Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Ekonomika» bo'liminin' jan'ali'qlari'

STRATEGIYaLI’Q BIRGE ISLESIWDIN’ NA’TIYJELERI06.06.2015 18:21:25

Paytaxti’mi’zda 5-iyun ku’ni O’zbekistan-Qubla Koreya birge islesiwine bag’i’shlang’an simpozium boli’p wo’tti. Koreya xali’qarali’q birge islesiw agentligi (KOICA) wa’kilxanasi’ni’n’ yelimizde jumi’s… Dawami'n wo'qi'w »

TURAQLI’ RAWAJLANI’W FAKTORI’03.06.2015 11:20:16

Yelimizde Jer ju’zilik qorshag’an wortali’qti’ qorg’aw ku’ni mu’na’sibeti menen ekologiya ha’pteligi baslandi’. Ilaj O’zbekistan Ta’biyatti’ qorg’aw ma’mleketlik komiteti ta’repinen BMSh… Dawami'n wo'qi'w »

KIShI BIZNESTIN’ U’LKEN IMKANIYaTLARI’28.05.2015 10:35:30

Yelimizde kishi biznes ha’m jeke isbilermenlikti rawajlandi’ri’w arqali’ jan’a jumi’s wori’nlari’n jarati’w, kolledj pitkeriwshileri menen hayal-qi’zlardi’n’ bank xi’zmetlerinen  paydalani’wi’n yele… Dawami'n wo'qi'w »

SUWDAN NA’TIYJELI PAYDALANI’W – DA’WIR TALABI’23.05.2015 12:54:20

O’zbekistan  Respublikasi’  Prezidentinin’  «2015-ji’lg’a  O’zbekistan  Respublikasi’ni’n’  investiciyali’q bag’darlamasi’ xaqqi’nda»g’i’ qarari’nda «Qaraqalpaqstanni’n’  tu’slik rayonlari’nda  suw  resurslari’n  basqari’wdi’  jaqsi’law»  joybari’n a’melge  asi’ri’w… Dawami'n wo'qi'w »

BIRINShI ShEREKKE JUWMAQ JASALDI’30.04.2015 12:30:28

Usi’ ji’l 29-aprel ku’ni No’kiste 2015-ji’ldi’n’ birinshi shereginde respublikami’zdi’ socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’, bi’yi’lg’i’ ji’lg’i’ ekonomikali’q bag’darlamani’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’ni’n’ wori’nlani’w… Dawami'n wo'qi'w »

Intellektualli’q mu’lk isenimli qorg’awda17.04.2015 09:41:48

No’kiste O’zbekistan Sawda-sanaat palatasi’ Qaraqalpaqstan Respublikali’q basqarmasi’ni’n’ sho’lkemlestiriwinde Isbilermenlerdin’ intellektualli’q mu’lk obyektlerinin’ huqi’qi’y qorg’ali’wi’na bag’i’shlang’an woqi’w seminari’ boli’p, wog’an tiyisli… Dawami'n wo'qi'w »

Alg’isqa miyasar azamatlar16.04.2015 09:30:25

Yellikqala rayoni’nda kishi biznes ha’m jeke isbilermenlikti rawajlandi’ri’w bag’dari’nda bi’yi’lg’i’ ji’li’ 25 milliard sumli’q 336 joybardi’ a’melge asi’ri’w, soni’n’ na’tiyjesinde … Dawami'n wo'qi'w »

KIShI BIZNESTIN’ U’LESI ARTPAQTA10.04.2015 09:09:14

O’zbekistan Respublikasi’ Prezidentinin’ 2014-ji’l 4-fevraldag’i’ «2014-2016-ji’llarda sanaat kooperaciyasi’ tiykari’nda tayar wo’nimler, komplektlewshi buyi’mlar ha’m materiallar islep shi’g’ari’wdi’ jergiliklilestiriwdi bunnan bi’lay… Dawami'n wo'qi'w »

AWI’L XALQI’ RI’YZA08.03.2015 11:10:39

No’kis rayoni’ni’n’ «Samanbay» awi’l puqaralar ji’yi’ni’ aymag’i’nda Tazagu’l Saparniyazova basqarg’an «Rustam Sabirov» ka’rxanasi’na qarasli’ kishi nanbayxana paydalani’wg’a tapsi’ri’ldi’. Wog’an si’rt… Dawami'n wo'qi'w »

JUMI’SSI’ZLI’QTI’ SAPLASTI’RI’WDA A’HMIYETLI BAG’DAR 18.02.2015 18:59:25

Prezidentimizdin’ 2014-ji’lda yelimizdi socialli’q-ekonomikali’q rawajlandi’ri’wdi’n’ juwmaqlari’ ha’m 2015-ji’lg’a belgilengen ekonomikali’q bag’darlamani’n’ yen’ a’hmiyetli wazi’ypalari’na bag’i’shlang’an Ministrler Kabinetinin’ ma’jilisindegi bayanati’nda atap… Dawami'n wo'qi'w »