Zamanogo’y ma’limleme-texnologiyalari’n qollag’an halda ashi’q tan’lawlar tiykari’nda ma’mleketlik sati’p ali’wdi’ a’melge asi’ri’w


Ko'rip shi'g'i'ldi': 10053