Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (113 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (113 KB)

«Avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlar haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (II-yari’m)

III–bap. Tu’rles huqi’qlar

43-statya. Tu’rles huqi’qlardi’n’ ha’reket yetiw salasi’.
Atqari’wshi’ni’n’ huqi’qlari’ to’mendegi sha’rtlerden birine boysi’ni’lg’an jag’dayda usi’ Ni’zamg’a muwapi’q wog’an tiyisli dep ta’n ali’nadi’:
atqari’wshi’ Wo’zbekstan Respublikasi’ puqarasi’ bolsa;
atqari’wshi’ni’n’ puqarali’g’i’na qaramastan, atqari’w birinshi ma’rte Wo’zbekstan Respublikasi’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda a’melge asi’ri’lg’an bolsa;
atqari’w usi’ statyani’n’ yekinshi bo’liminin’ rejelerine muwapi’q qorg’alatug’i’n fonogrammag’a jazi’lg’an bolsa;
fonogrammag’a jazi’lmag’an atqari’w usi’ statyani’n’ u’shinshi bo’liminin’ qag’i’ydasi’na muwapi’q efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ qorg’alatug’i’n ko’rsetiw yamasa yesittiriwine kirgizilgen bolsa.
Fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ huqi’qlari’ to’mendegi sha’rtlerdin’ biri saqlang’an jag’dayda, usi’ Ni’zamg’a muwapi’q wog’an tiyisli dep ta’n ali’nadi’:
fonogrammani’ tayarlawshi’ Wo’zbekstan Respublikasi’ puqarasi’ yamasa Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda jaylasqan jerine iye bolg’an yuridikali’q shaxs bolsa;
fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ puqarali’g’i’ yamasa jaylasqan jerine qaramastan, fonogramma birinshi ma’rte Wo’zbekstan Respublikasi’ aymag’i’nda ja’riyalang’an bolsa.
Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ huqi’qlari’, yeger sho’lkem Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda jaylasqan jerine iye bolsa ha’m efirge beriw yaki kabel arqali’ jiberiwdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda jaylasqan uzatqi’shlar ja’rdeminde a’melge asi’ri’p ati’rg’an bolsa, usi’ Ni’zamg’a muwapi’q usi’ sho’lkemge tiyisli dep ta’n ali’nadi’.
Si’rt yellik yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’na muwapi’q, Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda qorg’alatug’i’n tu’rles huqi’qlari’ da usi’ Ni’zamg’a muwapi’q ta’n ali’nadi’.

44-statya. Tu’rles huqi’qlar wobektleri.
Tu’rles huqi’qlar wobektleri qatari’na atqari’wlar, fonogrammalar, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwleri yamasa yesittiriwleri kiredi.

45-statya. Tu’rles huqi’qlar subektleri.
Atqari’wshi’lar, fonogrammalardi’ tayarlawshi’lar, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemler tu’rles huqi’qlar subektleri boli’p tabi’ladi’.
Tu’rles huqi’qlardi’n’ ju’zege keliwi ha’m a’melge asi’ri’li’wi’ ushi’n tu’rles huqi’qlar wobektin dizimnen wo’tkeriw yamasa qandayda bir basqa ra’smiyshilikke boysi’ni’w talap yetilmeydi.
Yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar, soni’n’ ishinde ko’rsetiw yamasa yesittiriwdi efirge beriw ha’m kabel arqali’ jiberiwdi (retranslyaciya da usi’g’an kiredi) a’melge asi’ri’wshi’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar, usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an jag’daylardan ti’sqari’, shi’g’armadan, atqari’wdan, fonogrammadan yamasa efir yaki kabel arqali’ ko’rsetiw yamasa yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiw yamasa yesittiriwinen tek g’ana huqi’q iyesi yaki basqa wa’killikli shaxs penen du’zilgen sha’rtnamag’a muwapi’q paydalani’wi’ mu’mkin. Retranslyaciya avtorlar, atqari’wshi’lar, fonogrammalardi’ tayarlawshi’lar ha’m basqa da huqi’q iyelerinin’ efirge beriw, kabel arqali’ jiberiw, ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriwge bolg’an huqi’qlari’na boysi’ni’lg’an halda a’melge asi’ri’li’wi’ tiyis.

46-statya. Tu’rles huqi’qlardi’n’ qorg’aw belgileri.
Fonogrammag’a ha’m (yamasa) bunday fonogrammag’a jazi’lg’an atqari’wg’a bolg’an ayri’qsha huqi’qlar iyeleri wo’z huqi’qlari’nan xabardar yetiw ushi’n tu’rles huqi’qlardi’n’ qorg’aw belgisinen paydalani’wi’ mu’mkin boli’p, bul belgi fonogrammani’n’ ha’r bir nusqasi’nda ha’m (yamasa) wol saqlanatug’i’n futlyarda qoyi’ladi’ ha’m to’mendegi u’sh elementten ibarat boladi’:
aynala ishindegi lati’nsha «R» ha’ribi;
ayri’qsha tu’rles huqi’qlar iyesinin’ ati’, familiyasi’ (atamasi’);
fonogramma birinshi ma’rte ja’riyalang’an ji’l.
Atamasi’ yamasa ati’-familiyasi’ usi’ fonogrammada ha’m (yamasa) wol saqlanatug’i’n futlyarda a’piwayi’ ta’rizde ko’rsetilgen yuridikali’q yamasa fizikali’q shaxs, yeger basqa jag’day da’lillenbegen bolsa, fonogrammani’ tayarlawshi’ dep ta’n ali’nadi’.

47-statya. Atqari’wshi’ni’n’ huqi’qlari’.
Atqari’wshi’g’a to’mendegi huqi’qlar tiyisli:
ati’-familiyasi’na bolg’an huqi’q;
atqari’wdi’ atqari’wshi’ni’n’ nami’si’ ha’m abroyi’na zi’yan keliwi mu’mkin bolg’an ha’r qanday ta’rizde buzi’p ko’rsetiliwinen yamasa ha’r qanday basqasha ta’rizdegi usi’g’an usas jag’daylardan qorg’aw huqi’qi’;
atqari’wdan ha’r qanday tu’rde paydalani’wg’a bolg’an ayri’qsha huqi’qlari’, soni’n’ ishinde atqari’wshi’ni’n’ atqari’wdan paydalani’wdi’n’ ha’r bir tu’ri ushi’n haqi’ ali’wg’a bolg’an huqi’qi’.
Atqari’wshi’ni’n’ atqari’wdan paydalani’wg’a bolg’an ayri’qsha huqi’qlari’ to’mendegi ha’reketlerdi a’melge asi’ri’w yamasa bunday ha’reketlerge ruxsat beriw huqi’qi’n an’latadi’:
atqari’w jazi’wi’n ta’kirarlaw (ta’kirarlaw huqi’qi’);
atqari’w jazi’wi’ni’n’ tu’p nusqasi’ yamasa nusqalari’n sati’w yaki menshik huqi’qi’n wo’zgeshe ta’rizde basqa shaxsqa wo’tkeriw joli’ menen tarqati’w (tarqati’w huqi’qi’);
atqari’w jazi’wi’n ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriw (ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriw huqi’qi’);
atqari’w jazi’wi’ni’n’ tu’p nusqasi’ yamasa nusqalari’n, ha’tte wolar atqari’wshi’ni’n’ kelisimi menen tarqati’lg’annan keyin ha’m tu’p nusqag’a ja’ne nusqalarg’a bolg’an menshik huqi’qi’na qaramastan, prokatqa beriw (prokatqa beriw huqi’qi’);
buri’n jazi’lmag’an atqari’wlardi’ jazi’p ali’w (jazi’p ali’w huqi’qi’);
atqari’wdi’ efirge beriw yamasa kabel arqali’ jiberiw, yeger bunday yesittiriw yamasa ko’rsetiw ushi’n paydalani’latug’i’n atqari’w buri’n efirge berilmegen bolsa yamasa jazi’wdan paydalani’lg’an halda a’melge asi’ri’lmasa (jazi’p ali’nbag’an atqari’wdi’ efirge beriw yamasa kabel arqali’ jiberiw huqi’qi’);
atqari’w jazi’wi’n efirge uzati’w yamasa kabel arqali’ jiberiw, yeger da’slep bul jazi’w kommerciyali’q yemes maqsetler ushi’n tayarlang’an bolsa (atqari’w jazi’wi’n efirge uzati’w yamasa kabel arqali’ jiberiw huqi’qi’).
Atqari’wshi’ni’n’ atqari’w jazi’wi’n ta’kirarlawg’a bolg’an ayri’qsha huqi’qi’ to’mendegi jag’daylarda qollani’lmaydi’:
atqari’wdi’n’ da’slepki jazi’wi’ atqari’wshi’ni’n’ kelisimi menen a’melge asi’ri’lg’anda;
atqari’w jazi’wi’n ta’kirarlaw atqari’w jazi’p ali’ni’p ati’rg’anda atqari’wshi’ni’n’ kelisimi qaysi’ maqsette ali’ng’an bolsa, usi’ maqsette a’melge asi’ri’lg’anda;
atqari’w jazi’wi’n ta’kirarlaw usi’ Ni’zamni’n’ 53-statyasi’ndag’i’ rejelerge muwapi’q tayarlang’an jazi’w maqsetinde a’melge asi’ri’lg’anda.
Yeger atqari’w jazi’wi’ni’n’ nusqalari’ wolardi’ sati’w yamasa menshik huqi’qi’n wo’zgeshe ta’rizde basqa shaxsqa wo’tkeriw joli’ menen puqarali’q aylani’sqa ni’zamli’ kirgizilgen bolsa, atqari’wshi’ni’n’ kelisimisiz ha’m wog’an haqi’ to’lemegen halda wolardi’n’ bunnan bi’lay da tarqati’li’wi’na jol qoyi’ladi’.
Xi’zmet wazi’ypalari’n yamasa jumi’s beriwshinin’ xi’zmet tapsi’rmasi’n wori’nlaw ta’rtibinde a’melge asi’ri’lg’an atqari’wlarg’a tiyislisinshe usi’ Ni’zamni’n’ 34-statyasi’ni’n’ qag’i’ydalari’ qollani’ladi’.
Atqari’wshi’lar wo’z huqi’qlari’n atqari’latug’i’n shi’g’armalardi’n’ avtorlari’ni’n’ huqi’qlari’ saqlang’an halda a’melge asi’ri’wi’ kerek.
Atqari’w jazi’wi’nan da’ramat ali’w maqsetinde paydalani’lg’anli’g’i’ yamasa wonnan paydalani’w bunday maqsetke qarati’lmag’anli’g’i’na qaramastan, atqari’w jazi’wi’nan paydalani’lg’an dep yesaplanadi’.

48-statya. Atqari’wshi’ni’n’ huqi’qlari’n basqa shaxsqa wo’tkeriw.
Atqari’wshi’ni’n’ usi’ Ni’zamni’n’ 47-statyasi’ni’n’ yekinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an huqi’qlari’ sha’rtnama boyi’nsha basqa shaxslarg’a wo’tkeriliwi mu’mkin. Bunday sha’rtnamag’a, tiyislisinshe, usi’ Ni’zamni’n’ 38, 39 ha’m 42-statyalari’ni’n’ rejeleri qollani’ladi’.
Atqari’wlardan paydalani’w ushi’n ruxsatnamalar atqari’wshi’ ta’repinen, atqari’wshi’lar ja’ma’a’ti atqarg’anda bolsa atqari’wshi’lar ja’ma’a’tinin’ wa’killikli wa’kili ta’repinen jazba sha’rtnama du’ziw arqali’ beriledi.
Atqari’wdan paydalang’anli’g’i’ ushi’n haqi’ mug’dari’ ha’m woni’ yesaplap shi’g’ari’w ta’rtibi atqari’wshi’ni’n’ yamasa atqari’wshi’lar ja’ma’a’ti wa’killikli wa’kilinin’ paydalani’wshi’ menen du’zilgen sha’rtnamasi’nda, bunday haqi’ni’ ji’ynaw atqari’wshi’lardi’n’ mu’lklik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemler ta’repinen a’melge asi’ri’lg’an jag’daylarda bolsa, bunday sho’lkemler paydalani’wi’shalar menen du’zetug’i’n sha’rtnamalarda belgilep qoyi’ladi’.
Audiovizual shi’g’armani’ do’retiw haqqi’nda atqari’wshi’ ha’m audiovizual shi’g’armani’ tayarlawshi’ arasi’nda sha’rtnama du’ziliwi atqari’wshi’ ta’repinen usi’ ni’zamni’n’ 47-statyasi’ni’n’ yekinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an huqi’qlar wo’tkeriliwine sebep boladi’. Atqari’wshi’ ta’repinen bunday huqi’qlardi’n’ wo’tkeriliwi audiovizual shi’g’armadan paydalani’w menen sheklenedi ha’m, yeger sha’rtnamada basqasha reje na’zerde tuti’lg’an bolmasa, audiovizual shi’g’armada jazi’lg’an ses yamasa ko’rinisten wo’z aldi’na paydalani’w huqi’qlari’n wo’z ishine almaydi’.

49-statya. Atqari’w jazi’wi’n prokatqa beriw huqi’qi’.
Kommerciyali’q maqsetlerde ja’riyalang’an, atqari’li’wi’ atqari’wshi’ qatnasi’wi’nda jazi’p ali’ng’an fonogrammani’ prokatqa beriw huqi’qi’, atqari’wdi’ fonogrammag’a jazi’p ali’w huqi’qi’na sha’rtnama du’zilgende, fonogrammani’ tayarlawshi’g’a wo’tedi.
Kommerciyali’q maqsetlerde ja’riyalang’an fonogramma nusqalari’n prokatqa beriwde atqari’li’wi’ fonogrammag’a jazi’p ali’ng’an atqari’wshi’ bunday fonogramma nusqalari’ni’n’ prokati’ ushi’n haqi’ ali’w huqi’qi’n saqlap qaladi’.
Kommerciyali’q maqsetlerde ja’riyalang’an audiovizual shi’g’armani’n’ nusqalari’n prokatqa beriwde atqari’li’wi’ audiovizual shi’g’armag’a kirgizilgen atqari’wshi’ bunday audiovizual shi’g’armani’n’ nusqalari’ni’n’ prokati’ ushi’n haqi’ ali’w huqi’qi’n saqlap qaladi’.
Kommerciyali’q maqsetlerde ja’riyalang’an fonogramma yamasa audiovizual shi’g’arma nusqalari’n prokatqa beriwde haqi’ ji’ynaw ha’m bo’listiriw atqari’wshi’lardi’n’ mu’lklik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem ta’repinen a’melge asi’ri’li’wi’ mu’mkin. Haqi’ mug’dari’ bunday sho’lkem menen prokatqa beriwshi sho’lkem arasi’ndag’i’ kelisim menen belgilenedi.

50-statya. Fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ huqi’qlari’.
Fonogrammani’ tayarlawshi’g’a usi’ Ni’zamg’a muwapi’q, bul fonogrammadan paydalani’wg’a ayri’qsha huqi’qlar tiyisli boli’p tabi’ladi’.
Fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ fonogrammadan paydalani’wg’a bolg’an ayri’qsha huqi’qlari’ to’mendegi ha’reketlerdi a’melge asi’ri’w yamasa bunday ha’reketlerge ruxsat beriw huqi’qi’n an’latadi’:
fonogrammani’ ta’kirarlaw (ta’kirarlaw huqi’qi’);
fonogrammani’n’ tu’p nusqasi’ yamasa nusqalari’n sati’w yaki menshik huqi’qi’n wo’zgeshe ta’rizde basqa shaxsqa wo’tkeriw joli’ menen tarqati’w (tarqati’w huqi’qi’);
fonogrammani’ ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriw (ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriw huqi’qi’);
fonogrammani’n’ tu’p nusqasi’ yamasa nusqalari’n, ha’tte wolar fonogrammani’ tayarlawshi’ ta’repinen yamasa woni’n’ kelisimi menen tarqati’lg’annan keyin ja’ne woni’n’ tu’p nusqasi’ yamasa nusqalari’na bolg’an menshik huqi’qi’na qaramastan, prokatqa beriw (prokatqa beriw huqi’qi’);
fonogrammani’n’ tu’p nusqasi’ yamasa nusqalari’n, soni’n’ ishinde fonogrammag’a bolg’an ayri’qsha huqi’qlar iyesinin’ kelisimi menen tayarlang’an nusqalari’n tarqati’w maqsetinde import yetiw (import yetiw huqi’qi’);
fonogrammani’ efirge beriw yamasa kabel arqali’ jiberiw (fonogrammani’ efirge beriw yamasa kabel arqali’ jiberiw huqi’qi’);
fonogrammag’a du’zetiwler kirgiziw yamasa woni’ basqasha usi’lda qayta islew (qayta islew huqi’qi’).
fonogrammani’ tayarlawshi’ wo’z fonogrammasi’nan paydalani’wdi’n’ ha’r bir tu’ri ushi’n haqi’ ali’w huqi’qi’na iye. Yeger ja’riyalang’an fonogramma nusqalari’ wolardi’ sati’w yamasa menshik huqi’qi’n wo’zgeshe ta’rizde basqa shaxsqa wo’tkeriw ja’rdeminde puqarali’q aylani’sqa ni’zamli’ kirgizilgen bolsa, wolardi’n’ bunnan keyingi tarqati’li’wi’na fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ kelisimisiz ha’m wog’an haqi’ to’lemegen halda jol qoyi’ladi’.
Fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ usi’ statyani’n’ yekinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an ayri’qsha huqi’qlari’ sha’rtnama boyi’nsha basqa shaxsqa wo’tkeriliwi mu’mkin. Bunday sha’rtnamag’a tiyislisinshe usi’ statyani’n’ 38, 39, 42-statyalari’ni’n’ rejeleri qollani’ladi’.
Fonogrammalardi’ tayarlawshi’lar wo’z huqi’qlari’n paydalani’li’p ati’rg’an shi’g’armalar ha’m atqari’wlar avtorlari’ ja’ne atqari’wshi’lardi’n’ huqi’qlari’na boysi’ng’an halda a’melge asi’ri’wi’ tiyis.
Fonogrammadan da’ramat ali’w maqsetinde paydalani’lg’anli’g’i’ yamasa wonnan paydalani’w bunday maqsetke qarati’lmag’anli’g’i’na qaramastan, fonogrammadan paydalani’lg’an dep yesaplanadi’.

51-statya. Fonogrammadan paydalang’anli’g’i’ ushi’n haqi’ to’lew.
Kommerciyali’q maqsette ja’riyalang’an fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ ha’m atqari’li’wi’ usi’nday fonogrammag’a jazi’lg’an atqari’wshi’ni’n’ kelisimisiz, lekin wolarg’a haqi’ to’legen halda:
fonogrammani’ ko’pshilik aldi’nda atqari’wg’a;
fonogrammani’ efirge beriw yamasa kabel arqali’ jiberiw, soni’n’ ishinde woni’ retranslyaciya yetiw joli’ menen efirge beriw yamasa kabel arqali’ jiberiwge jol qoyi’ladi’.
Usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an haqi’ni’ ji’ynaw, bo’listiriw ha’m to’lew atqari’wshi’lardi’n’ mu’lklik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem yamasa fonogrammalardi’ tayarlawshi’lardi’n’ menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem ta’repinen usi’nday sho’lkemler arasi’ndag’i’ kelisimge muwapi’q a’melge asi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an haqi’ mug’dari’, sonday-aq woni’ to’lew ta’rtibi haqi’ni’ ji’ynawshi’ sho’lkem menen fonogrammadan paydalani’wshi’ shaxslar arasi’ndag’i’ kelisimde belgilenedi.

52-statya. Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yamasa yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ huqi’qlari’.
Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkem usi’ ko’rsetiw yamasa yesittiriwden paydalani’wda usi’ Ni’zamg’a muwapi’q ayri’qsha huqi’qlarg’a iye boladi’.
Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ wo’z ko’rsetiwi yamasa yesittiriwinen paydalani’wg’a bolg’an ayri’qsha huqi’qlari’ to’mendegi ha’reketlerdi a’melge asi’ri’w yamasa bunday ha’reketlerge ruxsat beriw huqi’qi’n an’latadi’:
ko’rsetiw yamasa yesittiriw jazi’wi’n ta’kirarlaw (ta’kirarlaw huqi’qi’);
ko’rsetiw yamasa yesittiriw jazi’wi’ni’n’ tu’p nuqsasi’ yaki nusqalari’n sati’w yamasa menshik huqi’qi’n wo’zgeshe ta’rizde basqa shaxsqa wo’tkeriw joli’ menen tarqati’w (tarqati’w huqi’qi’);
ko’rsetiw yamasa yesittiriw jazi’wi’n ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriw (ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriw huqi’qi’);
ko’rsetiw yamasa yesittiriwdi jazi’p ali’w (jazi’p ali’w huqi’qi’);
kiriw to’lemli wori’nlarda ko’rsetiw yamasa yesittiriwdi ha’mmenin’ di’qqati’ ushi’n jiberiw (kiriw to’lemli wori’nlarda ko’rsetiw yamasa yesittiriwdi ha’mmenin’ di’qqati’ ushi’n jiberiw huqi’qi’);
ko’rsetiw yamasa yesittiriwdi retranslyaciya islew (retranslyaciya huqi’qi’);
ko’rsetiw yamasa yesittiriwdi kabel arqali’ ha’mmenin’ di’qqati’ ushi’n jiberiw yamasa ko’rsetiw yaki yesittiriwdi efirge beriw (ko’rsetiw yamasa yesittiriwde kabel arqali’ jiberiw yamasa efirge beriw huqi’qi’).
Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkem wo’z ko’rsetiwi yamasa yesittiriwinen paydalani’wdi’n’ ha’r biri tu’ri ushi’n haqi’ ali’w huqi’qi’na iye.
Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwi yamasa yesittiriwi jazi’wi’n ta’krarlawg’a bolg’an ayri’qsha huqi’qi’ to’mendegi jag’daylarg’a qollani’lmaydi’:
ko’rsetiw yamasa yesittiriwdi jazi’p ali’w efir yamasa kabel arqali’ yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ kelisimi menen a’melge asi’ri’lg’anda;
ko’rsetiw yamasa yesittiriw jazi’wi’n ta’kirarlaw usi’ Ni’zamni’n’ 53-statyasi’ rejelerine muwapi’q tayarlang’an jazi’w maqsetinde a’melge asi’ri’lg’anda.
Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ usi’ statyani’n’ yekinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an ayri’qsha huqi’qlari’ sha’rtnama boyi’nsha basqa shaxslarg’a wo’tkeriliwi mu’mkin. Bunday sha’rtnamag’a tiyislisinshe usi’ Ni’zamni’n’ 38, 39 ha’m 42-statyalari’ni’n’ qag’i’ydalari’ qollani’ladi’.
Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemler wo’z huqi’qlari’n paydalani’latug’i’n shi’g’armalardi’n’ avtorlari’ ha’m atqari’wdi’n’ atqari’wshi’lari’ni’n’ huqi’qlari’na, al tiyisli jag’daylarda fonogrammalardi’ tayarlawshi’lar ha’m efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemlerdin’ huqi’qlari’ saqlang’an halda a’melge asi’ri’wi’ tiyis.
Efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwi yamasa yesittiriwinen da’ramat ali’w maqsetinde paydalani’lmag’anli’g’i’na yamasa wonnan paydalani’w bunday maqsetke qarati’lmag’anli’g’i’na qaramastan, ko’rsetiw yamasa yesittiriwden paydalani’lg’an dep yesaplanadi’.

53-statya. Atqari’wshi’, fonogrammani’ tayarlawshi’, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ huqi’qlari’ni’n’ shekleniwi.
Atqari’wshi’ni’n’, fonogorammani’ tayarlawshi’ni’n’, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ yamasa basqa da huqi’q iyesinin’ kelisimisiz ha’m haqi’ to’lemegen halda atqari’wdan efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwi yaki yesittiriwinen ha’m wolardi’n’ jazi’wlari’nan paydalani’wg’a, sonday-aq, fonogrammani’ ta’kirarlawg’a to’mendegi jag’daylarda jol qoyi’ladi’:
Ku’ndelikli waqi’yalar sholi’wi’na atqari’wdan, fonogrammadan, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwi yamasa yesittiriwinen wonsha u’lken bolmag’an u’zindiler kirgiziw joli’ menen;
tek g’ana woqi’w yamasa ilimiy-izertlew maqsetlerinde;
ilimiy, izertlew, polemika, si’n yamasa ma’limleme maqsetlerinde citata ali’ni’wi’ sha’rti menen atqari’wdan, fonogrammadan, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwi yamasa yesittiriwinen wonsha u’lken bolmag’an u’zindilerdi citata tu’rinde keltiriw. Bunda kommerciyali’q maqsette ja’riyalang’an fonogrammani’ efirge beriw yamasa kabel arqali’ jiberiw yaki ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriw ushi’n ha’r qanday ta’kirarlaw usi’ Ni’zamni’n’ 51-statyasi’ni’n’ qag’i’ydalari’na boysi’ng’an halda a’melge asi’ri’ladi’;
usi’ Ni’zamda ilim, a’debiyat ha’m ko’rkem-o’ner shi’g’armalari’ avtorlari’ni’n’ menshik huqi’qlari’n sheklewge baylani’sli’ na’zerde tuti’lg’an basqa da jag’daylarda.
Fizikali’q shaxs ta’repinen atqari’wshi’ni’n’, fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ yamasa basqa da huqi’q iyesinin’ kelisimisiz ha’m haqi’ to’lemegen halda atqari’wdi’n’, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwi yamasa yesittiriwinin’, sonday-aq, fonogrammani’n’ jazi’wi’n tek g’ana wo’z jeke maqsetleri ushi’n ha’m da’ramat ali’wdi’ go’zlemegen halda tayarlawg’a jol qoyi’ladi’.
Yeger qi’sqa mu’ddet paydalani’w ushi’n jazi’w yamasa ta’krarlaw efir arqali’ ko’rsetiw yamasa yesittiriw beriwshi sho’lkem ta’repinen wo’z a’spab-u’skeneleri ja’rdeminde ha’m woni’n’ wo’z ko’rsetiwi yamasa yesittiriwi ushi’n a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an bolsa, atqari’wdi’n’ yamasa ko’rsetiw yaki yesittiriwdin’ qi’sqa mu’ddet paydalani’latug’i’n jazi’wlari’n a’melge asi’ri’w, bunday jazi’wlardi’ ta’krarlaw ha’m kommerciyali’q maqsette ja’riyalang’an fonogrammani’ ta’krarlaw ushi’n atqari’wshi’ni’, fonogrammani’ tayarlawshi’ni’ ha’m efir arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ruxsati’n ali’wg’a usi’ Ni’zamni’n’ 47, 50 ha’m 52-statyalari’ni’n’ rejeleri to’mendegi sha’rtleri menen qollani’lmaydi’:
efir arqali’ ko’rsetiw yamasa yesittiriw beriwshi sho’lkem usi’ bo’limnin’ rejelerine muwapi’q qi’sqa mu’ddet paydalani’latug’i’n jazi’w yamasa bunday jazi’wdi’ ta’krarlaw a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an atqari’wdi’n’ wo’zin yamasa ko’rsetiw yaki yesittiriwdi efirge beriw ushi’n aldi’n-ala ruxsat alg’an jag’dayda;
qi’sqa mu’ddet paydalani’latug’i’n jazi’w ilim, a’debiyat ha’m ko’rkem wo’ner shi’g’armalari’ni’n’ usi’ Ni’zamni’n’ 31-statyasi’ni’n’ rejelerine muwapi’q, efir arqali’ ko’rsetiw yamasa yesittiriw beriwshi sho’lkem ta’repinen wori’nlanatug’i’n qi’sqa mu’ddet paydalani’latug’i’n jazi’wg’a qatnasli’ belgilenetug’i’n mu’ddet sheklerinde joq yetip jiberilgen jag’dayda, wo’zinin’ wo’z aldi’na hu’jjet si’pati’na iyeligi sebepli ma’mleketlik arxivlerde saqlani’wi’ mu’mkin bolg’an jalg’i’z nusqa bug’an kirmeydi.
Usi’ statyada avtordi’n’, atqari’wshi’ni’n’, fonogrammalardi’ tayarlawshi’ni’n’ efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ yaki basqa da huqi’q iyesinin’ huqi’qlari’na qatnasli’ na’zerde tuti’lg’an sheklewler atqari’wdan, fonogrammadan, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwi yamasa yesittiriwinen, sonday-aq wolarg’a kirgizilgen ilim, a’debiyat ha’m ko’rkem-o’ner shi’g’armalari’nan normal paydalani’wg’a zi’yan keltirmegen halda ha’m atqari’wshi’ni’n’ fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’, usi’ shi’g’armalardi’n’ avtorlari’ ha’m basqa da huqi’q iyelerinin’ ni’zamli’ ma’plerin sheklep qoymag’an halda qollani’ladi’.

54-statya. Tu’rles huqi’lardi’n’ ha’reket yetiw mu’ddeti.
Usi’ Ni’zamda atqari’wshi’g’a qatnasli’ na’zerde tuti’lg’an huqi’qlar atqari’w birnshi ma’rte atqari’lg’annan keyin yeliw ji’l dawami’nda ha’reket yetedi.
Atqari’wshi’ni’n’ ati’-familiyasi’na bolg’an ha’m atqari’wdi’ atqari’wshi’ni’n’ nami’si’ ha’m abi’royi’na zi’yan keltiriwi mu’mkin bolg’an ha’r qanday ta’rizde buzi’p ko’rsetiliwinen yamasa ha’r qanday basqasha ta’rizdegi bunday jag’daylardan qorg’aw huqi’qlari’ mu’ddetsiz qorg’aladi’.
Fonogrammani’ tayarlawshi’g’a qatnasli’ usi’ ni’zamda na’zerde tuti’lg’an huqi’qi’lar fonogrammada birinshi ma’rte ja’riyalang’annan keyin yeliw ji’l dawami’nda yamasa, yeger fonogramma woni’n’ birinshi jazi’wi’nan keyin yeliw ji’l ishinde ja’riyalanbag’an bolsa, usi’ mu’ddet dawami’nda ha’reket yetedi.
Efir yaki kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ wo’z ko’rsetiwi yamasa yesittiriwine qatnasli’ usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an huqi’qlari’ bunday ko’rsetiw yamasa yesittiriw birinshi ma’rte efirge berilgennen yamasa birinshi kabel arqali’ jiberilgennen keyin yeliw ji’l dawami’nda ha’reket yetedi.
Tu’rles huqi’qlar wobektlerine Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’q arali’q sha’rtnamalari’na muwapi’q qorg’aw berilgende, Wo’zbekstan Respublikasi’ aymag’i’nda tu’rles huqi’qlardi’n’ ha’reket yetiw mu’ddeti usi’ statyag’a muwapi’q belgilenedi. Lekin bul mu’ddet tu’rles huqi’qlar wobektleri kelip shi’qqan ma’mlekette belgilengen tu’rles huqi’qlardi’n’ ha’reket yetiw mu’ddetinen asi’p ketpewi kerek.
Usi’ statyada na’zerde tuti’lg’an mu’ddetlerdi yesaplaw mu’ddettin’ wo’te baslawi’ ushi’n tiykar bolatug’i’n yuridikali’q fakt ju’z bergen ji’ldan keyingi ji’ldi’n’ 1-yanvari’nan baslanadi’.
Usi’ statyada na’zerde tuti’lg’an mu’ddetlerdin’ qalg’an bo’legi sheklerinde atqari’wdan, fonogrammadan, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwi yamasa yesittiriwinen paydalani’wdi’ a’melge asi’ri’w yaki paydalani’wg’a ruxsat beriw ha’m haqi’ ali’wg’a bolg’an huqi’q atqari’wshi’ni’n’, fonogrammani’ tayarlawshi’ni’n’ efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ miyrasxorlari’na (yuridikali’q shaxslarg’a qatnasi’- huqi’qi’y miyrasxorlari’na) wo’tedi.

55-statya. Tu’rles huqi’qlar wobektlerinin’ ja’miyetlik mu’lkke aylani’wi’.
Atqari’w, fonogramma, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriwge bolg’an tu’rle huqi’qlardi’n’ ha’reket yetiw mu’ddetinin’ tamamlani’wi’ wolardi’n’ ja’miyetlik mu’lkke aylani’wi’n bildiredi.
Wo’zbekstan Respublikasi’ aymag’i’nda hesh qashan qorg’aw berilmegen atqari’wlar, fonogrammalar ha’m efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’lkemnin’ ko’rsetiwleri yamasa yesittiriwleri ja’miyetlik mu’lk boli’p yesaplanadi’.
Ja’miyetlik mu’lk bolg’an atqari’wlar, fonogrammalar, efir yamasa kabel arqali’ ko’rsetiw yaki yesittiriw beriwshi sho’kemnin’ ko’rsetiwleri yamasa yesittiriwlerinen ha’r qanday shaxs haqi’ to’lemegen halda yerkin paydalani’wi’ mu’mkin.

IV–bap. Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik basqari’w

56-statya. Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemler.
Ilim, a’debiyat ha’m ko’rkem-o’ner shi’g’armalari’ni’n’ avtorlari’ atqari’wshi’lar, fonogrammalardi’ tayarlawshi’lar yamasa basqa da huqi’q iyeleri wo’z menshik huqi’qlari’n a’melge asi’ri’w maqsetinde usi’ menshik huqi’qlari’n ja’miyetlik baslamada basqaratug’i’n sho’lkemlerdi du’ziwge huqi’qli’.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqaratug’i’n sho’lkemler kommerciyali’q yemes sho’lkemler boli’p yesaplanadi’ ha’m wo’z ustavi’ tiykari’nda jumi’s ali’p baradi’.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemlerdin’ ustavlari’ usi’ Ni’zamni’n’ talaplari’na juwap beretug’i’n rejelerdi wo’z ishine alg’an boli’wi’ tiyis.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemlerdin’ jumi’si’na qatnasli’ monopoliyag’a qarsi’ qarati’lg’an ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an sheklewler qollani’lmaydi’.
Huqi’q iyelerinin’ ha’r qi’yli’ huqi’qlari’ ha’m ha’r qi’yli’ kategoriyalar boyi’nsha wo’z aldi’na sho’lkemlerdi yamasa bir kategoriyalardag’i’ huqi’q iyelerinin’ ma’plerin go’zlep ha’r qi’yli’ huqi’qlardi’ basqari’wshi’ sho’lkemlerdi yamasa ha’r qi’yli’ kategoriyadag’i’ huqi’q iyelerinin’ ma’plerin go’zlep, huqi’qlardi’n’ bir tu’rin basqari’wshi’ sho’lkemlerdi du’ziwge jol qoyi’ladi’.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemlerdi ma’mleketlik dizimnen wo’tkeriw sha’rtleri ha’m ta’rtibi Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen belgilenedi.

57-statya. Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik ta’rtipte basqari’wshi’ sho’lkemlerdin’ jumi’si’.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’w ushi’n wa’killikler tikkeley huqi’q iyeleri ta’repinen i’qtiyarli’ ra’wishte jazba sha’rtnamalar tiykari’nda, sonday-aq, menshik huqi’qlari’n basqari’wdi’ a’melge asi’ri’wshi’ basqa sho’lkemler (soni’n’ ishinde si’rt yel sho’lkemleri) menen du’zilgen tiyisli sha’rtnamalar boyi’nsha beriledi. Bunday sha’rtnamalar avtorli’q sha’rtnama boli’p yesaplanbaydi’ ha’m usi’ Ni’zamni’n’ 38-42-statyalari’ni’n’ rejeleri wolarg’a qollani’lmaydi’.
Avtor yamasa basqa da huqi’q iyesi menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemge sha’rtnama boyi’nsha wo’z menshik huqi’qlari’n a’melge asi’ri’w ushi’n wa’killikler beriwge haqi’li’, al sho’lkem, yeger bunday huqi’qlardi’ basqari’w usi’ sho’lkemnin’ ustavi’nda ko’rsetilgen jumi’si’na baylani’sli’ bolsa, bul huqi’qlardi’ ja’ma’a’tlik tiykarda a’melge asi’ri’wdi’ wo’z juwapkershiligine ali’wi’ sha’rt.
Avtor yamasa basqa da huqi’q iyesi wo’z menshik huqi’qlari’ yamasa huqi’qi’n a’melge asi’ri’w wa’killiklerin tiyisli kategoriyadag’i’ huqi’q iyelerinin’ menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ tek g’ana bir sho’lkemge beriwge huqi’qli’.
Haqi’ mug’dari’ ha’m paydalani’wshi’lar menen shi’g’armalardan ja’ne tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’w ushi’n sha’rtnama du’ziw sha’rtleri, ji’ynalg’an haqi’ni’ bo’listiriw ha’m to’lew usi’li’ ja’ne menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemnin’ jumi’si’ni’n’ basqa da a’hmiyetli ma’seleleri boyi’nsha sheshimlerdi qabi’l yetiw tek g’ana avtorlar yamasa basqa da huqi’q iyeleri ta’repinen uli’wma ji’ynali’sta kollegial tu’rinde a’melge asi’ri’ladi’.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem huqi’q iyelerinen ali’ng’an wa’killikler tiykari’nda paydalani’wshi’lar menen shi’g’armalardan ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’w ushi’n sha’rtnamalar du’zedi. Sha’rtnamalardi’n’ sha’rtleri paydalani’latug’i’n shi’g’armalardi’n’ yamasa tu’rles huqi’qlar wobektlerinin’ tu’ri ha’m ko’lemine qaray ani’qlanatug’i’n bir kategoriyadag’i’ barli’q paydalani’wshi’lar ushi’n bir qi’yli’ boli’wi’ tiyis.
Bul sho’lkemler paydalani’wshi’lar menen sha’rtnamalar du’ziwden jeterli tiykarsi’z bas tarti’wg’a huqi’qli’ yemes. Bunday sha’rtnamalar wolarda na’zerde tuti’lg’an usi’llar menen barli’q sha’rtnamalardan ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’wg’a ruxsat beredi ha’m barli’q huqi’q iyelerinin’, soni’n’ ishinde usi’ statyani’n’ 1, 2 ha’m 6-bo’limlerine muwapi’q sho’lkemge wa’killiklerin bermegen huqi’q iyelerinin’ ati’nan ha’m wolardi’n’ ma’plerin go’zlep usi’ni’ladi’. Huqi’q iyelerinin’ paydalani’wshi’larg’a qatnasli’ bunday sha’rtanamalar tiykari’nda wolardi’n’ shi’g’armalari’nan ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’w menen baylani’sli’ barli’q itimalli’ mu’lklik qarsi’ dawalari’ sha’rtnamalar du’zgen menshik huqi’qlardi’ ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem ta’repinen retlestiriliwi tiyis.
Paydalani’wshi’lar menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemlerge shi’g’armalardan ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’w haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlardi’, sonday-aq haqi’ni’ ji’ynaw, bo’listiriw ha’m to’lew ushi’n za’ru’r bolatug’i’n basqa da mag’li’wmatlar ha’m hu’jjetlerdi usi’ni’wi’ sha’rt. Mag’li’wmatlar ha’m hu’jjetlerdin’ dizimi menshik huqi’qlari’n ja’miyetlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemler paydalani’wshi’lar menen du’ziletug’i’n sha’rtnamalarda belgilenedi.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemler ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’w ushi’n ali’ng’an shi’g’armalardan ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’wdi’ a’melge asi’ri’wg’a huqi’qli’ yemes.

58-statya. Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemlerdin’ huqi’qlari’.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem wo’zi qaysi’ huqi’q iyelerinin’ ati’nan is ju’rgizip ati’rg’an bolsa, usi’ huqi’q iyelerinin’ ati’nan ha’m wolardan ali’ng’an wa’killikler tiykari’nda to’mendegi huqi’qlarg’a iye boladi’:
to’lenetug’i’n haqi’ mug’dari’n ha’m sha’rtnamalardi’n’ du’ziliwine baylani’sli’ basqa da sha’rtlerdi paydalani’wshi’lar menen kelisip ali’w;
bunday sho’lkem basqari’p ati’rg’an huqi’qlardan paydalani’w ushi’n paydalani’wshi’lar menen sha’rtnamalar du’ziw;
sho’lkem to’lenetug’i’n haqi’ni’ ji’ynaw menen usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda sha’rtnama du’zbesten shug’i’llang’an jag’dayda, bunday haqi’ mug’dari’n, paydalani’wshi’lar menen kelisip ali’w;
sha’rtnamalarda na’zerde tuti’lg’an haqi’ni’ ha’m (yamasa) usi’ bo’limnin’ 4 abzaci’nda na’zerde tuti’lg’an haqi’ni’ ji’ynaw, bo’listiriw ha’m to’lew;
bunday sho’lkem wo’z basqari’p ati’rg’an huqi’qlardi’ qorg’aw ushi’n za’ru’r bolatug’i’n ha’r qanday yuridikali’q ha’reketlerdi wori’nlaw;
usi’nday sho’lkem ta’repinen belgilengen ta’rtipte shi’g’armalardi’ ha’m (yamasa) tu’rles huqi’qlar wobektlerin, sonday-aq shi’g’armalarg’a ha’m (yamasa) tu’rles huqi’qlar wobektlerine bolg’an huqi’qlardi’ basqa shaxsqa wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ sha’rtnamalardi’ dizimge ali’wdi’ ha’m (yamasa) saqlawg’a tapsi’ri’wdi’ a’melge asi’ri’w.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem huqi’q iyeleri menen du’zilgen sha’rtnamalar tiykari’nda ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa huqi’qlarg’a da iye boli’wi’ mu’mkin.

59-statya. Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemlerdin’ minnetleri.
Menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’p ati’rg’an sho’lkem:
haqi’ to’lew menen bir whaqi’tta huqi’q iyelerine wolardi’n’ huqi’qlari’nan paydalani’lg’anli’g’i’ haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlardi’ wo’z ishine alg’an yesabatlardi’ usi’ni’wi’;
usi’ Ni’zamni’n’ 58-statyasi’ birinshi bo’limi besinshi abzaci’ni’n’ rejelerine muwapi’q ji’ynalg’an haqi’dan tek g’ana huqi’q iyelerine bo’listiriw ha’m to’lew ushi’n paydalani’wi’. Bunday sho’lkem ji’ynalg’an haqi’dan bunday haqi’ni’ ji’ynaw, bo’listiriw ha’m to’lew boyi’nsha wo’zinin’ haqi’qi’y qa’rejetlerin qaplaw summalari’, sonday-aq bul sho’lkem ta’repinen wo’zi qaysi’ huqi’q iyelerinin’ ati’nan is ju’rgizip ati’rg’an bolsa, usi’ huqi’q iyelerinin’ kelisimi menen ha’m wolardi’n’ ma’plerin go’zlep sho’lkemlestiriletug’i’n arnawli’ qorlarg’a bag’darlanatug’i’n summalardi’ shegirip taslawg’a huqi’qli’;
ji’ynalg’an haqi’ summalari’, usi’ bo’limnin’ 3-abzaci’nda na’zerde tuti’lg’an summalardi’ shegirip taslag’an halda shi’g’armalardan ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerinen haqi’qi’yqatta paydalani’li’wi’na sa’ykes ra’wishte bo’listiriliwi ha’m turaqli’ to’lep bari’wi’;
toplang’an haqi’ni’ tikkeley huqi’q iyelerine bo’listiriwi ha’m to’lewi ja’ne (yamasa) woni’ huqi’q iyelerine bo’listiriw ha’m to’lew ushi’n tiyisli kategoriyadag’i’ huqi’q iyelerinin’ ma’plerin bildiriwshi basqa da sho’lkemlerge usi’ sho’lkemler menen du’zilgen kelisimler tiykari’nda wo’tkeriliwi;
talap yetip ali’nbag’an haqi’ni’ huqi’q iyelerin izlew ilajlari’n ko’rip, wol sho’lkem yesabi’na tu’sken sa’neden baslap 3 ji’l dawami’nda saqlap turi’wi’ sha’rt. Ko’rsetilgen mu’ddet tamamlang’annan keyin, sho’lkem talap yetip ali’nbag’an haqi’ni’ bo’listirletug’i’n summalarg’a qosi’p jiberiwge yamasa woni’ sho’lkem wo’zi qaysi’ huqi’q iyelerinin’ ati’nan is ju’rgizip ati’rg’an bolsa, tek g’ana usi’ huqi’q iyelerinin’ kelisimi menen ha’m wolardi’n’ ma’plerin go’zlep basqa maqsetlerge qarati’wg’a huqi’qli’.
Sho’lkemge usi’ Ni’zamni’n’ 58-statyasi’ni’n’ birinshi bo’liminin’ besinshi abzaci’nda na’zerde tuti’lg’an haqi’ni’ ji’ynawg’a qatnasli’ wa’killikler bermegen huqi’q iyeleri a’melge asi’ri’lg’an bo’listiriwge muwapi’q, wolarg’a tiyisli haqi’ni’n’ to’leniwi, sonday-aq wo’z shi’g’armalari’n yamasa tu’rles huqi’qlar wobektlerin bul sho’lkem ta’repinen paydalani’wshi’larg’a usi’ni’lg’an sha’rtnamalardan ali’p taslawdi’ sho’lkemnen talap qi’li’wg’a huqi’qli’.
Mu’lklik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemnin’ juwapkershiliginde huqi’q iyeleri menen du’zilgen sha’rtnamalar tiykari’nda ha’m ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da minnetler boli’wi’ mu’mkin.

60-statya. Mu’lklik huqi’qlardi’ ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemlerdin’ jumi’si’n qadag’alaw.
Mu’lklik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemlerdin’ jumi’si’n qadag’alaw arnawli’ wa’killikli ma’mleketlik uyi’m ta’repinen a’melge asi’ri’ladi’.
Mu’lklik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem arnawli’ wa’killikli ma’mleketlik uyi’mg’a to’mendegi mag’li’wmatti’ usi’ni’wi’ sha’rt:
sho’lkemnin’ ustavi’na kirgizilgen wo’zgerisler haqqi’nda;
sho’lkem usi’g’an uqsas huqi’qlardi’ basqari’wshi’ si’rt yel sho’lkemleri menen du’zetug’i’n yeki ta’repleme ha’m ko’p ta’repleme kelisimler haqqi’nda;
uli’wma ji’ynali’sti’n’ sheshimleri haqqi’nda;
ji’lli’q balans, ji’lli’q yesabat, soni’n’ ishinde talap yetip ali’nbag’an haqi’lar haqqi’ndag’i’ mag’i’wmatlar ha’m sho’lkemnin’ jumi’si’ni’n’ auditorli’q tekseriwi haqqi’nda;
sho’lkemnin’ ati’nan is ju’rgiziwge wa’killikli shaxslardi’n’ familiyasi’, ati’ ha’m a’kesinin’ ati’ haqqi’nda.
Arnawli’ wa’killikli ma’mleketlik uyi’m menshik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkemnen woni’n’ jumi’si’ wo’z ustavi’na ha’m ni’zam hu’jjetlerine muwapi’qli’g’i’n tekseriw ushi’n za’ru’r bolg’an qosi’msha mag’li’wmat talap yetip ali’wg’a haqi’li’.

V–bap. Avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlardi’ qorg’aw

61-statya. Avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlar haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’g’i’ ushi’n juwapkerlik.
Avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlar haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’qta ayi’pli’ bolg’an shaxslar belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.

62-statya. Avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlardi’ buzi’w.
To’mendegiler:
avtorlardi’n’ jeke mu’lklik yemes huqi’qlari’n buzi’w;
atqari’wshi’ni’n’ ati’-familiyasi’na bolg’an ha’m atqari’wdi’ ha’r qanday ta’rizde buzi’p ko’rsetiliwinen yamasa ha’r qanday basqasha ta’rizdegi usi’nday ha’reketlerden qorg’aw huqi’qlari’n buzi’w;
huqi’q iyesi yamasa mu’lklik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem menen sha’rtnama du’zbesten shi’g’armalar yamasa tu’rles huqi’qlar wobektin ta’krarlaw, tarqati’w yamasa wonnan basqasha ta’rizde paydalani’w, usi’ Ni’zamg’a muwapi’q bunday paydalani’wg’a sha’rtnama du’zbesten jol qoyi’latug’i’n jag’daylar bug’an kirmeydi;
usi’ Ni’zamda na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda haqi’ to’lew haqqi’ndag’i’ talaplardi’ buzi’w;
shi’g’armalardan yamasa tu’rles huqi’qlar wobektlerinen huqi’q iyesi yamasa mu’lklik huqi’qlari’n ja’ma’a’tlik tiykarda basqari’wshi’ sho’lkem menen du’zilgen sha’rtnama boyi’nsha ali’ng’an huqi’qlardi’ asi’ri’p jibergen halda paydalani’w;
huqi’q iyelerinin’ mu’lklik huqi’qlari’n basqasha ta’rizde buzi’w avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlardi’ buzi’w boli’p tabi’ladi’.
Shi’g’armalardi’n’ ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerinin’ ta’krarlani’wi’ yamasa tarqati’li’wi’ avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlardi’ buzg’an halda a’melge asi’ri’latug’i’n nusqalari’ kontrafakt nusqalar boli’p tabi’ladi’. Usi’ Ni’zamg’a muwapi’q qorg’alatug’i’n shi’g’armalardi’n’ ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerinin’ bunday shi’g’armalardi’ ha’m tu’rles huqi’qlar wobektlerin qorg’aw toqtati’lg’an yaki hesh qashan qorg’almag’an ma’mleketlerden huqi’q iyelerinin’ kelisimisiz import yetiletug’i’n nusqalari’ da kontrafakt nusqalar boli’p tabi’ladi’.

63-statya. Avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlardi’ qorg’awdi’n’ texnikali’q qurallari’.
Shi’g’armalardan yamasa tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’wdi’ qadag’alawshi’, avtor, tu’rles huqi’qlar iyesi yamasa shi’g’armalarg’a yaki tu’rlse huqi’qlar wobektlerine qatnasli’ ayri’qsha huqi’qlardi’n’ basqa iyesi ta’repinen ruxsat yetilmegen ha’reketler a’melge asi’ri’li’wi’ni’n’ aldi’n ali’wshi’ yamasa wolardi’ sheklewshi ha’r qanday texnikali’q quri’lmalar yaki wolardi’n’ ji’yi’ndi’ bo’lekleri avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlardi’ qorg’awdi’n’ texnikali’q qurallari’ dep ta’n ali’nadi’.
Shi’g’armalarg’a yamasa tu’rles huqi’qlar wobektlerine qarati’lg’an:
shi’g’armalardan yamasa tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’wg’a baylani’sli’ avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlardi’ qorg’awshi’ texnikali’q qurallardi’n’ qollani’li’wi’ joli’ menen belgilengen shekelwlerdi ali’p taslawg’a qarati’lg’an ha’reketlerdi usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminde ko’rsetilgen shaxslardi’n’ ruxsati’si’z a’melge asi’ri’wg’a;
ha’r qanday quri’lmani’ yamasa woni’n’ ji’yi’ndi’ bo’leklerin tayarlawg’a, tarqati’wg’a, prokatqa beriwge, waqi’tsha tegin paydalani’w ushi’n beriwge, import islewge, reklama yetiwge, wolardan kommerciyali’q maqsette paydalani’wg’a yamasa xi’zmet ko’rsetiwge, yeger bunday ha’reketler na’tiyjesinde avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’qlardi’ qorg’awdi’n’ texnikali’q qurallari’nan paydalani’w mu’mkin bolmay qalsa, yamasa bunday texnikali’q qurallar ko’rsetilgen huqi’qlardi’n’ tiyisli da’rejde qorg’ali’wi’n ta’miyinlemese, jol qoyi’lmaydi’.

64-statya. Avtorli’q huqi’q ha’m tu’rles huqi’q haqqi’nda ma’limleme.
Shi’g’armani’ yamasa tu’rles huqi’qlar wobektin, avtordi’, tu’rles huqi’qlar iyesin yamasa ayri’qsha huqi’qlardi’n’ basqa da iyesin identifikaciyalawshi’ ha’r qanday ma’limleme yamasa shi’g’armadan yaki tu’rles huqi’qlar wobektlerinen paydalani’w sha’rtleri haqqi’ndag’i’, shi’g’armani’n’ yamasa tu’rles huqi’qlar wobektinin’ nusqasi’nda bar bolg’an, wolarg’a qosi’msha yetilgen yamasa bunday shi’g’armani’ yaki tu’rles huqi’qlar wobektin ha’mmenin’ di’qqati’ ushi’n jiberiw yamasa ha’mmenin’ di’qqati’na jetkeriwge baylani’sli’ pay

Ko'rip shi'g'i'ldi': 2188

Betler