Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

No’kis bazari’ni’n’ jan’asha ko’rinisi

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (52 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (52 KB)

El da’sturxani’ni’n’ to’gin-shashi’nli’g’i’ ha’m jurt pa’rawanli’g’i’ bazarlardi’n’ molshi’li’g’i’ menen belgilenedi. Bu’gin jurti’mi’zdi’n’ tu’rli jerlerinde jarati’li’p ati’rg’an bazarlar jan’asha ko’riniske bo’lenip, ji’ldan-ji’lg’a shi’ray ashi’p barmaqta. Sapali’ quri’li’s materiallari’nan quri’li’p ati’rg’an sawda qatarlari’, pavilenlar sati’wshi’ ha’m ali’wshi’larg’a qolayli’q jarati’p ati’r.
No’kis di’yqan bazari’ 12,8 gektar maydandi’ iyeleydi. G’a’rezsizligimizdin’ 21-ji’lli’q bayrami’ qarsan’i’nda bazarda ali’p barati’li’p ati’rg’an rekonstrukciya isleri na’tiyjesinde 440 wori’nli’ jabi’q sawda pavileni’ paydalani’wg’a tapsi’ri’lg’an yedi. Ha’zirgi ku’n’de 1133 sawda wori’ng’a iye bolg’an bull bazardi’n’ imkaniyatlari’ ja’nede ken’eymekte.
Bul jerde rekonstrukciya islerinin’ yekinshi bo’limi qi’zg’i’n tu’rde dawam yetpekte. Awi’l xojali’g’i’ maxsulatlari’ menen sawda qi’latug’i’n qolay qatarlar quri’p pitirilmekte.
Tiykarg’i’ quri’li’s ha’m rekonstrukciya islerin «Amumaxsusqurilishservis» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti menen birgelikte 20 dan arti’q kishi quri’li’s mekemeleri ali’p barmaqta. Quri’wshi’lar ta’repinen ji’l basi’nan berli 440 wori’nli’ pavilen quri’p pitirildi. Ha’zirgi waqi’tta dukanlar, sawda qatarlari’ quri’lmaqta.
Wazi’ypami’zdi’ belgilengen mu’ddette tamamlaw ushi’n ba’rshe imkaniyatlardan u’nemli paydalanbaqtami’z, - deydi «Amumaxsusqurilishservis» juwapkershiligi sheklengen ja’miyeti basli’g’i’ M. Abipov. – Bazarda qi’sti’n’ suwi’q ku’nleri ha’m jazdi’n’ i’ssi’ ku’nlerinde de sati’wshi’ ha’m ali’wshi’ ushi’n qolayli’qlar jarati’lmaqta.
No’kis di’yqan bazari’nda ali’p bari’p ati’rg’an quri’li’s isleri qala xalqi’na u’lken quwani’sh bag’i’shlamaqta.
Usi’ bazar qalami’z ko’rkine ko’rk qospaqta, - deydi ali’wshi’ Ni’sanbay Reypnazarov. – Yendi ko’zdi quwanti’ratug’i’n azada ha’m i’qsham qatarlardan kerekli na’rselerdi sati’p alami’z.

O’zA, A. Arti’qbaev

Sa'ne: 02.11.2012 09:08, 3617 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'