Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

Ekonomika ministrligi

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ekonomika ministrliginin' funkcional wazi’ypalari’:

  • ja'miyetti rawajlandi’ri’w ha'm demokratiyali’q tu'rde wo'zgertiwdin' maqseti ha'm a'hmiyetliliginen kelip shi’g'i’p, aymaqta ekonomikani’ ja'nede yerkinlestiriw ha'm reformalaw, ekonomikani’ basqari’wdi’n' bazar metodlari’ ha'm mexanizmlerin yengiziwdin' puxta woylang'an strategiyasi’ni’n' islep shi’g'i’li’wi’n sho'lkemlestiriwden;

  • aymaqlar ha'm tarmaqlardi’n' social-ekonomikali’q rawajlani’wi’ni’n' tiykarg'i’ ko'rsetkishlerin, da'rejesin kompleksli tu'rde tallaw jasawdan, ekonomikali’q ha'm socialli’q jag'daylar rawajlani’wi’ni’n' bag'darlari’n u'yreniw, aymaq ekonomikasi’ ha'm tarmaqlardag'i’ wori’n ali’p ati’rg'an sa'ykessizlikler ta'sirin u'yreniw ha'm wolardi’ saplasti’ri’w jollari’n tiykarlap beriwden;

  • aymaqlarda ekonomikani’ rawajlandi’ri’wdi’n' ko'p variantli’ scenariylari’n, qala ha'm rayonlar tarawlar boyi’nsha socialli’q-ekonomikali’q rawajlani’wdi’n' qi’sqa, worta ha'm uzaq mu'ddetli boljawlari’ ha'm bag'darlamalari’n islep shi’g'i’wdan;

  • byudjet-sali’q, pul-kredit, valyuta ha'm monopoliyag'a qarsi’ siyasatti’n' uli’wma bag'darlari’ boyi’nsha usi’ni’slar kirgiziwden;

  • demografiyali’q boljawlar du'ziw, hali’qti’ socialli’q jaqtan qorg'awdi’ ku'sheytiw, ishki tuti’ni’w bazari’n tolti’ri’wdi’, hali’qti’n' turmi’s da'rejesin asi’ri’w, socialli’q infradu'zilisti rawajlandi’ri’w boyi’nsha da'stu'rlerin islep shi’g'i’wdan;

  • aymaq ekonomikasi’n du'zilisi boyi’nsha qayta quri’wdi’n' worta ha'm uzaq mu'ddetli boljawlari’n, tarmaqlardi’ rawajlandi’ri’w, zamanago'ylestiriw ha'm texnologiya menen qayta qurallandi’ri’w, wo'ndiriste jergilikli materiallardan paydalani’w, resurslardi’ u'nemlew imkaniyati’n beretug'i’n texnologiyani’ yengiziw da'stu'rlerin jarati’wdan;

  • aymaqti’ kompleks rawajlandi’ri’w imkaniyati’n beretug'i’n qi’sqa ha'm worta mu'ddetli investiciya da'stu'rlerin islep shi’g'i’w boyi’nsha tiyisli jumi’slardi’ muwapi’qlasti’ri’w;

  • eksport imkaniyati’n rawajlandi’ri’wdi’ xoshametlew boyi’nsha usi’ni’slar kirgiziwden, tovarlardi’ (jumi’s, xi’zmet tu'rlerin) eksport qi’li’wdi’ boljawdan;

  • aymaq halqi’n jumi’s penen ta'miyinlew, tuti’ni’w bazari’n tovarlar ha'm xi’zmet tu'rleri menen tolti’ri’w tiykari’nda xali’qti’n' turmi’s da'rejesin ko'teriw bag'darlari’ ha'm ashi’q jollari’n belgilewden;

  • ekonomikali’q ha'm socialli’q tarawda ju'z berip ati’rg'an processlerdi tallaw jasaw usi’llari’n jetilistiriwden ibarat.

 

Nabatov Kamiljan Lepesbaevich

 

Ministrdin' birinshi wori’nbasari’

Qabi’law ku'ni: Siyshembi, juma, 12:00-16:00

Baylani’s telefoni’: 8 (361) 222-26-08

E-mail: k.nabatov@umail.uz, k.nabatov@exat.uz

 

Urazi’mbetov Dauletbay Tileubaevich

Ministrdin' wori’nbasari’

Qabi’law ku'ni: Piyshembi, yekshembi 12:00-16:00

Baylani’s telefoni’: 8 (361) 222-26-08

E-mail: d.tileubaevich@umail.uz

#39;darlari

rsquo;ni


Ko'rip shi'g'i'ldi': 3796