

1-statya. Standartlasti’ri’wdi’n’ tiykarg’i’ maqsetleri.
Standartlasti’ri’wdi’n’ tiykarg’i’ maqsetleri to’mendegiler boli’p tabi’ladi’:
o’nimler, processler, jumi’slar ha’m xi’zmetlerdin’ (bunnan bi’lay «o’nim» dep ju’rgiziledi) xali’qti’n’ wo’miri, densawli’g’i’ ha’m mu’lki qorshap turg’an wortali’q ushi’n qa’wipsizligi, resurslardi’ u’nemlew ma’selelerinde tuti’ni’wshi’lardi’n’ ha’m ma’mlekettin’ ma’plerin qorg’aw;
o’nimlerdin’ wo’z-ara almasti’ri’wshi’li’g’i’n ha’m bir-birine u’ylesiwin ta’miyinlew;
ilim ha’m texnikani’n’ rawajlani’w da’rejesine, sonday-aq xali’qti’n’ ha’m xali’q xojali’g’i’ni’n’ talaplari’na muwapi’q tu’rde wo’nimnin’ sapasi’n ha’m ba’sekishilik uqi’pli’li’g’i’n artti’ri’w;
barli’q tu’rdegi resurslardi’ u’nemlewge ja’rdem yetiw, wo’ndiristin’ texnikali’q-ekonomikali’q, ilimiy-texnikali’q bag’darlamalari’n ha’m joybarlari’n a’melge asi’ri’w;
ta’biyg’i’y ha’m texnogenlik apatshi’li’qlardi’n’ ha’m basqa da ayri’qsha jag’daylardi’n’ payda boli’w qa’wpin yesapqa alg’an halda xali’q xojali’g’i’ wobektlerinin’ qa’wipsizligin ta’miyinlew;
tuti’ni’wshi’lardi’ islep shi’g’ari’li’p ati’rg’an wo’nimlerdin’ nomenklaturasi’ ha’m sapasi’ haqqi’nda toli’q ha’m isenimli mag’li’wmat penen ta’miyinlew;
qorg’ani’w uqi’pli’li’g’i’n ha’m mobilizaciya tayarli’g’i’n ta’miyinlew;
o’lshewler birliklerinin’ birdeyligin ta’miyinlew.

2-statya. Ma’mleketlik standartlasti’ri’w sistemasi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda standartlasti’ri’w jumi’slari’n ju’rgiziwdin’ uli’wma texnikali’q sho’lkemlestiriw qag’i’ydalari’n ta’rtiplestiriwshi boli’p ma’mleketlik standartlasti’ri’w sistemasi’ ha’reket yetedi.
Standartlasti’ri’w jumi’slari’n sho’lkemlestiriw, muwapi’qlasti’ri’w ha’m ta’miyinlewdi:
xali’q xojali’g’i’ tarawlari’nda – Wo’zbekstan standartlasti’ri’w, metrologiya ha’m sertifikaciyalasti’ri’w agentliginin’ («Wo’zstandart» agentligi) Qaraqalpaqstan standartlasti’ri’w ha’m metrologiya basqarmasi’;
quri’li’s, quri’li’s industriyasi’ salasi’nda, soni’n’ ishinde joybarlaw ha’m konstrukciyalawda – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’mleketlik arxitektura ha’m quri’li’s komiteti;
ta’biyg’i’y resurslardan paydalani’wdi’ retlestiriw ha’m qorshap turg’an wortali’qti’ pataslani’wdan ha’m basqa da zi’yanli’ ta’sirlerden qorg’aw salasi’nda – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw boyi’nsha ma’mleketlik komiteti;
medicinag’a arnalg’an wo’nimler, medicinali’q texnika buyi’mlari’, da’ri-da’rmaq salasi’nda, sonday-aq respublika sanaati’ islep shi’g’ari’p ati’rg’an, soni’n’ ishinde import boyi’nsha jetkerip berilip ati’rg’an wo’nimlerdegi adam ushi’n zi’yanli’ na’rseler mug’dari’n ani’qlaw ma’selelerinde – Wo’zbekstan Respublikasi’ Densawli’qti’ saqlaw ministrligi a’melge asi’radi’.
Usi’ Ni’zamg’a muwapi’q ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ wo’z wa’killikleri sheklerinde standartlardi’ ha’m texnikali’q sha’rtlerdi (bunnan bi’lay «standartlar» dep ju’rgiziledi), sonday-aq usi’ Ni’zamdi’ qollani’w boyi’nsha yesletpeler ha’m tu’siniklerdi islep shi’g’adi’, tasti’yi’qlaydi’, basi’p shi’g’aradi’.

3-statya. Standartlasti’ri’w jumi’slari’n ju’rgiziw.
Qaraqalpaqstan standartlasti’ri’w ha’m metrologiya basqarmasi’ usi’ Ni’zamg’a muwapi’q standartlasti’ri’w jumi’slari’n ju’rgiziwdin’ uli’wma qa’delerin, ma’pdar ta’replerdin’ ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’, ja’miyetlik birlespeler wo’z-ara birge islesiw tu’rlerin ha’m usi’llari’n belgileydi.
Qaraqalpaqstan standartlasti’ri’w ha’m metrologiya basqarmasi’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’mleketlik arxitektura ha’m quri’li’s komiteti, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw boyi’nsha ma’mleketlik komiteti ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Densawli’qti’ saqlaw ministrligi wo’z wa’killikleri sheklerinde standartlasti’ri’w jumi’slari’n wori’nlawdi’ basqa sho’lkemlerge tapsi’ri’wg’a haqi’li’.
Standartlardi’ tasti’yi’qlag’an uyi’mlar standartlar tarmaqli’q mag’li’wmat qorlari’n du’zedi ha’m ali’p baradi’, ja’ne ma’pdar tuti’ni’wshi’lardi’ xali’qarali’q (ma’mleketler arali’q, regionalli’q) standartlar, Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ standartlari’, si’rt yellerdin’ milliy standartlari’ haqqi’nda mag’li’wmat, sonday-aq standartlasti’ri’w tarawi’nda xali’qarali’q sha’rtnamalar, texnikali’q-ekonomikali’q ha’m socialli’q mag’li’wmatti’n’ ma’mleketlik klassifikatorlari’, standartlasti’ri’w qag’i’ydalari’, normalari’ ha’m usi’ni’slari’na baylani’sli’ mag’li’wmatlar menen ta’miyinleydi.
Standartlardi’ basi’p shi’g’ari’w ha’m qayta basi’p shi’g’ari’wdi’ wolardi’ tasti’yi’qlag’an uyi’mlar a’melge asi’radi’.

4-statya. Standartlasti’ri’w haqqi’nda ni’zam hu’jjetleri.
Standartlasti’ri’w haqqi’nda ni’zamlar usi’ Ni’zam ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqa da ni’zam aktlerinen ibarat boladi’.

5-statya. Xali’q arali’q sha’rtnamalar ha’m kelisimler.
Yeger Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’q arali’q sha’rtnama yamasa kelisiminde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zamlari’ndag’i’ ko’rsetilgenlerden basqa qa’deler belgilengen bolsa, wonda xali’q arali’q sha’rtnama yamasa kelisimnin’ qag’i’ydalari’ qollani’ladi’.

II–bo’lim. Standartlasti’ri’w boyi’nsha normativlik hu’jjetler

6-statya. Normativlik hu’jjetlerdin’ kategoriyalari’ ha’m wolarg’a qoyi’latug’i’n tiykarg’i’ talaplar.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda standartlasti’ri’w boyi’nsha to’mendegi kategoriyalardag’i’ normativlik hu’jjetler qollani’ladi’:
xali’q arali’q (ma’mleketler arali’q, regionalli’q) standartlar;
Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik standartlari’;
tarawli’q standartlar;
texnikali’q sha’rtler;
qa’rxanalardi’n’ standartlari’;
si’rt yellerdin’ milliy standartlari’;
ha’kimshilik – aymaqli’q standartlar.
Ma’mleketlik bilimlendiriw qurami’nda birden-bir ha’m u’zliksiz Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen tasti’yi’qlanatug’i’n ma’mleketlik bilimlendiriw standartlari’ islep shi’g’i’ladi’.
Standartlasti’ri’w boyi’nsha normativlik hu’jjetlerge, sonday-aq standartlasti’ri’w qag’i’ydalari’, normalari’, texnikali’q-ekonomikali’q mag’li’wmat klassifikatorlari’ da kiredi. Usi’ ko’rsetilgen hu’jjetlerdi islep shi’g’i’w ha’m qollani’w ta’rtibi «Wo’zstandart» agentligi ta’repinen belgilenedi.
Xali’qarali’q (ma’mleket arali’q, regionalli’q) standartlar ha’m si’rt yellerdin’ milliy standartlari’, sonday-aq xali’q arali’q qa’deler ha’m normalar Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ qatnasi’wi’ndag’i’ sha’rtnamalar yamasa kelisimlerge muwapi’q qollani’ladi’. Bul standartlar, qa’deler ha’m normalardi’n’ respublikani’n’ aymag’i’nda qollani’w ta’rtibi «Wo’zstandart» agentligi ha’m basqa da ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ ta’repinen wo’z wa’killikleri sheklerinde belgilenedi.
Standartlasti’ri’w boyi’nsha normativlik hu’jjetler watani’mi’zdi’n’ ha’m si’rt yel ilimi ja’ne texnikasi’ni’n’ zamanago’y jetiskenliklerine tiykarlang’an ha’m Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’na muwapi’q boli’wi’ tiyis. Wolar xali’qarali’q sawda-sati’q ushi’n arti’qsha tosqi’nli’qlardi’ keltirip shi’g’armasli’g’i’ lazi’m.
Normativlik hu’jjetlersiz wo’nim islep shi’g’ari’w ha’m sati’wg’a jol qoyi’lmaydi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’plerin ha’m shi’g’ari’li’p ati’rg’an wo’nimnin’ ba’sekishiligin qorg’awdi’ ta’miyinlew ushi’n kerek bolg’an jag’daylarda standartlarda perspektivag’a bag’darlang’an, da’stu’riy texnologiyalardi’n’ mu’mkinshiliklerinen wozg’an aldi’n-ala talaplar belgilep qoyi’ladi’.
Tuti’ni’wshi’larg’a jetkerip beriletug’i’n wo’nimlerge baylani’sli’ standartlar ha’m wolarg’a kirgiziletug’i’n wo’zgerisler «Wo’zstandart» agentligi uyi’mlari’nda haqi’ to’lenbesten ma’mleketlik dizimge ali’ni’wi’ tiyis.
Wo’nimnin’, qorshap turg’an wortali’qti’n’, xali’qti’n’ wo’miri, densawli’g’i’ ha’m mu’lkinin’ qa’wipsizligin ta’miyinlew, texnikali’q ha’m mag’li’wmatli’q ta’repten wo’nimnin’ bir-birine u’ylesiwi, wo’z-ara almasti’ri’wshi’li’g’i’, wolardi’ qadag’alaw usi’llari’ni’n’ birligi ha’m tamg’alaw birligin ta’miyinlew standartlarda belgilengen talaplar, sonday-aq Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’ menen belgilenetug’i’n basqa da talaplar ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’, xojali’q ju’rgiziwshi subektleri ta’repinen saqlani’wi’ minnetli boli’p tabi’ladi’.
Standartlarda wo’nimdi tayarlaw, islep shi’g’ari’w ha’m jetkerip beriw sha’rtnamasi’na kirgizilgen, ni’zamlarda na’zerde tuti’lg’an basqa da talaplar belgileniwi mu’mkin.
Import wo’nimi, yeger woni’n’ Wo’zbekstan Respublikasi’nda ha’reket yetip turg’an standartlardi’n’ sha’rtli talaplar bo’legine muwapi’qli’li’g’i’ tasti’yi’qlanbag’an bolsa, tuti’ni’wshi’larg’a jetkizilip beriliwi ha’m belgilengen maqsette paydalani’li’wi’ mu’mkin yemes.

7-statya. Standartlasti’ri’w boyi’nsha normativlik hu’jjetlerdin’ sertifikaciyalasti’ri’wda qollani’li’wi’.
Ha’rekettegi ni’zamlarg’a muwapi’q sha’rtli tu’rde sertifikaciyalani’wi’ tiyis bolg’an wo’nimdi standartlasti’ri’w boyi’nsha normativlik hu’jjetler sertifikaciyalasti’ri’wdi’ a’melge asi’ri’wda saqlanatug’i’n talaplardi’, usi’ talaplarg’a muwapi’qli’qti’ qadag’alaw ha’m si’naw usi’llari’n wo’z ishine ali’wi’ tiyis.
Usi’ ko’rsetip wo’tilgen hu’jjetler wo’nimnin’ bul tu’rin sertifikaciyalaw sistemasi’nda belgilengen qa’deler ha’m ta’rtiplerge muwapi’q qollani’li’wi’ tiyis.

III–bo’lim. Standartlar u’stinen ma’mleketlik qadag’alaw

8-statya. Ma’mleketlik qadag’alaw uyi’mlari’ ha’m wobektleri.
Xojali’q ju’rgiziwshi subektler ta’repinen standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’ni’n’, standartlasti’ri’w boyi’nsha basqa da ni’zam aktlerinin’ saqlani’wi’ u’stinen ma’mleketlik qadag’alawdi’ «Wo’zstandart» agentliginin’ Qaraqalpaqstan standartlasti’ri’w ha’m metrologiya basqarmasi’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’mleketlik arxitektura ha’m quri’li’s komiteti, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ta’biyatti’ qorg’aw boyi’nsha ma’mleketlik komiteti, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Densawli’qti’ saqlaw ministrligi, sonday-aq basqa da arnawli’ wa’killik berilgen ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ wo’z wa’killikleri sheklerinde a’melge asi’radi’.
Tarawli’q boysi’ni’wi’ ha’m menshik tu’rine biyg’a’rez xojali’q ju’rgiziwshi subektlerdin’, sonday-aq isbilermenlik penen shug’i’llani’p ati’rg’an fizikali’q shaxslardi’n’ wo’nimi, soni’n’ ishinde sertifikatlasti’ri’lg’an wo’nim (islep shi’g’i’w, tayarlaw, saqlaw, tasi’w, paydalani’w, won’law ha’m shi’g’i’ndi’ni’ paydali’ tu’rde isletiw basqi’shlari’nda) ma’mleketlik qadag’alaw wobekti boli’p yesaplanadi’.
Xojali’q ju’rgiziwshi subektler ma’mleketlik qadag’alawdi’ a’melge asi’ri’w ushi’n za’ru’r bolg’an barli’q sha’rayatlardi’ du’zip beriwge minnetli.
Standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’ni’n’ saqlani’wi’ u’stinen ma’mleketlik qadag’alaw to’mendegiler ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’:
standartlardi’ qadag’alaw ha’m baqlaw ha’mde wo’lshewlerdin’ birdeyligin ta’miyinlew boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ bas ma’mleketlik inspektori’;
standartlardi’ qadag’alaw ha’m baqlaw ha’mde wo’lshewlerdin’ birdeyligin ta’miyinlew boyi’nsha ma’mleketlik inspektorlari’;

9-statya. Ma’mleketlik inspektorlar, wolardi’n’ huqi’qlari’ ha’m juwapkerligi.
Standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’ni’n’ saqlani’wi’ u’stinen ma’mleketlik qadag’alawdi’ a’melge asi’ratug’i’n ma’mleketlik inspektorlar ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ni’n’ wa’killeri boli’p tabi’ladi’.
Ma’mleketlik inspektor to’mendegi huqi’qlarg’a iye boladi’:
xojali’q ju’rgiziwshi subekttin’ xi’zmet ha’m wo’ndirislik jaylari’na belgilengen ta’rtipte kiriw;
xojali’q ju’rgiziwshi subektten ma’mleketlik qadag’alawdi’ wo’tkeriw ushi’n kerekli hu’jjetler ha’m mag’li’wmatlardi’ ali’w;
ma’mleketlik qadag’alawdi’ wo’tkergende xojali’q ju’rgiziwshi subekttin’ texnikali’q qurallari’nan paydalani’w ha’m qa’nigelerin tarti’w;
standartlasti’ri’w boyi’nsha ha’rekettegi normativlik hu’jjetlerge muwapi’q standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’na muwapi’qli’g’i’n tekseriw ushi’n wo’nimlerdin’ u’lgilerin ha’m nusqalari’n tan’lap ali’wdi’ wo’tkeriw, bunda isletilgen nusqalardi’n’ quni’ ha’m si’nawlardi’ (tallawlardi’, wo’lshewlerdi) wo’tkeriwge ketken shi’g’i’nlar tekserilip ati’rg’an xojali’q ju’rgiziwshi subektlerdin’ wo’ndirislik shi’g’i’nlari’na kirgiziledi;
o’nimdi jarati’w, islep shi’g’ari’wg’a tayarlaw, woni’ tayarlaw, sati’w (jetkerip beriw, sati’w), paydalani’w (oni’ isletiw), wo’nimdi saqlaw, tasi’w ha’m shi’g’i’ndi’ni’ paydali’ tu’rde isletiw basqi’shlari’nda standartlar sha’rtli talaplari’ni’n’ ani’qlang’an buzi’li’wlari’n saplasti’ri’w haqqi’nda ko’rsetpeler beriw;
xojali’q ju’rgiziwshi subektke tekseriwden taysalg’an jag’dayda wo’nimdi sati’wdi’ qadag’an yetiw;
Standartlardi’ qadag’alaw ha’m baqlaw ha’mde wo’lshewlerdin’ birdeyligin ta’miyinlew boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ bas ma’mleketlik inspektori’, standartlardi’ qadag’alaw ha’m baqlaw ha’mde wo’lshewlerdin’ birdeyligin ta’miyinlew boyi’nsha ma’mleketlik inspektorlari’ bunnan ti’sqari’’
standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’ni’n’ buzi’lg’ani’ boyi’nsha xojali’q ju’rgiziwshi subektlerge ja’riymalar qollani’w haqqi’nda sheshimler qabi’l yetiwde;
standartlardi’n’ buzi’li’wi’nda ayi’pli’ bolg’an xojali’q ju’rgiziwshi subektlerinin’ lawazi’mli’ shaxslardi’n’ ha’kimshilik juwapkershilikke tarti’wda;
tekserilgen wo’nim standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’na muwapi’q kelmegen jag’dayda woni’ islep shi’g’ari’wdi’ qadag’an yetiw yamasa woni’ sati’wdi’ (jetkerip beriwdi, sati’wdi’), wonnan paydalani’wdi’ (oni’ isletiwdi) toqtati’p qoyi’w haqqi’nda ko’rsetpeler beriwde;
standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’na muwapi’q bolmag’an ha’m ma’mleketlik dizimnen wo’tkerilmegen import wo’nimlerin sati’wdi’ qadag’an yetiwde ayri’qsha huqi’qqa iye boladi’.
Ma’mleketlik inspektorlardi’n’ wo’nimdi sati’wdi’ (tayarlaw, jetkerip beriw) qadag’an yetiw yamasa toqtati’p qoyi’w haqqi’ndag’i’ ko’rsetpesin buzg’ani’ ushi’n xojali’q ju’rgiziwshi subektler Wo’zbekstan Respublikasi’ ni’zamlari’nda belgilengen ta’rtipte ja’riyma to’leydi.
Ja’riyma sali’w sud ta’repinen, al xojali’q jumi’si’ subekti islengen huqi’qbuzarli’qtag’i’ ayi’bi’n ta’n alg’an ha’m ja’riymani’ i’qti’yarli’ ra’wishte to’legen jag’dayda bolsa, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ bas ma’mleketlik inspektori’ ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.
Xojali’q ju’rgiziwshi subektler berilgen ko’rsetpeler ha’m sheshimlerdi wori’nlamag’an jag’dayda, ma’mleketlik inspektorlar za’ru’rli materiallardi’ prokuratura yamasa sud uyi’mlari’na jollaydi’.
Ma’mleketlik inspektorlar wo’zlerine ju’klengen minnetlerdi wori’nlamag’ani’ yamasa tiyislisinshe wori’nlamag’ani’, ma’mleketlik yamasa kommerciyali’q si’rdi’ ja’riya yetkeni ushi’n ni’zam hu’jjetleri menen belgilengen juwapkershilikke tarti’ladi’.

10-statya. Standartlasti’ri’w haqqi’nda ni’zamlardi’ buzg’ani’ ushi’n juwapkershilik.
Usi’ Ni’zamni’n’ rejelerinin’ buzi’li’wi’nda ayi’pli’ bolg’an yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar, sonday-aq ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ni’n’ lawazi’mli’ shaxslari’ ha’rekettegi ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q juwapker boladi’.

IV–bo’lim. Ma’mleketlik standartlasti’ri’w ha’m qadag’alaw jumi’slari’n qarji’landi’ri’w. Standartlardi’ qollani’wdi’ qoshametlew

11-statya. Ma’mleketlik standartlasti’ri’w ha’m qadag’alaw jumi’slari’n qarji’landi’ri’w.
Standartlasti’ri’w ha’m qadag’alaw boyi’nsha sha’rtli tu’rde ma’mleket ta’repinen qarji’landi’ri’latug’i’n jumi’slarg’a to’mendegiler kiredi:
xali’q arali’q (ma’mleketler arali’q, regionalli’q) standartlardi’, standartlasti’ri’w qag’i’ydalari’n, normalari’n, usi’ni’slari’n islep shi’g’i’w yamasa islep shi’g’i’wg’a qatnasi’w;
ani’q standartlasti’ri’w wobektleri boyi’nsha ni’zam hu’jjetlerin islep shi’g’i’w, sonday-aq standartlardi’n’ tiykar yetip ali’natug’i’n sho’lkemlestiriwshilik texnikali’q ha’m uli’wma texnikali’q komplekslerin islep shi’g’i’w ha’m wolardi’n’ ha’reket yetiwin ta’miyinlew;
texnikali’q – ekonomikali’q mag’li’wmat klassifikatorlari’n islep shi’g’i’w, wolar haqqi’nda ra’smiy mag’li’wmat tayarlaw ha’m basi’p shi’g’ari’w, sonday-aq barli’q ma’pdar paydalani’wshi’larg’a jiberiw;
standartlasti’ri’w boyi’nsha uli’wma ma’mleketlik a’hmiyetke iye ilimiy-izertlew ha’m basqa da jumi’slardi’ ali’p bari’w,
standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’ni’n’ saqlani’wi’ u’stinen ma’mleketlik qadag’alaw ju’rgiziw;
standartlar qori’n, texnikali’q-ekonomikali’q mag’li’wmat klassifikatorlari’n, xali’qarali’q (ma’mleketler arali’q, regionalli’q) standartlardi’, standartlasti’ri’w qa’delerin, normalari’n ha’m usi’ni’slari’n, si’rt yellerdin’ milliy standartlari’n, sonday-aq standartlarg’a muwapi’qli’q belgisi menen tamg’alang’an wo’nim ha’m xi’zmetlerdin’ ma’mleketlik reestirin qa’liplestiriw ha’m ju’rgiziw;
standartlasti’ri’w salasi’nda Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ani’qlap beretug’i’n basqa da jumi’slar.
Basi’p shi’g’ari’lg’an (qayta basi’p shi’g’ari’lg’an) standartlardi’, texnikali’q-ekonomikali’q mag’li’wmat klassifikatorlari’n, wo’nim ha’m xi’zmetlerdin’ ma’mleketlik reestrine kirgizilgen, standartlarg’a muwapi’qli’q belgisi menen tamg’alang’an wo’nim ha’m xi’zmetlerdin’ basi’p shi’g’ari’lg’an (qayta basi’p shi’g’ari’lg’an) katalogi’n sati’wdan belgilengen ta’rtipte ali’natug’i’n qarji’lar, sonday-aq usi’ Ni’zam rejelerin buzg’ani’ ushi’n wo’ndirip ali’natug’i’n ja’riyma to’lemlerinin’ Wo’zbekstan Respub-likasi’ Ministrler Kabineti belgileytug’i’n ta’rtipte ma’mleketlik qadag’alaw uyi’mlari’na jiberiletug’i’n bo’legi de standartlasti’ri’w, standartlardi’n’ sha’rtli talaplari’ni’n’ saqlani’wi’ u’stinen ma’mleketlik qadag’alaw boyi’nsha jumi’slardi’ qarji’landi’ri’w da’rekleri boli’wi’ mu’mkin.
Respublika byudjeti qarji’lari’ yesabi’nan toli’q yamasa ayi’ri’m bo’legi ta’miyinlenetug’i’n ma’mleketlik bag’darlamalardi’ islep shi’g’i’wda wo’nim sapasi’n normativlik jaqtan ta’miyinlewshi bo’limler na’zerde tuti’li’wi’ tiyis.

12-statya. Standartlardi’n’ qollani’li’wi’n qoshametlew.
Ma’mleketlik standartlarg’a, soni’n’ ishinde keleshekke bag’darlang’an, da’stu’riy texnologiyalardi’n’ mu’mkinshiliklerinen wozg’an aldi’n-ala talaplardi’ wo’z ishine alg’an standartlarg’a sa’ykes wo’nimdi islep shi’g’aratug’i’n xojali’q subektlerin ekonomikali’q qollap-quwatlawg’a ha’m xoshametlewge ma’mleket kepillik beredi.
Wo’nim islep shi’g’ari’wdi’ a’melge asi’ri’p ati’rg’an ha’m wo’nimlerdi standartlarg’a muwapi’qli’q belgisi menen tamg’alaw huqi’qi’n alg’an xojali’q ju’rgiziwshi subektlerin ekonomikali’q qollap-quwatlaw ha’m qoshametlew ilajlari’ Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen belgilenedi.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2190

Betler