Qaraqalpaqstan Respublikasi' Ministrler Ken'esi

Qaraqalpaqstan Respublikasi'ni'n' Ma'mleketlik hu'kimet portali'


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг янги расмий веб-сайтига ўтиш. http://karakalpakstan.uz

Joybarlar na’tiyjesi

Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w Betti PDF ta'rizde ju'klep ali'w (51 Kb)    Versiyasi'    Betti doc ta'rizde ju'klep ali'w (51 KB)

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ A’miwdarya rayoni’nda kishi biznes subektlerinin’ jumi’slari’n rawajlandi’ri’wg’a u’lken itibar qarati’li’p, qolay imkaniyatlar jarati’li’p ati’rg’anli’g’i’, isbilermenlerdin’ istiqbolli joybarlar ha’r ta’repleme qollap-quwatlani’p ati’rg’anli’g’i’ wo’z na’tiyjesin bermekte.
Jaqi’nda “Amu trikataj” juwapkershiligi sheklengen ja’miyette a’melge asi’ri’li’p ati’ri’lg’an joybarlarg’a qarag’anda, u’lkenler ha’m balalar ushi’n ji’li’n 140 million sumli’q shuli’q ha’m qolg’ap islep shi’g’ari’w jolg’a qoyi’ldi’.Xi’taydan zamanago’y texnalogiyali’q liniyalar a’kelinip wonati’lg’an karxanada 8 adam miynet yetpekte.Ka’rxanani’n’ da’slepki wo’nimleri ishki bazarda sati’ldi’.
“Shohnur Wozodov” juwapkershiligi ja’miyeti ta’repinen jaqsi’ a’melge asi’ri’lg’an ja’ne bir joybar na’tiyjesinde rayon worayi’nda xalqi’mi’z dasturxani’na bir ji’lda 135 million sumli’q nan ha’m nan wo’nimlerin jetkerip beriw quwati’na iye jan’a cex jumi’s basladi’.
– Bug’an bankten ali’ng’an 32 million sumli’q kredit arqali’ yeristik. – deydi ja’miyet basli’g’i’ Nazira Usmanova. –Ha’zirgi ku’nde cexi’mi’zda ka’sip-o’ner kolledjlerin pitkergen jetti jigit-qi’z miynet yetpekte.
Bul ji’l basi’nan baslap rayonda 3 milliard 740 million sumli’q istiqbolli joybarlar a’melge asi’ri’li’p, kem quwatli’ 7 ka’rxanani’n’ islep shi’g’ari’w ko’lemi sezilerli da’rejede asi’ri’ldi’.
O’zA, A.Arti’qbaev
Awdarma: G.Adilova

Sa'ne: 16.07.2013 09:06, 2362 ma'rte ko'rip shi'g'i'ldi'