Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'



Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (60 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (60 KB)

Puqaralardi’n’ mu’ra’jatlari’n ko’rip shi’g’i’w

 "Fizikali'q ha'm yuridik shaxslardi'n' mu'ra'jatlari'n ko'rip shi'g'i'w" xizmeti REGLAMENTI

  1. Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Ministrler Ken’esi apparati’nda puqaralardi’n’ awi’zeki yamasa jazba turdegi arza yamasa elektron tu’rindegi (arza@sovminrk.gov.uz elektron pochtasi’ yaki saytti’n’ «Baylani’s» bo’limi) usi’ni’s ha’m shag’i’mlar menen islesiw, sonday–aq, puqaralardi’ qabi’l yetiw O’zbekistan Respublikasi’ni’n’ «Puqaralardi’n’ mu’ra’jatlari’ haqqi’nda»g’i’ ha’m Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ «Puqaralardi’n’ mu’ra’jatlari’ haqqi’nda»g’i’ ni’zamlar tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’.
  2. Puqaralardi’n’ mu’ra’jatlari’ menen islesiw ushi’n juwapkershilik Ministrler Ken’esi wori’nbasarlari’, uli’wma bo’lim, topar basli’qlari’, basqarma basli’qlari’ ha’m sekretariatlar basli’qlari’na ju’klengen.
  3. Ministrler Ken’esinde puqaralardi’ Ministrler Ken’esi Basli’g’i’, wori’nbasarlari’, Ministrler Ken’esi apparati’ni’n’ sekretariatlari’, bo’limleri ha’m topar basli’qlari’ ta’repinen puqaralardi’ qabi’l etiw bo’lmesinde qabi’l etedi. Puqaralardi’ qabi’l etiw tasti’yi’qlang’an keste tiykari’nda a’melge asi’ri’ladi’. Qabi’l etiw kestesi puqaralardi’n’ di’qqati’na jetkeriledi.
  4. Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ ha’m wori’nbasarlari’ ta’repinen puqaralardi’ aymaqlarda arnawli’ keste tiykari’nda wori’nlarg’a shi’g’i’p qabi’l qi’ladi’.
  5. Ha’r bir puqarani’n’ qabi’li’nan son’ qabi’l betleri hu’jjetlestiriledi. Onda qabi’l qi’li’ng’an puqarani’n’ familiyasi’, ismi, a’kesinin’ ismi, ani’q ma’kan jayi’, mu’ra’jatti’n’ qi’sqasha mazmuni’ jazi’p qoyi’ladi’. Qabi’l beti uli’wma bo’limde dizimnen wo’tkeriledi. Qabi’lda ko’terilgen mashqalani’ sheshiw ushi’n tiyisli wori’nlawshi’g’a jiberiledi ha’m woni’ qadag’alaw Ministrler Ken’esi apparati’ni’n’ tiyisli bo’limleri ha’m uli’wma bo’lim basli’qlari’ ta’repinen jekke qadag’alawg’a ali’nadi’.
  6. Puqaralardi’ qabi’l etiwdi sho’lkemlestiriw ushi’n juwapkershilik Ministrler Ken’esi apparati’ isler basqarmasi’ ha’m uli’wma bo’lim basli’qlari’na ju’klenedi.
  7. Uli’wma bo’lim basli’g’i’ Ministrler Ken’esine kelgen puqaralardi’n’ mu’ra’jatlari’n qabi’l qi’li’p aladi’, mazmuni’na qarap Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ tapsi’rmasi’ni’n’ joybari’n tayarlaydi’ ha’m Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ jekke wo’zi ko’rip shi’g’i’wi’ ushi’n usi’nadi’. Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ ta’repinen mu’ra’jatti u’yreniw boyi’nsha berilgen tapsi’rma uli’wma bo’limde dizimnen wo’tkeriledi ha’m tiyisli wori’nlawshi’larg’a jetkeriledi. Usi’ jumi’sti’n’ bari’si’n uli’wma bo’lim basli’g’i’ jekke wo’zi qadag’alawi’na aladi’. Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasarlari’ yamasa Ministrler Ken’esi apparatnin’ bo’limleri basli’qlari’ ati’na kelgen mu’ra’jatlarda uli’wma bo’limi basli’g’i’ ta’repinen tap usi’ ta’rtipte hu’jjetlestiriledi ha’m qadag’alawg’a ali’nadi’. Puqaralardi’n’ mu’ra’jetlarin u’yrenip shi’g’i’w ushi’n Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ yamasa usi’ mu’ra’jat ko’rip shi’g’i’w ushi’n jiberilgen Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ ta’repinen tiyisli qa’nigelerden ibarat isshi topar du’ziliwi mu’mkin.
  8. Puqaralardi’n’ usi’ni’slari’ tu’sken ku’nnen baslap bir ayg’a shekem bolg’an mu’ddet ishinde ko’rip shi’g’i’ladi’, qosi’msha u’yreniliwdi talap etetug’i’n usi’ni’slar bul ta’rtipten ti’sqari’ boli’p ha’m bul haqqi’nda usi’ni’s kiritken adamg’a won ku’n mu’ddet ishinde xabar beriledi. Arza ham shag’i’mlar Ministrler Ken’esine kelip tusken ku’nnen baslap bir ayg’a shekem mu’ddet ishinde, qosi’msha u’yreniliw ha’m tekseriliwdi talap etpeytug’i’n arza ha’m shag’i’mlar bolsa won bes ku’nnin’ ishinde keshiktirilmey ko’rip shi’g’i’ladi’. Arza yamasa shag’i’mdi’ ko’rip shi’g’i’w ushi’n tekseriw wo’tkeriw, qosi’msha mag’li’wmatlar talap qi’li’p ali’w yaki basqa is–ilajlar ko’riw za’ru’r bolg’an jag’daylarda, arza yamasa shag’i’mdi’ ko’rip shi’g’i’w mu’ddeti Ministrler Ken’esi Basli’g’i’ ta’repinen ta’rtipten ti’sqari’ jag’dayda uzag’i’ menen bir ayg’a sozdi’ri’li’w mu’mkin ha’m bul haqqi’nda arza yaki shag’i’m bergen adamg’a xabar qi’li’nadi’. Ministrler Ken’esine qabi’lg’a kelgen puqaralar mu’ra’jatlari’ boyi’nsha sol waqi’tta tu’sindiriw beriledi, ma’selenin’ ma’nisine qarap woni’ ko’rilip shi’g’i’li’w na’tiyjeleri haqqi’nda mu’ra’jat iyesine jazba turinde mag’li’wmat beriliwide mu’mkin.
  9. Puqarani’n’ familyasi’ (ismi, a’kesinin’ ismi) ma’kan jayi’ haqqi’ndag’i’ mag’li’wmatlar ko’rsetilmegen yamasa wol haqqi’nda jalg’an mag’li’wmatlar ko’rsetilgen, sonday–aq, imzasi’ qoyi’lmag’an jazba mu’ra’jatlar iyesiz dep esaplanadi’ ha’m qarap shi’g’i’lmaydi’. Puqaralardi’n’ mu’ra’jatlari’nda qoyi’lg’an ma’selelerdi sheship beriw Ministrler Ken’esinin’ wa’killigine kirmeytug’i’n bolsa, uzag’i’ menen bes ku’nlik mu’ddet ishinde tiyisli organlarg’a jiberiledi ha’m bul haqqi’nda puqarag’a xabar etiledi.
  10. Uli’wma bo’lim basli’g’i’ ha’r ku’nnin’ aqi’ri’nda puqaralardi’n’ mu’ra’jatlari’n dizimnen wo’tkeredi ha’m wolar menen ali’p bari’lg’an islerdi analiz qi’ladi’, Ni’zamni’n’ buzi’li’w jag’daylari’na jol qoymaw ila’jlerin ko’redi. Aydi’n’ juwmag’i’ boyi’nsha puqaralardan kelgen mu’ra’jatlardi’ uli’wmalasti’radi’ ha’m wolardi’ mazmuni’ boyi’nsha analiz qi’ladi’.
Puqaralardi’n’ mu’ra’jatlari’ menen islesiw boyi’nsha juwapker:
turdimuratova_m

Turdi'muratova Madina Turganbaevna

Ministrler Ken’esi apparati’ uli’wma bo’liminin’ jetekshi qa’nigesi usi’ lawazi’mda 2012 ji’ldan baslap isledi.

Ma’nzil: No’kis qalasi’, G’a’rezsizlik ko’shesi 50 jay
Telefon: – 0 (361) 222 26 14
E-mail: arza@sovminrk.gov.uz

 

 

 

rsquo;qlarirsquo;i


Ko'rip shi'g'i'ldi': 4325

Betler