Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

«Wo’zbyekturizm» xali’qarali’q sayaxatshi’li’q yarmarkasi’nda

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (54 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (54 KB)

Ispaniyani’n’ Madrid qalasi’nda 19-23-yanvar ku’nlyeri «FITUR-2011» xali’qarali’q sayaxatshi’li’q yarmarkasi’ bwoli’p wo’tyedi.
Yelimizdye Pryezidyentimiz Islam Ka’rimwovti’n’ basshi’li’g’i’nda sayaxatshi’li’q infrastrukturasi’n bunnan bi’lay da rawajlandi’ri’w, Wo’zbyekstanni’n’ sayaxatshi’li’q pwotyenciali’n shyet yellyerdye kyen’ u’git-na’siyatlaw, woni’n’ zamanagwo’y tu’rlyerin qa’liplyestiriw bwoyi’nsha kyen’ kwo’lyemli islyer a’myelgye asi’ri’lmaqta. Ulli’ jipyek jwoli’ni’n’ worayi’nda jaylasqan yelimiz wo’zinin’ siyryek ushi’rasatug’i’n tariyxi’y yestyeliklyeri, biyta’kirar ma’dyeniyati’ ha’m da’stu’rlyeri ja’nye gwo’zzal ta’biyati’ myenyen sayaxatshi’lardi’ barg’an sayi’n kwo’biryek wo’zinye tartpaqta. Sala infrastrukturasi’ni’n’ barli’q tarmaqlari’n izbye-iz rawajlandi’ri’w bwoyi’nsha ali’p bari’li’p ati’rg’an kyen’ kwo’lyemli ryefwormalar jwoqari’ na’tiyjyelyer byermyektye.
Yelimizdye zamanagwo’y miymanxana ha’m dyemali’s wori’nlari’ni’n’ sani’ barg’an sayi’n kwo’byeyip, wolarda syervis xi’zmyeti tu’p-tiykari’nan jaqsi’lanbaqta. Jan’a sayaxatshi’li’q jwo’nyelislyeri islyep shi’g’i’li’p ati’rg’ani’, qwolda bar transpwort kwommunikaciyalari’ won’lani’p, jan’alari’ quri’li’p ati’rg’ani’ salani’n’ bunnan bi’lay da rawajlani’wi’na ha’m u’lkyemizgye kyelip ati’rg’an sayaxatshi’lar sani’ni’n’ arti’wi’na xi’zmyet yetpyektye.
Wo’zbyekstan myenyen Du’nya ju’zilik sayaxatshi’li’q shwo’lkyemi arasi’ndag’i’ baylani’slar izbye-iz rawajlanbaqta. Yelimiz Du’nya ju’zilik sayaxatshi’li’q shwo’lkyeminye 1993-ji’li’ ag’za bwoldi’. Yelimizdye usi’ shwo’lkyem myenyen birliktye xali’qarali’q sayaxatshi’li’q yarmarkalari’, xali’qarali’q kwonfyeryenciyalar ha’m syeminarlar turaqli’ wo’tkyerilip ati’r. W010-ji’ldi’n’ woktyabr ayi’nda BMSh ti’n’ Du’nya ju’zilik sayaxatshi’li’q shwo’lkyeminin’ Bas xatkyeri Talyeb Rifaidin’ yelimizgye sapari’ wo’z-ara baylani’slardi’ jan’a basqi’shqa kwo’tyerip, sayaxatshi’li’q salasi’ndag’i’ birgye islyesiwimizdin’ byekkyemlyeniwinye xi’zmyet yetip ati’r.
Wo’zbyekstan sayaxatshi’li’q ha’m tariyxi’y wori’nlardi’n’ sani’ bwoyi’nsha du’nyadag’i’ jyetyekshi won yeldin’ qatari’nda turadi’. Ulli’ jipyek jwoli’ da’rbyentindye jaylasqan yelimizdye two’rt mi’n’nan aslam tariyxi’y ha’m ma’dyeniy yestyeliklyer bar. Wolardi’n’ bir bwo’lyegi YuNYeSKWo ni’n’ Pu’tkilja’ha’n ma’dyeniy miyrasi’ni’n’ diziminye kirgizilgyen. Ulli’ babalari’mi’zdan miyras bwoli’p qalg’an bul biybaha yestyeliklyer a’sirlyer dawami’nda du’nya xalqi’n tan’ qaldi’ri’p kyelmyektye. Du’nyani’n’ ha’r qi’yli’ tu’pkirlyerinyen kyelyetug’i’n sayaxatshi’lar Samarqand, Buxara, Xiywa, Tashkyent, Shaxrisabz, Qarshi’, Tyermiz, Marg’ulan, Qwoqand si’yaqli’ tariyxi’y qalalari’mi’zdag’i’ a’yyyemgi yestyeliklyerdi  u’lkyen qi’zi’g’i’wshi’li’q pyenyen tamasha yetyedi. Ma’mlyekyetimiz basshi’si’ni’n’  milliy  qa’diriyatlari’mi’zdi’ qayta tiklyew bwoyi’nsha turaqli’ g’amqworli’g’i’ na’tiyjyesindye swon’g’i’ ji’llarda kwo’plyegyen yestyeliklyer won’lani’p, qayta tiklyendi.
«Wo’zbyekturizm» milliy kwompaniyasi’nan ma’lim yetkyenindyey, yelimiz ha’r ji’li’  yeki milliwong’a jaqi’n shyet yel sayaxatshi’lari’n qabi’l yetiwi mu’mkin. Usi’ kwo’zqarastan «FITUR-2011» xali’qarali’q sayaxatshi’li’q yarmarkasi’ Wo’zbyekstanni’n’ sayaxatshi’li’q salasi’ndag’i’ pwotyenciali’n twoli’q kwo’rsyetiw ushi’n qwolay imkaniyat.
«FITUR» yen’ iri xali’qarali’q yarmarkalardan yesaplanatug’i’ni’n ayti’w kyeryek. Mag’li’wmatlarg’a bwola, wo’tkyen ji’lg’i’ yarmarkada 150 dyen aslam yeldyen won mi’n’ kwompaniya alti’ ju’zgye jaqi’n styend pyenyen qatnasqan. Bul sapari’ yarmarkada 166 yeldyen  won bir mi’n’nan aslam sayaxatshi’li’q firmalari’ ha’m kwompaniyalari’ni’n’ wa’killyeri, ekspyertlyer ja’nye ilimpazlardi’n’ qatnasi’wi’ ku’tilmyektye.
«FITUR-2011» xali’qarali’q sayaxatshi’li’q yarmarkasi’nda yelimizdin’ «Wo’zbyekturizm», «Wzbyekistwon havwo ywllari», «Wzbyekistwon tyemir ywllari» ha’m basqa da kwompaniyalari’ myenyen firmalari’ni’n’ qatnasi’wi’ ku’tilmyektye. Bul yarmarka Wo’zbyekstanda sayaxatshi’li’q salasi’n bunnan bi’lay da rawajlandi’ri’w ha’m shyet yelli shyeriklyer myenyen wo’z-ara baylani’slardi’ ja’nye dye kyen’yeytiw ushi’n jan’a imkaniyatlar ashatug’i’ni’na gu’man jwoq.
Wo’zA

Sa'ne: 19.01.2011 15:10, 3254 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'