Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (77 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (77 KB)

«Si’rt yel investorlari’ huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’

1-statya. Ni’zamni’n’ maqseti ha’m wazi’ypalari’.
Usi’ Ni’zam Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda si’rt yel investiciya jumi’si’n a’melge asi’ri’p ati’rg’an si’rt yelli investorlardi’n’ huqi’qlari’ni’n’ kepilliklerin ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’n belgileydi.
Usi’ Ni’zamni’n’ tiykarg’i’ wazi’ypalari’ to’mendegilerden ibarat:
ci’rt yelli investorlar huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri ha’m wolardi’ qorg’aw boyi’nsha kompleksli ilajlardi’ qa’liplestiriw;
si’rt yelli investorlar ha’m si’rt yel investiciyalari’ni’n’ ayi’ri’m kategoriyalari’ ushi’n qosi’msha kepillikler beriw sha’rtlerin ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’n belgilew.

2-statya. Si’rt yelli investorlardi’n’ huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ haqqi’ndag’i’ ni’zamshi’li’q.
Si’rt yelli investorlar huqi’qlari’ kepilliklerin beriw ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’n a’melge asi’ri’w menen baylani’sli’ qatnasi’qlar usi’ Ni’zam, «Si’rt yel investiciyalari’ haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’ ha’m basqa da ni’zam hu’jjetleri menen retlestiriledi.
Yeger Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamasi’nda si’rt yelli investorlar huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerindegiden basqasha qag’i’ydalar belgilengen bolsa, xali’qarali’q sha’rtnamani’n’ qag’i’ydalari’ qollani’ladi’.

3-statya. Si’rt yelli investorlar huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ wo’z aymag’i’nda investiciya jumi’si’n a’melge asi’ri’wshi’ si’rt yelli investorlardi’n’ huqi’qlari’na kepillik beredi ha’m qorg’aydi’.
Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’ni’n’ a’melge asi’ri’li’wi’n ta’miyinleniwin yesapqa alg’an halda puqarali’g’i’, jasaw worni’, diniy isenimi, ekonomikali’q jumi’si’ qay jerde a’melge asi’ri’li’p ati’rg’ani’na, sonday-aq, investorlar yamasa investiciyalardi’n’ qaysi’ ma’mleketke tiyisliligine qaray si’rt yelli investorlardi’n’ kemsitiliwine jol qoyi’lmaydi’.
Ni’zam hu’jjetleri, soni’n’ ishinde vedomstvoli’q normativlik hu’jjetler, yeger wolardi’n’ wori’nlani’wi’ si’rt yelli investorg’a yamasa si’rt yel investiciyalari’na zi’yan keltirse, artqa qaytari’w ku’shine iye yemes.
Yeger Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ keyingi ni’zam hu’jjetleri investiciyalaw sharayatlari’n to’menlestirse, wonda si’rt yelli investorlarg’a qatnasli’ investiciyalaw sa’nesinde ha’reket yetken ni’zam hu’jjetleri investiciyalaw payi’ti’nan baslap won ji’l dawami’nda qollani’ladi’. Si’rt yelli investor wo’z qa’lewi boyi’nsha jan’a ni’zam hu’jjetlerinin’ investiciyalaw sharayatlari’n jaqsi’laytug’i’n qag’i’ydalari’n qollani’w huqi’qi’na iye.
To’mendegilerdi na’zerde tutqan halda ni’zam hu’jjetlerine wo’zgeris ha’m qosi’mshalar kirgiziw, sonday-aq, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ jan’a ni’zam hu’jjetlerin qabi’l yetiw investiciyalaw sharayatlari’n to’menletiw boli’p yesaplanadi’:
si’rt yelli investorg’a to’lenetug’i’n dividend tu’rinde ali’natug’i’n da’ramatlar boyi’nsha payda sali’g’i’ mug’dari’ni’n’ (stavkasi’ni’n’) ko’beytiliwi;
si’rt yelli investordi’n’ Wo’zbekstan Respublikasi’ aymag’i’nan ti’sqari’g’a wo’tkeriletug’i’n da’ramati’n (paydasi’n) wo’z ma’mleketine qaytari’w ta’rtibin qi’yi’nlasti’ri’wshi’ yamasa wolardi’n’ mug’dari’n kemeytiwshi qosi’msha talaplardi’n’ yengiziliwi, bunnan si’rt yel investiciyalari’ qatnasi’wi’ndag’i’ ka’rxanalardi’n’ to’lewge uqi’psi’zli’g’i’ ha’m bankrotli’g’i’ yamasa kredit beriwshilerdin’ huqi’qlari’n qorg’aw, si’rt yelli investor – fizikali’q shaxs islegen ji’nayat yamasa ha’kimshilik huqi’qbuzarli’q hallari’nda yamasa sud yaki arbitrajli’q sheshimge muwapi’q qarji’lardi’ wo’z ma’mleketine qaytari’wdi’ toqtati’p turi’wdi’n’ basqa za’ru’rligi bolg’anda wa’killikli uyi’m ta’repinen si’rt yelli investordi’n’ qarji’lari’n ni’zam hu’jjetlerin kemsitpeytug’i’n ta’rizde paydalani’w sha’rtlerinde wo’z ma’mleketine qaytari’wdi’ toqtati’p turi’w jag’daylari’ bug’an kirmeydi;
investiciyalawdi’ a’melge asi’ri’w ko’lemlerine sali’sti’rg’anda mug’dari’ jag’i’nan sheklewlerdin’ ha’m investiciyalar mug’dari’ boyi’nsha basqa da qosi’msha talaplari’n, soni’n’ ishinde si’rt yel investiciyalari’ qatnasi’wi’ndag’i’ ka’rxanalarda si’rt yel investiciyalari’ni’n’ yen’ kem mug’dari’n ko’beytiw ta’rizinde yengiziliwi;
si’rt yelli investordi’n’ ka’rxanalardi’n’ ustavli’q qorlari’nda (ustavli’q kapitallari’nda) u’les penen qatnasi’wi’ boyi’nsha sheklewlerdin’ yengiziliwi;
si’rt yelli investorlardi’n’ – fizikali’q shaxslardi’n’ vizalari’n ra’smiylestiriw ha’m uzayti’w boyi’nsha qosi’msha ta’rtiplerdin’, sonday-aq, si’rt yel investiciyalari’n a’melge asi’ri’w boyi’nsha qosi’msha talaplardi’n’ yengiziliwi.
Usi’ statyani’n’ to’rtinshi ha’m besinshi bo’limleri qag’i’ydalari’n qollani’w ta’rtibi Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen belgilenedi.
Si’rt yel investiciyalari’, birinshi na’wbette jeke investiciyalar boyi’nsha barli’q sha’rtnamalar, wolardi’n’ wori’nlani’wi’ni’n’ qatan’ kepilliklerin ta’miyinlew bari’si’nda Wo’zbekstan Respublikasi’ Hu’kimeti wa’killik bergen tiyisli uyi’mlardi’n’ qadag’alawi’nda turadi’.
Ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ ha’m jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ si’rt yelli investorlardi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an xojali’q jumi’si’na aralasi’wi’na haqi’li’ yemes.
Ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ ha’m jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ wo’zlerinin’ ni’zamli’ wa’killiklerinen paydalani’w payi’ti’nda si’rt yelli investor ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’g’i’n ani’qlasa, wolar tek g’ana wa’killikleri bolg’an ha’m belgili bir qag’i’yda buzarli’qti’ saplasti’ri’w menen tikkeley baylani’sli’ sharalardi’ ko’riwi mu’mkin. Ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ yamasa jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ qag’i’yda buzarli’q wori’n alg’anli’g’i’ faktinen si’rt yelli investordi’n’ basqa ni’zamli’ jumi’si’na aralasi’w yamasa jumi’si’n sheklep qoyi’w ushi’n tiykar si’pati’nda paydalani’wi’ mu’mkin yemes.
Usi’ statya xali’qarali’q huqi’qti’n’ uli’wma ta’n ali’ng’an principlerine muwapi’q belgilenetug’i’n, Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ milliy qa’wipsizligi ma’pleri qorg’ali’wi’n ta’miyinlewge tikkeley baylani’sli’ bolg’an ni’zam hu’jjetlerin qabi’l yetiw, wolarg’a qosi’mshalar kirgiziw yamasa wolardi’ biykar yetiwge qollani’lmaydi’.

4-statya. Si’rt yelli investorlarg’a beriletug’i’n qosi’msha kepillikler ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’.
Si’rt yelli investorlardi’ qorg’awdi’n’ uli’wma kepillikleri ha’m ilajlari’ menen bir qatarda ni’zam hu’jjetlerinde qosi’msha, soni’n’ ishinde sherikler ta’repinen si’rt yelli investorlar aldi’ndag’i’ wo’z minnetlemelerinin’ so’zsiz wori’nlani’wi’n ta’miyinlewshi kepillikler ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ na’zerde tuti’li’wi’ mu’mkin.
Si’rt yelli investorlarg’a qosi’msha kepillikler ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ ha’r bir belgili jag’dayda, yag’ni’y:
turaqli’ ekonomikali’q wo’siwdi, ma’mleket ekonomikasi’nda progressiv strukturali’q wo’zgerisler ju’z beriwin ta’miyinlewshi arti’qmashi’li’qli’ tarmaqlarg’a investiciyalar kirgizilip ati’rg’anda;
respublikani’n’ eksportli’q imkaniyati’ni’n’ bekkemleniwin ha’m ken’eyiwin, respublikani’n’ du’nya ju’zlik xojali’q baylani’slari’na integraciyalasi’wi’n ta’miyinlewshi arti’qmashi’li’qli’ joybarlarg’a investiciyalar kirgizilip ati’rg’anda;
a’melge asi’ri’li’wi’ shiyki zat ha’m materiallardi’ qayta islewge, tuti’ni’w tovarlari’n islep shi’g’ari’w ha’m xi’zmetler ko’rsetiwge, xali’qti’ jumi’s penen ta’miyinlewge qarati’lg’an kishi isbilermenlik salasi’ndag’i’ joybarlarg’a investiciyalar kirgizilip ati’rg’anda beriliwi mu’mkin.
Si’rt yelli investorlarg’a qosi’msha kepillikler ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ Wo’zbekstan Respublikasi’ hu’kimeti ta’repinen kepillik beriliwin, investiciya joybarlari’n qarji’ menen ta’miyinlewge ko’meklesiwdi, arnawli’ sali’q ha’m to’lew rejimi do’retiliwin, joybarlar wori’nlani’wi’ni’n’ ma’mleketlik monitoringi a’melge asi’ri’li’wi’n ha’m ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da ilajlardi’ wo’z ishine ali’wi’ mu’mkin.
Qosi’msha kepillikler ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ si’rt yelli investorlarg’a hu’kimettin’ arnawli’ sheshimleri menen berilip, wolarda, atap aytqanda, si’rt yel investiciyalari’n kirgiziw, paydalani’w ha’m wolardi’n’ worni’ qaplani’wi’n ta’miyinlew sha’rtleri ha’m ta’rtibi na’zerde tuti’ladi’.

5-statya. Ma’mleket mu’lkine aylandi’ri’wdan kepillikler. Rekviziciyalar-di’ a’melge asi’ri’w sha’rtleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ndag’i’ si’rt yel investiciyalari’ ha’m si’rt yelli investorlardi’n’ basqa da aktivleri ma’mleket mu’lkine aylandi’ri’lmaydi’.
Si’rt yel investiciyalari’ ha’m si’rt yelli investorlardi’n’ basqa da aktivleri rekviziciya yetilmeydi, ta’biyg’i’y apatshi’li’qlar, avariyalar, epidemiyalar, epizootiya jag’daylari’ bug’an kirmeydi.
Rekviziciya haqqi’ndag’i’ sheshim:
ko’rsetilgen jag’daylardan kelip shi’g’i’wshi’ wazi’ypalardi’ a’melge asi’ri’w ushi’n za’ru’r bolg’an investiciyalar yamasa basqa da aktivlerdin’ yen’ kem mug’dari’ sheklenetug’i’n;
kemsitilmeytug’i’n tiykarda ha’m ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte a’melge asi’ri’latug’i’n;
keltirilgen zi’yang’a sa’ykes ra’wishte qun to’lenetug’i’n rekviziciya boyi’nsha, talaplarg’a boysi’ni’lg’an halda, Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen qabi’l yetiledi. Ma’mleket ko’rsetip wo’tilgen qun to’lemleri wo’z waqti’nda a’melge asi’ri’li’wi’na kepil boladi’.
Si’rt yelli investor sud ha’m arbitraj ta’rtibinde to’mendegiler boyi’nsha, atap aytqanda:
rekviziciyani’ a’melge asi’ri’w ushi’n qollani’li’p ati’rg’an maqsettin’ ni’zamli’li’g’i’;
rekviziciya mug’dari’;
rekviziciya yetiletug’i’n investiciyalar ha’m basqa da aktivler bahasi’;
to’leniwi kerek bolg’an qun to’lemlerinin’ sa’ykesligi;
rekviziciyani’ a’melge asi’ri’w payi’ti’nda ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ ha’m jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ basshi’li’qqa alg’an ta’rtip boyi’nsha dawlasi’wg’a haqi’li’.

6-statya. Qarji’lardan paydalani’w kepillikleri.
Si’rt yelli investordi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda alg’an da’ramatlari’ si’rt yelli investordi’n’ qa’lewine qaray, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda reinvesticiya yetiliwi yamasa basqa ha’rqanday usi’lda jumsali’wi’ mu’mkin.
Si’rt yel investiciyalari’ qatnasi’ndag’i’ ka’rxanalar ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q to’mendegi huqi’qlarg’a iye:
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda, sonday-aq, wonnan ti’sqari’da ha’r qanday valyutada, ha’r qanday bankte yesap betlerin ashi’w, wolardan paydalani’w ha’m wolarg’a biylik yetiw;
si’rt yel valyutasi’nda ssudalar ali’w ha’m woni’ qaytari’w.
Si’rt yel investiciyalari’ qatnasi’wi’ndag’i’ ka’rxanalardi’n’ yesap betlerindegi qarji’lardan paydalani’wdi’ sheklew yamasa qarji’lardi’ ma’jbu’riy ali’w ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ ha’m jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ta’repinen ni’zamda belgilengen ta’rtipte g’ana a’melge asi’ri’li’wi’ mu’mkin.

7-statya. Qarji’lardi’ wo’tkeriw kepillikleri.
Si’rt yelli investorlarg’a si’rt yel valyutasi’ndag’i’ aqsha qarji’lari’n Wo’zbekstan Respublikasi’na ha’m wonnan ti’sqari’g’a, wolar sali’qlar ha’m basqa da ma’jbu’riy to’lemlerdi Wo’zbekstan Respublikasi’ ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte to’lewi sha’rti menen, hesh bir sheklewsiz yerkin wo’tkeriw kepillenedi. Bunday wo’tkermeler to’mendegilerdi wo’z ishine aladi’;
si’rt yel investiciyalari’n saqlap turi’w yamasa ko’beytiw ushi’n baslang’i’sh ha’m qosi’msha summalardi’;
investiciyalardi’ a’melge asi’ri’wdan tu’sken da’ramatlardi’;
keltirilgen zi’yandi’ qaplaw ushi’n qun si’pati’nda usi’ ni’zamg’a muwapi’q ali’ng’an qarji’lardi’;
sha’rtnamalardi’ wori’nlaw ta’rtibinde a’melge asi’ri’lg’an to’lemlerdi;
si’rt yel investiciyalari’ni’n’ ha’mmesin yamasa bir bo’legin sati’wdan kelgen tu’simdi;
tarti’sti’ sheshiw, soni’n’ ishinde sud yamasa arbitrajdi’n’ ha’rqanday sheshiwshi qarari’ sebepli ju’zege keletug’i’n to’lemlerdi;
xi’zmetkerlerge to’lenetug’i’n is haqi’ni’ ha’m basqa da to’lemlerdi;
ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da dereklerden ali’ng’an qarji’lardi’;
xali’qarali’q huqi’q normalari’na muwapi’q ma’mleket si’rt yel investiciyalari’ qatnasi’wi’ndag’i’ ka’rxanani’n’ to’lewge uqi’psi’zli’g’i’ ha’m bankrotli’g’i’ yamasa kredit beriwshilerdin’ huqi’qlari’n qorg’aw, si’rt yelli investor fizikali’q shaxs islegen ji’nayatli’ ha’reket yamasa ha’kimshilik huqi’qbuzarli’q jag’daylari’nda yamasa sud yaki arbitrajdi’n’ sheshiwshi qarari’na muwapi’q qarji’lardi’ wo’z ma’mleketine qaytari’wdi’ toqtati’p turi’wdi’n’ basqa za’ru’rligi bolg’anda, si’rt yelli investordi’n’ qarji’lari’n ni’zam hu’jjetlerin kemsitpeytug’i’n ta’rizde paydalani’w sha’rtlerinde wo’z ma’mleketine qaytari’wdi’ toqtati’p turi’wi’ mu’mkin.

8-statya. Investiciya jumi’si’ toqtali’wi’na baylani’sli’ si’rt yel investiciyalari’n qaytari’w kepillikleri.
Si’rt yelli investor Qaraqalpaqstan Respublikasi’ndag’i’ investiciya jumi’si’n ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte toqtati’w huqi’qi’na iye. Si’rt yelli investor investiciya jumi’si’n toqtatqannan keyin investiciya jumi’si’n toqtati’w na’tiyjesinde ali’ng’an wo’z aktivlerin, si’rt yelli investordi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ yamasa basqa kreditorlar aldi’ndag’i’ minnetlemelerin wori’nlaw ushi’n zi’yan keltirmegen halda, aqsha yamasa natura tu’rinde wo’z ma’mleketine yerkin qaytari’w huqi’qi’na iye.

9-statya. Ashi’q mag’li’wmattan yerkin paydalana ali’w.
Si’rt yelli investorlar wo’zlerinin’ ma’plerine qanday da bir ta’rizde qatnasli’ bolg’an ni’zam hu’jjetleri, soni’n’ ishinde vedomstvoli’q normativlik hu’jjetler, sonday-aq, sudti’n’ sheshiwshi qararlari’nan yerkin paydalana ali’wi’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ni’zam hu’jjetlerinde tikkeley na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda bolsa, bunday hu’jjetler ja’riyalani’wi’ sha’rt.
Ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ ha’m jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ si’rt yelli investorlardi’n’ sorawlari’ boyi’nsha wolardi’ qi’zi’qti’rg’an mag’li’wmatti’ ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an ta’rtipte beriwi sha’rt.

10-statya. Tarti’slardi’ sheshiw.
Si’rt yel investiciyalari’ menen tikkeley yamasa tikkeley yemes baylani’sli’ tarti’s (investiciyag’a baylani’sli’ tarti’s) ta’replerdin’ kelisimi boyi’nsha, wolar arasi’ndag’i’ ma’sla’ha’tlesiwler arqali’ sheshiliwi mu’mkin. Yeger ta’repler kelisilgen sheshimge yerise almasa, bunday tarti’s Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Xojali’q sudi’ ta’repinen yamasa arbitraj arqali’ investiciyag’a baylani’sli’ tarti’slardi’ sheshiw boyi’nsha Wo’zbekstan Respublikasi’ qosi’lg’an xali’qarali’q sha’rtnamalardi’n’ (kelisimler ha’m konvenciyalardi’n’) qag’i’ydalari’ ha’m ta’rtibine muwapi’q sheshiliwi tiyis.
Investiciyag’a baylani’sli’ tarti’sqa aralasqan ta’repler wo’z-ara kelisim boyi’nsha bunday tarti’sti’ qarap shi’g’i’wshi’ uyi’mdi’, sonday-aq, investiciyag’a baylani’sli’ tarti’s boyi’nsha arbitrajli’q sudlawdi’ a’melge asi’ri’wshi’ ma’mleketti belgilewi mu’mkin.
Si’rt yelli investorlardi’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’ndag’i’ investiciyali’q jumi’si’ menen baylani’sli’ bolmag’an tarti’slari’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q sheshiledi, sha’rtnamada tarti’slardi’ sheshiwdin’ xali’qarali’q huqi’q normalari’na muwapi’q basqasha ta’rtibi na’zerde tuti’lg’an jag’daylar bug’an kirmeydi.

11-statya. Si’rt yelli investorlardi’n’ huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’g’i’ ushi’n juwapkerlik
Si’rt yelli investorlardi’n’ huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetleri buzi’lg’an jag’dayda, si’rt yelli investor keltirilgen zi’yan ushi’n sud ta’rtibinde usi’g’an sa’ykes qun ali’w huqi’qi’na iye.
Ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’, jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ ta’repinen si’rt yelli investorlardi’n’ huqi’qlari’n kemsitiwshi normativlik hu’jjetler qabi’l yetilgen jag’dayda, sonday-aq, wolar si’rt yelli investorlardi’n’ xojali’q jumi’si’na ni’zamsi’z aralasqan jag’daylarda keltirilgen zi’yan usi’ uyi’mlar ta’repinen sud ta’rtibinde qaplanadi’.
Si’rt yelli investorlardi’n’ huqi’qlari’ni’n’ kepillikleri ha’m wolardi’ qorg’aw ilajlari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’an ma’mleketlik basqari’w uyi’mlari’ yamasa jergilikli ma’mleketlik ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ lawazi’mli’ shaxslari’ belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.

12-statya. Wo’z-ara qayshi’ keletug’i’n qag’i’ydalar.
Usi’ Ni’zamni’n’ rejeleri menen Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ basqa ni’zam hu’jjetleri yamasa Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’ arasi’nda qanday da bir sa’ykes kelmewshilik bolg’an jag’dayda, si’rt yelli investorlar ushi’n birqansha qolayli’raq bolg’an rejeler arti’qmashi’li’qli’ ku’shke iye boladi’.

13-statya. Ni’zamni’n’ buri’n a’melge asi’ri’lg’an investiciyalarg’a qollani’li’wi’.
Usi’ Ni’zam ku’shke kirgenge shekem Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda a’melge asi’ri’lg’an si’rt yel investiciyalari’na qatnasli’ usi’ ni’zamni’n’ si’rt yelli investorg’a ko’birek qolayli’li’q jarati’p beretug’i’n bo’legi g’ana qollani’ladi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2785

Betler