Kishi isbilermenlik (biznes)

1-SHEREK
 
2014-ji’ldi’n’ 1-aprel halati’na dizimge ali’ng’an ja’mi Kishi biznes sub’ektlerinin’ sani’ – 22396 ni’ quradi’.
2014-ji’l yanvar-martta jalpi’ aymaqli’q wo’nim ko’leminde Kishi biznestin’ u’lesi 50,5 procent (2013-ji’l yanvar-martta 50,2 procent)ti quradi’.
Ekonomikada ja’mi ba’nt bo’lg’anlardi’n’ 72,7 procenti (448,9 mi’n’ adam) biznes sektori’na tuwri’ keldi. Ba’nt bolg’anlardi’n’ 48,7 procenti (300,8 mi’n’ adam) jeke sektor ha’mde 15,2 procenti (94,0 mi’n’ adam) ka’rxana ha’m mikrofirmalar u’lesine tuwri’ keledi.
Kishi biznes sub’ektleri ta’repinen sanaat wo’nimi islep shi’g’ari’w 121,2 procentke wo’sti ha’m 81,9 mlrd. sumdi’ (respublika sanaat islep shi’g’ari’winin’ 26,8 procenti), awi’l xojali’q wo’nimi 105,7 procentke wo’sip, 60,8 mlrd. sumdi’ (awi’l xo‘jaligi jalpi’ wo’niminin’ 98,0 procenti) quradi’.
Respublika ekonomikasi’nda tiykarg’i’ kapitalg’a kiritilgen investitsiyalar uli’wma ko’lemnin’ 10,0 procentin kishi biznes sub’ektleri’ ta’repinen kiritilgen investitsiyalar quradi’, quri’li’s jumi’slari’ni’n’ 80,3 procenti kishi biznes ka’rxanalari u’lesine tuwri’ keldi.
Kishi biznes sub’ektleri’nin’ avtomobil transporti’’nda ju’k aylanbasi’ 109,3 procentke wo’sti ha’m respublika avtomobil transporti’’ ju’k aylanbasi’ni’n’ 86,0 procentin, jolawshi’ aylanbasi’ bolsa 110,2 procentke wo’sip, uli’wma jolawshi’ aylanbasi’ni’n’ 98,0 procentin quradi’.
Usaqlap sati’w aylanbasi’ uli’wma ko’lemnin’ 48,8 procenti yaki 193,6 mlrd. sumi’’ (wo’siw 120,2 procentti quradi’) ha’m xali’qqa pulli’ xizmet ko‘rsetiw uli’wma ko’lemnin’ 31,7 procenti yaki 64,6 mlrd. sumi’’ (119,3 procentke wo‘sken) kishi bizneste qa’liplesti.
Kishi biznes sub’ektleri’ si’rtqi’ sawda aylanbasi’ respublika si’rtqi’ sawda aylanbasi’ ko’lemnin’ 28,2 procentin quradi’.  Usi’ ji’lda 1,8 mln. AQSh dollari yaki eksport uli’wma ko’leminen 11,2 procenti mug’dari’nda wo’nim eksporti ha’m 10,7 mln. AQSh dollari yaki uli’wma importning 38,7 procenti mug’dari’nda wo’nim importi kishi biznes sub’ektleri’ ta’repinen a’melge asi’ri’ldi’.
Ekonomika tarawlari’ wo’nimi (jumi’slar, xi’zmetler) uli’wma ko’leminde kishi biznes u’lesining wo‘zgeriwi to’mendegishe bildiriledi:
uli’wma ko’lemge qarag’anda procent yesabi’nda

Jeke isbilermenlik kishi biznestin’ tiykarg’i’ bo’legin quraydi’. 2014-ji’l yanvar-martta kishi biznes wo’nimi (is, xizmet) uli’wma ko’leminde jeke isbilermenlik (puqaralar mu’lki) wo’niminin’ u’lesi to’mendegishe bildiriledi:

Sanaat
57,7
18,9
Quri'li's
44,1
50,4
Usaqlap sati'w
87,7
22,1
Pulli' xi'zmet
1,9
2,9
Ju'k tasi'w, mln. tn
0,05
9,2
Jolawshi' tasi'w, mln. adam
0,6
7,2

 

 

2-SHEREK
 
2014-ji’ldi’n’ 1-iyul halati’na dizimge ali’ng’an ja’mi kishi biznes  sub’ektleri’nin’ sani’ 22725 ti quradi’.
2014-ji’l yanvar-iyunda jalpi’ aymaqli’q wo’nim ko’leminde kishi biznestin’ u’lesi 48,4 procent (2013-ji’l yanvar-iyunda 47,2 procent)ti quradi’.
Ekonomikada ja’mi ba’nt bolg’anlardi’n’ 73,5 procenti (458,0 mi’n’ adam) kishi biznes sektori’na tuwri’ keldi. Ba’nt bolg’anlardi’n’ 49,8 procenti (310,5 mi’n’ adam) jeke sektor ha’mde 15,8 procenti (98,7 mi’n’ adam) kishi ka’rxana ha’m mikrofirmalar u’lesine tuwri’ keledi.
Kishi biznes sub’ektleri’ ta’repinen sanaat wo’nimi islep shi’g’ari’w 128,8 procentke wo’sti ha’m 191,9 mlrd. sumdi’ (respublika sanaat islep shi’g’ari’wining 30,8 procenti), awi’l xojali’q wo’nimi 106,6 procentke wo’sip, 298,2 mlrd. sumdi’ (awi’l xo‘jaligi jalpi’ wo’nimining 98,9 procenti) quradi’.
Respublika ekonomikasi’nda tiykarg’i’ kapitalga kiritilgen investitsiyalar uli’wma ko’lemnin’ 10,5 procentin kishi biznes sub’ektleri’ ta’repinen kiritilgen investitsiyalar quradi’, quri’li’s jumi’slari’ni’n’ 82,3 procenti kishi biznes ka’rxanalari u’lesine tuwri’ keldi.
Kishi biznes sub’ektleri’ning avtomobil transporti’da ju’k aylanbasi’ 106,4 procentke wo’sti ha’m respublika avtomobil transporti’ ju’k aylanbasi’ning 72,6 procentin, jolawshi’ aylanbasi’ bolsa 109,9 procentke wo’sip, uli’wma jolawshi’ aylanbasi’ni’n’ 95,3 procentin quradi’.
Usaqlap sati’w aylanbasi’ uli’wma ko’lemnin’ 45,1 procenti yaki 375,5 mlrd. sumi’ (wo’siw 107,5 procentti quradi’) ha’m xali’qqa pulli’ xizmet ko‘rsetiw uli’wma ko’lemnin’ 35,2 procenti yaki 140,9 mlrd. sumi’ (116,3 procentke o‘sgan) kishi bizneste qa’liplesti.
Kishi biznes sub’ektleri’ si’rtqi’ sawda aylanbasi’ respublika si’rtqi’ sawda aylanbasi’ ko’leminin’ 28,2 procentin quradi’. Usi’ ji’lda 1,8 mln. AQSh dollari yaki eksport uli’wma ko’leminen 11,2 procenti mug’dari’nda wo’nim eksporti ha’m 10,7 mln. AQSh dollari yaki uli’wma importtin’ 38,7 procenti mug’dari’nda wo’nim importi kishi biznes sub’ektleri’ ta’repinen a’melge asi’ri’ldi’.
Ekonomika tarawlari’ wo’nimi (isler, xi’zmetler) uli’wma ko’leminde kishi biznes u’lesining wo’zgerisi to’mendegishe bildiriledi:
uli’wma ko’lemge qarag’anda procent yesabi’nda

Jeke isbilermenlik kishi biznestin’ tiykarg’i’ bo’legin quraydi’. 2014-ji’l yanvar-iyunda kishi biznes wo’nimi (is, xi’zmet) uli’wma ko’leminde jeke isbilermenlik (puqaralar mu’lki) wo’niminin’ u’lesi to’mendegishe bildiriledi:

Sanaat
122,0
19,6
Quri'li's
156,3
38,1
Usaqlap sati'w
177,6
21,3
Pulli' xi'zmet
3,6
2,5
Ju'k tasi'w, mln. tn
0,2
2,1
Jolawshi' tasi'w, mln. adam
1,6
1,7

 

 

3-SHEREK

 

2014-ji’ldi’n’ 1-oktyabr halati’na dizimge ali’ng’an ja’mi kishi biznes (biznes) sub’ektleri’ning sani’ (fermer ha’m diyxan xojali’qlarsiz) 10571 ti quradi’.

2014-ji’l yanvar-sentyabrda jalpi’ aymaqli’q wo’nim ko’leminde kishi biznestin’ u’lesi 66,0 procent (2013-ji’l yanvar-sentyabrda 65,8 procent)ti quradi’.

Ekonomikada ja’mi ba’nt bolg’anlardi’n’ 73,8 procenti (461,4 mi’n’ adam) kishi biznes sektori’na tuwri’ keldi. Ba’nt bolg’anlardi’n’ 57,4 procenti (358,6 mi’n’ adam) jeke sektor ha’mde 16,4 procenti (102,8 mi’n’ adam) kishi ka’rxana ha’m mikrofirmalar u’lesine tuwri’ keledi.

Kishi biznes sub’ektleri’ ta’repinen sanaat wo’nimi islep shi’g’ari’w 121,0 procentke wo’sti ha’m 319,5 mlrd. sumdi’ (respublika sanaat islep shi’g’ari’wining 35,4 procenti), awi’l xojali’q wo’nimi 106,4 procentke wo’sip, 843,8 mlrd. sumdi’ (awi’l xo‘jaligi jalpi’ wo’nimining 98,0 procenti) quradi’.

Respublika ekonomikasi’nda tiykarg’i’ kapitalga kiritilgen investitsiyalar uli’wma ko’lemnin’ 9,7 procentin kishi biznes sub’ektleri’ ta’repinen kiritilgen investitsiyalar quradi’, quri’li’s jumi’slari’ni’n’ 76,6 procenti kishi biznes ka’rxanalari u’lesine tuwri’ keldi.

Kishi biznes sub’ektleri’nin’ avtomobil transporti’nda ju’k aylanbasi’ 107,5 procentke wo’sti ha’m respublika avtomobil transporti’ ju’k aylanbasi’ning 78,6 procentin, jolawshi’ aylanbasi’ bolsa 109,3 procentke wo’sip, uli’wma jolawshi’ aylanbasi’ning 96,2 procentin quradi’.

Usaqlap sati’w aylanbasi’ uli’wma ko’lemnin’ 44,0 procenti yaki 590,5 mlrd. sumi’ (wo’siw 106,9 procentti quradi’) ha’m xali’qqa pulli’ xizmet ko‘rsetiw uli’wma ko’lemnin’ 37,7 procenti yaki 233,9 mlrd. sumi’ (117,3 procentke o‘sgan) kishi bizneste qa’liplesti.

Kishi biznes sub’ektleri’ si’rtqi’ sawda aylanbasi’ respublika si’rtqi’ sawda aylanbasi’ ko’lemnin’ 30,4 procentin quradi’.  Usi’ ji’lda 21,4 mln. AQSh dollari yaki eksport uli’wma ko’leminen 29,3 procenti mug’dari’nda wo’nim eksporti ha’m 39,4 mln. AQSh dollari yaki uli’wma importti’n’ 31,1 procenti mug’dari’nda wo’nim importi kishi biznes sub’ektleri’ ta’repinen a’melge asi’ri’ldi’.

Ekonomika tarawlari’ wo’nimi (isler, xi’zmetler) uli’wma ko’leminde kishi biznes u’lesining wo’zgerisi to’mendegishe bildiriledi:

uli’wma ko’lemge qarag’anda procent yesabi’nda

Jeke isbilermenlik kishi biznestin’ tiykarg’i’ bo’legin quraydi’. 2014-ji’l yanvar-sentyabrde kishi biznes wo’nimi (is, xi’zmet) uli’wma ko’leminde jeke isbilermenlik (puqaralar mu’lki) wo’niminin’ u’lesi to’mendegishe bildiriledi:

Sanaat
209,1
23,1
Quri'li's
231,8
34,1
Usaqlap sati'w
278,9
20,8
Pulli' xi'zmet
6,0
0,9
Ju'k tasi'w, mln. tn
0,4
2,8
Jolawshi' tasi'w, mln. adam
3,0
2,0

 

 

 

 

 

 

 

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 12759