Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Sali’q siyasati’ ha’m jan’a imkaniyatlar

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (55 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (55 KB)


«O’zekspooray» milliy ko’rgizbeler kompleksinde 2013-ji’lg’i’ sali’q siyasati’nn’ tiykarg’i’ bag’darlari’ ja’ne yelimizdin’ sali’q ni’zamshi’li’g’i’na kirgizilgen tiykarg’i’ wo’zgerisler menen qosi’mshalarg’a bag’i’shlang’an ko’rgizbeli seminar ashi’ldi’.
Wo’zbekstan Respublikasi’ Ma’mleketlik sali’q komiteti ta’repinen sho’lkemlestirgen ilajg’a Qarji’ ha’m A’dillik ministrlikleri, Ma’mleket¬lik baji’xana komiteti, Ma’mleketlik statistika ko¬miteti, Sauda-sanaat palatasi’ni’n’ juwapker xi’zmetkerleri menen isbilermenlik subektlerinin’ wa’killeri qatnaspaqta.
Yepimizde a’melge asi’ri’li’p ati’rg’an ekonomikani’ rawajlandi’ri’w ha’m modernizaciyalawdi’ xoshametlew, xojali’k subektleri ha’m xali’q ushi’n sali’q ju’gin izbe-iz ra’wishte kemeytiw, kishi biznes ha’m jeke isbilermenlikti qollap-quwatlaw, investiciya ha’m isbilermenlik wortali’g’i’n jaqsi’lawg’a qarati’lg’an siyasat joqari’ makroekonomikali’q ko’rsetkishlerge yerisiw ja’ne Ma’mleketlik byudjettin’
tabi’sli’ wori’nlani’wi’n ta’miyinlewge xi’zmet yetpekte. Prezidentimiz Islam Ka’rimovti’n’ 2012-ji’l 25-dekabrde qabi’l yetilgen Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ 2013-ji’lg’i’ tiykarg’i’ makroekonomikali’q ko’rsetkishlerinin’ boljawi’ ha’m Ma’mleketlik byud¬jet parametrleri haqqi’nda»g’i’ qarari’ da a’ne usi’ maq- setke bag’darlang’an. Wo’zbekstan Respublikasi’ Ma’mleketlik sali’q komitetinin’ basli’g’i’ B.Parpiev ilajda bul tuwrali’ ayri’qsha toqtap wo’tti.

Usi’ xu’jjetke muwapi’q xali’qti’n’ da’ramatlari’ ha’m sati’p ali’w qa’biletin artti’ri’w maqsetinde 1-yanvardan baslap fizikali’q shaxslardan ali’natug’i’n da’ramat sali’g’i’n to’mengi shkalasi’ boyi’nsha sali’q stavkasi’ 9 procentten 8 procentke tu’sirildi. Bun¬da sali’q stavkasi’ yen’ kem miynet haqi’ni’n’ ji’l basi’ndag’i’ mug’dari’nan kelip shi’g’i’p qollani’li’wi’ ha’m bul mug’dar, yen’ kem miynet haqi’ qansha boli’wi’na qaramastan, ji’l dawami’nda wo’zgermeytug’i’ni’n na’zerde tutatug’i’n jan’a norma kirgizildi. Sonday-aq jeke ta’rtiptegi isbilermenler ushi’n qatan’ belgilengen sali’q stavkasi’n yen’ kem miynet haqi’ni’n’ ji’l basi’ndag’i’ mug’dari’nan kelip shi’qqan halda yesaplaw ta’rtibi belgilendi. Bunnan ti’sqari’ ayi’ri’m sali’q stavkalari’, soni’n’ ishinde, jer sali’g’i’ ha’m fi¬zikali’q shaxslardi’n’ mal-mu’lkine sali’natug’i’n ja’ne suw resurslari’nan paydalang’ani’ ushi’n sali’q stavkalari’ indeksaciya yetildi.
Ilaj dawami’nda qatnasi’wshi’lar Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ 2012-ji’l 25-dekabr¬de qol qoyi’lg’an «Sali’q ha’m byudjet siyasati’ni’n’ 2013- ji’lg’a belgilengen tiykarg’i’ bag’darlari’ qabi’l yetilgeni, sonday-aq sali’q yesabati’n usi’ni’wdi’n’ da’wirliligi qi’sqarti’li’wi’ mu’na’sibeti menen Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ayi’ri’m ni’zam xu’jjetlerine wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar kirgiziw haqqi’nda»g’i’ ja’ne Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ 2012-ji’l 29-dekabrde tasti’yi’qlang’an Wo’zbekstan Respublikasi’ni’n’ ayi’ri’m ni’zam xu’jjetlerine wo’zgerisler menen qosi’mshalar kirgiziw haqqi’nda»g’i’ ni’zamlari’ me¬nen yelimizdin, Sali’q kodeksine kirgizilgen bir qatar wo’zgerisler ha’m qosi’mshalar menen tani’sti’ri’ldi’. Atap aytqanda, sali’qlar ha’m basqa da ma’jburiy to’lemler boyi’n¬sha yesap-sanaqlardi’ usi’ni’w da’wirliligin qi’sqarti’w ha’m jenilletiw muna’sibeti menen Sali’q kodeksinin’ 29-statyasi’na wo’zgerisler menen qosi’m¬shalar kirgizilgen. Sali’q kodeksinin’ 266-267-statyalari’na kirgizilgen wo’zgerisler yuridikali’q shaxslar ushi’n mal-mulk sali’g’i’n yesaplawda sali’q sali’w wobekti ha’m bazasi’nan materialli’q yemes aktivlerdin’ shi’g’ari’li’wi’n na’zerde tutadi’.
Sali’q kodeksinin’ 91-statyasi’na kirgizilgen wo’zgeriske bola ma’mleketlik sali’q xi’zmeti uyi’mi’ jobali’ sali’q tekseriwin wo’tkeriwdin’ baslani’wi’ tuwrali’ tekseriwdi wo’tkeriw baslani’wdan keminde woti’z kalendar ku’ni buri’n isbilermenlik subektin tekseriwden wo’tkeriw mu’ddetleri ha’m predmetin ko’rsetken xalda, jazba tu’rde xabardar yetiwi sha’rt. Sali’q kodeksi¬nin’ 176 ha’m 179-statyalari’na kirgizilgen wo’zgerislerge muwapi’q sali’qlar ha’m basqa da ma’jburiy to’lemler to’lengennen keyin shan’araqli’q ka’rxana qatnasi’wshi’si’ i’qti’yari’nda qalatug’i’n payda summasi’ mu’lklik da’ramatlar qurami’na kirgiziliwi ha’m fizikali’q shaxslardi’n’ da’ramati’ si’pati’nda sali’qqa tarti’lmaytug’i’ni’ belgilengen. Sonday-aq Kodekstin 351-statyasi’na kirgizilgen wo’zgeris penen shan’araqlar, ka’rxanalar sali’q sali’wdi’n’ basqa da ta’rtibin tallaw huqi’qi’si’z, birden-bir sali’q to’lemin to’lewshiler boli’p yesaplanatug’i’ni’ belgilep qoyi’ldi’.
Barli’q qa’lewshiler yelimizdin’ sali’q siyasati’ndag’i’ yen’ son’g’i’ jan’ali’qlar menen tani’si’wi’ ha’m qa’nigelerden ma’sla’ha’t ali’wi’ mu’mkin bolgan seminar 17-yanvarg’a shekem dawam yetedi.
O’zA, Mexribon Mametova, Asqar Yoqubov (su’wret)

Sa'ne: 16.01.2013 18:14, 3291 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'