Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Ma’wsimge qi’zg’i’n tayarli’q ko’rilmekte

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (53 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (53 KB)

Qaraqalpaqstan Respublika diyqanlari’ bul ji’l 53 mi’n’ gektar maydang’a ma’ha’lley hawa rayi’na sa’ykes, yertepiser ha’m wo’nimli g’a’lle sortlari’n agro texnikali’q usi’llar tiykari’nda qaralmaqta.
Xa’zirgi ku’nde g’a’lle wo’nimin i’srap qi’lmay, qi’sqa waqi’t arali’g’i’nda ji’yi’p-terip ali’w jumi’slari’na qi’zg’i’n tayali’q ko’rilip ati’r.Sonday-aq, sabanni’n’ jag’i’li’wi’na jol qoymaw, bunday hallardi’n’ aldi’n ali’w boyi’nsha Qaraqalapaqstan Respublikasi’ Ishki isler ministrligi Wo’rt qa’wipsizligi basqarmasi’ ta’repinen izshil is-ila’jlar a’melge asi’ri’li’p ati’r.
– Sistema xi’zmetkerler g’a’lle wo’nimin wori’p-ji’ynap ali’w islerine u’lken juwapkershilik penen qaralmaqta,-deydi Qaraqalapaqstan Respublikasi’ Ishki isler ministrligi Wo’rt qa’wipsizligi basqarmasi’ basli’g’i’ni’n’ wori’nbasari’ Ye.Turdi’muratova.-G’a’lle qabi’l yetiw punktleri ha’m yegin maydanlari’na basqarma xi’zmetkerleri juwapker yetip bekitilgen. Wori’nlarda ma’wsimge tayali’q boyi’nsha ko’rgizbeli woqi’w shi’ni’g’i’wlar ushi’n wo’tkerilip, Wo’rt qa’wipsizligin ta’miynlew boyi’nsha qatan’ ila’jlar ko’rilip ati’r.
Woqi’w-shi’ni’g’i’wlar dawami’nda ma’wsimge tayar halg’a keltirilgen yari’m agregatlari’ ha’m basqa avtotransportlardi’n’ texnikali’q sazli’g’i’ ko’zden wo’tkerilmekte.Kombayi’n woperatorlari’, da’n tasi’wshi’ texnika aydawshi’lari’, da’n qabi’l yetiw shaqapshalari’ ha’m de da’ndi tasi’wshi’ texnikalar ha’m de da’ndi qayta islew karxanalari’ basshi’ ha’m jumi’sshi’ xi’zmetkerleri dala sharayati’ndag’i’ qa’wipsizliklerdin’ aldi’n ali’w, wo’rtke qarsi’ za’ru’r ila’jlar ko’riw boyi’nsha bilim ha’m ko’nikpeler asi’ri’lmaqta.
Ma’wsim dawami’nda bosag’an g’a’lle ati’zlari’nda saban jag’i’li’wi’ni’n’ aldi’n ali’w maqsetinde xali’qti’n’ wortasi’nda tu’sindiriw jumi’slari’ ali’p bari’lmaqta. Wori’nlarda wo’rt qa’wipsizligin ta’miynlewge qarati’lg’an plakat ha’m pannolar wornati’lg’an.
Da’ndi qabi’l yetiw, saqlaw, qayta islew karxanalari’ ha’m shakapshalari’ birlemshi wot wori’w a’spab-u’skeneleri menen ta’miylenbekte. bar kemshilikler ha’m jol qoyi’lg’an qa’te-kemshiliklerdin’ sheshimin tabi’w boyi’nsha tiyisli sho’lkem ha’m karxanalar basshi’lari’na ko’rsetpeler berildi.
G’alaba xabar qurallari’ndag’i’ shi’g’i’wlar, ko’rsetilip ati’rg’an vediorolikler ha’m xali’qti’n’ salamatli’g’i’n, do’gerek-a’trap abadanshi’li’g’i’n ha’m topraq wo’nimdarli’g’i’n qorg’aw, ji’yi’m-terim ma’wsiminde si’patli’ ha’m tez waqi’t ishinde juwmaqlaw ahmiyetli wazi’pa sanaladi’.
Wo’zA, A.Arti’qbaev
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 23.05.2013 15:40, 2536 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'