«Arxeologiyali’q miyras obyektlerin qorg’aw ha’m wolardan paydalani’w haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’


Ko'rip shi'g'i'ldi': 7157