Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (102 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (102 KB)

«G’alaba xabar qurallari’ haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’ (jan’a redakciyada)

I–bap. Uli’wma rejeler

1-statya. Usi’ Ni’zamni’n’ maqseti.
Usi’ Ni’zamni’n’ maqseti g’alaba xabar qurallari’ni’n’ sho’lkemlestiriliwi, jumi’s ali’p bari’wi’ ha’m jumi’si’ni’n’ saplasti’ri’li’wi’ salasi’ndag’i’ qatnasi’qlardi’ ta’rtiplestiriwden ibarat.

2-statya. Usi’ Ni’zamni’n’ qollani’li’wi’ salasi’.
Usi’ Ni’zam Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda sho’lkemlestiriletug’i’n ha’m jumi’s ali’p baratug’i’n g’alaba xabar qurallari’na, sonday-aq si’rt yel g’alaba xabar qurallari’na wolardi’n’ wo’nimlerinin’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda tarqati’li’wi’na baylani’sli’ bo’leginde qollani’ladi’.

3-statya. G’alaba xabar qurallari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetleri
G’alaba xabar qurallari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetleri usi’ Ni’zam ha’m basqa da ni’zam hu’jjetlerinen ibarat.
Yeger Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamasi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ g’alaba xabar qurallari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’ani’nan basqasha qag’i’ydalar belgilengen bolsa, xali’qarali’q sha’rtnamani’n’ qag’i’ydalari’ qollani’ladi’.

4-statya. G’alaba xabar qurallari’.
G’alaba xabardi’ da’wirli tarqati’wdi’n’ turaqli’ atamag’a iye bolg’an ha’m baspa ta’rizde (gazetalar, jurnallar, xabarnamalar, byulletenler ha’m basqalar) ha’m (yamasa) elektron tu’rde (tele-, radio-, video, kinoxronikali’q bag’darlamalar, uli’wma paydalani’wdag’i’ telekommunikaciya tarmaqlari’ndag’i’ veb saytlar) alti’ ayda keminde bir ma’rte basi’latug’i’n yamasa efirge beriletug’i’n (bunnan bi’lay tekstte shi’g’ari’latug’i’n dep ali’nadi’) formasi’ ha’m g’alaba xabardi’ da’wirli tarqati’wdi’n’ basqa da formalari’ g’alaba xabar qurali’ boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda g’alaba xabar qurallari’ wo’z jumi’si’n «Ma’mleketlik til haqqi’nda»g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ni’zami’na muwapi’q a’melge asi’radi’.

5-statya. G’alaba xabar qurallari’ni’n’ yerkinligi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda g’alaba xabar qurallari’ yerkin boli’p, wo’z jumi’si’n usi’ Ni’zamg’a ha’m basqa da ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q a’melge asi’radi’.
Ha’r bir adam, yeger ni’zamda basqasha qag’i’yda na’zerde tuti’lmag’an bolsa, g’alaba xabar qurallari’nda shi’g’i’w, wo’z pikirin ha’m isenimlerin ashi’q tu’rde bildiriw huqi’qi’na iye.
G’alaba xabar qurallari’ Ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q ma’limleme izlestiriw, ali’w, tarqati’w huqi’qi’na iye ha’m tarqati’li’p ati’rg’an ma’limlemenin’ haqi’yqatli’g’i’ ja’ne duri’sli’g’i’ ushi’n belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.

6-statya. G’alaba xabar qurallari’ yerkinligin paydalani’wda qi’yanet yetiwge jol qoymaw.
G’alaba xabar qurallari’nan:
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Konstituciyali’q du’zimin, aymaqli’q pu’tinligin zorli’q penen wo’zgertiwge shaqi’ri’w;
uri’s, zorli’q ha’m terrorizmdi, sonday-aq diniy ekstremizm, separatizm ha’m fundamentalizm ideyalari’n u’git-na’siyatlaw;
ma’mleketlik si’r bolg’an mag’li’wmatlardi’ yamasa ni’zam menen qorg’alatug’i’n basqa da si’rdi’ ja’riya yetiw;
milliy, rasali’q, etnik yamasa diniy wo’shpenlilikti qozg’awshi’ ma’limleme tarqati’w;
eger ni’zamda basqasha qag’i’yda na’zerde tuti’lmag’an bolsa, giyabentlik zatlar, psixotrop na’rseler ha’m prekursorlardi’ u’git-na’siyatlaw;
pornografiyani’ u’git-na’siyatlaw;
ni’zamg’a muwapi’q ji’nayatli’ ha’m basqa da juwapkershilikke sebep bolatug’i’n basqa da ha’reketlerdi islew maqsetinde paydalani’li’wi’na jol qoyi’lmaydi’.
G’alaba xabar qurallari’ arqali’ puqaralardi’n’ nami’si’ ha’m qa’dir-qi’mbati’na yamasa isshen’lik abi’royi’na shek keltiriw, jeke turmi’si’na aralasi’w qadag’an yetiledi.
Prokuror, tergewshi yamasa sorasti’ri’wshi’ni’n’ jazba ruxsati’si’z sorasti’ri’w yamasa da’slepki tergew materiallari’n ja’riyalaw, belgili bir is boyi’nsha sudti’n’ qarari’ shi’qpastan aldi’n yamasa sudti’n’ qarari’ ni’zamli’ ku’shke kirmesten aldi’n woni’n’ na’tiyjelerin boljaw yamasa sudqa basqasha jol menen ta’sir jasaw qadag’an yetiledi.

7-statya. Cenzurag’a jol qoymaw.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda g’alaba xabar qurallari’ cenzurasi’na jol qoyi’lmaydi’. Ja’riyalani’p ati’rg’an xabarlar ha’m materiallar aldi’n-ala kelisip ali’ni’wi’n, sonday-aq wolardi’n’ teksti wo’zgertiliwin yamasa pu’tkilley baspadan ali’p taslani’wi’n (efirge berilmewin) talap yetiwge hesh kim haqi’li’ yemes.

II–bap. G’alaba xabar qurallari’ jumi’si’n sho’lkemlestiriw

8-statya. G’alaba xabar qurali’n sho’lkemlestiriw huqi’qi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslari’ g’alaba xabar qurallari’n sho’lkemlestiriw huqi’qi’na iye.
G’alaba xabar qurali’ bir neshe sho’lkemlestiriwshi ta’repinen de sho’lkemlestiriliwi mu’mkin.
To’mendegiler g’alaba xabar qurali’ni’n’ sho’lkemlestiriwshisi (bunnan bi’lay tekstte sho’lkemlestiriwshi dep ali’nadi’) boli’wi’ mu’mkin yemes:
18 jasqa tolmag’an shaxs;
qastan islegen ji’nayati’ ushi’n sudlang’anli’q jag’dayi’ tamamlanbag’an yamasa sudlang’anli’g’i’ ali’p taslanbag’an yaki sud ta’repinen ha’reket qatnasi’qlari’na uqi’psi’z dep tabi’lg’an shaxs;
jumi’si’ ni’zam menen qadag’an yetilgen ma’mleketlik yemes kommerciyali’q yemes sho’lkem.
Ustav qori’nda si’rt yel investiciyalari’ni’n’ u’lesi woti’z ha’m wonnan da aslam procentti qurag’an yuridikali’q shaxslar ta’repinen g’alaba xabar qurallari’ sho’lkemlestiriliwine jol qoyi’lmaydi’.

9-statya. Sho’lkemlestiriw hu’jjetleri.
G’alaba xabar qurali’ni’n’ sho’lkemlestiriw hu’jjetleri sho’lkemlestiriw sha’rtnamasi’ ha’m g’alaba xabar qurali’ redakciyasi’ni’n’ (bunnan bi’lay tekste redakciya dep ali’nadi’) ustavi’nan (rejesinen) yamasa tek g’ana redakciyani’n’ ustavi’nan (rejesinen) ibarat boladi’.

10-statya. Sho’lkemlestiriw sha’rtnamasi’.
Sho’lkemlestiriw sha’rtnamasi’ bir neshe sho’lkemlestiriwshi arasi’nda du’ziledi.
Sho’lkemlestiriw sha’rtnamasi’nda to’mendegiler na’zerde tuti’ladi’:
sho’lkemlestiriwshilerdin’ atamasi’ (familiyasi’, ati’, a’kesinin’ ati’) ha’m jaylasqan worni’ (pochta ma’nzili);
sho’lkemlestirilip ati’rg’an g’alaba xabar qurali’ni’n’ tu’ri, atamasi’, tili, maqseti, qa’nigelesiwi ha’m shi’g’i’w jiyiligi;
redakciyani’n’ sho’lkemlestiriw-huqi’qi’y formasi’;
redakciyani’n’ ustavli’q qori’ni’n’ mug’dari’ ha’m qa’liplestiriw ta’rtibi;
redakciyani’ qarji’landi’ri’w da’rekleri;
sho’lkemlestiriwshilerdin’ redakciya jumi’si’nda qatnasi’wi’ boyi’nsha huqi’q ha’m minnetlemeleri;
redakciyani’n’ basqari’w uyi’mlari’n qa’liplestiriw ta’rtibi;
paydani’ bo’listiriw ha’m zi’yanlardi’n’ worni’n tolti’ri’w ta’rtibi;
g’alaba xabar qurali’ shi’g’ari’li’wi’n toqtati’p turi’w yamasa toqtati’w ta’rtibi;
ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da sha’rtler.

11-statya. Redakciya ustavi’ (rejesi).
Redakciya ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q qabi’l yetilgen ha’m sho’lkemlestiriwshi ta’repinen tasti’yi’qlang’an ustav (reje) tiykari’nda jumi’s ali’p baradi’.
Redakciya ustavi’nda (rejesinde) to’mendegiler belgilenedi:
g’alaba xabar qurali’ni’n’ tu’ri, atamasi’, tili, maqseti, qa’nigelesiwi, shi’g’i’w jiyiligi ha’m ko’lemi;
redakciyani’n’ jaylasqan jeri (pochta ma’nzili);
sho’lkemlestiriwshi ha’m redakciyani’n’ huqi’q ha’m minnetleri;
redakciyani’ qarji’landi’ri’w derekleri;
redakciyani’n’ basqari’w uyi’mlari’n qa’liplestiriw ta’rtibi;
paydani’ bo’listiriw ha’m zi’yanlardi’n’ worni’n tolti’ri’w ta’rtibi;
g’alaba xabar qurali’ shi’g’ari’li’wi’n toqtati’p turi’w yamasa toqtati’w tiykarlari’ ha’m ta’rtibi;
redakciyani’ qayta sho’lkemlestiriw ha’m saplasti’ri’w ta’rtibi;
ustavti’ (rejeni) qabi’l yetiw ha’m wog’an wo’zgerisler kirgiziw ta’rtibi;
ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqada qag’i’ydalar.

12-statya. Sho’lkemlestiriwshi ha’m redakciya arasi’ndag’i’ sha’rtnama.
Sho’lkemlestiriwshi ha’m redakciya arasi’ndag’i’ sha’rtnamada to’mendegiler belgilenedi:
sho’lkemlestiriwshi ha’m redakciyani’n’ huqi’q ha’m minnetleri;
g’alaba xabar qurali’n tayarlaw ha’m shi’g’ari’w sha’rtleri;
redakciyani’n’ jumi’si’n qarji’landi’ri’w ta’rtibi;
redakciya xi’zmetkerlerinin’ wo’ndirislik ha’m socialli’q-turmi’sli’q, miynet sharayatlari’n du’ziw ta’rtibi;
u’shinshi shaxslar menen wo’z-ara qatnasi’qlar ta’rtibi;
ta’replerdin’ juwapkershiligi;
ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da sha’rtler.
Yeger sho’lkemlestiriwshi ha’m redakciya si’pati’nda bir shaxs jumi’s ali’p barsa, sha’rtnama du’ziw talap yetilmeydi.

13-statya. Sho’lkemlestiriwshinin’ huqi’qlari’.
Sho’lkemlestiriwshi:
g’alaba xabar qurali’ni’n’ dizimnen wo’tkerilgen atamasi’nan paydalani’w ha’m wog’an biylik yetiw;
redakciyani’n’ basqari’w uyi’mlari’n qa’liplestiriwde sho’lkemlestiriw sha’rtnamasi’, redakciya ustavi’ (rejesi) ha’m ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte qatnasi’w;
paydani’ bo’listiriwde ha’m zi’yanni’n’ worni’n wo’tewde qatnasi’w;
en’ u’lken ko’lemi ha’m shi’g’ari’latug’i’n mu’ddeti redakciya ustavi’na (rejesine) yamasa sho’lkemlestiriwshi ha’m redakciya arasi’ndag’i’ sha’rtnamag’a muwapi’q belgilenetug’i’n, reklama tu’rinde bolmag’an xabar yamasa materialdi’ wo’z ati’nan g’alaba xabar qurali’nda biypul jaylasti’ri’w;
redakciyani’n’ jumi’si’ toqtati’lg’an jag’dayda kreditorlar menen yesaplasqannan son’ qalg’an mu’lkti yamasa woni’n’ quni’n ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an ta’rtipte ali’w huqi’qi’na iye.
Sho’lkemlestiriwshi ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da huqi’qlarg’a iye boli’wi’ mu’mkin.

14-statya. Sho’lkemlestiriwshinin’ minnetleri.
Sho’lkemlestiriwshi:
redakciyani’ sho’lkemlestiriwi;
redakciya ustavi’n (rejesin) tasti’yi’qlawi’;
redakciya menen sha’rtnama du’ziwi;
g’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n ta’miyinlewi;
g’alaba xabar qurallari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerine boysi’ni’li’wi’n ta’miyinlewi;
sho’lkemlestiriwshinin’ ustavli’q qori’ wo’zgergenligi haqqi’nda, yeger ustavli’q qori’nda si’rt yel investiciyalari’ u’lesi usi’ Ni’zamni’n’ 8-statyasi’ni’n’ to’rtinshi bo’liminde na’zerde tuti’lg’an shegaradan asi’p ketken bolsa, wa’killikli ma’mleketlik uyi’mdi’ (bunnan bi’lay tekstte dizimnen wo’tkeriwshi uyi’m dep ali’nadi’) xabardar yetiwi sha’rt.
Sho’lkemlestiriwshinin’ juwapkershiliginde ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q basqa da minnetler boli’wi’ mu’mkin.

15-statya. Redakciya.
Redakciya g’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n a’melge asi’ri’wshi’ yuridikali’q shaxs yamasa yuridikali’q shaxsti’n’ strukturali’q bo’limshesi boli’p tabi’ladi’.
Redakciya ni’zam hu’jjetlerinde na’zerde tuti’lg’an ha’r qanday sho’lkemlestiriw – huqi’qi’y formada du’ziliwi mu’mkin.
Redakciya wo’z ka’siplik jumi’si’nda g’a’rezsiz boli’p tabi’ladi’.
Redakciya bas redaktor ha’m redakciya xi’zmetkerlerinen ibarat boli’wi’ mu’mkin.
Redakciya g’alaba xabar qurali’ ma’mleketlik dizimnen wo’tkerilgennen keyin wo’z jumi’si’n baslawi’ mu’mkin.
Redakciyani’n’ jumi’si’n qarji’landi’ri’w ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte a’melge asi’ri’ladi’.

16-statya. Bas redaktor.
Bas redaktor sho’lkemlestiriwshi ta’repinen lawazi’mg’a tayi’nlanadi’ ha’m lawazi’mi’nan bosati’ladi’.
Bas redaktor redakciyag’a basshi’li’q yetedi, g’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’ haqqi’nda sheshim qabi’l yetedi ha’m woni’n’ jumi’si’ ushi’n ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q juwapker boladi’.
Ni’zam hu’jjetleri ha’m sho’lkemlestiriw hu’jjetlerine muwapi’q bas redaktor g’alaba xabar qurali’ni’n’ sho’lkemlestiriwshisi, tarqati’wi’shi’si’, ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ ja’ne basqa da yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar menen qatnasi’qlarda, sonday-aq sudta redakciyani’n’ ati’nan is ju’rgizedi.

17-statya. Redakciya xi’zmetkeri.
Redakciya shtati’nda turg’an, materialdi’ toplaw, tallaw, redaktorlaw ha’m tayarlaw menen shug’i’llani’wshi’ shaxs redakciya xi’zmetkeri boli’p tabi’ladi’.

18-statya. G’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’na baylani’sli’ mag’li’wmatlar.
Ha’r bir mezgilli basi’li’mni’n’ shi’g’ari’li’wi’nda to’mendegi mag’li’wmatlar ko’rsetiliwi sha’rt:
mezgilli basi’li’mni’n’ atamasi’;
ma’mleketlik dizimnen wo’tkerilgen sa’nesi ha’m sani’;
sho’lkemlestiriwshinin’ atamasi’ (familiyasi’, ati’, a’kesinin’ ati’);
bas redaktordi’n’ familiyasi’, ati’, a’kesinin’ ati’;
ha’r biri mezgilli basi’li’m shi’g’ari’li’wi’ ushi’n juwapker bolg’an redakciya xi’zmetkerinin’ familiyasi’, ati’, a’kesinin’ ati’;
ta’rtip sani’ ha’m shi’g’ari’lg’an sa’nesi, al, mezgilli baspa basi’li’mlar ushi’n bolsa basi’wg’a ruxsat berilip, qol qoyi’lg’an waqi’t (grafikte belgilengeni ha’m haqi’yqattag’i’si’);
mezgilli baspa basi’li’mlar ushi’n – indeksi, tiraji’, bahasi’ yamasa «Kelisilgen bahada», «Biypul» degen jazi’wlar;
redakciya ha’m baspaxanani’n’ jaylasqan worni’ (pochta ma’nzili).
Tele – , radio -, video -, kinoxronikali’q bag’darlamalarg’a ha’m g’alaba xabardi’ mezgilli tarqati’wdi’n’ basqa elektron formalari’na baylani’sli’ mag’li’wmatlar ni’zam hu’jjetleri menen belgilenedi.

III –bap. G’alaba xabar qurallari’n ma’mleketlik dizimnen wo’tkeriw

19-statya. G’alaba xabar qurali’n ma’mleketlik dizimnen wo’tkeriw ta’rtibi
G’alaba xabar qurali’ dizimnen wo’tkeriwshi uyi’m ta’repinen ma’mleketlik dizimnen wo’tkeriledi (bunnan bi’lay tekste dizimnen wo’tkeriw dep ali’nadi’).
G’alaba xabar qurallari’n dizimnen wo’tkeriw ta’rtibi Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen belgilenedi.
G’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ arza dizimnen wo’tkeriwshi uyi’mg’a belgilenegen ta’rtipte sho’lkemlestiriwshi ta’repinen beriledi.
Sho’lkemlestiriwshinin’ g’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ arzasi’ dizimnen wo’tkeriwshi uyi’m ta’repinen bir ay mu’ddet ishinde qarap shi’g’i’li’wi’ kerek.
G’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkergenligi ha’m qayta dizimnen wo’tkergenligi ushi’n ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte ha’m mug’darda dizimnen wo’tkeriw ji’yi’mi’ ali’nadi’.

20-statya. G’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriw haqqi’nda arza.
G’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ arzada to’mendegiler ko’rsetiliwi tiyis:
sho’lkemlestiriwshi haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlar;
g’alaba xabar qurali’ni’n’ atamasi’, tili ha’m tu’ri;
maqset ha’m wazi’ypalari’;
qa’nigelesiwi;
tarqati’li’w aymag’i’;
jiyiligi;
qarji’landi’ri’w derekleri;
redakciyani’n’ jaylasqan worni’ (pochta ma’nzili) ha’m redakciya haqqi’ndag’i’ basqa da mag’li’wmatlar;
ko’lemi;
sho’lkemlestiriwshi ha’m redakciya basqa qaysi’ g’alaba xabar qurali’na sho’lkemlestiriwshi, isenimli basqari’wshi’, basi’p shi’g’ari’wshi’, tarqati’wi’shi’ yekenligi haqqi’ndag’i’ (barli’q affillengen shaxslardi’n’ ha’m wolardi’n’ ha’r birinin’ redakciyani’n’ ustavli’q qori’ndag’i’ u’lesi mug’darlari’ ko’rsetilgen) mag’li’wmatlar.
G’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ arzag’a g’alaba xabar qurali’ni’n’ sho’lkemlestiriw hu’jjetleri qosi’msha yetiledi.
Yeger sho’lkemlestiriwshi bir shaxstan ibarat bolsa, dizimnen wo’tkeriwshi uyi’mg’a usi’ni’latug’i’n g’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ arzag’a tek g’ana redakciya ustavi’ (rejesi) qosi’msha yetiledi.
G’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriwde usi’ statyada na’zerde tuti’lg’annan basqasha talaplar qoyi’w qadag’an yetiledi.
Usi’ statyani’n’ birinshi bo’liminin’ yekinshi-besinshi abzaclari’nda, sonday-aq yekinshi bo’liminde ko’rsetilgen mag’li’wmatlar ha’m hu’jjetlerge g’alaba xabar qurali’ dizimnen wo’tkerilgennen son’ wo’zgerisler kirgizilgen jag’dayda, wol belgilengen ta’rtipte qayta dizimnen wo’tiwi sha’rt. Qalg’an jag’daylarda sho’lkemlestiriwshi yamasa redakciya kirgizilgen wo’zgerisler haqqi’nda dizimnen wo’tkeriwshi uyi’mdi’ bir ay mu’ddet ishinde jazba tu’rde xabardar yetiwi sha’rt.

21-statya. Dizimnen wo’tkerilmeytug’i’n g’alaba xabar qurallari’.
To’mendegilerdin’ dizimnen wo’tkeriliwi talap yetilmeydi:
tek g’ana wo’z ra’smiy xabarlari’ ha’m materiallari’n, sonday-aq normativlik huqi’qi’y hu’jjetlerdi ja’riyalaw ushi’n ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ ta’repinen sho’lkemlestirletug’i’n g’alaba xabar qurallari’;
ka’rxana, ma’keme, sho’lkemnin’ (soni’n’ ishinde woqi’w ha’m ilimiy ma’kemenin’) wo’z za’ru’rliklerin qanaatlandi’ri’w ushi’n tiraji’ ju’zge shekemgi nusqada shi’g’ari’latug’i’n mezgilli baspa basi’li’mlar;
kabel tarmaqlari’ arqali’ ali’p beriletug’i’n (ko’rsetiletug’i’n) tele -, radio-, video-, kinoxronikali’q bag’darlamalar, sonday-aq tarqati’li’wi’ bir ka’rxana, ma’keme, sho’lkem (soni’n’ ishinde woqi’w ha’m ilimiy ma’keme) imarati’ ha’m (yamasa) aymag’i’ menen sheklenetug’i’n audio -, audiovizual xabar ha’m materiallar.

22-statya. G’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriwden bas tarti’w.
G’alaba xabar qurali’n dizimge ali’wdan to’mendegi jag’daylarda bas tarti’li’wi’ mu’mkin:
g’alaba xabar qurali’ni’n’ maqset ha’m wazi’ypalari’ ni’zam hu’jjetlerine qayshi’ kelse;
g’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ arza usi’ ni’zamg’a muwapi’q g’alaba xabar qurali’n sho’lkemlestiriw huqi’qi’na iye bolmag’an yuridikali’q yamasa fizikali’q shaxsti’n’ ati’nan berilgen bolsa;
g’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriw haqqi’ndag’i’ arzada ko’rsetilgen mag’li’wmatlar haqi’yqatqa tuwri’ kelmese;
bunnan aldi’n da’l usi’nday yamasa aljasti’ri’p jiberiw da’rejesinde uqsas atamadag’i’ g’alaba xabar qurali’ dizimnen wo’tkerilgen bolsa.
G’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriwden bas tarti’lg’an jag’dayda, bas tarti’w tiykarlari’ ko’rsetilgen jazba xabarnama sheshim shi’g’ari’lg’annan keyin won ku’n ishinde arza iyesine jiberiledi.
Sho’lkemlestiriwshi dizimnen wo’tkeriwshi uyi’mni’n’ g’alaba xabar qurali’n dizimnen wo’tkeriwden bas tarti’w haqqi’ndag’i’ sheshimi u’stinen sudqa shag’i’m yetiwi mu’mkin.

23-statya. G’alaba xabar qurali’ dizimnen wo’tkerilgenligi haqqi’ndag’i’ gu’wali’qti’ haqi’qi’y yemes dep tabi’w.
G’alaba xabar qurali’ dizimnen wo’tkerilgenligi haqqi’ndag’i’ gu’wali’q tek g’ana sud ta’repinen haqi’yqi’y yemes dep tabi’li’wi’ mu’mkin.
G’alaba xabar qurali’ dizimnen wo’tkerilgenligi haqqi’ndag’i’ gu’wali’qti’n’ qa’lbeki hu’jjetlerden paydalani’lg’an halda ali’ng’anli’g’i’ g’alaba xabar qurali’ dizimnen wo’tkerilgenligi haqqi’ndag’i’ gu’wali’qti’ haqi’yqi’y yemes dep tabi’li’wi’ ushi’n tiykar boladi’. Bunda dizimnen wo’tkeriwshi uyi’m g’alaba xabar qurali’ dizimnen wo’tkerilgenligi haqqi’ndag’i’ gu’wali’qti’ haqi’yi’qi’y yemes dep tabi’w haqqi’ndag’i’ arza menen sudqa mu’ra’jat yetiwi sha’rt.
G’alaba xabar qurali’ wo’tkerilgenligi haqqi’ndag’i’ gu’wali’qti’ haqi’yqi’y yemes dep tabi’w tuwrali’ mag’li’wmat g’alaba xabar qurallari’nda ja’riyalani’wi’ tiyis.

24-statya. G’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n toqtati’p turi’w yamasa toqtati’w.
G’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n toqtati’p turi’w yamasa toqtati’w dizimnen wo’tkeriwshi uyi’mni’n’ arzasi’ tiykari’nda sudti’n’ qarari’na muwapi’q a’melge asi’ri’ladi’.
Sho’lkemlestiriwshi g’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n redakciya ustavi’nda (rejesinde) yamasa sho’lkemlestiriwshi ha’m redakciya arasi’nda du’zilgen sha’rtnamada na’zerde tuti’lg’an jag’daylarda ha’m ta’rtipte toqtati’p turi’w yamasa toqtati’wg’a haqi’li’.
Sho’lkemlestiriwshi g’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n toqtati’p turi’w yamasa toqtati’w haqqi’nda sheshim qabi’l yetilgennen keyin wo’z sheshimi haqqi’nda dizimge ali’wshi’ uyi’mdi’ u’sh ku’n ishinde jazba tu’rde xabardar yetiwi sha’rt. Usi’ xabarnama bul g’alaba xabar qurali’ shi’g’ari’li’wi’ni’n’ toqtati’p turi’li’wi’ yamasa toqtati’li’wi’nan aldi’n son’g’i’ shi’g’ari’li’wi’ni’n’ birine jaylasti’ri’li’wi’ kerek.
G’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n sudti’n’ sheshimine muwapi’q toqtati’p turi’w dizimge ali’wshi’ uyi’m ta’repinen redakciyag’a qatnasli’ shi’g’ari’lg’an yeskertiwge sebep bolg’an ni’zam hu’jjetleri buzi’li’wi’ ta’kirarlap, jazba yeskertiwden keyin bir ay ishinde saplasti’ri’lmag’an jag’dayda a’melge asi’ri’ladi’.
G’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n qayta baslaw dizimge ali’wshi’ uyi’m ani’qlag’an ni’zam hu’jjetleri buzi’li’wi’ saplasti’ri’lg’anli’g’i’n tasti’yi’qlawshi’ mag’li’wmatlar sho’lkemlestiriwshi ha’m (yamasa) redakciya ta’repinen sudqa usi’ni’lg’annan keyin sudti’n’ sheshimine muwapi’q a’melge asi’ri’ladi’.
G’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n toqtati’w haqqi’nda sud ta’repinen sheshim shi’g’ari’li’wi’ ushi’n to’mendegiler tiykar boli’wi’ mu’mkin:
g’alaba xabar qurallari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetleri talaplari’ redakciya ta’repinen turaqli’ ra’wishte buzi’p kelingenligi, bul haqqi’nda dizimge ali’wshi’ uyi’m ta’repinen sho’lkemlestiriwshi ha’m (yamasa) redakciya ati’na buri’n jazba yeskertiwler jiberilgenligi;
sudti’n’ g’alaba xabar qurali’n shi’g’ari’wdi’ toqtati’p turi’w haqqi’ndag’i’ sheshimi wori’nlanbag’anli’g’i’;
g’alaba xabar qurali’ni’n’ alti’ aydan aslam waqi’t dawami’nda shi’g’ari’lmag’anli’g’i’;
ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen basqa da jag’daylar.
g’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n toqtati’w woni’n’ dizimnen wo’tkerilgenligi haqqi’ndag’i’ gu’wali’qti’n’ ha’reket yetiwi toqtati’li’wi’na sebep boladi’.
G’alaba xabar qurali’ni’n’ shi’g’ari’li’wi’n toqtati’w haqqi’nda sho’lkemlestiriwshi ta’repinen sheshim qabi’l yetilgen jag’dayda, redakciya sho’lkemlestiriwshinin’ ruxsati’ menen da’l usi’nday atamadag’i’ g’alaba xabar qurali’n belgilengen ta’rtipte sho’lkemlestiriwge haqi’li’. Bunday jag’dayda g’alaba xabar qurali’n qayta dizimnen wo’tkeriw talap yetiledi.

IV–bap. G’alaba xabar qurallari’ wo’nimin tarqati’w. G’alaba xabar qurallari’ bazari’n monopoliyalasti’ri’wg’a jol qoyi’lmawi’

25-statya. G’alaba xabar qurallari’ wo’nimi.
Da’wirli baspa basi’li’mni’n’ wo’z aldi’na sani’ni’n’ tiraji’ yamasa tiraji’ni’n’ bir bo’legi yaki tele-, radio-, video-, kinoxronikali’q bag’darlamalardi’n’ ha’m g’alaba xabardi’ mezgilli tarqati’wdi’n’ basqa da elektron ta’rizdegi wo’z aldi’na shi’g’ari’li’wi’ g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wo’nimi boli’p tabi’ladi’.

26-statya. G’alaba xabar qurallari’ wo’nimin tarqati’w.
G’alaba xabar qurali’ wo’nimin tarqati’w tikkeley redakciya ta’repinen, sonday-aq belgilengen ta’rtipte yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar ta’repinen sha’rtnama tiykari’nda a’melge asi’ri’li’wi’ mu’mkin.
Baspa g’alaba xabar qurallari’ wo’nimin tarqati’w wolarg’a jazi’li’wdi’ sho’lkemlestiriw, sonday-aq usaqlap sati’w tarmag’i’ arqali’ a’melge asi’ri’ladi’. Dizimnen wo’tkerilgen mezgilli baspa basi’li’mlar tiraji’n usaqlap sawda arqali’, soni’n’ ishinde qolda sati’w basi’li’mlardi’n’ redakciyalari’ni’n’ shtattag’i’ tarqati’wshi’lari’ ta’repinen yamasa sawda tarmag’i’na iye bolg’an yuridikali’q shaxslar, sonday-aq jeke ta’rtiptegi isbilermenler ta’repinen, ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte a’melge asi’ri’ladi’.
G’alaba xabar qurali’ni’n’ ha’r bir wo’z aldi’na shi’g’ari’li’wi’ni’n’ tarqati’li’wi’na bas redaktor woni’n’ shi’g’ari’li’wi’ ushi’n ruxsat bergennen son’ g’ana jol qoyi’ladi’.
Ko’rsetiw ha’m yesittiriw u’ziliksiz dawam yetkende g’alaba xabar qurali’ wo’niminin’ tarqati’li’wi’na bas redaktor da’slepki ruxsat bergen payi’ttan baslap ja’ne ko’rsetiw ha’m yesittiriwdegi ta’nepiske deyin jol qoyi’ladi’.

27-statya. Mezgilli baspa basi’li’mni’n’ elektron versiyasi’.
Mezgilli baspa basi’li’mni’n’ elektron versiyasi’ mezgilli baspa basi’li’mdi’ tarqati’w usi’llari’nan biri boli’p tabi’ladi’.
Tiyisli mezgilli baspa basi’li’mni’n’ baspa ha’m elektron versiyalari’ni’n’ mazmuni’ bir qi’yli’ bolg’an ha’m ni’zam hu’jjetleri talaplari’na boysi’ni’lg’an jag’dayda, mezgilli baspa basi’li’m redakciyasi’ mezgilli baspa basi’li’mni’n’ elektron versiyasi’n wo’z aldi’na g’alaba xabar qurali’ si’pati’nda dizimnen wo’tkermesten tarqati’wg’a haqi’li’.
Mezgilli baspa basi’li’mni’n’ baspa versiyasi’nda bar bolg’an reklama xabarlari’ni’n’ elektron versiyadan ali’p taslani’wi’ ha’m (yamasa) pu’tkilley yaki bir bo’leginde almasti’ri’li’wi’, sonday-aq elektron versiyada berilgen materiallar ko’leminin’ baspa versiyadag’i’g’a sali’sti’rg’anda qi’sqarti’li’wi’ mazmuni’ni’n’ bir qi’yli’li’g’i’ buzi’li’wi’ dep qaralmaydi’.
Mezgilli baspa basi’li’mni’n’ redakciyasi’ mezgilli baspa basi’li’mni’n’ elektron versiyasi’ tarqati’li’wi’ haqqi’nda dizimnen wo’tkeriwshi uyi’mdi’ jazba tu’rde xabardar yetiwi sha’rt.

28-statya. Mezgilli baspa basi’li’mlarg’a qosi’mshalar.
Mezgilli baspa basi’li’mlar qosi’mshalar menen shi’g’ari’li’wi’ mu’mkin.
Qosi’mshalar qaysi’ mezgilli basi’li’mg’a tiyisli bolsa, wolarda usi’ tiykarg’i’ mezgilli baspa basi’li’mni’n’ atamasi’ ko’rsetiliwi kerek.
mezgilli baspa basi’li’mni’n’ wo’z aldi’na atamag’a iye bolg’an qosi’mshalari’na wo’z aldi’na g’alaba xabar qurali’ si’pati’nda qaraladi’ ha’m wol uli’wma tiykarlarda dizimnen wo’tkeriliwi tiyis.

29-statya. Qadag’alaw nusqalari’ ha’m ma’jbu’riy nusqalar.
Mezgilli baspa basi’li’mni’n’ qadag’alaw nusqalari’ redakciyag’a, sho’lkemlestiriwshige ha’m dizimnen wo’tkeriwshi uyi’mg’a biypul jiberiledi.
Mezgilli baspa basi’li’mni’n’ ma’jbu’riy nusqalari’ jiberiletug’i’n ma’kemeler ha’m sho’lkemlerdin’ dizimi Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti ta’repinen belgilenedi.

30-statya. G’alaba xabar qurallari’ bazari’n monopoliyalasti’ri’wg’a jol qoymaw.
G’alaba xabar qurallari’ bazari’n monopoliyalasti’ri’wg’a jol qoyi’lmaydi’.
Hesh bir yuridikali’q yamasa fizikali’q shaxs g’alaba xabar qurallari’ni’n’ tiyisli worayli’q yamasa jergilikli bazari’na shi’g’ari’latug’i’n g’alaba xabar qurallari’ni’n’ jigirma bes procentinin’ aslami’na sho’lkemlestiriwshi (birgeliktegi sho’lkemlestiriwshi) boli’wg’a ha’m (yamasa) wolardi’ usi’nday mug’darda wo’z mu’lkinde, iyeliginde, paydalani’wi’nda, biyliginde, ju’rgiziwinde yamasa basqari’wi’nda (tikkeley yamasa affillengen shaxslar arqali’) saqlawg’a haqi’li’ yemes.

31-statya. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ wo’nimlerin tarqati’w.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ wo’nimlerin tarqati’w Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti belgileytug’i’n ta’rtipke, sonday-aq Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’na muwapi’q a’melge asi’ri’ladi’.
Si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ ta’repinen g’alaba xabar qurallari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetleri talaplari’ buzi’lg’an jag’dayda, wolardi’n’ wo’nimin Qaraqalpaqstan Respublikasi’ aymag’i’nda tarqati’w toqtati’li’wi’ mu’mkin.

V–bap. G’alaba xabar qurallari’ni’n’ puqaralar ha’m sho’lkemler menen qatnasi’qlari’

32-statya. Avtorli’q materiallardan ha’m xatlardan paydalani’w.
G’alaba xabar qurallari’nda avtorli’q materiallardan, ilim, a’debiyat ha’m ko’rkem wo’ner shi’g’armalari’nan ni’zam hu’jjetlerine muwapi’q paydalani’li’wi’na jol qoyi’ladi’.
Redakciyag’a kelgen xatlardi’ ja’riyalawg’a tayarlaw payi’ti’nda wolardi’n’ mazmuni’n buzbag’an halda tekstin qi’sqarti’w ha’m redaktorlawg’a jol qoyi’ladi’.
Redakciya ni’zamli’ tiykarda qaytarg’an materialdi’ g’alaba xabar qurali’nda ma’jbu’rlep ja’riyalati’wg’a hesh kim haqi’li’ yemes.

33-statya. Ma’limleme da’regin ja’riya yetpew.
Redakciya wo’z ati’n ja’riya yetpew sha’rti menen berilgen ma’limleme, mag’li’wmatlar, faktlar yamasa da’liller dereginin’ ati’n, sonday-aq laqabi’n qoyg’an avtordi’n’ ati’n wolardi’n’ jazba tu’rdegi kelisimisiz ja’riya yetiwge haqi’li’ yemes.
Redakciya ma’limleme dereginin’ yamasa laqabi’n qoyg’an avtordi’n’ talabi’na muwapi’q wolardi’n’ ati’nan sudta qatnasi’wi’ mu’mkin.

34-statya. Biykarlaw yamasa juwap qaytari’w huqi’qi’.
Yuridikali’q yamasa fizikali’q shaxs g’alaba xabar qurali’nda ja’riyalang’an, haqi’yqatqa tuwri’ kelmeytug’i’n ha’m wo’zinin’ abi’rayi’na ja’ne ar-nami’si’ yaki isshen’lik abi’royi’na shek keltiriwshi mag’li’wmatlar ushi’n biykarlaw beriwdi redakciyadan talap yetiwge haqi’li’.
Ja’riyalang’an material sebepli huqi’qlari’ ha’m ni’zamli’ ma’pleri buzi’lg’an yuridikali’q ha’m fizikali’q shaxslar usi’ g’alaba xabar qurali’nda biykarlaw yamasa juwapti’ ja’riyalawg’a haqi’li’. Juwap yamasa biykarlaw juwap beriliwine sebep bolg’an material basi’lg’an da’l usi’ bette arnawli’ rubrika asti’nda ja’riyalani’wi’ tiyis.
Biykarlaw yamasa juwap gazetalarda wolar ali’ng’an ku’nnen baslap bir ay mu’ddet ishinde, basqa da’wirli basi’li’mlarda gezektegi sanda ja’riyalani’wi’ sha’rt.
Tele -, radio-, video-, kinoxronikali’q bag’darlamalar ha’m g’alaba xabardi’ mezgilli tarqati’wdi’n’ basqa da elektron versiyalari’ redakciyasi’ ta’repinen ali’ng’an biykarlaw yamasa juwap usi’ bag’darlama yamasa du’rkimde, kelgen ku’nnen baslap bir aydan keshiktirmey efirge beriledi.
Yeger biykarlaw yamasa juwapti’ ja’riyalaw ko’lemi ha’m waqti’ g’alaba xabar qurali’ni’n’ jumi’si’na zi’yan keltiriwi mu’mkin bolsa, tekstti ma’limleme deregi yamasa avtor menen kelisilgen halda tiykari’ redaktorlawg’a jol qoyi’ladi’.
G’alaba xabar qurali’ biykarlawdi’, juwapti’ ja’riyalawdan bas tartsa yamasa wolardi’ ja’riyalaw ushi’n belgilep qoyi’lg’an mu’ddetti buzsa, yuridikali’q yamasa fizikali’q shaxs dawa arza menen sudqa mu’ra’jat yetiwge haqi’li’.

35-statya. Ra’smiy xabarlar ha’m ma’limlemelerdi ja’riyalaw.
Ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ ta’repinen sho’lkemlestirilgen g’alaba xabar qurallari’ usi’ uyi’mlardi’n’ ra’smiy xabarlari’ ha’m materiallari’n, sonday-aq normativlik – huqi’qi’y hu’jjetlerdi ja’riyalawi’ sha’rt.
Ayi’ri’qsha jag’daylar haqqi’ndag’i’ qi’stawli’ xabarlar yamasa wa’killikli ma’mleketlik uyi’mlar ta’repinen ja’miyetshilikke tezlik penen bildiriw maqsetinde berilgen xabarlar barli’q g’alaba xabar qurallari’nda ja’riyalanadi’.
Sudti’n’ da’l usi’ g’alaba xabar qurali’nda ja’riyalaw haqqi’ndag’i’ ko’rsetpesi bolg’an, ni’zamli’ ku’shke kirgen sheshimin redakciya sud sheshiminde ko’rsetilgen mu’ddette biypul ja’riyalawi’ sha’rt.
Usi’ statyani’n’ birinshi – u’shinshi bo’limlerinde na’zerde tuti’lg’ani’nan basqa ha’r qanday ma’limleme, xabar ha’m dag’aza redakciya menen du’ziletug’i’n sha’rtnama tiykari’nda ja’riyalanadi’.

VI–bap. Juwmaqlawshi’ rejeler

36-statya. Ma’limleme agentlikleri.
Usi’ Ni’zam ma’limleme agentliklerine qollani’lg’an jag’dayda, wolarg’a bir waqi’tti’n’ wo’zinde g’alaba xabar qurali’ni’n’ redakciyasi’, basi’p shi’g’ari’wshi’si’, tarqati’wi’shi’si’ statusi’ ha’m huqi’qi’y rejimi qollani’ladi’.
Ma’limleme agentlikleri ta’repinen sho’lkemlestirletug’i’n, turaqli’ atamag’a iye bolg’an byulleten, xabarnama, basqa da basi’li’m yamasa bag’darlama usi’ Ni’zamda belgilengen ta’rtipte dizimnen wo’tkeriledi.
Ma’limleme agentliginin’ xabarlari’ ha’m materiallari’ basqa g’alaba xabar qurali’ ta’repinen tarqati’lg’an jag’dayda, ma’limleme agentliginin’ atamasi’ ko’rsetiliwi sha’rt.

37-statya. Xali’qarali’q birge islesiw.
G’alaba xabar salasi’ndag’i’ xali’qarali’q birge islesiw xali’qarali’q huqi’qti’n’ uli’wma ta’n ali’ng’an principleri ha’m normalari’, sonday-aq Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’ ha’m ni’zam hu’jjetleri tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.

38-statya. Si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’kilxanalari’ ha’m wa’killerin akkreditaciyalaw.
Si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ni’n’ wa’kilxanalari’ ha’m wa’killeri Wo’zbekstan Respublikasi’ Si’rtqi’ isler ministrliginde akkreditaciyalang’annan keyin Wo’zbekstan Respublikasi’nda wo’z jumi’si’n a’melge asi’radi’.
Si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ni’n’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda akkreditaciyalang’an wa’kilxanalari’ ha’m wa’killerinin’ huqi’qi’y statusi’ ha’m ka’siplik jumi’si’n a’melge asi’ri’w sha’rtleri ni’zam hu’jjetleri menen belgilenedi.

39-statya. Tarti’slardi’ sheshiw.
G’alaba xabar qurallari’ni’n’ sho’lkemlestiriliwi, jumi’s ali’p bari’wi’ ha’m jumi’si’ni’n’ toqtati’li’wi’ salasi’nda ju’zege keletug’i’n tarti’slar ni’zam hu’jjetlerinde belgilengen ta’rtipte sheshiledi.

40-statya. G’alaba xabar qurallari’ haqqi’ndag’i’ Ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’g’i’ ushi’n juwapkerlik.
G’alaba xabar qurallari’ haqqi’ndag’i’ ni’zam hu’jjetlerin buzg’anli’qta ayi’pli’ bolg’an shaxslari’ belgilengen ta’rtipte juwapker boladi’.
Bas redaktor, sonday-aq jurnalist g’alaba xabar qurallari’nda haqi’yqatqa sa’ykes kelmeytug’i’n materiallardi’ tarqatqanli’g’i’ ushi’n to’mendegi jag’daylarda juwapker bolmaydi’:
eger bul mag’li’wmatlar ra’smiy xabarlardan, normativlik – huqi’qi’y hu’jjetlerden yamasa ra’smiy statistika yesabatlari’ mag’li’wmatlari’nan yamasa ma’limleme agentlikleri yaki ma’mleketlik ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ni’n’ baspaso’z xi’zmetleri arqali’ ali’ng’an bolsa;
eger bul mag’li’wmatlar aldi’n-ala jazi’p ali’nbastan efirge beriletug’i’n avtorli’q shi’g’i’wlarda bar bolsa yamasa shi’g’i’wlardi’n’ so’zbe-so’z ta’kirarlani’wi’ (stenografiya-, audio-, videojazi’wi’) bolsa.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2612

Betler