Qaraqalpaq teatr ustalari’ni’n’ inami’

 
Tashkent qalasi’nda Berdaqati’ndag’i’ Qraqalpaq ma’mleketlik  sazli’ teatr ja’a’ma’ti gastroli baslandi’.
Wo’zbekistan Respublikasi’ Ma’deniyat ha’m sport isleri miristrligi, “O’zbekteatr” do’retiwshilik islep shi’g’ari’w birlespesi menen birgelikte sho’lkemlestirilgen bul ta’dbirde,teatrshi’nas, jazi’wshi’ ha’m shayi’rlar, joqari’ woqi’wda’rgaylari’ni’n’ professor-oqti’wshi’lari’, ko’rkem-o’ner i’qlaspentleri mira’t yetildi.
Qaraqalpaqstan Respublikasi’ ma’deniyat ha’m spolrt isleri ministri Q.Turdiev, Wo’zbek Milliy akademik drama teatri direktori M.Ismailov ha’m basqalar Prezidentimiz Islam Karimov qa’wenderliginde jaslardi’n’ ma’na’wiyati’n joqari’lati’w, yerkin ha’m salamat pikirli shaxs yetip kamalg’a jetkiziwdin’ tiykarg’i’ qurali’ si’pati’nda ko’rkem-o’nerdi izshil rawajlandi’ri’wg’a ayri’qsha itibar itibar qarati’li’p ati’rg’anli’g’i’ atap wo’tildi.
Do’retiwshilik ja’miyet ag’zalari’ ushi’n zamanago’y imaratlar quri’li’p, barlari’n tu’pten rekonstrukciya qi’li’w,tamashago’ylerge a’debiy joqari’ spektakllerdi inam yetiw joli’nda ken’ ko’lemli a’meliy say-ha’reketler teatrdi’n’ ta’rbiya ha’m ma’na’wiyat ma’ska’ni si’pati’nda  a’hmiyetin ku’sheytiw barasi’nda jaqsi’ islerdin’ a’meldegi jari’qi’n sa’wleleniwi.
Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ baslamasi’ menen Abat turmi’s ji’li’, dep jariyalang’an bul ji’lda xalqi’mi’zdi’n’ mazmunli’ dem ali’wi’ ushi’n za’ru’r sharayat jarati’w, jaslardi’ milliy turmi’s ta’rzimizge jat ideyalar ta’sirinen asrawg’a tiyisli jaqsi’ isler ko’lemi ja’nede ken’eymekte. Yeliimz teatr ja’a’ma’tlerinin’ Qaraqalpaqstan Respublikasi’, wa’la’yatlar ha’m Tashkent qalasi’ boylap wo’tkerilip ati’rg’an gastrolleri xalqi’mi’zdi’ milliy teatrdi’n’ ko’rkem-o’ner jetiskenligi, bu’gingi do’retiwshilik processleri, jan’a ha’m mazmunli’ spektakllerdi tamashalawga xi’zmet yetedi.
Usi’nday ta’dbirlerdin’ biri-Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mlekeketlik sazli’ teatri’ do’retiwshiliginn’ Tashkent qalasi’na do’retiwshilik sapari’ baslandi’.U’sh ku’n dawam yetken sapari’ dawami’nda qaraqalpaqstanli’ teatr ustalari’ni’n’ do’retpeleri Wo’zbek Milliy akademik drama teatri’, Muqimiy ati’ndag’i’ Wo’zbek  ma’mleketlik sazli’ drama teatri’, Wo’zbek ma’mleketlik drama teatri’ sahnalari’nda qoyi’ldi’.
-Ma’mleketimiz basshi’si’ni’n’ ma’na’wiyat ha’m ruwhi’y-ag’arti’wshi’li’q, tiykari’nan, teatr rawajlani’wi’na qarati’li’p ati’ri’lg’an itibardi’ wo’z jumi’si’mi’zda turaqli’ ra’wishte sezinemiz,-deydi Berdaq ati’ndag’i’ Qaraqalpaq ma’mleketlik sazli’ teatri’ni’n’ bas rejissyori’ Jalg’asbay Sultabaev.-Gastrol sapari’ ushi’n milliy u’rp-a’detha’m qa’diriyatlari’mi’z, jaslar turmi’si’, wolardi’n’ pa’k arzi’w-intiliwleri, xali’q do’retiwshiliginin’ biybaha u’lgileri joqari’ ko’terilgenspektakller saylap ali’ng’an.
Do’retiwshilik sapari’ Wo’zbek Milliy akademik drama teatri’nda dramaturg Polat Aytmuratovti’n’ dramasi’ tiykari’nda sahnalasti’ri’lg’an “Intilganga tole yur” sazli’ spektaklinin’ qoyi’li’wi’ menenbaslandi’.
Avtor: Wo’zA,Nazakat Usmanova, Alo Abdullaeva(su’wret)
Awdarma: G. Adilova.
Sa'ne: 2013-02-25 11:06:42, Ko'rip shi'g'i'ldi': 2605