Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

Ministrler Ken’esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi apparati'nda ja'mi 40 xi'zmetker jumi's isleydi.
Bular:
- Ministrler Ken'esinin' Basli'g'i',
- Basli'qti'n' ori'nbasarlari',
- sekretariatlari',
- ma'limleme-tallaw basqarmasi',
- sho'lkemlestiriw-qadag'alaw topari',
- huquq qorg'aw organlari' xi'zmeti,
- a'skeriy mobilizaciyali'q tayarli'q ha'm ayri'qsha jag'daylar ma'seleleri boyi'nsha bo’lim,
 
 
 Ministrler Ken'esi apparati': 
  • tarawlar ha'm aymaqlarda o'tkerilip ati'rg'an reformalardi' teren'lestiriw boyi'nsha islep shi'g'i'lg'an maqsetli bag'darlamalardi'n' a'melde wori'nlani'wi'n ta'miyinleydi;
  • Ministrler Ken'esi  talqi'lawi'na kiritilgen hu'jjetler joybarlari'n belgilengen mu'ddette islep shig'i'li'wi'n sho'lkemlestiredi. 
  • Joqari' sho'lkemler ha'mde ha'kim qarar ha'm biyliklerinin' jergilikli basqari'w organlari' ha'mde vedomstvolari' ta'repinen wo’z waqti'nda wori'nlani'wi'n ha'm qadag'alawi'n sho'lkemlestiredi;
  • bo’lim, topar ha'm sekretariat wa'killigine tiyisli ma'seleler boyi'nsha analitikali'q hu'jjetlerdi tayarlaydi' ha'm Ministrler Ken'esine tu'sken ma'limleme, usi'ni's ha'm pikirlerdi uluwmalasti'radi'.
Ministrler Ken'esi apparati' bo’limleri xi'zmetine Ministrler Ken'esi  Basli'g'i' ha'm Basli'q wori'nbasarlari' basshi'li'q yetedi. Wolardi'n' ishki apparat ha'm hu'jjetler menen islesiw boyi'nsha xi'zmeti sho'lkemlestiriw-qadag'alaw topari' ta'repinen muwapi'qlasti'ri'li'p bari'ladi'.
Ministrler Ken

Ko'rip shi'g'i'ldi': 19367