Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (91 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (91 KB)

«Veterinariya haqqi’nda» Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’

I. Uli’wma rejeler

1-statya. Veterinariyali’q xi’zmet.
Veterinariyali’q xi’zmet – bul haywanlardi’ keselliklerden qorg’aw ha’m yemlew, wo’ndiristin’ ha’m xali’qti’n’ jaqsi’ sapali’ mal sharwashi’li’q wo’nimine bolg’an itiyajlari’n ta’miyinlew boyi’nsha, sonday-aq adamlardi’n’ haywang’a ha’m adamg’a ta’n kesellikler menen keselleniwin’ aldi’n ali’w, qorshap turg’an wortali’qti’ qorg’awdi’n’ veterinariyali’q-sanitariyali’q mashqalalari’n sheshiw boyi’nsha ma’mleketlik, ja’miyetlik, xojali’q ha’m arnawli’ ilajlar kompleksi.

2-statya. Veterinariyani’n’ tiykarg’i’ wazi’ypalari’.
Veterinariyani’n’ tiykarg’i’ wazi’ypalari’:
- haywanatlardi’ (maldi’, qusti’, an’ ha’m basqa da haywanatlardi’, bali’qlardi’, pal ha’rrelerdi, zoologiyali’q parklerdin’, vivariylerdin’ haywanlari’n ha’m t.b. haywanlardi’) keselliklerden saqlawdan;
- adam ha’m haywanlar ushi’n ta’n uli’wma keselliklerden xali’qti’ qorg’awdan;
- Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ aymag’i’n basqa wa’layatlardi’n’ ha’m ma’mleketlerdin’ aymag’i’nan haywanlardi’n’ juqpali’ keselliklerinin’ tarali’wi’nan qorg’awdan;
- ma’mleketlik birden-bir veterinariyali’q baqlawdi’ a’melge asi’ri’wdan;
- qorshap turg’an wortali’qti’ qorg’awdi’n’ veterinariyali’q-sanitariyali’q mashqalalari’n sheshiwden;
- veterinar kadrlardi’ tayarlaw ha’m wolardi’n’ mamanli’g’i’n artti’ri’wdan;
- ilim ha’m texnika jetiskenliklerin veterinariya a’meliyati’ isine yengiziwden ibarat.

3-statya. Veterinariya haqqi’ndag’i’ ni’zamlar.
Veterinariya haqqi’ndag’i’ ni’zamlar usi’ Ni’zamnan ha’m wog’an muwapi’q shi’g’ari’latug’i’n basqa da ni’zam aktlerinen ibarat.

4-statya. Veterinariya du’zilisi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda veterinariya ma’mleketlik, vedomstvoli’q ha’m jeke menshik boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik veterinariya basqarmasi’, rayonlardi’n’ ha’m qalalardi’n’ ma’mleketlik veterinariya bo’limleri, haywanlardi’n’ keselliklerine qarsi’ gu’resiw boyi’nsha stanciyalar, rayonli’q veterinariya stanciyalari’, diagnostikali’q woraylar, veterinariyali’q shi’paxanalar, laboratoriyalar, ekspediciyalar, haywanlardi’n’ keselliklerine qarsi’ gu’resiw boyi’nsha wotryadlar, bazarlardag’i’ veterinariyali’q-sanitariyali’q ekspertiza laboratoriyalari’, ma’mleketlik veterinariya tarmag’i’ni’n’ basqa da sho’lkemleri ha’m ma’kemeleri ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmetti a’melge asi’radi’.
Ma’mleketlik ha’m vedomstvoli’q veterinariyani’n’ bo’limshelerinin’ du’zilisi ha’m sani’ mal sharwashi’li’g’i’n rawajlandi’ri’w, mal soyi’w ha’m mal sharwi’shi’li’q wo’nimlerin qayta islew boyi’nsha ka’rxanalardi’ jaylasti’ri’w wo’zgesheligin yesapqa ali’p du’ziledi ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik bas veterinariya inspektori’ menen kelisilip, Ministrler Ken’esi ta’repinen belgilenedi.
Ma’mleketlik ha’m vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmet ma’kemeleri jani’nan ni’zamlarg’a muwapi’q sha’rtnama tiykari’nda veterinariyali’q xi’zmetler ko’rsetetug’i’n qospa ka’rxanalar, kooperativler ha’m xojali’q yesabi’ndag’i’ basqa da birlespeler du’ziliwi mu’mkin.

5-statya. Veterinariyali’q xi’zmetti basqari’w.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’nda veterinariya xi’zmetin basqari’wdi’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik veterinariyali’q basqarmasi’ a’melge asi’radi’.
Ma’mleketlik veterinariyali’q basqarmasi’n Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Mininstrler Ken’esi ta’repinen tayi’nlanatug’i’n basli’g’i’ basqaradi’.
Ma’mleketlik veterinariyali’q basqarma xali’q arali’q veterinariyali’q sho’lkemlerde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’plerin qorg’aydi’.
Rayonlarda, qalalarda veterinariyali’q xi’zmetke basshi’li’q yetiwdi rayonli’q, qalali’q ma’mleketlik veterinariyali’q bo’limler a’melge asi’radi’. Rayonlarda ha’m qalalarda veterinariyali’q bo’limlerdi tiyisli rayon ha’m qala ha’kimlerinin’ kelisimi boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ ma’mleketlik veterinariyali’q basqarmani’n’ basli’g’i’ ta’repinen tayi’nlanatug’i’n basli’qlar basqaradi’.
Qalalarda, rayonlarda veterinariyali’q xi’zmet basqarmasi’ni’n’ ma’mleketlik uyi’mlari’ wo’z wa’killiklerine baylani’sli’ ma’selelerde tiyisli ha’kimlerge ha’m joqarg’i’ uyi’mlarg’a bag’i’nadi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik veterinariya basqarmasi’ haqqi’ndag’i’ Reje Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ministrler Ken’esi ta’repinen tasti’yi’qlanadi’.

II. Veterinariyali’q xi’zmet

6-statya. Ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmettin’ wazi’ypalari’.
Ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmet uyi’mlari’ vedomstvoli’q bag’i’ni’shli’g’i’na ha’m menshik tu’rine qaramastan barli’q ka’rxanalardi’n’, sho’lkemlerdin’ ha’m ma’kemelerdin’ jumi’si’na, sonday-aq ayi’ri’m adamlarg’a baylani’sli’ veterinariyali’q-sanitariyali’q baqlawdi’ wo’z wa’killikleri sheginde a’melge asi’radi’.
Ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmet:
Epizootiyali’q jag’daydi’ bahalaydi’ ha’m wo’z wa’killikleri sheginde haywanlardi’n’ juqpali’ keselliklerinin’ aldi’n ali’w ha’m saplasti’ri’w boyi’nsha wori’nlaw ushi’n minnetli ko’rsetpelerdi haywanlardi’n’ iyelerine beredi;
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ aymag’i’n mallardi’n’ juqpali’ keselliklerinin’ si’rt yellerden ha’m Wo’zbekstanni’n’ wa’layatlari’nan tarali’wi’nan qorg’aw, haywanlardi’, mal sharwashi’li’q wo’nimin ha’m shiyki zati’n, wot-jemdi, wot-jem aralaspalari’n ha’m mal sharwashi’li’g’i’nda qollanatug’i’n basqa da na’rselerdi tayarlaw, tasi’w, si’rttan a’keliw, si’rtqa shi’g’ari’w u’stinen qadag’alawdi’ a’melge asi’radi’;
- haywanlardi’n’ keselliklerinin’ payda boli’wi’ni’n’ ha’m nabi’t boli’w sebeplerin analizleydi, wolardi’n’ aldi’n ali’w boyi’nsha jol-jobalardi’islep shi’g’adi’, veterinariyali’q yemlew jumi’si’n sho’lkemlestiredi;
- haywanlardi’n’ keselinin’ diagnozi’n qoyi’w, sonday-aq wot-jemlerdin’ ha’m ishimlik suwdi’n’ sapasi’n bahalaw maqsetinde laboratoriyali’q-klinikali’q ha’m basqa da tekseriwlerdi ju’rgizedi;
- haywanlardi’n’ juqpali’ ha’m invazionli’q keselliklerinin’ aldi’n ali’w ha’m saplasti’ri’w boyi’nsha ilajlardi’ a’melge asi’radi’;
- densawli’qti’ saqlaw uyi’mlari’ ha’m basqa da xi’zmetler menen birlikte adamlar ha’m haywanlar ushi’n qa’wipli juqpali’ keselliklerdin’ wordalari’n saplasti’radi’, sonday-aq wo’z-ara mag’li’wmat almasi’wdi’ a’melge asi’radi’;
veterinariyali’q-sanitariyali’q jaqtan jaqsi’ sapali’ sharwashi’li’q wo’nimlerin ha’m shiyki zati’n jetistiriw u’stinen qadag’alawdi’ ju’rgizedi;
- barli’q mal sharwashi’li’q wobektlerinin’, qassapxanalardi’n’, go’sh-su’t ha’m basqa da sharwashi’li’q wo’nimlerin qayta isleytug’i’n ka’rxanalardi’n’, bazarlardi’n’ ha’m shiyki zat skladlari’ni’n’ veterinariyali’q-sanitariyali’q jag’dayi’n qadag’alaydi’, bul wobektlerdi quri’w ha’m rekonstrukciyalaw jumi’slari’, sonday-aq jer qazi’w jumi’slari’ni’n’ veterinariyali’q ekspertizasi’n a’melge asi’radi’;
juqpali’ keselliklerdin’ tarali’wi’ni’n’ aldi’n ali’wdi’ ha’m saplasti’ri’wdi’ ta’miyinleytug’i’n ilajlar ju’rgiziwdi, sonday-aq haywanlardi’n’ epizootiyali’q jag’dayi’n ani’qlaw ushi’n za’ru’rli mag’li’wmat beriwdi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’, basqa da wa’layatlardi’n’ yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’replerinen talap yetedi;
juqpali’ kesellik ani’qlang’annan keyin yamasa haywanlardi’n’ ju’da’ qa’wipli keselliginin’ boli’wi’na gu’man tuwi’lg’anda yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’replerge wori’nlaw ushi’n minnetli bolg’an maldi’ soyi’w yamasa joq yetiw, sharwashi’li’q wo’nimin ha’m shiyki zati’n zi’yansi’z yetiw, qayta islew yamasa paydalani’wg’a baylani’sli’ talaplar qoyadi’.
Ma’mleketlik ha’m jeke menshik veterinariya qa’nigelerinin’ jumi’si’n qadag’alaydi’ ha’m baylani’sti’radi’.
Veterinariyada ilimiy izertlewlerdi baylani’sti’radi’.

7-statya. Ma’mleketlik veterinariya inspektorlari’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ veterinariya basqarmasi’ni’n’ basli’g’i’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ bas ma’mleketlik veterinariya inspektori’ boli’p tabi’ladi’, woni’n’ wori’nbasarlari’ – Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ma’mleketlik bas veterinariya inspektori’ni’n’ wori’nbasarlari’ boli’p tabi’ladi’.
Qalalardi’n’ ha’m rayonlardi’n’ ma’mleketlik veterinariya xi’zmetlerinin’ basli’qlari’ tiyisli rayonlardi’n’ ha’m qalalardi’n’ ma’mleketlik veterinariya inspektorlari’ boli’p tabi’ladi’.
Veterinariyali’q transport punktlerinin’ (uchastkalari’ni’n’) basli’qlari’ transportta tiyisli uchastkalarda ma’mleketlik veterinariya inspektorlari’ boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ Ma’mleketlik veterinariya basqarmasi’ni’n’ veterinariya qa’nigeleri wo’z wa’killikleri sheginde ma’mleketlik veterinariya inspektorlari’ boli’p tabi’ladi’.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ bas ma’mleketlik veterinariya inspektori’, qalani’n’ ha’m rayonni’n’ bas ma’mleketlik inspektorlari’, transport tarawi’ndag’i’ ma’mleketlik inspektorlar, wolardi’n’ wori’nbasarlari’ ha’m ma’mleketlik veterinariya inspektorlari’ wo’z wa’killikleri sheginde usi’ Ni’zamg’a muwapi’q birden-bir ma’mleketlik veterinariyali’q baqdawdi’ a’melge asi’radi’.

8-statya. Ma’mleketlik veterinariyali’q inspektorlardi’n’ wa’killikleri.
Ma’mleketlik bas veterinariya inspektorlari’, wolardi’n’ wori’nbasarlari’ ha’m ma’mleketlik veterinariya inspektorlari’ za’ru’rli veterinariyali’q-sanitariyali’q ha’m epizootiyag’a qarsi’ ilajlar ju’rgiziw haqqi’nda ministrliklerge, vedomstvolarg’a, koncernlerge, ma’mleketlik komitetlerge, associaciyalarg’a, awi’l xojali’q ka’rxanalari’na, sho’lkemlerine ha’m ma’kemelerine, sonday-aq ayi’ri’m adamlarg’a wori’nlaw ushi’n minnetli bolg’an wo’z wa’killikleri sheginde ko’rsetpeler beredi;
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ veterinariya basqarmasi’ ta’repinen belgilenetug’i’n dizim boyi’nsha qa’wipli juqpali’ kesellikler menen haywanlardi’n’ keselleniwi ani’qlang’an jag’dayda wolardi’ soyi’w yamasa joq yetiw, sonday-aq paydalani’wg’a jaramsi’z dep tabi’lg’an mal sharwashi’li’q wo’nimin ha’m shiyki zati’n joq yetiw, qayta islew yamasa basqasha paydalani’w haqqi’nda barli’q ka’rxanalardi’n’, sho’lkemlerdin’, ma’kemelerdin’ ha’m ayi’ri’m adamlardi’n’ wori’nlawi’ ushi’n minnetli ko’rsetpeler beredi;
sutkani’n’ qa’legen waqti’nda veterinariyali’q baqlawdag’i’ wobektlerdi tosqi’nli’qsi’z ko’redi ha’m veterinariya haqqi’nda ni’zamlardi’n’ buzi’li’wi’n saplasti’ri’w haqqi’nda wori’nlaw ushi’n minnetli ko’rsetpeler beredi;
mal sharwashi’li’q fermalari’, maldi’ ha’m qusti’ soyi’w, sharwashi’li’q wo’nimin ha’m shiyki zati’n qayta islew ha’m saqlaw boyi’nsha ka’rxanalardi’, utilizaciya zavodlari’n, kombikorma zavodlari’n, bali’q wo’rshitiwshilik xojali’qlari’n, haywanlardi’ jasalma shag’i’li’sti’ri’w stanciyalari’n ha’m basqa da sharwashi’li’q wobektlerin jobalasti’ri’w, sali’w ha’m iske qosi’w joybarlari’ boyi’nsha, soni’n’ ishinde bul wobektlerde patas suwlardi’ zi’yansi’z yetiw ushi’n quri’li’slar joybarlari’ boyi’nsha juwmaqlar beredi;
joqari’da ko’rsetip wo’tilgen quri’li’sti’n’ barli’q tu’rleri ushi’n jer maydanlari’n aji’rati’w ha’m haywanlar ushi’n suw ali’w wori’nlari’n tan’law, go’sh kombinatlari’n ha’m mal sharwashi’li’q wo’nimlerin ha’m shiyki zati’n qayta islew ha’m saqlaw boyi’nsha basqa da ka’rxanalardi’ suw menen ta’miyinlew jobarlari’ boyi’nsha juwmaqlar beredi:
veterinariyali’q-sanitariyali’q jag’dayi’ qanaatlandi’ri’lmag’an yamasa haywanlardi’n’ den sawli’g’i’na, wo’nimlerdin’ sapasi’na zi’yanli’ ta’sir jasaw qa’wpi bolg’an jag’dayda temir jol vagonlari’n, kemelerdi, samoletlardi’ ha’m basqa da transport qurallari’n paydalani’wdi’ qadag’an yetedi;
haywanlardi’n’ juqpali’ keselligi yamasa qanaatlandi’rarsi’zli’q veterinariyali’q-sanitariyali’q jag’dayi’ ani’qlang’anda mal sharwashi’li’q wobektlerin, go’sh ha’m su’t sanaati’ ka’rxanalari’n, mal sharwashi’li’q wo’nimin ha’m shiyki zati’n qayta islew ha’m saqlaw boyi’nsha ka’rxanalardi’ paydalani’wdi’ qadag’an yetedi;
zoogigienali’q normalardi’ ha’m veterinariyali’q-sanitariyali’q qa’delerdi buzi’w ha’reketlerin saplasti’rg’ang’a shekem wo’ndirislik jaylardi’ ha’m quri’li’slardi’ sali’w ha’m rekonstrukciyalaw mal sharwashi’li’q fermalari’nda, sharwashi’li’q wo’nimin ha’m shiyki zati’n qayta islew ha’m saqlaw boyi’nsha ka’rxanalarda jan’adan sali’ng’an, qayta tiklengen ha’m rekonstrukciyalang’an wobektlerdi paydalani’wg’a tapsi’ri’w jumi’slari’n irkip qoyadi’;
usi’ Ni’zamdi’, haywanlardi’n’ karantin qag’i’ydalari’n, basqa da veterinariyali’q-sanitariyali’q talaplardi’ buzg’ani’ ushi’n lawazi’mli’ ha’m basqa da adamlarg’a belgilengen ta’rtipke muwapi’q administrativlik jaza beredi;
usi’ Ni’zamdi’, ni’zam aktlerin ha’m basqa da veterinariya talaplari’n haywanlar iyelerinin’, sharwashi’li’q wo’nimin qayta islew, saqlaw ha’m sati’w menen shug’i’llanatug’i’n sho’lkemlerdin’, sonday-aq puqaralardi’n’ ha’m veterinariya qa’nigelerdin’ wori’nlawi’n qadag’alawdi’ a’melge asi’radi’;
shegaralas rayonlarda, irgeles wa’layatlarda ha’m ma’mleketlerde payda bolg’an epizootiyali’q jag’day haqqi’nda tiyisli sho’lkemlerge ha’m uyi’mlarg’a ma’limleydi, za’ru’rli ma’sla’ha’tler beredi;
mal sharwashi’li’g’i’nda ha’m veterinariyada veterinariyali’q da’ri-da’rmaqlardi’n’, biologiyali’q, ximiyali’q ha’m basqa da preparatlar islep shi’g’ari’wi’n ha’m qollani’li’wi’n qadag’alaydi’, haywanlardi’n’ den sawli’g’i’na ha’m sharwashi’li’q wo’niminin’ sapasi’na wolardi’n’ ta’sirin bahalaydi’.

9-statya. Ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmetti saqlaw ha’m qarji’ menen ta’miyinlew.
Ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmet:
- respublikali’q ha’m jergilikli byudjetlerdin’;
- haywanlardi’ ma’mleketlik qamsi’zlandi’ri’w qarji’lari’nan aji’rati’wlardi’n’;
- veterinariyali’q ka’rxanalardi’n’, ma’kemelerdin’ ha’m sho’lkemlerdin’ to’lemli xi’zmetleri ushi’n alatug’i’n qarji’lari’ni’n’ yesabi’nan saqlanadi’.
Usi’ Ni’zamdi’ buzg’ani’ ushi’n administrativlik ja’riymalar Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’mleketlik veterinariyali’q basqarmasi’ni’n’ epizootiyali’q qorlari’na kelip tu’sedi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ministrler Ken’esi belgilep bergen haywanlardi’n’ juqpali’ keselliklerinin’ aldi’n ali’w ha’m saplasti’ri’w boyi’nsha ilajlar byudjettin’ yesabi’nan a’melge asi’ri’ladi’.

10-statya. Vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmet.
Vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmet tiyisli ministrliktin’, vedomstvoni’n’, ka’rxanani’n’, ma’kemenin’ ha’m sho’lkemnin’ biyliginde boladi’.
Vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmetlerdin’ veterinariya qa’nigeleri ma’mleketlik veterinariyali’q uyi’mlardi’n’ metodikali’q basshi’li’g’i’nda ha’m qadag’alawi’nda haywanlardi’ vedomstvoli’q veterinariyali’q baqlawdi’ ha’m veterinariyali’q xi’zmet ko’rsetiwdi wo’z wa’killikleri sheginde a’melge asi’radi’.

11-statya. Vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmettin’ veterinariya qa’nigelerinin’ huqi’qlari’.
Vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmetlerdin’ veterinariya qa’nigeleri:
- sutkani’n’ qa’legen waqti’nda vedomstvoli’q veterinariyali’q baqlaw wobektlerinde tosqi’nli’qsi’z boli’w ha’m veterinariya haqqi’ndag’i’ ni’zamlardi’ buzi’w ha’reketlerin saplasti’ri’w haqqi’nda wori’nlaw ushi’n minnetli ko’rsetpeler beriw;
- vedomstvog’a qarasli’ ka’rxanalarda, ma’kemelerde ha’m sho’lkemlerde juqpali’ keselliklerdin’ tarali’wi’ni’n’ aldi’n ali’wdi’ ha’m saplasti’ri’wdi’ ta’miyinleytug’i’n veterinariyali’q ni’zamlarda na’zerde tuti’lg’an ilajlardi’ ju’rgiziwdi, mallardi’n’ epizootiyali’q jag’dayi’n ani’qlaw ushi’n za’ru’rli mag’lvwmat beriwdi yuridikali’q ha’m fizikali’q ta’replerden talap yetiw huqi’qi’na iye.

12-statya. Vedomstvog’a qarasli’ veterinariyali’q xi’zmettin’ veterinariya qa’nigelerinin’ minnetleri.
Vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmettin’ veterinariya qa’nigeleri:
- veterinariya haqqi’ndag’i’ ni’zamlardi’n’ wori’nlani’wi’na vedomstvoli’q veterinariyali’q baqlawdi’ wo’z wa’killikleri sheginde a’melge asi’ri’wg’a;
- wo’zleri xi’zmet ko’rseteteug’i’n ka’rxanalarda, ma’kemelerde, ha’m sho’lkemlerde epizootiyag’a qarsi’ yemlew ha’m veterinariyali’q-sanitariyali’q ilajlar ju’rgiziwge;
- haywanlardi’n’ juqpali’ kesellikler menen keselleniwine gu’manlang’an jag’dayda bul haqqi’nda ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmet uyi’mlari’na irkinishsiz xabarlawg’a ha’m keselliktin’ taralmawi’ boyi’nsha barli’q za’ru’rli ilajlar ko’riwge;
- epizootiyag’a qarsi’ veterinariyali’q-sanitariyali’q ha’m yemlew-profilaktikali’q ilajlar ju’rgiziw ja’ne veterinariya haqqi’ndag’i’ ni’zamlardi’ buzi’wda ayi’pli’ lawazi’mli’ ha’m basqa da adamlardi’ juwapkershilikke tarti’w haqqi’ndag’i’ usi’ni’slardi’ jergilikli ha’kimiyat ha’m basqari’w uyi’mlari’ni’n’, ka’rxanalardi’n’, ma’kemelerdin’, sho’lkemlerdin’ qarap shi’g’i’wi’na usi’ni’wg’a;
- ju’rgizilip ati’rg’an jumi’s haqqi’nda ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmettin’ aldi’nda belgilengen ta’rtipte yesap beriwge minnetli.

13-statya. Vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmetti saqlaw.
Vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmetti tiyisli ministrlikler, ma’mleketlik komitetler, vedomstvolar, ka’rxanalar, ma’kemeler, sho’lkemler, xojali’qlar saqlaydi’.

14-statya. Veterinariyali’q jeke menshik jumi’si’.
Qaraqalpaqstan ha’m Wo’zbekstan Respublikalari’ni’n’, basqa da ma’mleketlerdin’ puqaralari’ bolg’an ha’m puqarali’qqa iye yemes veterinar-shi’pakerleri veterinariyali’q jeke menshik jumi’s penen shug’i’llani’wg’a haqi’li’. Veterinariya feldsherleri ha’m texnikleri veterinariya shi’pakerlerinin’ qadag’alawi’nda jeke menshik jumi’si’ menen shug’i’llanadi’. Jeke menshik jumi’s penen shug’i’llanatug’i’n veterinariya qa’nigeleri belgilengen ta’rtipte beriletug’i’n tiyisli ruxsatnamalarg’a (licenziyalarg’a) iye boli’wi’ sha’rt.

15-statya. Jeke menshik jumi’s penen shug’i’llanatug’i’n veterinariya qa’nigelerinin’ huqi’qlari’.
Jeke menshik jumi’s penen shug’i’llanatug’i’n veterinariya qa’nigeleri:
- karantin qollanatug’i’n ha’m ni’zam menen sheklengen keselliklerden basqa haywanlardi’n’ keselliklerinin’ diagnozi’n qoyi’wg’a ha’m yemlew menen shug’i’llani’wg’a;
- haywanlarg’a profilaktikali’q vakcinaciya ju’rgiziwge sonday-aq haywanlardi’n’ iyelerine ma’sla’ha’t beriwge;
- haywanlardi’n’ densawli’q jag’dayi’ haqqi’nda veterinariya hu’jjetlerin beriwge;
- maldi’n’ ha’m basqa da haywanlardi’n’ juqpali’ kesellikler menen keselleniw qa’wpi tuwg’anda haywanlardi’, sharwashi’li’q wo’nimlerin ha’m shiyki zatti’, sonday-aq wot-jemlerin wobektke ali’p keliwdi ha’m wobektten ali’p ketiwdi qadag’an yetiwge haqi’li’.

16-statya. Jeke menshik jumi’s penen shug’i’llanatug’i’n veterinariya qa’nigelerinin’ minnetleri.
Jeke menshik jumi’s penen shug’i’llanatug’i’n veterinariya qa’nigeleri:
- haywanlarda juqpali’ keselliktin’ bar yekenine gu’man payda bolg’anda bul haqqi’nda jergilikli ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmetke irkinishsiz xabarlawg’a ha’m keselliktin’ taralmawi’ boyi’nsha ilajlar ko’riwge;
- epizootiya payda bolg’anda ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmettin’ ko’rsetpelerine muwapi’q veterinariyali’q ilajlar ko’riwge;
- ju’rgizilip ati’rg’an jumi’s haqqi’nda ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmettin’ aldi’nda belgilengen ta’rtipte yesap beriwge minnetli.

III. Haywanlar ha’m mal sharwashi’li’q wo’nimi iyelerinin’ huqi’qlari’ ha’m minnetleri

17-statya. Haywanlar ha’m mal sharwashi’li’q wo’nimi iyelerinin’ huqi’qlari’.
Haywanlar ha’m mal sharwashi’li’q wo’nimlerinin’ iyeleri:
- veterinariyali’q xi’zmet ko’rsetiw haqqi’nda ma’mleketlik, vedomstvoli’q ha’m jeke menshik veterinariyali’q xi’zmetleri menen sha’rtnamalar du’ziw;
haywanlardi’n’ keselleniwshilik jag’dayi’, epizootiyali’q jag’day, haywanlardi’ ha’m mal sharwashi’li’q wo’nimin arnawli’ tekseriwlerdin’ juwmaqlari’ haqqi’nda veterinariyali’q xi’zmetten mag’li’wmat ali’w;
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ veterinariyali’q basqarma ta’repinen belgilengen ta’rtipte, soni’n’ ishinde si’rt yelden, haywanlar ha’m mal sharwashi’li’q wo’nimin, wot-jemlerdi, veterinariyali’q da’ri-da’rmaqlardi’ sati’p ali’w ha’m sati’w;
jergilikli ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’, ma’mleketlik, vedomstvoli’q veterinariyali’q xi’zmettin’ ha’m jeke menshik veterinariyali’q jumi’s penen shug’i’llanatug’i’n qa’nigelerdin’ ni’zamsi’z ha’reketleri ha’m ko’rsetpeleri u’stinen shag’i’m yetiw huqi’qi’na iye boladi’.

18-statya. Haywanatlar ha’m mal sharwashi’li’q wo’nimi iyelerinin’ minnetleri.
Haywanlar ha’m mal sharwashi’li’q wo’niminin’ iyeleri:
- usi’ ni’zamni’n’ ha’m veterinariya boyi’nsha basqa da ni’zam aktlerinin’ talaplari’n wori’nlawg’a;
- byudjetten qarji’ menen ta’miyinleytug’i’n ilajlardan basqa, wo’z qarji’lari’ yesabi’nan haywanlardi’n’ juqpali’ keselliklerinin’ aldi’n ali’wg’a bag’darlang’an sho’lkemlestiriwshilik-xojali’q ha’m veterinariyali’q ilajlari’n a’melge asi’ri’wg’a;
- kesel haywandi’ yemlewge ha’m za’ru’r jag’dayda veterinariya qa’nigesinin’ ko’rsetpesi boyi’nsha kesel, haywandi’ soyi’wg’a yamasa joq yetiwge;
- tuti’ni’wshi’lardi’n’ densawli’g’i’ ushi’n qa’wipli zatlar yamasa keselliklerdi qozdi’ri’wshi’lar menen pataslang’an yamasa zi’yanlang’an mal sharwashi’li’q wo’nimlerin islep shi’g’ari’w ha’m sati’w imkaniyati’n boldi’rmaytug’i’n zoogigienali’q normalardi’ wori’nlawg’a ha’m veterinariyali’q-sanitariyali’q qa’delerdi saqlawg’a;
- haywanlardi’ sati’p ali’w ha’m wolardi’n’ birden wo’lip qali’wi’ yamasa wo’zgeshe jag’dayi’ haqqi’nda tiyisli aymaqqa xi’zmet ko’rsetetug’i’n tiyisli veterinariyali’q xi’zmetke irkinishsiz ma’limlewge;
- veterinariyali’q xi’zmettin’ ko’rsetpesin wori’nlawg’a ha’m haywanlardi’n’ juqpali’ keselliklerden saqlaw boyi’nsha tiyisli karantin ha’m basqa da veterinariyali’q ilajlardi’ ju’rgiziwdi ta’miyinlewge, sonday-aq yemlew-profilaktikali’q ilajlardi’ ju’rgiziwdi toli’q ta’miyinlewge;
- mal sharwashi’li’q fermalari’n, haywanlar ushi’n ha’m mal sharwashi’li’q wo’nimin saqlaw ushi’n jaylardi’ ha’m basqa da quri’li’slardi’, sonday-aq jaylawlardi’, suw aydi’nlari’n, mal aydaytug’i’n jollardi’, temir jol stanciyalari’n, ko’rgizbelerdi, yarmarkalardi’, bazarlardi’, sallaqxanalardi’, maydanshalardi’, go’sh kombinatlari’n, separator bo’limlerin, su’t qabi’llaw punktlerin, zavodlari’n tiyisli veterinariyali’q-sanitariyali’q jag’dayda saqlawg’a, wolardi’ wo’z waqti’nda dezinfekciyalawg’a, dezinsekaciyalawg’a ha’m deratizaciyalawg’a, sonday-aq haywanlardi’n’ wo’ligin ji’ynap joq yetiwge;
- arnawli’ aji’rati’lg’an wori’nlarda veterinariyali’q-sanitariyali’q qa’delerdi saqlap, ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmettin’ ruxsati’ menen g’ana haywanlardi’, mal sharwashi’li’q wo’nimin ha’m shiyki zati’n sati’wg’a;
veterinariya qa’nigelerinin’ talap yetiwi boyi’nsha mallardi’ ko’riw, diagnostikali’q tekseriw, shanshi’w ha’m keselliktin’ aldi’n ali’w-emlew ushi’n a’keliwdi ta’miyinlewge, ko’rsetilgen veterinariyali’q xi’zmetler ushi’n to’lemli veterinariyali’q ilajlar ju’rgiziw ushi’n veterinariya xi’zmetkerlerine za’ru’rli jag’daylar du’ziwge;
- juqpali’ keselliklerdin’ payda boli’wi’nda ha’m mal sharwashi’li’q wo’niminin’ jaramsi’z boli’p qali’wi’nda ayi’pli’ yekeni sud ta’repinen da’lillengen jag’dayda salamatli’q ilajlari’n ju’rgiziw ushi’n shi’g’i’n qa’rejetlerdi ma’mleketlik veterinariyali’q xi’zmetke wo’tewge;
Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti jani’ndag’i’ bas ma’mleketlik veterinariya basqarmasi’ ta’repinen tasti’yi’qlanbag’an biopreparatlardi’, da’ri-da’rmaqlardi’ wot-jem aralaspalari’n, mikroelementlerdi, biologiyali’q stimulyatorlardi’ ha’m garmonlardi’ mal sharwashi’li’g’i’nda qollanbawg’a;
- Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi jani’ndag’i’ veterinariyali’q basqarmasi’ ta’repinen belgilengen veterinariyali’q-sanitariyali’q qa’delerdi ha’m haywanlardi’, mal sharwashi’li’q wo’nimlerin, shiyki zatti’ ha’m wot-jemlerdi import ha’m eksport jasawg’a qoyi’latug’i’n talaplardi’ saqlawg’a minnetli.

IV. Haywanlar juqpali’ kesellikler menen kesellengende karantin wornati’w ha’m ali’p taslaw ta’rtibi

19-statya. Haywanlar juqpali’ kesellikler menen kesellengende karantin yamasa sheklewler.
Haywanlardi’n’ juqpali’ kesellikleri ani’qlang’an jag’daylarda rayonni’n’ (qalani’n’) ma’mleketlik veterinariyali’q inspektori’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha jergilikli ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ sheshimi menen ayi’ri’m padalar, wotarlar, ji’lqi’ padalari’, sharbaqlar, fermalar, xojali’qlar, ka’rxanalar, temir jol stanciyalari’, aeroportlar, da’rya portlari’, awi’llardi’n’ ha’m poselkalardi’n’ aymaqlari’ qa’wipli dep ja’riyalani’p, wolarda karantin wornati’ladi’ yamasa za’ru’rli sheklewler yengiziledi.
Rayonlardi’, qalalardi’, haywanlardi’n’ juqpali’ kesellikleri boyi’nsha qa’wipli dep ja’riyalaw ha’m wolarda karantin yamasa basqa da sheklewler yengiziw tiyisli bas ma’mleketlik inspektorlardi’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha wa’killik berilgen ha’kimiyat uyi’mlari’ni’n’ yamasa qala ha’m rayon ha’kimlerinin’ sheshimleri menen yamasa Qaraqalpaqstan Respublikasi’ bas ma’mleketlik veterinariyali’q inspektordi’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ qarari’ menen a’melge asi’ri’ladi’.
Karantin yamasa sheklewler yengizilgen aymaqta haywanlardi’n’ juqpali’ kesellikler menen keselleniwi toli’q toqtag’annan ha’m za’ru’rli veterinariyali’q-sanitariyali’q ilajlar wo’tkerilgennen keyin (keselliklerge qarsi’ gu’resiw boyi’nsha instrukciyalar menen belgilengen mu’ddetler pitkennen keyin) tiyisli bas ma’mleketlik veterinariya inspektorlari’ni’n’ usi’ni’wi’ boyi’nsha, karantin yamasa sheklewler yengizgen uyi’mlardi’n’ sheshimi menen ali’p taslanadi’.
Karantin yamasa sheklewler yengiziletug’i’n haywanlardi’n’ juqpali’ keselliklerinin’ dizimin Wo’zbekstan Respublikasi’ Ministrler Kabineti jani’ndag’i’ bas ma’mleketlik basqarma tasti’yi’qlaydi’.

20-statya. Epizootiyag’a qarsi’ ayri’qsha komissiyalar.
Haywanlardi’n’ jalpi’lamay keselleniwinin’ ha’m wo’liwinin’ aldi’n ali’w ha’m wolardi’ saplasti’ri’w boyi’nsha ka’rxanalardi’n’, ma’kemelerdin’, sho’lkemlerdin’ ha’m ayi’ri’m adamlardi’n’ jumi’si’na woperativ basshi’li’q yetiw ha’m baylani’sti’ri’w maqsetinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi, qalali’q ha’m rayonli’q wa’killik berilgen ha’kimiyat uyi’mlari’ yamasa ha’kimleri epizootiyag’a qarsi’ ayri’qsha komissiyalar du’zedi, bul komissiyalar wo’zleri haqqi’nda tasti’yi’qlang’an rejelerge muwapi’q isleydi.

V. Juwmaqlang’an rejeler

21-statya. Veterinariyali’q ni’zamlardi’ buzg’ani’ ushi’n juwapkershilik.
Veterinariyali’q ni’zamlardi’ buzi’wda ayi’pli’ adamlar Wo’zbekstan ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ni’zamlari’na muwapi’q intizamli’q, materialli’q, administrativlik, ji’nayat ha’m basqa da juwapkershilikke tarti’ladi’.

22-statya. Veterinariya xi’zmetkerlerin ma’mleketlik qamsi’zlandi’ri’w.
Ma’mleketlik veterinariyali’q uyi’mlardi’n’ xi’zmetkerleri byudjettin’ yesabi’nan minnetli tu’rde ma’mleketlik qamsi’zlandi’ri’li’wi’ tiyis.

23-statya. Xali’q arali’q sha’rtnamalar.
Yeger Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ha’m Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ xali’qarali’q sha’rtnamalari’nda usi’ ni’zamdag’i’dan basqa qa’deler belgilense, wonda ha’reket yetip turg’an xali’qarali’q sha’rtnamalardi’n’ qa’deleri qollani’ladi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 2595

Betler