ISHONCH TELEFONI REGLAMENTI

"Ишончтелефони" ҳизмати

Регламент

 1. Хизмат (паспорт) тури
  1. Хизматноми

ФуқаромурожаатлариниҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашининг«Ишончтелефони»хизматиорқали қабул қилиш.

 1. Хизматнатижаси

ФуқароларданқабулқилинганмурожаатларниҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашитомониданкўрибчиқилиши.

 1. Хизматкўрсатувчиташкилотва бланк олишжойи

ҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашининг.

230100, ҚорақалпоғистонРеспубликаси, Нукусшаҳар,Ғарезсизликкўчаси50уй

 1. Норматив ҳужжат

ЎзбекистонРеспубликаси "Жисмонийваюридикшахсларнингмурожаатларитўғрисида"гиҚонуни,

ҚорақалпоғистонРеспубликаси"Жисмонийваюридикшахсларнингмурожаатларитўғрисида"гиҚонуни,

ҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашининг 2015 йил 6 апрелдаги 82-сонли «Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида»ги Намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида

 1. Хизматданфойдаланувчилар

Юридикважисмонийшахс - ЎзбекистонРеспубликасифуқаролариҳамда чет эл давлатифуқароларивафуқаролигибўлмаганшахслар.

 1. Мурожаатларниқабулқилиш

Душанбакуниданжумагақадар9:00дан – 18:00 гача.

 1. Ижромуддати

ЎзбекистонРеспубликаси"Жисмонийваюридикшахсларнингмурожаатларитўғрисида"гиҚонунидабелгилангантартибдакўрибчиқилади.

 1. Хизматданфойдаланишмаълумотлари

 

 1. Умумиймаълумот

Фуқароларучун«Ишончтелефони» телефон рақамларихақидагимаълумотларҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашининграсмийwww.sovminrk.gov.uzвеб порталидажойлаштирилган.

 1. Мурожаатҳақидамаълумотолиш

Хизматқўнғироққилишорқалиамалгаоширилади.

 

 1. Хизматкўрсатишжойиҳақидамаълумот
 1. 230100,  ҚорақалпоғистонРеспубликаси, Нукус шаҳар, Ғарезсизликкўчаси 50 уй
 1. Фойдаланиладиган бланк (форма) ҳужжатлар

Фуқароларнинг "Ишончтелефони" орқалитушганмурожаатларниҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингрўйхатгаолишдафтаридарўйхатгакиритилади.

 1. Хизматкўрсатиш
  1. Ишвақти

Мурожаатларниқабулқилишдушанбакуниданжумакунигача 9:00дан – 18:00 гачаолибборилади.

 

 1. Кутишшартлари

Телефон қўнғироғиорқалихизматкўрсатишбелгилангантартибдаолибборилади.

 1. Хизматфаолиятиолибборилиши
  1. Зарурҳужжатлар

"Ишончтелефони" орқалимурожаатқилишдафуқароларфамилияси, исми, отасинингисмини, яшашжойитўғрисидагимаълумотларниҳамдамурожаатнингмоҳиятивамазмунинибаёнқилишишарт.

Фамилия (исми, отасинингисми), яшашжойитўғрисидагимаълумотлармурожаатдакўрсатилмаганбўлсаёкиёкиёлғонмаълумотлартақдимэтилганбўлгантақдирдаушбумурожаат аноним ҳисобланадивакўрибчиқилмайди.

 1. Хизматучунтўлов

Хизматбепуламалгаоширилади.

 1. Давлатхизматкўрсатишбосқичи

Ишончтелефониорқалихизматкўрсатишфуқаролармурожаатиқонуниталаблариасосидаамалгаоширилади.

 1. Давлатхизматиорқаликелаётганмурожжатларникўрибчиқиштартиби

«Ишончтелефони»ҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингАхборотхизматидаташкилэтилган."Ишончтелефони" орқалитушаётганмурожаатларниқабулқилишҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингАхборотхизматидарахбари - ВазирларКенгашиРаисинингматбуоткотиби -томониданамалгаошириладиҳамдамурожаатларумумлаштириладиварўйхатгаолишжурналигарўйхатгаолинади, шундансўнгтегишлимаълумотларнимурожаатникўрибчиқишучунВазирларКенгашигакиритилади. Мурожаатнингмоҳиятивамазмуниҳамдаманзилихақидагимаълумотлараниқкўрсатилишишарт.

ҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашигакелибтушганфуқаромурожаатлариВазирларКенгашидамасалагатааллуқлиҳодимлартомониданкўрибчиқилади.

ЗарурхоллардамурожаатдакўрсатилганхолатбўйичаҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингмасъулҳодимитомониданжойнингўзигачиқибўрганилишимумкин.

АйримхоллардамурожаатчинингиштирокисизмурожаатникўрибчиқишимконибўлмагантақдирдаВазирларКенгашинингмасъулҳодимитомониданфуқаронижалбэтганхолдаўрганилишимумкин.

ФуқаромурожаатибўйичажавобхатигамурожаатникўрибчиққаншаҳарватуманларҳокимликёкиҚорақалпоғистонРеспубликасиВазирларКенгашинингмасъулҳодимитомониданимзоланади.

 1. Рад этишсабаблари

Ноқонунийхатти-харакатларюзасиданёкиушбуфуқаромурожаатиюзасиданқарорқабулқилинганҳамдакўрибчиқилишиВазирларКенгашиваколатигакирмайдиганмурожаатлар рад этилишимумкин.

 1. Таъминлашсифатлилиги
  1. Сифатўлчови

Хизматтақдимэтилганлигинисифатлибахолашнингпасткўрсатгичимурожаатнингтакрорийлигидананиқланади.

 1. Сифатсизхизматбўйичашикоят

Фуқароларўзларинингмурожаатлариниқабулқилишвакўрибчиқишасоссиз рад этилишиустиданбўйсунувтартибидаюқориоргангашикоятқилишгаҳақдирлар.

 

 


Ko'rib chiqildi: 4983