Qaraqalpaqstan Respublikasında ko`shpes ma`mleketlik mu`lklerden paydalang`anlıg`ı ushın 2018-jılda 1 kv. metrge qollanılatug`ın ijara to`lemlerinin` en` kem stavkaları (No`kis qalası boyınsha)

Q/s

İjarag`a alıng`an maydandı paydalanıw xızmet tu`ri

 1 kv m. ushın jıllıq en` kem stavkası  (sum)

Sanaat  

1

Janar may sanaatı

4 300 

2

Ximiya sanaatı

4 300 

3

Neft`-ximiya sanaatı

4 300 

4

Mashina qurılısı

4 300 

5

A`spab-u`skene ha`m stanok qurılısı sanaatı

4 300 

6

Esaplaw texnikaların islep shıg`arıw sanaatı

4 300 

7

Traktor ha`m awıl xojalıq mashinaları qurılısı

3 500 

8

Qurılıs, jol ha`m kommunal mashinaların islep shıg`arıw qurılısı

3 500 

9

Jen`il, azıq-awqat ha`m turmıs priborları ushın mashina islep shıg`arıw

3 500 

10

Sanitariya-texnikalıq ha`m gaz u`skeneleri ha`m de buyımların islep shıg`arıw

4 300 

11

Metallokonstruktsiya ha`m buyımların islep shıg`arıw sanaatı

4 300 

12

Mashina ha`m u`skenelerdi on`law

4 300 

13

Mashina qurılısının` basqa tarawları

4 300 

Tog`ay, ag`ashtı qayta islep shıg`arıw ha`m tsellyuloza-qag`az sanaatı

14

Ag`ash tayarlaw sanaatı

4 300 

15

Ag`ashtı qayta islew sanaatı

4 300 

16

Tsellyuloza-qag`az sanaatı

4 300 

17

Qurılıs materialların islep shıg`arıw sanaatı

4 300 

Jen`il sanaat

18

Toqımashılıq sanaatı

4 300 

19

Tigiw sanaatı

4 300 

20

Teri, ju`n ha`m ayaq kiyim sanaatı

4 300 

21

Plastik ayna ha`m qapılar, mebeller islep shıg`arıw.

12 900 

22

Jen`il sanaattın` basqa tu`rleri

4 300 

Azıq awqat sanaatı

23

Azıq-awqat sanaatı (balıq, go`sh, may-sır ha`m su`t sanaatınan basqa)

4 300 

24

Go`sh ha`m su`t sanaatı

4 300 

25

Balıq sanaatı

4 300 

26

Un-jarma sanaatı

4 300 

27

Kombikorm (aralas azıq) islep shıg`arıw sanaatı.

3 500 

28

Azıq-awqat sanaattın` basqa tu`rleri

4 300 

Sanaattın` basqa tarmaqları

29

Meditsina sanaatı

4 300 

30

Baspa sanaatı

12 100 

31

Kiyim-kenshek ha`m  gezlemeden tayarlang`an buyımlardı ximiyalıq tazalaw, boyaw, juwıw ha`m olarg`a islew beriw

5 200 

32

Sanaattı xojalıq usılda basqarıw

12 100 

Awıl xojalıg`ı

33

O`simlikler o`siriw (sonın` ishinde teplitsa xojalıg`ı) 1 ga

1 722 800 

34

Sharwashılıq ha`m qus o`siriw

2 100 

35

Balıq o`siriw (sonın` ishinde o`rshitiw ornı xojalıg`ı) 1 ga

1 722 800 

36

Pal ha`rreshilik 1 ga

1 120 000 

37

Veterinariya xızmeti

4 300 

38

Awıl xojalıg`ına xızmet ko`rsetiwshi basqa ka`rxanalar

4 300 

39

Tog`ay xojalıg`ı (sonın` ishinde bag`) 1 ga

1 722 800 

Transport ha`m baylanıs

40

Ulıwma paydalanatug`ın jer u`sti temir jol transportı

4 300 

41

Transport infraduzilmeleri (avtobus parki, taksi parki, avtomobil` toqtaw ornı, garajlar ha`m avtomobil` juwıw orınları)

4 300 

42

Transport infradu`zilmesi (ja`riyma maydanshaları)

1 100 

43

Xalıqtın` talabı boyınsha ju`klerdi tasıw ha`m basqa transport xızmetin ko`rsetiw 

7 800 

44

Pochta baylanısı

4 300 

45

Kur`er xızmeti

8 600 

46

Elektro-o`tkiziwshi baylanıs

8 600 

47

Elektor, radio, sotovıy (uyalı) ha`m peydjing baylanısları (Perimetr boyınsha tartılg`an, qurılmalar ha`m texnikalıq aymaqlar qosılg`an xalda)

36 200 

Qurılıs

48

Qurılıs

4 300 

49

Joybarlaw, joybarlaw-izertlew sho`lkemleri

4 300 

Sawda ha`m ulıwma awqatlanıw

50

Ko`tere sawda

12 100 

51

Ko`tere sawda bazarı

31 000 

52

Usaqlap satıw

12 100 

53

Ulıwma awqatlanıw       

12 100 

54

Kitap du`ka`nları

1 700 

55

Prokatka ma`deniy turmıs ob`ektlerin tapsırıw

12 100 

56

Xalıq tutınıw tovarların alıp satıwda broker xızmeti

18 900 

57

Material-texnikalıq buyımlar menen ta`miyinlew ha`m satıw

12 100 

58

İnformatsiyalıq-esaplaw xızmeti

12 100 

59

İnternet ha`m komp`yuter tarmaqları arqalı xızmet ko`rsetiw

12 100 

60

Ko`shpes mu`lkler boyınsha operatsiyalar

12 100 

61

Reklama ha`m wa`killik xızmeti

12 100 

62

Auditor xızmeti

12 100 

63

Marketing izertlew, finans-basqarıw ha`m kommertsiyalıq xızmetler boyınsha konsul`tatsiya beriw

12 100 

64

Geologiyalıq geodeziyalıq ha`m gidrometeorologiyalıq xızmet

21 500 

65

Baspaxana ha`m redaktsiya jumısları

6 900 

66

Metall sınıqların  ha`m shıg`ındılardı jıynap tayarlaw sho`lkemleri

6 900 

67

Turaq jay kommunal xojalıg`ı (TSJ ob`ektleri)

6 900 

68

Miymanxana

13 800 

69

Xalıqqa islep shıg`arıwg`a tiyisli emes bolg`an  turmıs xızmetin ko`rsetiw

6 900 

70

Shashta`rezxana, fotosalon,  ayaq  kiyim ustaxanası ha`m kiyim-kenshek tigiw tsexi

10 400 

71

Lombard

15 600 

72

Monsha

20 800 

73

Sauna ha`m basseynler

41 400 

Den-sawlıqtı saqlaw, dene ta`rbiya ha`m sotsiallıq ta`miyinat

74

Den sawlıqtı saqlaw

8 600 

75

Turizm ha`m dem alıw

8 600 

76

Fitobar

6 000 

77

Dem alıw ha`m oyın ku`lgi da`stu`rlerin sho`lkemlestiriw (bil`yard, oyın avtomatları, diskotekalar ha`m t.b.)

13 800 

78

Fizkul`tura (dene ta`rbiya) ha`m sport*

4 300 

79

Da`rixana sho`lkemleri, optika ha`m meditsina u`skenelerin satıw du`kanları

6 900 

80

Sotsial-da`rixanalıq sho`lkemler

6 150 

Bilimlendiriw

81

Joqarı ha`m orta arnawlı bilimge iye kadrlardı tayarlaw (sonın` ishinde oqıw kursları)

6 900 

82

İsshilerdin` ha`m basqa qa`niygelerdin` ta`jriybesin asırıw

5 400 

83

Ulıwma bilim beriwshi balalar mektepleri (ma`mleketlik emes sho`lkemler ushın)

3 500 

84

Oqıw orınlarında ulıwma awqatlanıw (asxana, zal ha`m ja`rdemshi xanalar)

4 300 

85

Oqıwg`a shekemgi ta`rbiya sho`lkemleri (ma`mleketlik emes sho`lkemler ushın)

3 100 

86

Ma`deniyat ha`m ko`rkem o`ner

12 100 

87

Ko`rgizbeler

9 300 

88

Mektepten tısqarı tarbiyalaw

3 500 

89

Ma`deniy park ha`m dem alıw

8 600 

90

Zoopark ha`m botanika parki

8 600 

91

Radio esittiriw ha`m televidenie redaktsiyaları

8 600 

92

Ses jazıw studiyası ha`m kinostudiyalar

13 800 

93

İlim ha`m ilimiy xızmet ko`rsetiw

5 200 

Finans-kredit xızmeti

94

Finans, kredit (qamsızlandırıw ha`m auditor xızmetinen tısqarı), pensiya ta`miyinatı

12 100 

95

Bank xızmeti

12 100 

Basqa xızmet tu`rleri

96

Qamsızlandırıw

12 100 

97

Sud ha`m yuridikalıq xızmetler

10 400 

98

Advokatlar kollegiyaları ha`m yuridikalıq konsul`tatsiyaları

10 400 

99

Ja`miyetlik sho`lkemler

3 500 

100

Ambarxanalar (sklad)

12 100 

101

Ma`mleketlik sho`lkemler ushın ofisler

5 200 

102

Jeke menshik sho`lkemler ushın ofis

18 900 

103

Janar may shaqapshası

13 800 

104

Jen`il avtomobil` ha`m basqa transport qurallarına texnikalıq xızmet ko`rsetiw ha`m on`law

13 800 

105

Laborotoriyalar

8 600 

106

Ha`r tu`rli xızmetlerge to`lemler (paynet)

34 600 

107

Ma`deniy miyras imaratları ha`m qurılmalarındag`ı ob`ektlerindegi sawda xızmeti

18 900 

108

Ma`deniy miyras imaratları ha`m qurılmalarındag`ı ob`ektlerindegi ulıwma awqatlanıw

16 500 

109

Avia kassa (sonın` ishinde temirjol, avtotransport ha`m t.b.)

18 900 

110

Bankomat

172 600 

111

Nan ha`m nan o`nimlerin islep shıg`arıw

12 100 

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2009-jıl 30-iyun`dag`ı
07/10-41-sanlı ma`jlis bayanının` 11-ba`ntine muwapıq, barlıq tu`rdegi menshik da`rixana ka`rxanalarının` awıllıq shıpakerlik punktlerinde (AShP) ha`reket etip turg`an filiallarına ijara to`leminin` «nol`» bahası qollanıladı.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2012-jıl 22-noyabr`degi
02/1-74-sanlı tapsırmasına muwapıq, jabıq a`skeriy qalashalar ha`m alıs jerde jaylasqan gornizonlardag`ı xızmet etiwshi O`zbekistan Respublikası Qorg`anıw ministrligine qaraslı sawda shaqapshaları ushın ma`mleketlik mu`lklerdi ijarag`a alıwda ijara to`leminin` «nol`» bahası qollanıladı.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2014-jıl 24-iyul`dag`ı 02/107-2670-sanlı tapsırmasına muwapıq, Partiyanın` balans esabında bolg`an ma`mleketlik ko`shpes mu`lklerden paydalang`anlıg`ı ushın «Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati» O`zbekistan Liberal-demokratiyalıq partiyası Qaraqalpaqstan Respublikası, Qashqadar`ya, Nauayı, Fergana, Tashkent wa`layatı ha`m Tashkent qalası (sonın` ishinde Mirabad rayonı) Ken`eslerine, ha`mde «XXI asr» sotsial-siyasiy gazetası redaktsiyasına ijara to`lemleri
2014 jıldın` 1-avgustinen baslap «nollik» stavkada belgilensin.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 2017-jıl 16-oktyabr`degi «Jaslar isbilermenlik klasterlerin sho`lkemlestiriwge baylanıslı sho`lkemlestiriw is-ilajları haqqında»g`ı 834-sanlı qararına tiykar, Erkin ekonomikalıq ha`m kishi sanaat zonaları aymag`ında jaylasqan ma`mleketlik mu`lkler O`zbekistan jaslar awqamı ag`zası bolg`an jas isbilermenlerge O`zbekistan jaslar awqamının` qala ha`m rayonlıq ken`eslerinin` o`tinishine muwapıq 5 jıldan ko`p bolmag`an mu`ddetke ijara haqının` «nol`» stavkası boyınsha beriledi.

- O`zbekistan Respublikası Ministrler Kabin`etinin` 2017-jıl 16-avgusttag`ı
14/1-1959-sanlı tapsırmasına tiykar, 2018-jıldan baslap Olimpiya oyınları jen`impazları ha`m sıylıqlı orın iyelerine O`zbekistan Respublikası  Dene ta`rbiya ha`m sport boyınsha ma`mleketlik komitetinin` usınısı tiykarında jeke menshik sport ja`miyetlerin sho`lkemlestiriw ushın ma`mleketlik mu`lkler, sonday-aq xalıqtın` tıg`ız jaylasqan aymaqlarınan jer uchastkaları ijara haqının` «nol`» bahasında, sport ha`reketin saqlaw sha`rti menen beriledi.

 

Esletpe: Kommunallıq xızmetler ushın to`lemler, ob`ektlerdi korg`aw, jer salıg`ı ha`m qosımsha salıq to`lemleri (QST) ijara to`lemlerinin` quramına kirmeydi. 


Ko'rib chiqildi: 4191