Jas talantli’lar tan’lawi’

No’kistegi 12-balalar muzika ha’m ko’rkem-o’ner mektebinde qosi’qshi’lar festivali wo’tkerildi
Wzbeknavo” estrada birlespesi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ bo’limi ta’repinen talantli’ jaslardi’ izlep ha’m wolardi’n’ qollap-quwatlaw maxsetinde sho’lkemlestirilgen bul ta’dbirde Aral boyi’ni’n’ barli’q aymaqlari’nan 20 dan zi’yat ul-qi’z wo’z talanti’n si’nawdan wo’tkerdi.
-Ha’r bir qatnasi’wshi’ milliy ha’m estrada bag’dari’nda wo’z sheberligin ko’rsete aldi’ –deydi tan’law qatnasi’wshi’si’ Aslanbek Asqarov. -Janli’ hawazda atqari’lg’an sayi’n qosi’qlar tamashago’yler ta’repinen jaqsi’ ku’tip ali’ndi’.
Usi’ tan’law jas talantli’lardi’n’ sahna ma’diniyati’n ha’m atqari’w sheberligin asi’ri’wg’a xi’zmet yetedi.Tan’law jen’ipazlari’na wo’z koncert da’stu’rlerin ko’rsetiw ushi’n lecenziyalar beriledi.
O’zA, A.Arti’qbaev
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 2013-04-16 16:56:15, Ko'rip shi'g'i'ldi': 2959