Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi

Qoraqalpog'iston Respublikasining Davlat hukumat portali


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz


Sahifani PDF tarzda yuklab olish Sahifani PDF tarzda yuklab olish (98 Kb)    Versiyasi    Sahifani doc tarzda yuklab olish (98 KB)

Tovarlar va xizmatlar bozori

I-CHORAK

2014 yil yanvar-martda chakana tovar aylanmasi 396,6 mlrd. so’mni tashkil etdi va o’tgan yilning shu davriga nisbatan 118,7 foizga o’sdi.

Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo’yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Jami

396,6

118,7

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo’yicha:

davlat mulki

0,4

119,3

0,1

nodavlat mulki

396,2

127,4

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

55,5

109,5

14,0

 

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2014 yil yanvar-martda 194,3 mlrd. so’mni tashkil qilib, o’tgan yilning shu davriga nisbatan 118,0 foizga oshgan.

Dehqon bozorlari tomonidan hisobot davrida qishloq xo’jalik tovarlari va qoramol sotish hajmi 19,7 foizga oshdi va 161,9 mlrd. so’mga yetdi, uning umumiy tovar aylanmasi hajmidagi ulushi 40,8 foizni tashkil qildi.

Norasmiy sektorning tovar aylanmasi 40,4 mlrd. so’mni tashkil qildi yoki 2014 yil yanvar-martga nisbatan 18,0 foizga oshdi. Tovar aylanmasining umumiy hajmida uning ulushi 10,2 foizni tashkil qildi.

 

 Joriy yil yanvar-martda chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Chakana tovar aylanmasi

396,6

118,7

100,0

shu jumladan:

savdo korxonalari

194,3

118,0

49,0

bozorlar

161,9

119,7

40,8

uyushmagan sektor

40,4

118,0

10,2

 

Oziq-ovqat mollarini sotish hajmi 132,3 foizni, nooziq-ovqat mollarini sotish hajmi esa 102,8 foizni tashkil qildi.

Chakana tovar aylanmasi tarkibida oziq-ovqat mollari ulushi  2014 yil yanvar-martda 56,0 foizni, nooziq-ovqat mollari ulushi  44,0 foizni (2013 yil yanvar-martda mos ravishda 46,4 va 53,6 foiz) tashkil qildi.

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 6,0 mlrd. so’mga yetdi yoki 2013 yil yanvar-martga nisbatan 136,8 foizga o’sdi.

2014 yilning 1 aprel holatiga chakana savdodagi tovar zahiralari  10,6 mlrd. so’mni yoki 46 savdo kunini tashkil qildi.

Aholiga ko’rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 203,9 mlrd. so’mni, uning real o’sishi esa 2013 yil yanvar-martga nisbatan 113,5 foizni tashkil qildi.

Aholiga pulli xizmatlar ko’rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (74,1 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 151,1 mlrd. so’mni, o’sish sur’ati esa 112,0 foizni tashkil qildi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko’rsatilgan xizmatlar hajmi 118,1 foizga o’sib, 52,8 mlrd. so’mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 25,9 foizni tashkil etdi.

Aholiga ko’rsatilgan umumiy pulli xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 85,3 foizni tashkil qildi (2013 yil yanvar-martda  128,1 foizni tashkil etgan).

Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo’yicha aholiga ko’rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

Jami

203,9 100,0 113,5

davlat mulki

29,9 14,7 117,8

nodavlat mulki

174,0 85,3 128,1

shundan:

     

fuqarolarning xususiy mulki

12,3 6,0 119,7

 

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 11,4 foizni yoki 23,2 mlrd. so’mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2013 yil yanvar-martga nisbatan 117,4 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 94,4 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 21,9 mlrd. so’mni, o’sish sur’ati esa 117,2 foizni tashkil qildi.

Maishiy xizmatlar hajmining barcha hududlarda o’sganligi kuzatildi. Ayniqsa, bu ko’rsatkich Xujayli (114,8 foiz), Nukus shahri (113,0 foiz), Ellikqa’la (111,4 foiz), Qung’irot (115,8 foiz), Beruniy (115,7 foiz) va Qorauzak (111,9 foiz) tumanlarida 2013 yil yanvar-martiga nisbatan yuqori darajada bo’ldi.

2014 yil yanvar-martda iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha xizmatlar hajmi 562,4 mlrd. so’mni, shu jumladan qishloq joylarida 193,0 mlrd. so’mni yoki umumiy ko’rsatilgan xizmatlar hajmining 34,5 foizini tashkil qildi. 2013 yil yanvar-martga nisbatan real o’sish 121,1 foizga to’g’ri keldi.

2014 yil yanvar-martda xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo’yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

Xizmatlar-jami

562,4

121,1

100,0

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

43,1

136,6

7,7

Kompyuter dasturlari bilan bog’liq xizmatlar

0,3

110,8

0,1

Moliyaviy xizmatlar

34,5

141,7

6,1

Transport xizmatlari

132,6

116,8

23,6

Qurilish xizmatlari

37,8

134,5

6,7

Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha xizmatlar

0,3

106,5

0,1

Qishloq xo’jaligi texnikalariga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha xizmatlar

0,7

100,8

0,1

Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo’shgan holda)

0,5

117,1

0,1

Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

98,0

123,4

17,4

Maishiy xizmatlar

31,9

120,1

5,7

Ta’lim sohasidagi xizmatlar

24,0

108,7

4,3

Sog’liqni saqlash sohasida xizmatlar

2,7

124,7

0,5

Qishloq xo’jaligi sohasidagi xizmatlar

1,5

105,1

0,3

Boshqa bozor xizmatlari

154,5

113,4

27,3

 

Xizmat ko’rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 23,6 foizi), savdo va umumovqatlanish (17,4 foizi), moliyaviy (6,1 foizi) va boshqa xizmatlar (27,5 foiz) xizmatlariga to’g’ri keldi.

Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo’shgan holda) (0,1 foiz), sog’liqni saqlash (0,5 foiz), qurilish xizmatlari (6,7 foiz), moliyaviy (6,1 foiz), kompyuter dasturlari bilan bog’liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo’jalik texnikalariga texnik xizmat ko’rsatish (0,1 foiz), qishloq xo’jaligi sohasidagi xizmatlar (0,3 foiz), maishiy (5,7 foiz) xizmatlarida o’sish yuqori bo’ldi.

 


 

II-CHORAK

2014 yil yanvar-iyunda chakana tovar aylanmasi 832,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 114,6 foizga o‘sdi.

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Jami

832,7

114,6

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

davlat mulki

0,4

67,8

0,1

nodavlat mulki

832,3

114,6

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

96,0

78,3

11,5

 

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2014 yil yanvar-iyunda 396,2 mlrd. so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 110,3 foizga oshgan.

Dehqon bozorlari tomonidan hisobot davrida qishloq xo‘jalik tovarlari va qoramol sotish hajmi 19,4 foizga oshdi va 352,4 mlrd. so‘mga yetdi, uning umumiy tovar aylanmasi hajmidagi ulushi 42,3 foizni tashkil qildi.

Norasmiy sektorning tovar aylanmasi 84,1 mlrd. so‘mni tashkil qildi yoki 2014 yil yanvar-iyunga nisbatan 16,3 foizga oshdi. Tovar aylanmasining umumiy hajmida uning ulushi 10,1 foizni tashkil qildi.

Joriy yil yanvar-iyunda chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Chakana tovar aylanmasi

832,7

114,6

100,0

shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

396,2

110,3

47,6

bozorlar

352,4

119,4

42,3

uyushmagan sektor

84,1

116,3

10,1

 

Oziq-ovqat mollarini sotish hajmi 135,1 foizni, nooziq-ovqat mollarini sotish hajmi esa 93,0 foizni tashkil qildi.

Chakana tovar aylanmasi tarkibida oziq-ovqat mollari ulushi  2014 yil yanvar-iyunda 56,6 foizni, nooziq-ovqat mollari ulushi  43,4 foizni (2013 yil yanvar-iyunda mos ravishda 49,3 va 50,7 foiz) tashkil qildi.

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 13,3 mlrd. so‘mga yetdi yoki 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan 123,1 foizga o‘sdi.

2014 yilning 1 iyul holatiga chakana savdodagi tovar zahiralari  10,9 mlrd. so‘mni yoki 50 savdo kunini tashkil qildi.

Aholiga ko‘rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 400,0 mlrd. so‘mni, uning real o‘sishi esa 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan 113,7 foizni tashkil qildi.

Aholiga pulli xizmatlar ko‘rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (71,2 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 284,9 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 111,7 foizni tashkil qildi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 118,9 foizga o‘sib, 115,1 mlrd. so‘mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 28,8 foizni tashkil etdi.

Aholiga ko‘rsatilgan umumiy pulli xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 86,7 foizni tashkil qildi (2013 yil yanvar-iyunda  132,4 foizni tashkil etgan).

 

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha aholiga ko‘rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

Jami

400,0 100 113,7

davlat mulki

53,4 13,3 115,9

nodavlat mulki

346,6 86,7 132,4

shundan:

     

fuqarolarning xususiy mulki

26,7 6,7 115,9

 

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 13,2 foizni yoki 52,8 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan 117,1 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 90,0 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 47,5 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 117,9 foizni tashkil qildi.

Maishiy xizmatlar hajmining barcha hududlarda o‘sganligi kuzatildi. Ayniqsa, bu ko‘rsatkich Xujayli (110,4 foiz), Nukus shahri (128,1 foiz), Ellikqa’la (118,4 foiz), Chimboy (112,8 foiz), Beruniy (111,2 foiz) va Qorauzak (114,2 foiz) tumanlarida 2013 yil yanvar-iyuniga nisbatan yuqori darajada bo‘ldi.

2014 yil yanvar-iyunda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar hajmi 1203,8 mlrd. so‘mni, shu jumladan qishloq joylarida 415,2 mlrd. so‘mni yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 34,5 foizini tashkil qildi. 2013 yil yanvar-iyunga nisbatan real o‘sish 122,9 foizga to‘g‘ri keldi.

2014 yil yanvar-iyunda xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo‘yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

Xizmatlar-jami

1203,8

122,9

100

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

92,0

131,2

7,6

Kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar

0,7

110,8

0,1

Moliyaviy xizmatlar

73,4

136,9

6,1

Transport xizmatlari

296,6

123,5

24,6

Qurilish xizmatlari

105,7

132,2

8,8

Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

1,1

106,7

0,1

Qishloq xo‘jaligi texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

1,4

102,3

0,1

Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda)

1,1

125,3

0,1

Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

260,0

125,5

21,6

Maishiy xizmatlar

63,5

121,1

5,3

Ta’lim sohasidagi xizmatlar

39,5

107,1

3,3

Sog‘liqni saqlash sohasida xizmatlar

6,2

124,3

0,5

Qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar

8,8

108,6

0,7

Boshqa bozor xizmatlari

253,8

112,4

21,1

 

Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 24,6 foizi), savdo va umumovqatlanish (21,6 foizi), moliyaviy (6,1 foizi) va boshqa xizmatlar (21,1 foiz) xizmatlariga to‘g‘ri keldi.

Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda) (0,1 foiz), sog‘liqni saqlash (0,5 foiz), qurilish xizmatlari (8,8 foiz), moliyaviy (6,1 foiz), kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo‘jalik texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish (0,1 foiz), qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar (0,7 foiz), maishiy (5,3 foiz) xizmatlarida o‘sish yuqori bo‘ldi.

 


 

III-CHORAK

 

2014 yil yanvar-sentyabrda chakana tovar aylanmasi 1342,6mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 114,5 foizga o‘sdi.

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Jami

1342,6

114,5

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

davlat mulki

0,6

80,7

0,1

nodavlat mulki

1342,0

114,5

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

145,6

19,8

10,8

 

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2014 yil yanvar-sentyabrda 609,8 mlrd. so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 8,8 foizga oshgan.

Dehqon bozorlari tomonidan hisobot davrida qishloq xo‘jalik tovarlari va qoramol sotish hajmi 20,7 foizga oshdi va 594,1 mlrd. so‘mga yetdi, uning umumiy tovar aylanmasi hajmidagi ulushi 44,3 foizni tashkil qildi.

Norasmiy sektorning tovar aylanmasi 138,6 mlrd. so‘mni tashkil qildi yoki 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 15,5 foizga oshdi. Tovar aylanmasining umumiy hajmida uning ulushi 10,3 foizni tashkil qildi.

Joriy yil yanvar-sentyabrda chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Chakana tovar aylanmasi

1342,6

114,5

100,0

shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

609,8

108,8

45,4

bozorlar

594,1

120,7

44,3

uyushmagan sektor

138,7

115,5

10,3

 

Oziq-ovqat mollarini sotish hajmi 115,9 foizni, nooziq-ovqat mollarini sotish hajmi esa 111,6 foizni tashkil qildi.

Chakana tovar aylanmasi tarkibida oziq-ovqat mollari ulushi  2014 yil yanvar-sentyabrga 56,1 foizni, nooziq-ovqat mollari ulushi  43,9 foizni (2013 yil yanvar-sentyabrda mos ravishda 56,2 va 43,8 foiz) tashkil qildi.

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 21,7 mlrd. so‘mga yetdi yoki 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 94,9 foizga o‘sdi.

2014 yilning 1 oktyabr holatiga chakana savdodagi tovar zahiralari  11,5 mlrd. so‘mni yoki 46 savdo kunini tashkil qildi.

Aholiga ko‘rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 621,0 mlrd. so‘mni, uning real o‘sishi esa 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 115,0 foizni tashkil qildi.

Aholiga pulli xizmatlar ko‘rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (69,2 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 430,0 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 113,3 foizni tashkil qildi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 118,9 foizga o‘sib, 191,0 mlrd. so‘mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 30,8 foizni tashkil etdi.

Aholiga ko‘rsatilgan umumiy pulli xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 86,0 foizni tashkil qildi (2013 yil yanvar-sentyabr  84,1 foizni tashkil etgan).

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha aholiga ko‘rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

Jami

621,0 100,0 115,0

davlat mulki

87,0 14,0 118,2

nodavlat mulki

534,0 86,0 136,9

shundan:

     

fuqarolarning xususiy mulki

236,6 38,1 187,5

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 14,1 foizni yoki 87,6 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 117,3 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 89,9 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 78,8 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 118,1 foizni tashkil qildi.

Maishiy xizmatlar hajmining barcha hududlarda o‘sganligi kuzatildi. Ayniqsa, bu ko‘rsatkich Xujayli (115,5 foiz), Nukus shahri (121,9 foiz) va Amudaryo (115,6 foiz) tumanlarida 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan yuqori darajada bo‘ldi.

2013 yil yanvar-sentyabrga iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar hajmi 1839,4 mlrd. so‘mni, shu jumladan qishloq joylarida 628,6 mlrd. so‘mni yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 34,2 foizini tashkil qildi. 2013 yil yanvar-sentyabrga nisbatan real o‘sish 123,6 foizga to‘g‘ri keldi.

2014 yil yanvar-sentyabrda xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo‘yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

Xizmatlar-jami

1839,4

123,6

100,0

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

143,5

133,8

7,8

Kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar

0,9

111,3

0,1

Moliyaviy xizmatlar

116,2

143,1

6,3

Transport xizmatlari

443,9

123,3

24,1

Qurilish xizmatlari

165,0

124,4

9,0

Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

1,7

106,3

0,1

Qishloq xo‘jaligi texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

2,4

89,5

0,1

Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda)

1,7

115,7

0,1

Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

403,9

125,4

22,0

Maishiy xizmatlar

97,9

122,9

5,3

Ta’lim sohasidagi xizmatlar

65,5

113,1

3,6

Sog‘liqni saqlash sohasida xizmatlar

9,8

116,3

0,5

Qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar

14,2

109,3

0,8

Boshqa bozor xizmatlari

372,6

114,8

20,3

 

Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 24,1 foizi), savdo va umumovqatlanish (22,0 foizi), moliyaviy (6,3 foizi) va boshqa xizmatlar (20,3 foiz) xizmatlariga to‘g‘ri keldi.

Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda) (0,1 foiz), sog‘liqni saqlash (0,5 foiz), qurilish xizmatlari (9,0 foiz), moliyaviy (6,3 foiz), kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo‘jalik texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish (0,1 foiz), qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar (0,8 foiz), maishiy (5,3 foiz) xizmatlarida o‘sish yuqori bo‘ldi.

 


 

IV-CHORAK

2014 yil yanvar-dekabrda chakana tovar aylanmasi 1913,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 114,1 foizga o‘sdi.

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Jami

1913,4

114,1

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

davlat mulki

1,0

103,4

0,1

nodavlat mulki

1912,4

114,1

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

394,1

105,9

20,6

 

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2014 yil yanvar-dekabrda 854,7 mlrd. so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 7,8 foizga oshgan.

Dehqon bozorlari tomonidan hisobot davrida qishloq xo‘jalik tovarlari va qoramol sotish hajmi 20,8 foizga oshdi va 863,3 mlrd. so‘mga yetdi, uning umumiy tovar aylanmasi hajmidagi ulushi 45,1 foizni tashkil qildi.

Norasmiy sektorning tovar aylanmasi 195,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi yoki 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 16,0 foizga oshdi. Tovar aylanmasining umumiy hajmida uning ulushi 10,2 foizni tashkil qildi.

 Joriy yil yanvar-dekabrda chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

Chakana tovar aylanmasi

1913,4

114,1

100,0

shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

854,7

107,8

44,7

bozorlar

863,3

120,8

45,1

uyushmagan sektor

195,4

116,0

10,2

Oziq-ovqat mollarini sotish hajmi 105,5 foizni, nooziq-ovqat mollarini sotish hajmi esa 125,3 foizni tashkil qildi.

Chakana tovar aylanmasi tarkibida oziq-ovqat mollari ulushi  2014 yil yanvar-dekabrga 52,2 foizni, nooziq-ovqat mollari ulushi  47,8 foizni (2013 yil yanvar-dekabrda mos ravishda 56,5 va 43,5 foiz) tashkil qildi.

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 38,2 mlrd. so‘mga yetdi yoki 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 100,8 foizga o‘sdi.

2014 yilning 1 oktyabr holatiga chakana savdodagi tovar zahiralari  11,8 mlrd. so‘mni yoki 33 savdo kunini tashkil qildi.

Aholiga ko‘rsatilgan pulli xizmatlar hajmi 880,9 mlrd. so‘mni, uning real o‘sishi esa 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 112,5 foizni tashkil qildi.

Aholiga pulli xizmatlar ko‘rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (67,9 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 598,3 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 109,5 foizni tashkil qildi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 119,5 foizga o‘sib, 282,6 mlrd. so‘mni, pulli xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 32,1 foizni tashkil etdi.

Aholiga ko‘rsatilgan umumiy pulli xizmatlar hajmida nodavlat sektori ulushi 86,3 foizni tashkil qildi (2013 yil yanvar-dekabr  86,3 foizni tashkil etgan).

Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha aholiga ko‘rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:

Jami

880,9 100,0 112,5

davlat mulki

121,0 13,7 115,2

nodavlat mulki

759,9 86,3 114,5

shundan:

     

fuqarolarning xususiy mulki

65,9 8,7 132,8

Pulli xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 14,6 foizni yoki 128,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan 117,3 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 90,5 foizi xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 116,2 mlrd. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 118,1 foizni tashkil qildi.

Maishiy xizmatlar hajmining barcha hududlarda o‘sganligi kuzatildi. Ayniqsa, bu ko‘rsatkich Turtkul (117,7 foiz), Nukus shahri (120,9 foiz) va Amudaryo (117,2 foiz) tumanlarida 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan yuqori darajada bo‘ldi.

2013 yil yanvar-dekabrga iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar

hajmi 2627,8 mlrd. so‘mni, shu jumladan qishloq joylarida 903,5 mlrd. so‘mni yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 34,4 foizini tashkil qildi. 2013 yil yanvar-dekabrga nisbatan real o‘sish 121,4 foizga to‘g‘ri keldi.

 

2014 yil yanvar-dekabrda xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo‘yicha (amaldagi narxlarda) quyidagicha ifodalanadi:

Xizmatlar-jami

2627,8

121,4

100,0

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari

193,0

129,6

7,3

Kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar

1,3

111,7

0,1

Moliyaviy xizmatlar

161,0

140,5

6,1

Transport xizmatlari

612,8

119,8

23,3

Qurilish xizmatlari

244,9

124,0

9,3

Texnologik qurilmalarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

2,6

105,4

0,1

Qishloq xo‘jaligi texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar

3,6

90,1

0,1

Sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda)

2,5

110,1

0,1

Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

579,5

124,9

22,1

Maishiy xizmatlar

138,9

121,9

5,3

Ta’lim sohasidagi xizmatlar

94,3

110,8

3,6

Sog‘liqni saqlash sohasida xizmatlar

17,3

113,9

0,7

Qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar

21,2

103,7

0,8

Boshqa bozor xizmatlari

554,9

113,3

21,1

 

Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 23,2 foizi), savdo va umumovqatlanish (22,1 foizi), moliyaviy (6,1 foizi) va boshqa xizmatlar (21,1 foiz) xizmatlariga to‘g‘ri keldi.

Shuningdek, sayyohlik xizmatlari (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda) (0,1 foiz), sog‘liqni saqlash (0,7 foiz), qurilish xizmatlari (9,3 foiz), moliyaviy (6,1 foiz), kompyuter dasturlari bilan bog‘liq xizmatlar (0,1 foiz) qishloq xo‘jalik texnikalariga texnik xizmat ko‘rsatish (0,1 foiz), qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar (0,8 foiz), maishiy (5,3 foiz) xizmatlarida o‘sish yuqori bo‘ldi.

 


Ko'rib chiqildi: 10564