Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (75 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (75 KB)

«Arxivler haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’

1-statya. Ni’zamni’n’ maqseti ha’m wazi’ypalari’.
Bul Ni’zam arxivlerdi qa’liplestiriw, saqlaw ha’m wolardan paydalani’wda ju’zege keletug’i’n qatnasi’qlardi’ ja’ne Qaraqalpaqstan Respublikasi’ arxiv ma’kemelerinin’ jumi’si’n ta’rtipke saladi’.
Ni’zam Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda bar bolg’an barli’q arxiv hu’jjetlerin toli’q qamti’wdi’ ta’miyinlewge, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’ni’n’ bir pu’tinligin saqlap qali’wg’a ha’m puqaralar, ja’miyettin’ ja’ne ma’mlekettin’ socialli’q, ma’deniy, ilimiy ha’m basqa mu’ta’jliklerin qanaatlandi’ri’w maqsetinde arxiv hu’jjetlerin yesapqa ali’w, ekspertiza islew, dizimnen wo’tkeriw ja’ne wolardan paydalani’wdi’n’ birden-bir ta’rtibin belgilewge bag’darlang’an.

2-statya. Arxivler haqqi’ndag’i’ ni’zam aktleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ arxivler haqqi’ndag’i’ ni’zami’ usi’ Ni’zam ha’m basqa da ni’zam aktlerinen ibarat.
Yeger Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamasi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ arxivler haqi’ndag’i’ ni’zam aktlerinde na’zerde tuti’lg’annan basqasha qa’deler belgilengen bolsa, wonda xali’qarali’q sha’rtnama rejeleri qollani’ladi’.

3-statya. Tiykarg’i’ tu’sinikler.
Ni’zamda to’mendegi tiykarg’i’ tu’sinikler qollani’ladi’:
Arxiv – arxiv hu’jjetlerinin’ ji’yi’ndi’si’, sonday-aq arxiv ma’kemesi yaki ka’rxana, ma’keme ha’m sho’lkemnin’ arxiv hu’jjetlerin qabi’llawshi’, saqlawshi’ ha’m wolardan paydalani’wshi’ strukturali’q bo’limshesi;
Arxiv hu’jjetleri – ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an tiyisli ekspertiza tiykari’nda arxiv a’hmiyetine iye dep tabi’lg’an tekstli qoljazba ha’m mashinada woqi’latug’i’n hu’jjetler, dawi’sli’ jazi’wlar, videojazi’wlar, kinolentalar, fotosu’wretler, fotografiya plenkalari’, si’zbalar, sxemalar, kartalar, sonday-aq materialli’q zatlardag’i’ jazi’wlar;
Arxiv qori’ – tariyxi’y yaki logikali’q jaqtan bir-biri menen baylani’sli’ arxiv hu’jjetlerinin’ ji’yi’ndi’si’;
Arxiv jumi’si’ – arxiv hu’jjetlerin qabi’llaw, yesapqa ali’w, saqlaw ha’m wolardan paydalani’wdi’ sho’lkemlestiriwge tiyisli isler;
Arxiv hu’jjetlerin turaqli’ saqlaw – wolardi’ arxivte, muzeyde, kitapxanada sheklenbeytug’i’n mu’ddetlerde saqlaw;
Arxiv hu’jjetlerin waqi’tsha saqlaw – wolardi’ arxivlerde ni’zam aktlerinde belgilengen waqi’tqa deyin saqlaw;
Arxiv hu’jjetlerin depozitar saqlaw – wolardi’ hu’jjetlerdin’ mu’lk iyesi menen arxiv, muzey, kitapxana arasi’ndag’i’ kelisim (sha’rtnama) boyi’nsha belgilenetug’i’n sha’rtler tiykari’nda mu’lk iyesinin’ arxiv hu’jjetlerine bolg’an huqi’qi’n saqlap qalg’an arxivte, muzeyde, kitapxanada saqlaw.

4-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Milliy arxiv qori’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda jasaytug’i’n xali’qlardi’n’ materialli’q ha’m ruwxi’y turmi’si’ sa’wlelengen barli’q arxiv qorlari’ni’n’ ji’yi’ndi’si’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Milliy arxiv qori’n quraydi’. Wol Wo’zbekstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’ni’n’ bir bo’legi boli’p yesaplanadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Milliy arxiv qori’ ma’mleketlik ha’m ma’mleketlik yemes arxiv qorlari’nan turadi’.
Ma’mleketlik arxivlerde ha’m ma’mlekettin’ basqa hu’jjet saqlag’i’shlari’nda turaqli’ saqlanatug’i’n hu’jjetler, sonday-aq ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’nda, prokuraturalar, sudlar, ma’mleketlik ka’rxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemlerde, banklerde waqi’tsha saqlanatug’i’n arxiv hu’jjetleri ma’mleketlik arxiv qori’n quraydi’.
Ma’mleketlik yemes yuridikali’q ta’replerdin’ jumi’si’ na’tiyjesinde toplang’an arxiv hu’jjetleri, sonday-aq puqaralardi’n’ jeke arxivleri ma’mleketlik yemes arxiv qori’n payda yetedi.
Hu’jjetlerdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Milliy arxiv qori’na kirgiziw yaki wonnan shi’g’ari’w ekspert komissiyasi’ni’n’ juwmag’i’ tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.
Hu’jjetlerdin’ qunli’li’g’i’n ani’qlaw wo’lshemlerin, ekspert komissiyalari’n du’ziw ha’m wolardi’n’ jumi’s ta’rtibin Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Arxiv isleri basqarmasi’ belgileydi.
Hu’jjetlerdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’na kirgiziw ma’selesin sheshiw ushi’n yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repler ma’mleketlik arxiv ma’kemesinin’ talabi’na muwapi’q hu’jjetlerdi ekspertizag’a tapsi’ri’wi’ tiyis.

5-statya. Arxiv hu’jjetlerine iye boli’w.
Ma’mleketlik arxiv qori’ni’n’ hu’jjetleri ma’mleket menshigi boli’p tabi’ladi’ ha’m wolardi’ ma’mlekettin’ yesabi’nan shi’g’ari’w ha’m menshiklestiriw, aldi’-satti’ yaki mu’lk huqi’qi’n beriw menen baylani’sli’ basqa kelisimlerdin’ wobekti boli’wi’ mu’mkin yemes ha’m tek te waqti’nsha paydalani’w ushi’n beriledi.
Ma’mleketlik yemes arxiv qorlari’ni’n’ hu’jjetleri ma’mleketlik yemes yuridikali’q ta’replerdin’ – qor iyelerinin’ mu’lki boli’p tabi’ladi’. Fizikali’q ta’replerdin’ arxiv hu’jjetleri sol ta’replerdin’ jeke menshik mu’lki yesaplanadi’.
Qayti’s bolg’an puqaralardi’n’ arxiv hu’jjetleri ni’zam yaki wa’siyatnama boyi’nsha miyrasxorlar bolmasa, sonday-aq arxivtin’ iyesin ani’qlaw imkaniyati’ bolmag’an jag’dayda bul materiallar ma’mleket menshigine wo’tedi.

6-statya. Arxivler du’ziw haqqi’nda.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repleri arxivler du’ziw huqi’qi’na iye.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik arxivleri (oni’n’ filiallari’) Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ta’repinen du’ziledi.
Qupi’ya arxivler du’ziwge jol qoyi’lmaydi’.

7-statya. Arxiv hu’jjetlerin turaqli’ saqlaw huqi’qi’.
Ma’mleketlik arxiv hu’jjetleri ma’mleketlik hu’jjet saqlag’i’shlari’nda turaqli’ saqlani’wg’a jatadi’. Hu’jjetlerdi qabi’llaw ha’m dizimnen wo’tkeriwdi a’melge asi’ratug’i’n, wolardi’n’ saqlani’wi’ ha’m wolardan paydalani’wdi’ ta’miyinleytug’i’n ma’mleketlik arxivler ha’m wolardi’n’ filiallari’ ma’mleketlik arxiv qori’ hu’jjetlerinin’ tiykarg’i’ hu’jjet saqlag’i’shlari’ boli’p tabi’ladi’.
Ma’mleketlik arxiv qori’ni’n’ hu’jjetlerin wa’zirlikler ha’m ma’kemelerde turaqli’ saqlaw Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Arxiv isleri basqarmasi’ menen kelisilgen ma’kemelik normativlik aktler tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.
Ma’mleketlik arxiv qori’ni’n’ hu’jjetlerin turaqli’ saqlaw wazi’ypasi’ tapsi’ri’latug’i’n wa’zirlikler ha’m ma’kemelerdin’ dizimi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ta’repinen belgilenedi.

8-statya. Ma’keme arxivleri.
Ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’, ka’rxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemlerdin’ arxiv hu’jjetlerin waqi’tsha saqlaw, wolardan xi’zmet babi’nda, wo’ndiriste ilimiy ha’m basqa maqsetlerde paydalani’w ushi’n ma’kemenin’, birlesken ma’kemenin’ yaki ma’kemeler-arali’q arxivlerin du’ziwleri mu’mkin.
Ma’kemenin’ arxivlerinde waqi’tsha saqlani’p ati’rg’an hu’jjetlerdi dizimnen wo’tkeriwdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Arxiv isleri basqarmasi’ ha’m wol wa’killik bergen ma’mleketlik arxiv ma’kemeleri a’melge asi’radi’.
Ma’mleketlik arxiv qori’ni’n’ hu’jjetlerin ma’kemenin’ arxivlerinde waqi’tsha saqlawdi’n’ shekli mu’ddetleri Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ta’repinen belgilenedi.
Ma’kemenin’ arxivinde waqi’tsha saqlaw mu’ddetleri wo’tkennen son’ turaqli’ saqlani’wi’ tiyis bolg’an arxiv hu’jjetleri belgilengen ta’rtipte ma’mleketlik arxivlerge tapsi’ri’ladi’.
Ma’keme arxivlerinin’ arxiv hu’jjetlerin saqlaw ha’m wolardan paydalani’w ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi tasti’yi’qlag’an rejede belgilenedi.

9-statya. Puqaralardi’n’ jeke arxivleri.
Jeke menshigindegi arxiv hu’jjetleri bolg’an puqaralar wolardi’n’ saqlani’wi’n ta’miyinleydi ha’m arxiv hu’jjetlerin turaqli’ yaki depozitar saqlaw ushi’n ma’mleketlik arxivler, muzeyler ha’m kitapxanalarg’a tapsi’ri’wi’ mu’mkin.
Depozitar saqlaw ushi’n tapsi’ri’lg’an arxiv hu’jjetleri, wolardi’n’ iyeleri hu’jjetlerdi saqlaw sha’rtnamasi’n wo’z waqti’nda sozdi’rmag’an bolsa ha’m usi’ hu’jjetler arxivke, muzeyge ja’ne kitapxanag’a tapsi’ri’lg’an payi’ttan baslap ju’z ji’l dawami’nda wolardi’ talap yetip almasa, ma’mleketlik mu’lkke wo’tedi.

10-statya. Qayta du’zilip ha’m saplasti’ri’li’p ati’rg’an ka’rxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemlerdin’ arxiv qorlari’.
Ka’rxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemler qayta du’zilgende de wolardi’n’ arxiv hu’jjetlerin keleshekte saqlaw wolar ta’repinen tiyisli ma’mleketlik arxiv ma’kemeleri menen kelisilgen halda a’melge asi’ri’ladi’.
Ka’rxanalar, ma’kemeler ha’m sho’lkemler saplasti’ri’lg’anda, wolardi’n’ arxiv qori’ni’n’ hu’jjetleri tiyisli ma’mleketlik arxivlerge ni’zam aktlerinde belgilengen ta’rtipte tapsi’ri’ladi’.

11-statya. Arxiv jumi’si’n ma’mleket ta’repinen basqari’w.
Arxiv jumi’si’n ma’mleket ta’repinen basqari’w Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ta’repinen arxivlerdin’ jumi’si’n basqari’w wa’killigine iye ma’mleketlik uyi’mlar arqali’ a’melge asi’ri’ladi’.
Qaraqalpaqstan Resublikasi’ Arxiv isleri basqarmasi’ arxiv jumi’si’n basqari’w wa’killigine iye ma’mleketlik uyi’mlar boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik arxivleri (oni’n’ filiallari’), arxiv jumi’si’n basqari’w wa’killigine iye ma’mleketlik uyi’mlarg’a tikkeley boysi’nadi’.
Arxiv iyelerin basqari’w wa’killigine iye ma’mleketlik uyi’mni’n’ jumi’si’n ali’p bari’w ta’rtibi ha’m strukturasi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Arxiv isleri basqarmasi’ ta’repinen belgilenedi.

12-statya. Ma’mleket arxiv ma’kemelerin qarji’landi’ri’w.
Ma’mleketlik arxiv ma’kemelerin qarji’landi’ri’w tiyisli byudjetlerdin’ qarji’lari’ yesabi’nan, sonday-aq byudjetten ti’sqari’ qarji’lar yesabi’nan a’melge asi’ri’ladi’.
To’lemli xi’zmetler ko’rsetiwden ha’m qarji’landi’ri’wdi’n’ basqa qosi’msha dereklerinen ali’natug’i’n qarji’lar arxiv ha’m arxiv ma’kemelerinin’ materialli’q-texnikali’q bazasi’n rawajlandi’ri’wg’a ha’m wolardi’n’ xi’zmetkerlerin materialli’q jaqtan xoshametlewge bag’darlanadi’.

13-statya. Arxiv ma’kemelerinin’ xi’zmetleri.
Ma’mleketlik arxiv qori’ni’n’ ma’kemeleri ha’m ma’keme arxivleri Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi belgilegen ta’rtipte xi’zmetler ko’rsetedi.
Puqaralardi’n’ huqi’qlari’ ha’m ma’plerin socialli’q jaqtan qorg’aw ushi’n za’ru’r bolg’an arxiv mag’li’wmatlari’n, sonday-aq ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’na arxiv mag’li’wmatlari’n ha’m hu’jjetlerdin’ nusqalari’n beriw biypul a’melge asi’ri’ladi’.

14-statya. Arxivlerdi ja’mlew.
Ma’mleketlik arxivler ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’, ma’mleketlik ka’rxanalar, ma’kemeler ja’ne sho’lkemlerdin’ jumi’s bari’si’nda payda bolg’an hu’jjetlerden, sonday-aq wolar ta’repinen qolg’a kirgizilgen yaki wolarg’a basqa yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repler tapsi’rg’an hu’jjetlerden ja’mlenedi.
Ma’mleketlik arxivler puqaralardi’n’ jeke arxiv hu’jjetlerin sha’rtnama tiykari’nda wo’z menshigine ali’wlari’ mu’mkin. Puqaralardi’n’ arxiv hu’jjetleri sati’li’p ati’rg’anda ma’mleketlik arxiv wolardi’ mu’lk iyesi dag’azalag’an bahada sati’p ali’wda arti’qmash huqi’qqa iye.
Ma’mleketlik yemes yuridikali’q ta’replerdin’ arxivleri ha’m puqaralardi’n’ jeke arxivleri ma’mleketlik arxiv qori’ni’n’ hu’jjetlerinen ja’mleniwge jol qoyi’lmaydi’.
Hu’jjetleri Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’na ja’mlew maqsetinde tapsi’ri’li’wi’ tiyis ka’rxanalar, ma’kemeler, sho’lkemlerdin’ dizimi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Arxiv isleri basqarmasi’ ta’repinen belgilenedi.

15-statya. Hu’jjetler saqlani’wi’n ta’miyinlew boyi’nsha hu’jjetlerdin’ mu’lk iyelerinin’ minnetleri.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’na kirgiziliwi lazi’m bolg’an hu’jjetlerdin’ mu’lk iyeleri wolardi’n’ saqlani’wi’n ta’miyinlewi ha’m ko’beyip bari’wi’na ja’rdemlesiwi tiyis.
Birden-bir wo’zgeshe ha’m qunli’ arxiv hu’jjetlerine qamsi’zlandi’ri’w nusqalari’ du’ziledi.
Arxiv hu’jjetlerin birden-bir wo’zgeshe ha’m qunli’ hu’jjetlerdin’ qatari’na qosi’w, sonday-aq wolardi’n’ qamsi’zlandi’ri’w nusqalari’n du’ziw ha’m saqlaw ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Arxiv isleri basqarmasi’ ta’repinen belgilenedi.
Birden-bir wo’zgeshe ha’m qunli’, arxiv hu’jjetlerinin’ tiyisli da’rejede saqlani’wi’n ta’miyin yetpey ati’rg’an ma’mleketlik yemes yuridikali’q ta’repler sud sheshimi menen hu’jjetlerge bolg’an mu’lk huqi’qi’nan ayi’ri’li’wi’ mu’mkin, sonnan keyin bul hu’jjetler saqlaw ushi’n tiyisli ma’mleketlik arxivke tapsi’ri’ladi’.

16-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’ni’n’ hu’jjetlerin ma’mleketlik yesapqa ali’w.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’ni’n’ hu’jjetleri wolardi’n’ saqlanatug’i’n jayi’na qaramastan ma’mleketlik yesapqa ali’ni’wi’ kerek. Bul hu’jjetlerdi ma’mleketlik yesapqa ali’w ta’rtibi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Arxiv isleri basqarmasi’ ta’repinen belgilenedi.

17-statya. Arxiv hu’jjetlerinen paydalani’w.
Wo’zbekstan Respublikasi’ puqaralari’, sonday-aq si’rt yel puqaralari’ ha’m puqarali’g’i’ bolmag’an ta’repler ma’mleketlik arxiv qori’ni’n’ arxiv hu’jjetlerinen ni’zam aktlerinde belgilengen ta’rtipte paydalanadi’.
Ma’mleketlik yemes arxiv qori’ni’n’ hu’jjetleri, soni’n’ ishinde fizikali’q ta’replerdin’ jeke menshik mu’lki si’pati’nda wo’zinde saqlani’p ati’rg’an arxivler yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’replerdin’ paydalani’wi’ ushi’n qor iyelerinin’ i’rzashi’li’g’i’ menen beriliwi mu’mkin boli’p, wolar arxiv hu’jjetlerinin’ saqlani’wi’n ta’miyinlew maqsetinde wolardan paydalani’wdi’ sheklewge haqi’li’. Sheklewler xi’zmet tapsi’rmasi’n wori’nlap ati’rg’an huqi’qti’ saqlaw, qadag’alawshi’ uyi’mlardi’n’ xi’zmetkerlerine, sonday-aq ni’zam aktlerinde na’zerde tuti’lg’an basqa jag’daylarda qollanbaydi’.
Arxiv hu’jjetlerinin’ qupi’yali’q da’rejesi, sonday-aq Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’ni’n’ ma’mleketlik ha’m kommerciyali’q si’rdi’ wo’z ishine alg’an hu’jjetlerinen paydalani’wg’a tiyisli sheklewler Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ta’repinen belgilenedi.
Puqaralardi’n’ jeke wo’miri haqqi’ndag’i’ yaki wolardi’n’ wo’miri ha’m qa’wipsizligine zi’yan keltiriwshi mag’li’wmatlardi’ wo’z ishine alg’an arxiv hu’jjetlerin paydalani’wg’a tiyisli sheklewler, hu’jjetler tayarlang’an waqi’ttan baslap jetpis bes ji’l mu’ddetke belgilenedi. Usi’ mu’ddetten aldi’n sonday hu’jjetlerden paydalani’wg’a puqarani’n’ wo’zi ta’repinen, wol qayti’s bolg’annan son’ woni’n’ miyrasxorlari’ ta’repinen ruxsat beriliwi mu’mkin.
Ma’mleketlik arxiv ma’kemeleri ma’mleketlik arxiv qori’ni’n’ hu’jjetlerin tiyislisinshe ilimiy-texnikali’q islewden wo’tkerilip ati’rg’ani’ yaki qayta tiklenip ati’rg’ani’ mu’na’sibeti menen wolardan paydalani’wdi’ sheklep qoyi’w huqi’qi’na iye.

18-statya. Arxiv jumi’s salasi’ndag’i’ xali’qarali’q birge islesiw.
Wo’z arxivlerine iye bolg’an yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repler arxiv jumi’s salasi’ndag’i’ xali’qarali’q birge islesiwde ni’zam aktlerine muwapi’q qatnasi’wi’ mu’mkin.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nan shetke ali’p ketilgen arxiv hu’jjetlerin qaytari’w Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’ tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.

19-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’ hu’jjetlerinin’ ali’p shi’g’i’li’wi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’ hu’jjetlerinin’ tu’p nusqalari’n yaki wolardi’n’ worni’n basatug’i’n nusqalardi’n’ respublikadan ti’sqari’g’a ali’p ketiliwine jol qoyi’lmaydi’, usi’ statyani’n’ yekinshi bo’leginde na’zerde tuti’lg’an jag’daylar bug’an kirmeydi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Milliy arxiv qori’ni’n’ hu’jjetlerin si’rt yelde ko’rgizbege qoyi’w yaki qayta tiklew maqsetinde respublikadan waqi’tsha ali’p ketiliwine «Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti jani’ndag’i’ «Wo’zarxiv» agentliginin’» ruxsati’ menen ni’zam aktlerinde belgilengen ta’rtipte jol qoyi’ladi’.

20-statya. Dawlardi’ sheshiw.
Arxivlerdi paydalani’w ma’selelerine qanasli’ dawlar sud ta’repinen sheshiledi.
Yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repler arxivler haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlerin buzg’anli’g’i’ ushi’n keltirilgen zi’yanni’n’ worni’n ni’zam aktlerinde belgilengen ta’rtipte wo’tewi tiyis. Keltirilgen zi’yanni’n’ wo’teliwi ayi’pkerlerdi ni’zam aktlerine muwapi’q juwapkershilikten azat yetpeydi.

21-statya. Arxivler haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlerin buzg’anli’g’i’ ushi’n juwapkershilik.
Arxivler haqqi’ndag’i’ ni’zam aktlerinin’ buzi’li’wi’na ayi’pker bolg’an ta’repler belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2302

Betler