Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

ТЫНЫШЛЫҚҚА НЕ ЖЕТСИН...

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (55 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (55 KB)

Бүгингидей парахат турмыста жасаўы­мызға имканият жаратқан, Ўатанымыз тарийхында өшпес из қалдырған екинши жер жүзилик урысы неше миллионлаған журтласлармыз қырғын саўаш майданында ел ушын мәртлерше гүресип, көкирегин қал­қан етти.

Көпшилиги бул жолда қурбан болып, қаншадан-қанша шаңарақларға аўыр мүсийбет келтирди. Елимизде саўаш майданынан аман қайтқан жерлеслеримиз саны жылдан-жылға азайып, бүгин арамызда жасап атырғанлары азшылық.

Мәмлекетимизде олардың ислеген ерликлери қәдирленип, оларға итибар ҳәм ғамқорлықлар жоқары дәрежеде көрсетилип атыр.

Нөкис қаласы, «Анасай» мәкан пуқаралар жыйынында жасаўшы Қәдирбай ата Нарманов  быйыл 93 жасты қарсы алды. Әмиўдәрья районында туўылып камалға келген, оның жаслығы қыйыншылыққа толы жылларға туўра келди. Өмириниң әйне гүллеген жигитлик пайтында, яғный 18 жасында елге тараған суўық хабар оны да шоршытпай қоймады. Өзи қатарлы жигитлер менен әскерликке шақырылып, ел тынышлығы жолында азаматлық  көрсетти.

 

Мине, бүгин жаслығында көрсеткен ерликлери, пидайы мийнетлери рәҳәтин еки ул, төрт қызы, елиўге шамалас ақлық — шаўлықлары жанында ғаррылықтың гәштин сүрип, бүгинги күн нәпесинен рийза болып жасап атырған бахытлы инсанлардан. Хабарыңыз болса, өткен жылы ҳүкиметимиз тәрепинен атамызға ҳәзир жасап атырған усы аймақтағы А.Қадирий көшесинен барлық қолайлықларға ийе, жақтылы жаңа имарат   сатып алып берилген еди.

Байрам алдынан Нөкис қалалық «Нураный» қоры  баслығы К.Қәлендеров, Билимлендириў, илим ҳәм мәденият хызметкерлери кәсиплик аўқамы Нөкис қалалық кеңеси баслығы З.Есенбаев, усы мәкан пуқаралар жыйыны баслығы Т.Мырзамуратов, 7-санлы шаңарақлық поликлиникасы шыпакери Г.Акимниязова, патронаж мийирбийке С.Төремуратовалар  ҳал-жағдайынан хабар алды ҳәм саўғалар тапсырды. Сондай-ақ, урыс қатнасыўшысы Қ.Нармановты көриўге келген аймақтағы 29-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң бир топар оқыўшыларына басынан өткен қыйыншылықларын айтып берди ҳәм елимизде ҳеш қашан урыс болмаўын тилеп, ақ пәтия­сын берди.

Аўа, тынышлықтың қәдирине не жетсин... Қәдирбай ата еле тәндар, кеўли хош. Улы Шуҳрат ҳәм келини Гулбәҳәр ҳәм ақлықлары хызметине тақ турып, бәри де пәйик болып атыр...

 З.ЕРЕКЕЕВА.

СҮЎРЕТТЕ: Қ.НАРМАНОВ пенен ушырасыў пайыты.


Sa'ne: 26.04.2018 20:33, 1825 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'