Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (59 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (59 KB)

«Baspa jumi’si’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’

1-statya. Baspa jumi’si’ haqqi’nda ni’zam.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda baspa jumi’si’ tarawi’ndag’i’ qatnasi’qlar usi’ Ni’zam ha’m basqa da ni’zam aktleri menen retlestiriledi.
Yeger Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’nda baspa jumi’si’ haqqi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zam aktlerindegiden basqa rejeler belgilengen bolsa, wonda xali’qarali’q sha’rtnamalarda na’zerde tuti’lg’an rejeler qollani’ladi’.

2-statya. Baspa jumi’si’ni’n’ yerkinligi.
Basi’p shi’g’ari’wshi’lar wo’z jumi’si’nda, soni’n’ ishinde baspa bag’dari’n, tematikasi’n, qa’nigelesiwin, shi’g’ari’latug’i’n wo’nimnin’ tiraji’n belgilewde, avtor tan’lawda g’a’rezsiz boladi’.
Basi’p shi’g’ari’wshi’ ha’m buyi’rtpashi’ arasi’ndag’i’ qatnasi’qlar sha’rtnama tiykari’nda ta’rtiplestiriledi.

3-statya. Cenzurag’a jol qoyi’lmasli’q.
Basi’p shi’g’ari’wg’a tayarlang’an qoljazbalar ha’m materiallardi’ cenzuradan wo’tkeriwge jol qoyi’lmaydi’.

4-statya. Baspa jumi’si’ni’n’ yerkinliginen g’a’rezli maqsetlerde paydalani’wg’a jol qoyi’lmasli’q.
Baspa wo’niminde konstituciyali’q du’zimdi zorli’q penen wo’zgertiwge shaqi’ri’w, ma’mleketlik qupi’yalardi’ ja’riya yetiw, uri’sti’, zorli’q-zombi’li’qti’ ha’m pornografiyani’ u’git-na’siyatlaw, diniy ha’m milliy kelispewshilikti keltirip shi’g’ari’w, adamni’n’ ar-nami’si’n, qa’dir-qi’mbati’n kemsitiw, jala jabi’w qadag’an yetiledi.
Baspa jumi’si’nda monopoliyag’a, sonday-aq baspa jumi’si’ni’n’ yerkinligin ni’zam aktleri talaplari’na qarama-qarsi’ keletug’i’n maqsetlerde paydalani’wg’a jol qoyi’lmaydi’.

5-statya. Baspa jumi’si’ni’n’ monitoringi ha’m qadag’alani’wi’.
Baspalardi’n’ baspa jumi’si’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerine boysi’ni’w monitoringi, sonday-aq licenziya talaplari’ ha’m sha’rtlerine boysi’ni’wi’ u’stinen qadag’alaw wa’killikke iye ma’mleketlik uyi’m ta’repinen belgilengen ta’rtipte a’melge asi’ri’ladi’.

6-statya. Baspa jumi’si’n licenziyalaw.
Yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repler baspa jumi’si’n licenziya alg’annan keyin a’melge asi’ri’wg’a haqi’li’.
Baspa jumi’si’n licenziyalaw ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte a’melge asi’ri’ladi’.

7-statya. Licenziyalar beriwde ha’m wolardan paydalani’w mu’ddetin sozi’wda ma’mleketlik to’lemlerdin’ jen’illetilgen mug’darlari’.
Balalar a’debiyati’, woqi’w, normativlik-mag’li’wmatli’q, ilimiy-texnikali’q a’debiyatlardi’ baspag’a tayarlaw ha’m wolardi’ basi’w ushi’n licenziya beriw ja’ne de licenziyadan paydalani’w mu’ddetin sozg’ani’ ushi’n ma’mleketlik to’lemlerdin’ jen’illetilgen mug’darlari’ belgileniwi mu’mkin.

8-statya. Sho’lkemlestiriwshi.
Yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repler baspa menen poligrafiyali’q ka’rxanalardi’n’ sho’lkemlestiriwshileri (birlikte sho’lkemlestiriwshileri) boli’wi’ mu’mkin.
Sho’lkemlestiriwshi (birlikte sho’lkemlestiriwshi) basi’p shi’g’ari’wshi’ni’n’ qa’nigelesiwin belgileydi ha’m woni’n’ ustavi’n tasti’yi’qlaydi’.

9-statya. Basi’p shi’g’ari’wshi’.
Basi’p shi’g’ari’wshi’:
-baspani’n’, poligrafiyali’q ka’rxanalardi’n’, sonday-aq baspa wo’nimlerin taratatug’i’n ka’rxanalardi’n’ sho’lkemlestiriwshisi (birlikte sho’lkemlestiriwshisi) boli’w ;
-baspa wo’nimin shi’g’ari’wdi’n’ tematikali’q jobalari’n wo’z betinshe du’ziw ha’m tasti’yi’qlaw;
-sha’rtnama du’ziw, si’rt yellerdin’ yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repleri menen watandarli’q avtorlardi’n’ shi’g’armalari’n si’rt yellerde yamasa si’rt yel avtorlari’ni’n’ shi’g’armalari’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda paydalani’w, basi’p shi’g’ari’w yaki tarati’w haqqi’nda sha’rtnama du’zgende wolardi’ wo’z-ara kelisimge tarti’w;
-baspa wo’nimin tayarlaw ha’m basi’p shi’g’ari’wg’a buyi’rtpalar qabi’l yetiw;
-o’z wo’nimlerin sati’w ha’m ni’zam aktlerine muwapi’q basqa da jumi’slardi’ a’melge asi’ri’w huqi’qi’na iye boladi’.

10-statya. Baspa wo’nimin tarati’w ta’rtibi.
Baspa wo’nimin tarati’w – sho’lkemlestiriwshi, basi’p shi’g’ari’wshi’, baspa, wolar arasi’ndag’i’ kelisim boyi’nsha avtor ta’repinen yamasa basqa yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repler menen sha’rtnama tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.
Baspa wo’nimin tarati’w isi sha’rtnama tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.
Baspa wo’nimi tek basi’p shi’g’ari’wshi’ni’n’ yamasa wol wa’killik bergen adamni’n’ ruxsati’ boyi’nsha jari’qqa shi’g’ari’ladi’.

11-statya. Baspa wo’niminin’ shi’g’i’w mag’li’wmatlari’.
Baspa wo’niminin’ shi’g’i’w mag’li’wmatlari’ ni’zam aktleri menen belgilenedi.

12-statya. Avtorli’q basi’li’mlar.
Yeger ni’zam aktleri menen belgilengen talaplarg’a qarama-qarsi’ kelmese yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’repler wo’z qoljazbalari’n ha’m basqa da materiallari’n wo’zlerinin’ jeke qarji’lari’, qa’wenderleri yesabi’nan basi’p shi’g’ari’wg’a, tarati’wg’a haqi’li’.

13-statya. Jen’illikler beriletug’i’n basi’li’mlar.
Balalar, woqi’w, ilimiy-texnikali’q, normativlik-mag’li’wmatli’q, mag’li’wmatli’q-enciklopediyali’q a’debiyatlar, eksportli’q baspa wo’nimleri, sonday-aq ko’zi a’zziler menen mayi’plar ushi’n arnalg’an basi’li’mlar jen’illikler berilgen sha’rtlerde basi’li’wi’, qag’az ha’m poligrafiyali’q quwatli’li’qlarg’a qosa basqa da resurslar menen ta’miyinleniwi mu’mkin.

14-statya. Baspa wo’nimin ali’p shi’g’i’w ha’m ali’p keliw.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ti’sqari’si’na ali’p shi’g’i’w, sonday-aq Qaraqalpaqstan Respublikasi’na si’rt yel baspa wo’nimin ali’p keliw ha’m tarati’w ni’zam aktlerine muwapi’q a’melge asi’ri’ladi’.

15-statya. Baspa jumi’si’ni’n’ toqtati’li’wi’.
Baspa jumi’si’ licenziya belgilengen ta’rtipte biykar yetilgende yaki woni’n’ paydalani’w mu’ddeti toqtati’lg’anda, sonday-aq ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an basqa da jag’daylarda toqtati’ladi’.

16-statya. Baspa jumi’si’ haqqi’nda Ni’zam aktleri talaplari’n buzg’ani’ ushi’n juwapkershilik.
Baspa jumi’si’ haqqi’nda Ni’zam aktleri talaplari’n buzi’wda ayi’pli’ shaxslar belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2463

Betler