Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (56 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (56 KB)

Ma’limleme xi’zmeti

 

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi ma’limleme xi’zmeti basshi’si’ – Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ baspaso’z xatkeri 

Adres: No'kis q., G’a’rezsizlik ko’shesi, 50-jay
Telefon: 8 (361) 222-92-72 
E-mail:  

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Ma’limleme xi’zmeti Ministrler Ken’esinin’ worayli’q apparati’ qurami’ni’n’ bo’limi yesaplanadi’.

Ma’limleme xi’zmeti wo’z  xi’zmetinde O’zbekistan Respublikasi’ Konstitutciya ni’zamlari’na, Wo’zbekistan Respublikasi’ Oliy Majlisinin’, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ qararlari’na ha’m basqa hu’jjetlerine, O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ pa’rmanlari’, qararlari’ ha’m biyliklerine, O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ qararlari’ ha’m biyliklerine, Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ normativ hu’jjetlerine ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ Ma’limleme xi’zmeti haqqi’ndag’i’ Qag’i’ydasi’na a’mel qi’ladi’.

Ma’limleme xi’zmeti wo’z xi’zmetin Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esinin’ aymaqli’q ha’m qurami’ni’n’ bo’limleri ha’mde respublikani’n’ basqa ministrlikleri ha’m vedomostvolari’ni’n’ tiyisli xi’zmetleri menen wo’z-ara birgelikte a’melge asi’radi’. 

Ma’limleme xi’zmeti tiykarg’i’ wazi’ypalari’:

 • Ministrler Ken’esi basli’g’i’ ta’repinen belgilenetug’i’n ma’limleme siyasati’n qa’liplestiriw ha’m a’melge asi’ri’wda qatnasi’w;
 • Ministrler Ken’esi xi’zmeti tarawi’ndag’i’ normativ-huquqi’y hu’jjetlerinin’ milliy g’alaba xabar qurallari’nda ja’riyalani’wi’n ta’miyinlew;
 • milliy ha’m si’rt yel g’alaba xabar qurallari’nda Ministrler Ken’esi xi’zmetinin’ a’hmiyetli ta’replerin, tiyisli tarawdag’i’ ma’mleket siyasati’n a’melge asi’ri’w ma’selelerin jari’ti’w;
 • internet tarmag’i’nda Ministrler Ken’esi veb-resurslari’n qa’liplestiriw,  wolardi’n’ na’tiyjeli xi’zmetin ta’miyinlew;
 • Ministrler Ken’esine bolg’an ja’miyetlik pikirdin’ jag’dayi’n ha’mde jergilikli, respublika ha’m si’r yel g’alaba xabar qurallari’ mu’na’sibetin analizlew ha’m wolar haqqi’nda Ministrler Ken’esi basshi’li’g’i’n xabardar yetiw.
 • Ma’limleme xi’zmeti aldi’nda turg’an wazi’ypalardi’ na’tiyjeli sheshiw ushi’n za’ru’r bolg’an mag’li’wmatlardi’ Ministrler Ken’esinin’ basqa bo’limleri menen wo’zara birgelikte toplaw ha’m islew;
 • g’alaba xabar qurallari’ ushi’n xabarlardi’ (press-relizler, byulletenler, sholi’wlar ha’m t.b.) tayarlaw ha’m tarqati’w;
 • Ministrler Ken’esi xi’zmetine tiyisli ma’seleler boyi’nsha baspa materiallardi’ tayarlaw ha’mde milliy ha’m si’rt yel basi’li’mlari’nda ja’riyalaw, tele ha’m radioesittiriwlerdi sho’lkemlestiriw, tiyisli tarawdag’i’ ma’mleket siyasati’n a’melge asi’ri’w;
 • Ministrler Ken’esi basshi’li’g’i’ ha’m xi’zmetkerlerinin’ g’alaba xabar qurallari’ menen baspaso’z konferenciyalari’n, brifinglerin, sa’wbetlerdi ha’m basqa ushi’rasi’wlardi’ sho’lkemlestiriw;
 • Ministrler Ken’esi xi’zmetine tiyisli ma’seleler boyi’nsha socialli’q pikirdi ha’mde milliy ha’m si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ poziciyasi’n u’yreniwge baylani’sli’ analiz jumi’slari’n a’melge asi’ri’w. Ministrler Ken’esi basshi’li’g’i’na mag’li’wmat beriw ushi’n dag’azalang’an a’hmiyetli materiallar sholi’wlari’n tayarlaw;
 • g’alaba xabar qurallari’ menen xabar-mag’li’wmatnama jumi’slari’n a’melge asi’ri’w ushi’n Ministrler Ken’esi xi’zmetinin’ tiykarg’i’ bag’darlari’ boyi’nsha analitikali’q, statistikali’q ha’m basqa materiallardi’n’ sistemalasti’ri’lg’an mag’li’wmatlar bankin qa’liplestiriw;
 • Ministrler Ken’esi xi’zmetin yen’ toli’q ha’m qali’s jari’ti’w maqsetinde milliy ha’m si’rt yel g’alaba xabar qurallari’ ha’mde jurnalistler menen wo’zara birge islesiwdi a’melge asi’ri’w;
 • internet tarmag’i’nda Ministrler Ken’esiinin’ veb-sayti’n jarati’w ha’m woni’ zamanago’y da’rejede saqlaw.

Ma’limleme xi’zmeti wo’z wa’killikleri shen’berinde milliy ha’m si’rt yel xabar agentlikleri ha’mde g’alaba xabar qurallari’ni’n’ Ministrler Ken’esi xi’zmeti haqqi’ndag’i’ materiallari’n tayarlawda ko’meklesiw haqqi’ndag’i’ buyi’rtpa xatlari’n ha’m sorawlari’n ko’rip shi’g’adi’.


Ko'rip shi'g'i'ldi': 4163