Sirtqi ekonomikaliq baylanislar

I – SHEREK
 
Respublikani’n’ si’rtqi’ sawda aylanbasi’ 2014-ji’l yanvar-martta 44,6 mln. AQSh dollari’n, sonnan eksport 17,0 mln. AQSh dollari’n,  import 27,6 mln. AQSh dollari’n quradi’.
Respublika si’rtqi’ sawda aylanbasi’ to’mendegi ko’rsetkishler menen bildiriledi:
Si’rtqi’ sawda aylanbasi’nda G’MDA ha’m basqa si’rt ma’mleketlerinin’ u’lesi to’mendegishe bildiriledi:
 
Eksport ha’m import ko’lemi ha’m qurami’ndag’i’ wo‘zgerisler dinamikasi’
Si’rtqi’ sawda aylanbasi’ni’n’ kontinentler boyi’nsha qurami’
uliwma ko’lemge qarag’anda procent yesabi’nda
Respublika sirtqi’ sawda aylanbasi’nda u’lken u’leske iye bolg’an ma’mleketler menen tovar aylanbasi’:
Yesabat da’wirinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ja’ha’nnin’ 41 den arti’q ma’mleketi menen sirtqi’ sawda operaciyalari’n a’melge asi’rdi’ ha’m  17 ma’mleket penen unamli’ saldog’a iye boldi’.
2014-ji’l yanvar-martta G’MDA ha’m basqa sirt ma’mleketler menen a’melge asi’ri’lg’an si’rtqi’ sawda qurami’ to’mendegishe bildiriledi:
 
 
 
II – SHEREK
 
Respublikani’n’ si’rtqi’ sawda aylanbasi’ 2014-ji’l yanvar-iyunda 126,3 mln. AQSh dollari’n, sonnan eksport 56,5 mln. AQSh dollari’n,  import 69,8 mln. AQSh dollari’n quradi’.
Respublika si’rtqi’ sawda aylanbasi’ to’mendegi ko’rsetkishler menen bildiriledi:
Si’rtqi’ sawda aylanbasi’nda G’MDA ha’m basqa si’rt ma’mleketlerinin’ u’lesi to’mendegishe bildiriledi:
Eksport ha’m import ko’lemi ha’m qurami’ndag’i’ wo‘zgerisler dinamikasi’
 
Si’rtqi’ sawda aylanbasi’ni’n’ kontinentler boyi’nsha qurami’
uliwma ko’lemge qarag’anda procent yesabi’nda
 
Respublika sirtqi’ sawda aylanbasi’nda u’lken u’leske iye bolg’an ma’mleketler menen tovar aylanbasi’:
 
Yesabat da’wirinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ja’ha’nnin’ 48 den arti’q ma’mleketi menen sirtqi’ sawda operaciyalari’n a’melge asi’rdi’ ha’m  5 ma’mleket penen unamli’ saldog’a iye boldi’.
2014-ji’l yanvar-iyunda G’MDA ha’m basqa sirt ma’mleketler menen a’melge asi’ri’lg’an si’rtqi’ sawda qurami’ to’mendegishe bildiriledi:
 
                                                            EKSPORT
 
 
III – SHEREK
 
Respublikani’n’ si’rtqi’ sawda aylanbasi’ 2014-ji’l yanvar-sentyabrde 199,8 mln. AQSh dollari’n, sonnan eksport 73,2 mln. AQSh dollari’n, import 126,6 mln. AQSh dollari’n quradi’.
Respublika si’rtqi’ sawda aylanbasi’ to’mendegi ko’rsetkishler menen bildiriledi:
 
Si’rtqi’ sawda aylanbasi’nda G’MDA ha’m basqa si’rt ma’mleketlerinin’ u’lesi to’mendegishe bildiriledi:
Eksport ha’m import ko’lemi ha’m qurami’ndag’i’ wo‘zgerisler dinamikasi’
 
Si’rtqi’ sawda aylanbasi’ni’n’ kontinentler boyi’nsha qurami’
uliwma ko’lemge qarag’anda procent yesabi’nda
Respublika sirtqi’ sawda aylanbasi’nda u’lken u’leske iye bolg’an ma’mleketler menen tovar aylanbasi’:
 
 
Yesabat da’wirinde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ja’ha’nnin’ 65 den arti’q ma’mleketi menen sirtqi’ sawda operaciyalari’n a’melge asi’rdi’ ha’m  3 ma’mleket penen unamli’ saldog’a iye boldi’.
2014-ji’l yanvar-sentyabrda G’MDA ha’m basqa sirt ma’mleketler menen a’melge asi’ri’lg’an si’rtqi’ sawda qurami’ to’mendegishe bildiriledi:
 

 

 

 


Ko'rip shi'g'i'ldi': 12733